Haku

VKL 232/15

Tulosta

Asianumero: VKL 232/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Lasten asumista ja tapaamisoikeutta koskeva asia. Muuttuneet olosuhteet.

Tapahtumatiedot

M.P. ja hänen entinen puolisonsa olivat 11.2.2014 sopineet heidän yhteisten lastensa asumisesta ja tapaamisoikeudesta kunnan sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. M.P:n entinen puoliso haki muutosta sopimukseen 23.3.2015 käräjäoikeuteen tekemällään hakemuksella. Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua, koska kyseessä ei ole voimassaolevan sopimuksen muuttaminen olosuhteiden muuttumisen johdosta. Asiassa ei ole esitetty näyttöä konkreettisesta olosuhteiden muuttumisesta, kuten toisen osapuolen muuttamisesta toiselle paikkakunnalle. Pelkkä tuomioistuimelle esitetty väite muuttuneista olosuhteista itsessään ei riitä oikeusturvaedun myöntämiseen. Vakuutusyhtiön mukaan oikeusturvaetu voidaan myöntää jälkikäteisesti, mikäli tuomioistuin toteaa asiassa olevan käsillä lain tarkoittamat olosuhdemuutokset.

Asiakkaan valitus

Vakuutusehtoja on tulkittava yleisten varallisuusoikeudellisia sopimuksia koskevien periaatteiden mukaan. Eräs keskeisimmistä periaatteista vakuutusehtojen tulkinnassa on epäselvyyssääntö, jonka mukaan vakioehtoja tulkitaan laatijansa vahingoksi. Epäselvyyssääntö on vakuutusehtojen osalta usein ilmaistu siten, ettei ehtoja saa ilman erityisiä perusteita tulkita vakuutuksenantajan eduksi. Vakuutussopimuksiin sisältyviä rajoitusehtoja tulee siten tulkita suppeasti eikä ainakaan laajentavasti (Hemmo, Mika — Hoppu, Esko; Vakuutusoikeus 2006, s. 110).

M.P:n entinen puoliso on katsonut, että lasten asumista ja tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta tulee muuttaa nimenomaan sillä perusteella, että olosuhteet ovat muuttuneet lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 12 §:n edellyttämällä tavalla.

Tuomioistuimen, ei vakuutusyhtiön, tehtävä on ratkaista, onko vastapuolen ilmoittama peruste sellainen muutos, joka oikeuttaa muutokseen. Lisäksi on otettava huomioon, ettei vakuutusehdoissa ole asetettu lisäkriteereitä olosuhteiden muutokselle, että sen tulisi olla jotenkin erityisen konkreettinen, kuten muutto toiselle paikkakunnalle. Kaiken yllä todetun perusteella selvää, että oikeusturvaetu on myönnettävä M.P:lle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksiinsä ja katsoo, että oikeusturvaedun myöntämisen edellytyksenä on se, että olosuhteissa on tapahtunut konkreettinen muutos. Tässä asiassa tällaista olosuhdemuutosta ei ole tapahtunut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko lasten asumista ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen muuttamista koskevan riita-asian korvattavuuden edellytyksenä olevat muuttuneet olosuhteet käsillä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin yksi lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen liittyvä vakuutustapahtuma kolmea vuotta kohden, tapahtumaan liittyvää täytäntöönpanoa lukuun ottamatta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti:

- asiaa ei käsitellä ensi kertaa tai yhteiselämän lopettamisen yhteydessä

- kysymys on voimassaolevan, viranomaisen vahvistaman täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella

- muut vakuutusehdoissa määritellyt edellytykset.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, on oltava kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että oikeusturvaedun myöntämisen edellytykset täyttyvät lukuun ottamatta sitä, onko kysymys sopimuksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella.

Vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma on riitautettu vaatimus. Asiassa M.P. on osallisena hakemusasiassa, jossa on haettu sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen muuttamista muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Vakuutustapahtumassa eli riitautuneessa hakemusasiassa on siten kysymys sopimuksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Sillä seikalla, muutetaanko mainittua sopimusta muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko vakuutustapahtumassa eli riitautetussa vaatimuksessa kysymys sopimuksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää asiassa oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia