Haku

VKL 233/14

Tulosta

Asianumero: VKL 233/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Räjäytystyön aiheuttama vahinko parvekkeelle. Vakuutusyhtiön vastuu virheellisestä korjaustyöstä.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu M Oy teki vuonna 2005 räjäytystöitä vahingonkärsijä B.K:n viereisellä tontilla. Räjäytystöistä aiheutui B.K:n asunnon parvekkeeseen vahinkoja, jotka vakuutusyhtiö katsoi vastuuvakuutuksesta korvattaviksi. E Oy korjasi parvekkeen vuonna 2005. Korjaus maksettiin vastuuvakuutuksesta. Korjaus on kuitenkin tehty puutteellisesti ja parvekkeesta on aiheutunut vuotoja B.K:n asuntoon. B.K. on reklamoinut vuodoista vuosina 2006 ja 2007 E Oy:lle, mutta puutteita ei ole korjattu.

Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastaja M.K:n vuonna 2013 tekemän tarkastuskertomuksen mukaan parvekkeen korjaustyössä on tehty virheitä, joiden johdosta rakenne ei vastaa alkuperäistä toteutusta eikä vuonna 2005 voimassa olleita ohjeita parvekerakenteiden toteutuksesta. Parvekkeen vuotovahingot ovat tarkastuskertomuksen mukaan todennäköisesti syntyneet korjauksessa tehdyistä rakennusvirheistä. Raportin mukaan parveke on syytä korjata uudestaan vastaamaan parvekerakentamisesta annettuja ohjeita.

Alkuperäisen vahingon käsittelyn yhteydessä B.K. ja vakuutusyhtiö tekivät 10.5.2006 korvaussopimuksen, joka koskee vahingon vielä tekemättä ollutta sisäkaton korjausta sekä parvekkeen ulkoseinän tiilisauman korjausta sopimuksen liitteessä eritellyllä tavalla.

B.K. on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon siten, että parveke vastaa tasoa, jolla se oli ennen vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan se ei milloinkaan toimi korjaustöiden tilaajana, eikä se, että vakuutusyhtiö on hyväksynyt tarjouksen mukaiset kulut korvattavaksi vahingonmääräksi, tee siitä korjaustyön tilaajaa. Vakuutusyhtiö ei ole korvausvastuussa urakoitsijan työssään tekemistä virheistä, vaan urakoitsija vastaa näistä itse. Tässä tapauksessa tavarantarkastuskertomuksessa esitetyt parvekkeen ongelmat ovat seurausta korjaustyön virheistä.

Vakuutusyhtiö katsoo korvanneensa parvekkeen korjauksen ja on sen lisäksi tehnyt tekemättä olleista työsuorituksista korvaussopimuksen. Sopimuksen ulkopuolelle on jätetty vastuuvahingon mahdolliset seurannaisvahingot.

Asiakkaan valitus

B.K:n mukaan vakuutusyhtiön edustaja V.K. kävi toteamassa vaurion. Hän sai B.K:n hankkiman K Oy:n tarjouksen vahingon korjaamisesta. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan hyväksynyt tarjousta vaan vetosi siihen, että sillä on oikeus valita korjauksen tekijä. Vakuutusyhtiö palkkasi I Oy:n suunnittelijaksi ja valvojaksi I.K:n, joka palkkasi E Oy:n työmiehiä, mutta ei työnjohtoa. I.K:n tehtävänä oli myös hyväksyä E Oy:n laskut.

Ennen korjaustöiden aloittamista pidettiin kokous vakuutusyhtiön tiloissa. Tuossa kokouksessa paikalla olivat vakuutusyhtiön edustajan lisäksi I.K. sekä E Oy:n edustaja. B.K:tä ei kutsuttu kokoukseen eikä hän hyväksynyt käytettyä urakoitsijaa tai konsulttia. B.K. on toimittanut todisteena kokouksesta E Oy:n edustajan allekirjoittaman todistuksen, jonka mukaan hän on ollut mainitussa kokouksessa paikalla.

Korjauksen tekemisessä oli useita epäselvyyksiä, joiden johdosta järjestettiin työmaakokous. B.K. ei allekirjoittanut I.K:n työmaakokouksesta laatimaa pöytäkirjaa, koska katsoi, että se ei vastannut kokouksen kulkua. Työmaakokouksessa vaaditut korjaukset jätettiin tekemättä, minkä vuoksi B.K. ei voinut hyväksyä parvekkeen korjaustyötä. B.K:n mukaan korjaus on useilta osin edelleen kesken. Parveke tulee saattaa vastaamaan tasoa, jolla se oli ennen vahingon tapahtumista. Vakuutusyhtiö on vastuussa tekemättömistä töistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutuksenottajan voimassaolevan oikeuden mukaista vastuuta ja silloin kun vakuutuksenottajan katsotaan olevan aiheutuneesta vahingosta vastuussa, on myös korvausvelvollisuus vahingosta vakuutuksenottajalla. Tällöin vakuutusyhtiö hoitaa vahingon korvaamisen vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta mutta vakuutusyhtiö itse ei ole asianosainen vahinkoasiassa. Urakkatarjouksia voidaan käydä yhdessä läpi ja niistä voidaan keskustella sekä vakuutuksenottajan että vahinkoa kärsineen kanssa, mutta korjaustyön tilaajana ei toimi vakuutusyhtiö. Myöskään laskuja ei osoiteta vakuutusyhtiölle, vaikkakin ne lähetettäisiin suoraan vakuutusyhtiölle vastuuvakuutuksesta maksettavaksi.

Vakuutusyhtiöllä ei vastuuvakuutuksesta korvattavaa vahinkoa korjattaessa ole myöskään velvollisuutta valvoa korjausten suorittamista. Toisinaan tosin myös valvojan kustannuksia voidaan korvata vastuuvakuutuksesta jos se suoritettavan korjaustyön laajuudesta tai jostain muusta syystä katsotaan aiheelliseksi. Vakuutusyhtiön asema vastuuvakuutuskorvauksen suorittajana ei kuitenkaan luo vastuuta virheellisesti suoritetusta korjaustyöstä. Lausunnonpyytäjä kertoo soittaneensa vakuutusyhtiön tekniselle tarkastajalle, että tämä tulisi 10.11.2005 työmaakokoukseen korjaustöiden useiden epäselvyyksien takia, mutta tämä ei tullut. Tältä osin voidaan todeta, että vakuutusyhtiö ei ole osallinen parvekkeen korjaustyössä tapahtuneita virheitä käsiteltäessä vaan vaatimukset tulee kohdistaa virheet tehneeseen yritykseen. Lausunnonpyytäjä onkin useaan otteeseen reklamoinut korjaustyöt tehnyttä yritystä, joka sittemmin on asetettu konkurssiin.

Vakuutusyhtiön mukaan se ei ole valinnut E Oy:tä urakoitsijaksi, eikä se ole ollut vakuutusyhtiön sopimusurakoitsija. Vakuutusyhtiön edustajan kalenterissa ei ole merkintää B.K:n väittämästä palaverista eikä vakuutusyhtiön mukaan palaveria ole myöskään järjestetty.

Vakuutusyhtiö ei vastaa korvattavan vastuuvahingon johdosta tehtyjen korjaustöiden laadusta eikä korjauksen onnistumisesta. Vakuutusyhtiö ei myöskään työnjohdollisesti valvo korjaustöitä. Vakuutusyhtiön asema vakuutuskorvauksen suorittajana ei luo vastuuta virheellisesti suoritetusta korjaustyöstä.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aiemmin annettua korvauspäätöstä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö vastuussa vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon korjauksen tekijän virheestä vahinkoa korjattaessa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön velvollisuutena asiassa on korvata vahingonkärsijälle aiheutunut esinevahinko. Esinevahingon korvausmäärä on lähtökohtaisesti vahingoittuneen esineen korjauskustannukset. Esinevahingon korvaaminen ei edellytä sitä, että vahingon aiheuttaja tai vakuutusyhtiö korjaisi vahingon itse.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on korvannut vahingoittuneen parvekkeen korjauksesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijan laskun mukaisesti. Vahingonkärsijän mukaan korjaustöitä ei ole saatettu loppuun. Vahingonkärsijä ja vakuutusyhtiö ovat kuitenkin tehneet tekemättömistä korjaustöistä korvaussopimuksen, jonka mukaan vakuutusyhtiö korvaa vahingonkärsijälle 6000 euroa ja vahingonkärsijä on samalla luopunut vaateistaan vakuutusyhtiötä ja vahingon aiheuttajaa kohtaan. Korvaamalla vahingon korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ja maksamalla kertakorvauksen tekemättömistä töistä vakuutusyhtiö on korvannut vahingonkärsijän esinevahingon.

Vahingonkärsijä on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö on vastuussa vahingon korjanneen yhtiön virheellisestä työsuorituksesta. Lautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö lähtökohtaisesti ole vastuussa korjaustyön urakoitsijan virheistä. Asiassa on riitaista se, onko vakuutusyhtiö valinnut korjaustöissä käytetyn urakoitsijan. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty, että vakuutusyhtiö olisi sopimuksella sitoutunut vastaamaan urakoitsijan aiheuttamista vahingoista. Vakuutusyhtiö voisi siten olla vastuussa urakoitsijan virheellisestä työsuorituksesta vain sopimuksen ulkoisen vahingonkorvausvastuun perusteella.

Vaikka vakuutusyhtiö vahingonkärsijän esittämällä tavalla olisi valinnut urakoitsijan, ei asiassa ole esitetty, että vakuutusyhtiöllä olisi ollut syytä olettaa, että valittu urakoitsija ei suoriutuisi korjausurakasta tai että vakuutusyhtiö olisi muutoin toiminut huolimattomasti valitessaan urakoitsijaa. Vakuutusyhtiö ei tämän vuoksi ole tuottamuksensakaan perusteella vastuussa vahingosta, vaikka se olisi valinnut urakoitsijan, joka korjasi vahingonkärsijän parvekkeen.

Tapauksessa on riidatonta se, että parvekkeen korjaustyö on tehty virheellisesti. Asiassa ei kuitenkaan ole tullut esille sellaisia perusteita, että vastuu näistä virheistä voisi vastuuvakuutuksen perusteella syntyä vakuutusyhtiölle.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta