Haku

VKL 233/13

Tulosta

Asianumero: VKL 233/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Bilförsäkring. Brandförsäkring. Kretskortets brand. Eld som kommit lös. Kortslutning. Bevisning och utredningar.

Uppgifter om händelseförloppet

Kunden A:s husbil har drabbats av skador med anledning av ett elektriskt fel 16.11.2012. A har varit på en butik och husbilen har varit parkerad på en parkplats. Då A att har kommit tillbaka till bilen har förarhytten varit full av vit rök. Enligt den första uppskattningen har husbilens inre del och eventuellt också motor drabbats av skador. Lågor har inte kunnat iakttas. Det lokala räddningsverket har även alarmerats till skadeplatsen.

Husbilen har varit försäkrad med kaskoförsäkring i vilken bl.a. brandförsäkring ingått. A har ansökt om ersättning på grund av försäkringen.

En skadegranskare har granskat det skadade fordonet på uppdrag av försäkringsbolagets. Man har utformat en kostnadsvärdering benämnd handling som innehåller granskarens följande anteckningar:
20.11.2012: ”Brandskada, det har börjat stiga upp rök under instrumentpanel inne i bilen. Verkstaden demonterar inredningen och undersöker vad som har förorsakat det eventuella felet.”

04.12.2012: ”Det har konstaterats att bilens säkringsbox/kontrollenhet har varit orsaken till att det har uppstått rök i förarhytten. Säkringsbox/kontrollenhet har granskats. Det har konstaterats att det finns en inre skada på kretskortet, kortslutning. Det har inte funnits eld som kommit lös. Tekniskt fel.”

Försäkringsbolagets beslut 18.2.2013

Försäkringsbolaget har gett ett nekande ersättningsbeslut i ärendet 18.2.2013. Bolaget har även hänvisat till skadegranskarens rapport. Enligt skadegranskarens iakttagelser har kontrollenhetens säkringsbox medverkat att det har uppstått rök i förarhytten. Skadegranskaren hade granskat kontrollenheten och konstaterat att orsaken till rökutvecklingen har varit kortslutning i kretskortet. Enligt granskarens uppskattning har skadan orsakats av ett tekniskt fel och det har inte funnits eld som kommit lös.

Försäkringsbolaget har hänvisat till de tillämpliga försäkringsvillkoren enligt vilka brandförsäkringen ersätter skada som har orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag direkt mot fordonet. Försäkringsbolaget har ansett att skadefallet inte uppfyller de förutsättningar som har ställts för ersättningen. Bolaget har ytterligare konstaterat att försäkringen inte ersätter skada som har orsakats av kortslutning i elektrisk utrustning eller plötslig ändring i spänningen.

Besvär

A är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och ber Försäkringsnämnden om en rekommendation till avgörande. A anser att avgörandet i ärendet inte kan bygga på skadegranskarens rapport. A har bifogat till sitt besvär följande handlingar:

räddningsverkets redogörelse för olyckan

redogörelse för orsaken till skadan, given av personen K från en lokal bilaffär W

besiktningsstation B:s intyg över kretskortets brandreaktion

personen R:s uppskattning om skadan har orsakats av kortslutning.

Bland besvärets bilagor finns även bilder av det brunna kretskortet.

Enligt bilaffär W:s intyg, som är daterat 21.2.2013, har startspärrens kontrollenhet brunnit eller smält. Kontrollenhetens uttag har varit i skick, vilket inte tyder på dålig kontakt. Det har osat bränt och det har kommit os eller rök ur anordningen. Anordningen är sönder.

Enligt besiktningsstation B:s uppskattning har kretskortet brunnit med öppen eld. Enligt personen R:s bedömning har det förekommit öppen eld i ifrågavarande box. På inkommande ledningar syns det inte något som tyder på överhettning av dessa. Vid direkt kortslutning skulle även säkringarna ha slagit ur.

A konstaterar vidare att bilen har körts ut från verkstaden då ingenting hördes från försäkringsbolaget. Därefter har det också uppkommit fuktskador på bilen. A anser att försäkringsbolaget bör inlösa husbilen till sitt fulla värde. Därtill anser A att han har drabbats av extra utgifter och utebliven hyra, då reparation av bilen har dröjt. Dessa kostnader, som har orsakats av den ursprungliga skadan samt dess följdskador, är totalt cirka 5 500 euro.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget upprepar i sitt bemötande de synpunkter som framgår i tidigare ersättningsbeslut. I det aktuella fallet har rökutvecklingen skett till följd av kortslutning.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Tillämpliga försäkringsvillkor

I det aktuella fallet tillämpas kaskoförsäkringens villkor som har tagits i bruk i bolaget från och med 1.5.2011.

Enligt försäkringsvillkorens punkt 3.4 ersätter brandförsäkringen skada som orsakats av

1. eld som kommit lös

2. blixtnedslag direkt i fordonet.

Skada som ersätts av brandförsäkringen minskar inte bonus. Självrisk finns antecknad i försäkringsbrevet och i det aktuella fallet är självrisk 160 euro.

I försäkringsvillkorens punkt 3.4 ingår även begränsande villkor. Enligt punkt 1 i dessa begränsande villkor ersätter brandförsäkringen inte skada som orsakats av kortslutning i elektrisk utrustning eller plötslig ändring i spänningen.

Avgörande

I det aktuella fallet är det ostridigt att A:s husbil har drabbats av skador, då kontrollenhetens kretskort har brunnit eller smält och börjat utveckla rök under instrumentpanelen.

I det aktuella fallet är själva tvistefrågan, om kunden A är berättigad till ersättning på grund av ovannämnd skadehändelse. Det är också stridigt om skadorna har orsakats av eld som kommit lös i den bemärkelse som avses i villkorspunkt 3.4.

Stridig är även den frågan, om skadorna har orsakats av kortslutning. I sådan situation skulle skadorna inte ersättas på grund av ett begränsande försäkringsvillkor.
A har också yrkat på ersättning med anledning av de fuktskador som har framgått senare i husbilen, då försäkringsbolagets beslut har dröjt. På grund av samma orsak har A även yrkat på ersättning för extra inkvarteringskostnader och för uteblivna hyresinkomster.

Enligt gällande stadganden, som angår bevisbördan, är utgångspunkten att den, som söker ersättning, bör kunna påvisa att det har inträffat ett försäkringsfall, som är ersättligt enligt försäkringsvillkoren. Den som söker ersättning skall även påvisa att försäkringsfallet har inträffat under den tid, då försäkringen har varit i kraft. Om försäkringsgivaren vägrar erlägga ersättning och åberopar på försäkringens begränsande villkor, skall försäkringsgivaren påvisa, att ifrågavarande begränsande villkor är tillämpligt i det aktuella fallet.

Har den ursprungliga skadan 16.11.2012 orsakats av eld som kommit lös?

För att brandskadan skulle ersättas från försäkringen, förutsätts det att skadan har orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag i enlighet med punkt 3.4 i försäkringsvillkor. I det aktuella fallet är det inte fråga om en skada som orsakats av ett blixtnedslag.

I Försäkringsnämndens tidigare avgörande VKL 132/10 har nämnden ansett, att ”eld som har kommit lös” betyder att det brinner med lågor och människan inte har kontroll över elden. Försäkringsnämnden hänvisar till ovannämnda avgörande och konstaterar att lågans färg och storlek inte har någon betydelse vid bedömningen av, om skadan har orsakats av ”eld som kommit lös” som avses i försäkringsvillkor. Det kan även anses med goda motiveringar, att elden har kommit lös om den har kommit till en sådan plats, där den inte borde komma.

I det aktuella fallet är det ostridigt att det har kommit rikligt med rök under instrumentpanelen i A:s husbil. Röken har härstammat från kontrollenhet där kretskortet tydligen har blivit svart och skadat enligt de foton som har insänts till Försäkringsnämnden. Det syns tydligt att kretskortet har brunnit. I det aktuella fallet anser Försäkringsnämnden det vara möjligt att en elektrisk utrustning kan utforma eld lik en gnista eller en liten låga. Enligt besiktningsstationens utlåtande, som A har insänt till nämnden, har kretskortet brunnit med öppen eld.

Enligt Försäkringsnämndens uppfattning har A påvisat, att kretskortet har brunnit med lågor. Branden har skett i ett sådant ställe där elden inte borde komma. Människan har inte heller haft kontroll över elden. På grundval av dessa synpunkter anser Försäkringsnämnden att brandskadan 16.11.2012 har orsakats av eld som har kommit lös.

Är orsaken till skadan kortslutning?

Försäkringsbolaget har ansett att brandskadan inte heller ersätts därför att orsaken till skadan är kortslutning i kretskortet. Brandskador, som har orsakats av kortslutning, ersätts inte från brandförsäkringen på grund av ett begränsande villkor som ingår i försäkringsvillkorens punkt 3.4. Försäkringsbolaget har grundat sin uppfattning på skadegranskarens kostnadsvärdering, där man har antecknat skadegranskarens uppfattning om kortslutning.

Försäkringsnämnden konstaterar att i kostnadsvärderingen ingår skadegranskarens enskilda iakttagelser och uppfattningar. I kostnadsvärderingen har man inte ändå gett några elektrotekniska motiveringar för den slutsatsen att det finns kortslutning i kretskortet. Utlåtandena, som A har insänt till Försäkringsnämnden, stöder inte den uppfattningen att det har varit kortslutning i kretskortet, tvärtom. På grund av dessa orsaker anser Försäkringsnämnden, att man inte har påvisat att brandskadan, som har börjat från kretskortet, har orsakats av kortslutning.

Slutsatser:

Försäkringsnämnden anser att skadan på kontrollenheten, som har skett under instrumentpanelen i A:s husbil, har orsakats av eld som kommit lös i enlighet med punkt 3.4 i försäkringsvillkoren. Försäkringsbolaget har inte visat tillräcklig utredning av att skadan beror på kortslutning. Försäkringsbolaget bör ersätta A den skada som har drabbat husbilens kontrollenhet i enlighet med ersättningsregler. Försäkringsbolaget bör erlägga ersättningen med dröjsmålsränta.

Vad beträffar andra krav som A har ställt, anser Försäkringsnämnden att ärendet är oavslutad mellan parterna. Först borde Försäkringsbolaget ge A ett motiverat skriftligt beslut som angår dessa krav. A kan vid behov söka ändring i försäkringsbolagets beslut, om han så vill.

Denna rekommendation till avgörande gavs enhälligt av ordförande Melander samt medlemmarna Laapotti, Sario, Uimonen och Vaitomaa. Sekreterare var Tala.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia