Haku

VKL 232/09

Tulosta

Asianumero: VKL 232/09 (2009)

Vakuutuslaji: Tuotevastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.10.2009

Viallinen leipien pakkausmateriaali Tuotevastuuvahingon sattuminen / uhka Uudelleenpakkauskustannukset Välilliset kustannukset Takaisinvetovakuutus

Vakuutuksenottaja Y Oy:n vahinkoilmoituksen 27.11.2008 mukaan vakuutuksenottaja oli toimittanut sveitsiläiselle HG-yhtiölle pakkausmateriaaliksi tarkoitettua leipäratamateriaalia. Pakkausmateriaali oli sveitsiläisyhtiön tehtailla 21.8.2008 todettu huonolaatuiseksi johtuen paperiraaka-aineen vaihtelevasta laadusta. Pakkaus antoi periksi paperin ja muovin välisestä liitoksesta. Sveitsiläisyhtiölle aiheutui kustannuksia 15.000 leivän uudelleenpakkaamisesta, koneen säätämisestä ja tuotannon häiriöstä.

Laatuongelmaa ei ollut voitu havaita ennen kuin pakkausmateriaali oli asiakkaan pakkauslinjalla. Uhkana oli kokonaisen leipäerän poistaminen käytöstä, mutta erikoisjärjestelyin uudelleenpakkaus saatiin järjestymään. Sveitsiläisyhtiö oli vaatinut vakuutuksenottajalta korvausta yhteensä 8.507,47 euroa. Tämän vaatimuksen lisäksi materiaalin takaisinvedosta aiheutui kustannuksia paluurahtina 2.651,17 euroa.
 
Vakuutuksenottaja haki korvausta vahingosta tuotevastuuvakuutuksestaan ja siihen liittyvästä takaisinvetovakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 18.12.2008 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Yritysturvaan sisältyvästä tuotevastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskeman tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa.
 
Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan liikkeelle laskemalle tuotteelle itselleen, eikä sen vahingoittumisesta johtuvaa välillistä vahinkoa, eikä kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta, elleivät kyseessä ole välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannukset.
 
Takaisinvetovakuutus korvaa asiakkaalle toimitetun virheellisen tai puutteellisen tuotteen markkinoilta poistamisen kustannuksia, jos tuotteen virheellisyys on välittömästi johtamassa tuotevastuuvakuutuksesta korvattavaan henkilö- tai esinevahinkoon. Takaisinvetovakuutuksesta ei korvata normaaliin takuuseen kuuluvia seikkoja.
.
Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja Y Oy on toimittanut vialliseksi osoittautuneita leipäpakkausmateriaaleja sveitsiläisyritys HG:lle, joka on pakannut leivät pakkausmateriaaliin laskeakseen tuotteen markkinoille. Leipäpakkausmateriaalin viallisuus on havaittu leipiä pakattaessa tehtaan liukuhihnalla.
 
Viallinen pakkausmateriaali on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia, lähinnä uudelleenpakkaamisesta, rahdista ja ylimääräisestä työstä.
 
Sen sijaan varsinaista tuotevastuuvahinkoa (muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen tai henkilöiden vahingoittumista) tapauksessa ei ole aiheutunut.
 
Tuotevastuun uhalla tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan olosuhdetta tai tilannetta, josta ilman takaisinveto- tai vahingon rajoittamistoimenpiteitä tuotevastuuvahinko todennäköisesti, välittömästi ja suoraan seuraisi. Tällä tarkoitetaan konkreettista uhkaa vakuutetun tuotevastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta tuotevastuuvahingosta. Pakkausmateriaalin virheellisyys ei ole ollut välittömästi johtamassa tuotevastuuvakuutuksen mukaiseen henkilö- tai esinevahinkoon, sillä tuotteen virheellisyys on huomattu jo ennen kuin tuote on laskettu markkinoille. Tässä tapauksessa aina aiheutunut vahinko on tuotteelle itselleen (haaskuun menossa olleet leivät).
 
Koska kyseessä on normaalin liikeriskin piiriin lukeutuva tapahtuma eikä tuotevastuuvahinko tai välittömästi uhkaava tuotevastuuvahingon vaara, korvausta tapahtuneesta ei voida suorittaa vastuuvakuutuksen takaisinvetovakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 14.4.2009 vakuutuksenottaja Y Oy:n asiamies varatuomari J.S. vaatii, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on kumottava ja vakuutusyhtiö määrättävä korvaamaan vahinko vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen mukaisesti.
 
Vakuutusehtojen mukaan tuotevastuuvakuutus korvaa virheellisen tuotteen muulle omaisuudelle aiheuttaman vahingon. Vakuutus korvaa myös mm. virheellisen tuotteen aiheuttamat välilliset vahingot sekä kustannukset, jotka johtuvat tuotteen vaihdosta sikäli kuin kysymyksessä on välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannukset.
 
Takaisinvetovakuutus korvaa virheellisen tuotteen markkinoilta poistamisen kustannuksia, jos tuotteen virheellisyys on välittömästi johtamassa tuotevastuuvakuutuksesta korvattavaan henkilö- tai esinevahinkoon.
 
Käsiteltävänä olevassa asiassa leipiä oltiin linjastolla pakkaamassa virheellisiin pusseihin. Pakkausmateriaalin virheestä johtuen pussit eivät olisi pysyneet kiinni, vaan olisivat auenneet. Tämä olisi johtanut leipien joutumiseen alttiiksi epähygieenisyydelle, kuivumiselle sekä sille, että leivät eivät olisi pysyneet pusseissa.
 
Korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö spekuloi sen suhteen, onko käsillä ollut tuotevastuuvakuutuksen tarkoittama tuotevastuun uhka eli olosuhde tai tilanne, josta ilman takaisinveto- tai vahingon rajoittamistoimenpiteitä tuotevastuuvahinko todennäköisesti, välittömästi ja suoraan seuraisi.
 
Vakuutuksenottajan mielestä kysymyksessä oli juuri sellainen tilanne. Mikäli pakkausta ei olisi pysäytetty, seurauksena olisi välittömästi ja suoraan ollut tuotevastuuvahinko. Leivät olisivat vahingoittuneet. Kaupat eivät olisi niitä missään tapauksessa hyväksyneet. Leivät olisivat putoilleet pusseista jo pakkauksen ja kuljetuksen aikana ja menneet pilalle. Leipä on nopeasti pilaantuva tuote. Kuluttajat haluavat tuoretta ja pehmoista leipää. Jo pari päivää auki olevassa pussissa oleminen olisi johtanut siihen, että leivät olisivat menettäneet tuoreutensa, jolloin niitä ei olisi enää voinut myydä. Leipäpussin tärkeä ominaisuus on se, ettei leipä ole suoraan kosketuksissa ilman kanssa. Näin leipä pysyy tuoreena.
 
Vakuutusyhtiön ottama kanta tarkoittaa sitä, että vakuutuksenottajan kannalta olisi ollut parempi, ettei virhettä olisi huomattu ja että leipien olisi annettu päätyä markkinoille virheellisissä pakkauksissa. Näin vakuutusyhtiö olisi joutunut vastuuseen myös pilaantuneista leivistä. Kustannus olisi ollut paljon suurempi.
 
Vahingonkorvausoikeudessa vahingonkärsineelle asetetaan perinteisesti velvollisuus vahingon minimointiin. Tämä on jokaisen vastuuntuntoisen toimijan sisäänrakennettu ominaisuus. Vahinko pyritään heti havaitsemaan, korjaamaan ja minimoimaan. Osapuolet kantavat vastuunsa. Vakuutusyhtiö käyttää kuitenkin epäreilusti hyväksi osapuolten halua toimia oikein ja rehdisti. Kun vahingon aiheutuminen pystytään pysäyttämään riittävän ajoissa, ei kyse vakuutusyhtiön mielestä enää olekaan "tuotevastuun uhasta" eli "välittömästi ja suoraan" seuraavasta tuotevastuuvahingosta.
 
Jos sen sijaan vakuutuksenottaja vain antaisi vahingon tapahtua, toteaisi vakuutusyhtiö todennäköisesti, että vakuutuksenottaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaisesti pyrkinyt rajoittamaan vahingon syntymistä eikä tämän vuoksi korvaisi vahinkoa.
 
Vakuutusyhtiö tulee velvoittaa korvaamaan vahinko, joka on syntynyt välittömästi uhkaamassa olleen vahingon torjunta- ja rajoittamistoimenpiteistä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 1.6.2009 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
 Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa seuraavat tuotevastuuvakuutuksen rajoitusehdot.
Tuotevastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen virheellisyys. Tuotevastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on esine- tai henkilövahinkoon liittymätöntä taloudellista vahinkoa.
 
Tuotevastuuvakuutus korvaa tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuvan esine- ja henkilövahingon. Tämä merkitsee sitä, että kyseessä oleva tuote vahingoittaa jotakin itsensä ulkopuolella olevaa esinettä taikka henkilöä. Mikäli tuote itsessään on viallinen, mutta ei aiheuta ulkopuolelle esinevahinkoa, ei kyseessä ole tuotevastuuvahinko. Vakuutuksenottaja Y Oy:n toimittaman pakkausmateriaalin virheellisyys huomattiin leipien pakkauslinjalla. Materiaalivirheestä johtuen leivät pakattiin uudelleen. Pakattavat leivät eivät vioittuneet mitenkään pakkauksen vaihdoksesta, vaan ne lähetettiin markkinoille uudelleenpakattuina. Tästä syystä asiassa ei ole syntynyt tuotevastuuvahinkoa esineille tai ihmisille. Kyse on ainoastaan myydyssä pakkausmateriaalissa olleesta ominaisuudesta, joka ei ole vastannut sitä, mitä asiasta vakuutuksenottajan ja sveitsiläisyhtiö HG:n tehtaan välillä oli sovittu.
 
Edellä mainitusta johtuen asiassa syntynyt vahinko on laadultaan esine- tai henkilövahinkoon liittymätöntä taloudellista vahinkoa, jota tuotevastuuvakuutus ei korvaa. Tuotevastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen virheellisyys. Koska pakkausmateriaalin vaihdolla virheettömään materiaaliin on vahinko saatu korjattua, ei myöskään tämän rajoitusehdon vuoksi asia kuulu tuotevastuuvakuutuksen piiriin.
 
Keskeinen kysymyksenasettelu asiassa on se, onko tapauksessa ollut kyse välittömästi uhkaavasta vahingosta ja tällaisen torjunnasta. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa, tulee vakuutetun kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjunnasta tai rajoittamisesta. Kuten myös Vakuutuslautakunta on lausunnossaan VKL 115/97 todennut, on vakuutussopimuslaissa tarkoitettu konkreettista välitöntä vahingonvaaraa. Vain silloin, kun torjutaan tällaista konkreettista välitöntä vahingonvaaraa, tulee korvattavaksi pelastusvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Tapauksessa VKL 115/97 Vakuutuslautakunnan mukaan se, että viallisista kännykkälatureiden muuntajista voi aiheutua laitteeseen oikosulku tai käyttäjille sähköisku, ei muodosta vakuutussopimuslain tarkoittamaa välitöntä konkreettista vahingonuhkaa eikä vahingon torjuntakuluja tule korvata tuotevastuuvakuutuksesta. Lausunnosta voidaan tehdä se johtopäätös, että Vakuutuslautakunnan linjan mukaan tuotevastuuvakuutuksessa kynnys vahingonuhan käsillä olosta on melko korkea ja uhan tulee olla konkreettinen. Tämä käy ilmi myös tapauksesta VKL 442/08.
 
Pakkausmateriaalin virheellisyys on huomattu jo pakkauslinjastolla. Tuotteet eivät siis ole päätyneet viallisina markkinoille eli kuluttajien ulottuville. Näin ollen tapauksessa ei ole ollut lain tarkoittamaa konkreettista välitöntä vahingonvaaraa eikä vahingon torjuntakuluja tule siksi korvata takaisinvetovakuutuksen perusteella.
 
Edellä mainitun lisäksi asiassa on todettava, että takaisinvetovakuutuksen perusteella ei korvata vahinkoa, joka syntyy takaisinvedettävien tuotteiden purkamisesta ja irrottamisesta tai tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta uuteen. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvattavaksi tehtaalle aiheutuvia kuluja, jotka ovat syntyneet leipien uudelleenpakkaamisen järjestämisestä. Edellä esitetyn rajoitusehdon mukaan ko. kulut eivät ole rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta korvattavia.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Tuotevastuuvakuutusehdot, voimassa 1.5.2005 alkaen
 
Kohta 1, Tuotevastuuvakuutuksesta korvattavat vakuutustapahtumat
 
Kohta 1.1
Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskeman tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.
 
Kohta 2, Tapahtumat, joita vakuutus ei korvaa
 
Kohta 2.1, Vakuutus ei korvaa…
 
Kohta 2.1.2
vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan liikkeelle laskemalle tuotteelle itselleen, eikä sen vahingoittumisesta johtuvaa välillistä vahinkoa, eikä kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta, elleivät kyseessä ole välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannukset.
 
Kohta 2.1.3
vahinkoa, joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen virheellisyys...
 
Tuotevastuuvakuutukseen liittyvän takaisinvetovakuutuksen erityisehto, ehto voimassa 1..11.2004 alkaen
 
Vakuutuksen tarkoitus ja vakuutustapahtuma
Jos vakuutuskauden aikana todetaan vakuutetussa tuotteessa tai sen käyttöohjeissa sellainen virheellisyys, joka on välittömästi johtamassa vakuutuksenottajan tuotevastuuvakuutuksesta korvattavaan henkilö- tai esinevahinkoon, korvataan tämän ehdon mukaiset kohtuulliset ja välttämättömät ja vakuutuksenottajalle koituvat ylimääräiset kustannukset tuotteen takaisinvetämisestä markkinoilta tämän vakuutuksen tarkoittamana vakuutustapahtumana.
 
Tuotevastuuvahingon uhalla tarkoitetaan olosuhdetta tai tilannetta, josta ilman takaisinveto- tai vahingon rajoittamistoimenpiteitä tuotevastuuvahinko todennäköisesti, välittömästi ja suoraan seuraisi…
 
Korvattavat kustannukset
 
Takaisinvetokustannuksina korvataan ne kohtuulliset ja välttämättömät ja vakuutuksenottajalle koituvat ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vakuutuksen alkamisen jälkeen liikkeelle lasketun tuotteen…
-         kuljettamisesta takaisin vakuutuksenottajalle…
tai
-         tuhoamisesta, jos tällainen toimenpide on edellä mainittuja toimenpiteitä taloudellisempi
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse viallisesta leipien pakkausmateriaalista, tuotevastuuvahingon sattumisesta/uhasta, uudelleenpakkauskustannuksista, välillisistä kustannuksista sekä takaisinvetovakuutuksesta.
 
Toimitettujen asiatietojen mukaan vakuutuksenottaja Y Oy on valmistanut sveitsiläiselle HG-yhtiölle leipien pakkausmateriaaliksi tarkoitettua ratamateriaalia. Paperiraaka-aineen vaihtelevasta laadusta johtuen materiaali on osoittautunut huonolaatuiseksi ja se on antanut periksi muovinvälisistä liitoksista. Pakkausmateriaalin laatuongelmat on huomattu 21.8.2008 pakattaessa leipiä sveitsiläisyhtiön tehtaalla. Materiaalivirheen vuoksi leivät on jouduttu pakkaamaan uudelleen. Sveitsiläisyhtiö on vaatinut vakuutuksenottajalta korvausta leipäerän uudelleenpakkaamisesta, tehtaan koneen säätämisestä ja tuotannon häiriöstä. Lisäksi vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta virheellisen tuotteen paluurahdista.
 
Korvausta aiheutuneista kustannuksista on haettu vakuutuksenottajan tuotevastuuvakuutuksesta sekä siihen liittyvästä takaisinvetovakuutuksesta. Tuotevastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajan elinkeino­toiminnassa liikkeelle laskeman tuotteen virheellisyydestä toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja voimassa ­olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Tuotevastuuvakuutus ei korvaa liikkeelle lasketun tuotteen vahingoittumisesta johtuvaa välillistä vahinkoa eikä kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta tai vaihdosta, elleivät kyseessä ole välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannukset. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu myös vahinko, joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen virheelli­syys.
 
Esillä olevassa tapauksessa viallinen pakkausmateriaali ei ole vahingoittanut leipiä, jotka on pakattu uudelleen. Näin ollen ehtojen määrittelemää muulle tuotteelle aiheutunutta tuotevastuuvahinkoa ei ole sattunut. Ottaen kuitenkin huomioon leiviltä edellytettävä tuoreus, lautakunta katsoo, että ne olisivat lyhyessä ajassa menettäneet markkinointikelpoisuutensa ilman uudelleenpakkausta. Tällöin kyseessä olisi ollut virheellisen pakkausmateriaalin leiville aiheuttama vahinko.
 
Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, että uudelleenpakkauksella on torjuttu leipiä välittömästi uhannut vahinko vaihtamalla viallinen pakkausmateriaali. Ehtojen mukaan uudelleenpakkaamisen kustannukset torjuntakuluina ovat tuotevastuuvakuutuksesta korvattavia.
 
Sveitsiläisen HG-yhtiön korvausvaatimus on koskenut myös koneen säätämistä ja tuotannon häiriötä. Toimitetusta aineistosta ei ilmene, onko näiltä osin kyse uudelleenpakkaamiseen liittyvistä ja sen edellyttämistä kuluista. Ellei ole, lautakunta katsoo nämä kulut pakkausmateriaalin vahingoittumisesta johtuneeksi välilliseksi vahingoksi, joka ei ole tuotevastuuvakuutuksesta korvattava.
 
Vakuutusyhtiö on vastineessaan vedonnut luovutetun tuotteen virheellisyyden korjaamista koskevaan rajoitukseen. Lautakunta toteaa, ettei virheellistä pakkausmateriaalia ole korjattu, vaan se on vaihdettu toiseen. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei korjausrajoitus tule sovellettavaksi.
 
Korvauksena vaaditussa paluurahdissa lautakunta katsoo olleen kyse tuotteen palauttamisesta. Se ei ole liittynyt välittömästi uhkaavan vahingon torjuntaan. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhtiön paluurahtia koskevan epäyspäätöksen tuotevastuuvakuutuksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tuotevastuuvakuutukseen liittyvän takaisinvetovakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen tarkoittama vakuutustapahtuma ovat ylimääräiset kustannukset tuotteen takaisinvetämisestä markkinoilta tuotteen virheellisyyden ollessa välittömästi johtamassa vakuutuksenottajan tuotevastuuvakuutuksesta korvattavaan henkilö- tai esinevahinkoon. Takaisinvetokustannuksina korvataan vakuutuksenottajalle koituvat kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat mm. liikkeelle lasketun tuotteen kuljettamisesta takaisin vakuutuksenottajalle tai sen tuhoamisesta, mikäli se on taloudellisempaa.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan Sveitsiin toimittama pakkausmateriaali on ollut takaisinvetovakuutuksen tarkoittamalla tavalla liikkeelle laskettu ja markkinoilla. Ottaen huomioon, mitä tässä lausunnossa on edellä todettu leipiä uhanneesta vahingosta, lautakunta katsoo takaisinvetovakuutuksen tarkoittaman vakuutustapahtuman toteutuneen. On syntynyt ylimääräisiä kustannuksia tuotteen takaisinvetämisestä markkinoilta uhkaavan tuotevastuuvahingon johdosta. Lautakunta katsoo tämän vuoksi paluurahdin olleen takaisinvetovakuutuksen piiriin kuuluvan ylimääräisen kustannuksen tuotteen kuljettamisesta takaisin vakuutuksenottajalle. Se tulee näin ollen korvata tästä vakuutuksesta, mikäli paluurahti on ollut tuhoamista edullisempi vaihtoehto. Tuhoamiskustannuksista ei ole esitetty selvitystä tai arviota.
  
 Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia