Haku

VKL 233/16

Tulosta

Asianumero: VKL 233/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2016

Ehtojen tulkinta. Avioeroon liittyvä varallisuusriita. Aiheetonta turvaamistoimihakemusta koskeva vahingonkorvausriita.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on tuomittu avioeroon entisen puolisonsa kanssa B:n kanssa 3.5.2012. Pesänjakaja on suorittanut puolisoiden välisen osituksen 31.1.2014. Pesänjakaja oli velvoittanut A:n suorittamaan B:lle tasinkona 31.349,63 euroa, asumishyötykorvauksena 13.500 euroa ja regressisaatavaa 3.131,63 euroa.

Osituksen jälkeen B nosti käräjäoikeudessa A:ta vastaan velkomuskanteen sekä pani vireille turvaamistoimihakemuksen, minkä seurauksena käräjäoikeus määräsi 25.3.2014 A:n omaisuutta takavarikkoon osituksessa vahvistetun määrän. Ulosottomies pani sittemmin täytäntöön väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen.

A moitti pesänjakajan toimittamaa ositusta erillisessä oikeudenkäynnissä, jossa suurin osa tasinko- ja muista vaatimuksista kumottiin. Kun ositusriita oli oikeudessa ratkennut, peruutti B velkomuskanteen ja turvaamistoimihakemuksen. A esitti B:lle 9.000 euron vahingonkorvausvaatimuksen aiheettomasta turvaamistoimihakemuksesta ja sen täytäntöönpanosta aiheutuneesta vahingosta, B kiisti vaatimuksen.

A haki oikeusturvaetua vahingon korvauksen vaatimista koskevaan riita-asiaan. Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se katsoi, ettei asiassa voida myöntää oikeusturvaetua, koska riita koskee avioeroon liittyvää muuta vaatimusta ja riita liittyy myös yhteisomistussuhteen purkamiseen

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A vaatii edelleen, että hänelle myönnetään oikeusturvaetu vahingonkorvausriitaan, joka koskee B:n aiheettomasta turvaamistoimihakemuksesta ja sen täytäntöönpanosta A:lle aiheutunutta vahinkoa. A:n mukaan vakuutusyhtiön päätöstä on pidettävä virheellisenä, koska oikeusturvahakemus liittyy nimenomaan aiheettomaan turvaamistoimihakemukseen. Näin ollen korvausvaatimuksen liitännäisyys entisten puolisoiden väliseen ositukseen on siinä määrin etäinen, ettei vakuutusyhtiö voi vedota eduksensa viittaamaansa rajoitusehtoon. Valituksen mukaan kysymys ei myöskään ole avioliiton päättymiseen liittyvästä varallisuusriidasta tai siihen liittyvästä muusta vaatimuksesta.

A katsoo, että vakuutusehdon käsitettä "liittyy" on tulkittava suppeasti ja koska avioeron jälkeinen varallisuuden erottaminen päättyy osituksen toimittamiseen ja sitä seuranneeseen mahdolliseen moiteoikeudenkäyntiin. Sen sijaan nyt esillä oleva turvaamistoimeen liittyvä vahingonkorvausasia on niin etäinen avioeroon ja yhteisomistussuhteen purkamiseen, että etu tulee myöntää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä tapauksessa sovellettavat vakuutusehdot. Vastineessaan yhtiö katsoo edelleen, että nyt kyseessä oleva riita-asia koskee avioeroon liittyvää muuta vaatimusta.

Yhtiö totea, että oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa asiat, jotka koskevat avioeroon liittyviä varallisuusriitoja ja muita vaatimuksia. Rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla riita-asia, joka on seurausta avioerosta ja jossa riidellään varallisuudesta tai muusta vaatimuksesta. Jotta rajoitusehtoa voidaan soveltaa, tulee riidalla olla looginen ja todennettava yhteys avioeroon ja että se on tullut ajankohtaiseksi nimenomaan avioeron vuoksi. Nyt käsillä olevassa riidassa on kyse osapuolten avioeroon liittyvän ositusvelan turvaamistoimihakemuksen tarpeellisuudesta ja tästä toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Riita on näin ollen seurausta avioerosta ja sillä on looginen ja todennettavissa oleva yhteys avioeroon.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa myös Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön, joka vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tukee sen tulkintaa ehdon soveltuvuudesta käsillä olevaan riita-asiaan.

Toiseksi yhtiö katsoo, että riidassa on joka tapauksessa kysymys yhteisomistussuhteen purkamiseen liittyvästä asiasta, joka on niin ikään rajattu vakuutusehtojen korvauspiirin ulkopuolelle. Yhtiö toteaa, että osapuolten välillä on tehty omaisuuden ositus ja heidän yhteisesti omistamansa osakehuoneisto on myyty pesänjakajan toimesta. Riidassa on kyse osituksenjälkeen vastapuolen vireille laittaman ositusvelan turvaamistoimihakemuksen tarpeellisuudesta taikka sen aiheettomuudesta ja vakuutetulle tästä aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen yhtiön mukaan riita liittyy yhteisomistussuhteen purkamiseen ja se on seurausta osituksesta, jossa entisten puolisoiden yhteinen omaisuus on myyty ja jaettu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, koskeeko vakuutetun riita vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla avioeroon liittyvää varallisuusriitaa tai muuta vaatimusta. Lisäksi kysymys on siitä liittyykö riita yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa taikka avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Ehtojen kohdan 4.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Asian arviointi

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa asiat, jotka koskevat avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Vakuutuslautakunta toteaa, että rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla asia, joka on seuraamusta avioerosta ja jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. Riidalla tulee siten olla looginen, todennettava yhteys avioeroon. Riidan tulee liittyä yhteiselämän päättymiseen eli se on tullut ajankohtaiseksi nimenomaan avioeron vuoksi.

Lautakunta toteaa, että ehtokohtaa sovelletaan riitoihin, jotka koskevat avioeroa tai siihen liittyviä varallisuus- tai muita vaatimuksia. Käytetty sanamuoto "koskee" edellyttää läheisempää liityntää avioeroon kuin jos ehdossa olisi käytetty termiä "liittyy". Vakuutuksen rajoitusehtoja on vakiintuneen käytännön mukaan tulkittava suppeasti.

Vaikka rajoitusehtoja ei yleisesti ottaen ole perusteltua tulkita laajasti, käytetty sanonta ilmaisee tarkoituksena selvästi olleen sulkea avioeroon tai yhteiselämän lopettamiseen jollain lailla liittyvät asiat vakuutusturvan ulkopuolelle. Nyt käsillä olevassa tapauksessa oikeusturvaetua on haettu vahingonkorvausriitaan, jossa on vaadittu korvausta aiheettomasta turvaamistoimesta ja sen täytäntöönpanosta aiheutuneesta vahingosta. Käytössä olevan selvityksen mukaan turvaamistoimi oli asetettu nimenomaan A:n vastapuolen B:n osituksessa tasinkona saaman omaisuuden turvaamiseksi. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka turvaamistoimesta aiheutunutta vahingonkorvausta on vaadittu omassa oikeudenkäynnissään, on sitä pidettävä vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla avioeroon liittyvänä varallisuusriitana.

Asian ratketessa rajoitusehdon 4.8 soveltamisella, ei lautakunta katso tarpeelliseksi ottaa kantaa siihen, liittyykö riita yhteisomistussuhteen purkamiseen.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi. Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia