Haku

VKL 23/14

Tulosta

Asianumero: VKL 23/14 (2014)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2014

Lakipykälät: 16, 69

Jatkuvan vahinkovakuutuksen irtisanominen ja siihen perustuva vahingonkorvausvaatimus. Vakuutusyhtiön kohonneeksi arvioima vahinkoriski. Oliko irtisanomisen myöhästynyt? Oliko kyse ilkivaltavahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajalla oli ollut vakuutusyhtiössä vakuutuskausittain jatkuva maatilavakuutus vuodesta 2010 alkaen. Vakuutuksesta oli vuosina 2011 - 2013 maksettu kaikkiaan 17 ilmoitetusta vahingosta korvauksia yhteensä noin 40.000 euroa.

Vakuutuksenottajan poliisille 12.8.2013 tekemän ilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan omistamaa traktoria oli vahingoitettu laskemalla öljy pois sen etuakselista. Vahinko oli todennäköisesti tapahtunut turvesuolla 20.7.2013 ja 3.8.2013 välisenä aikana. Traktorin korjauskustannukset olivat 4.390 euroa. Korvausta ilkivaltana pidetystä vahingosta on haettu maatilavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli irtisanonut maatilavakuutuksen päättymään 31.10.2013.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on 18.9.2013 päivätyssä päätöksessään viitannut vakuutuksenottajan kertomukseen, jonka mukaan vahinko oli havaittu traktorin huollon lopputarkastuksessa. Huoltoliikkeen mukaan traktorilla ei olisi voinut ajaa ilman öljyä kolmea päivää kauempaa. Öljy oli laskettu traktorin oikeasta etunavasta.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vahinkotarkastajansa lausuntoon, jonka mukaan öljyn laskeminen pois etupyörän navasta oli mahdollista vain, jos etupyörä oli sellaisessa asennossa, että öljytulppa oli alareunassa eli traktori olisi pysäytettynä oikeaan asentoon. Tämän todennäköisyys oli melko pieni. Pois valunut öljy olisi myös näkynyt vanteen sisäpinnassa. Oli hyvin epätodennäköistä, että ilkivallan tekijä olisi ottanut turvetyömaalle astian öljyn laskemista varten. Kokonaisuutena tarkastellen vakuutusyhtiö ei pitänyt ilkivaltavahinkoa luotettavasti toteen näytettynä. Tyypillisesti ilkivaltaa tehtäisiin esimerkiksi rikkomalla traktorin ikkunoita tai sotkemalla.

Sen johdosta, että vakuutuksenottaja oli pyytänyt asian uutta käsittelemistä häneen aiemmin kohdistuneen uhkailun perusteella, vakuutusyhtiö on ilmoittanut 14.11.2013 päivätyssä päätöksessään, ettei ollut esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi aikaisempaa päätöstä olisi ollut syytä muuttaa.

Vakuutusyhtiö on lisäksi ilmoittanut 26.9.2013 päivätyllä kirjeellä irtisanovansa yleisten sopimusehtojen kohdan 16.3. ja vakuutussopimuslain 16 §:n mukaisesti vakuutuksenottajan maatilavakuutuksen päättymään 31.10.2013. Irtisanomisen perusteeksi vakuutusyhtiö on esittänyt vakuutuksen tavanomaisesta poikkeavan vahinkokehityksen, jonka vuoksi vakuutusyhtiö piti riskiä liian suurena vakuutettavaksi.

Valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että:
1) vakuutuksen irtisanominen todetaan mitättömäksi ja vakuutus palautetaan voimaan sopimuksen mukaisena niin, että katehankintana otetun vakuutuksen kustannukset korvataan,

2) vakuutusyhtiö korvaa maataloustraktorille aiheutetusta ilkivaltavahingosta
4 390 euroa ja

3) vakuutusyhtiö korvaa vakuutuksenottajan 500 euron edunvalvontakulut.

Perusteluinaan vakuutuksenottaja on esittänyt, että vakuutusyhtiö irtisanoi vakuutuksen häntä kuulematta päättyväksi 31.10.2013. Kirjeen hän sai vasta 10.10.2013. Vahinkoja oli tapahtunut viime aikoina vain muutama eikä niitä kaikkia ollut edes korvattu, joten tavanomaisesta poikkeavaa vahinkokehitystä ei ole ollut. Laillista irtisanomisaikaa ei noudatettu, sillä irtisanomisilmoitus oli päivätty 8.10.2013 eikä vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutusyhtiön menettely oli hyvän vakuutustavan vastainen, kohtuuton ja siten pätemätön.

Toiseksi maataloustraktorin vahingon osalta ilkivalta oli tapauksessa kiistaton. Tätä tukivat muun muassa vakuutuksenottajan ennen vahinkoa saamat uhkaukset 18.6.2010, joista oli tehty rikosilmoitus. Se, että syyllistä ei saatu selvitettyä, ei poistanut ilkivaltaa koskevan näytön kiistattomuutta ja riittävyyttä. Ilkivaltavahingot esinevahinkoina olivat sellaisia vahinkoja, joita varten vakuutuksia otetaan.

Vahinkoriski ei myöskään ollut kasvanut siitä, mikä se oli vakuutussopimusta tehtäessä. Tältä osin vakuutuksenottaja on viitannut tiedossa olleeseen luontoaktivistien toimintaan. Vakuutuksenottaja on epäillyt vakuutusyhtiön hylänneen traktoria koskeneen korvausvaatimuksen näytön puuttumisen sijasta siksi, että yhtiö oli huomannut, ettei se saa vakuutussopimuksesta keskimääräistä katettaan. Vakuutussopimusten tarkoitus on kuitenkin jakaa vastuuta. Niihin sisältyy aina tietoinen riski myös vakuutusyhtiölle, joka ei voi edellyttää kaupallista katetta jokaisesta sopimuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

1) Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutusyhtiö on lausunut toimineensa vakuutuksen irtisanoessaan vakuutussopimuslain ja hyvän vakuutustavan edellyttämällä tavalla. Yhtiö on kertonut edustajansa toimittaneen kirjallisen irtisanomisen vakuutuksenottajan edustajalle 28.9.2013 poikkeuksellisesti henkilökohtaisesti, jotta se ehdittäisiin antaa vakuutussopimuslain mukaisen 30 vuorokauden määräajan puitteissa. Vakuutusyhtiön edustaja oli itse ojentanut irtisanomisilmoituksen kirjekuoressa vakuutuksenottajan edustajalle, ja nähnyt hänen avanneen sen. Irtisanomisilmoitus oli toimitettu myös postitse.

Vakuutussopimuksen pääeräkuukausi on ollut 11, mikä tarkoitti, että vakuutuskausi oli päättynyt 31.10.2013. Irtisanomisesta oli siis tullut ilmoittaa viimeistään 30.9.2013, jotta se oli tehty lain mukaisen määräajan puitteissa. Ilmoitus vakuutuksen irtisanomisesta oli edellä kerrotulla tavalla annettu vaaditussa määräajassa 28.9.2013.

Irtisanomisen perusteiden osalta vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutuksenottajan vahinkoriski oli kasvanut ja ilkivaltavahinkojen osalta myös toteutunut keskimääräistä enemmän. Vuosien 2011 - 2013 aikana asiakas oli ilmoittanut yhteensä 17 vahingosta, joista korvauksia oli maksettu yhteensä noin 40 000 euroa, eli selvästi tilastollista keskiarvoa enemmän. Vakuutuksenottajan viittaamalla turvetuotantoon liittyneellä poliittisella ilmapiirillä ei ole ollut asian arvioinnin kannalta relevanssia. Vakuutusyhtiö teki riskinvalintapäätöksensä vahinkoriskin ja toteutuneiden riskien sekä niiden tilastollisen analyysin perusteella.

2) Traktorille aiheutunut vahinko

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei perustetta päätöksen muuttamiselle ollut esitetty.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu traktorin tai sen vakiovarusteen tai kiinteästi asennetun lisälaitteen menettämisen tai vahingoittumisen johdosta, kun syynä on traktoriin tai sen vakiovarusteisiin tai kiinteisiin lisälaitteisiin kohdistunut tahallinen vahingonteko, varkaus, rikoslain 28. luvun 6-8 §:ssä tarkoitettu luvaton käyttö taikka näiden yritys.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaisesti korvauksen hakijan tulee antaa vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Vakuutetulla on näyttötaakka siitä, että kyseessä on todennäköisesti ollut tahallinen vahingonteko eli, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Traktori oli ollut turvetyömaalla, josta se oli viety huoltoon. Huollon päätteeksi oli tehty lopputarkastus, jossa vahinko havaittiin 12.8.2013. Etuakselin oikean puolen pyörän napa oli vaurioitunut, koska navassa ei ollut öljyä. Vakuutuksenottaja oli vedonnut tekemäänsä rikosilmoitukseen häneen ja hänen omaisuuteensa kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta 18.6.2010 ja oli katsonut uhkauksen liittyneen traktorin vaurioitumiseen. Varsinaisella vahinkotapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä, joten mahdollista tapahtumankulkua tuli arvioida jälkikäteen saatavilla olevan näytön perusteella. Tapahtuman ajankohtaa ei pystytty tarkasti määrittämään.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan arvion mukaan kyse ei ollut tyypillisestä ilkivaltavauriosta, vaan öljy oli valunut navasta vähitellen. Sama ilmiö oli havaittavissa toisen puolen navassa, jossa vuoto oli runsaampaa. Traktorissa ollut vaurio oli havaittavissa ainoastaan tutkimalla ja se ilmenikin vasta huollon yhteydessä. Arvio ilkivallan epätodennäköisyydestä oli perustunut siihen, että traktorin etunavan öljyn tyhjennys edellyttäisi, että tekijä menisi turvesuolle pyörän navan avaamiseen soveltuvan työvälineen sekä tyhjennysastian kanssa. Toimenpide edellytti myös erityistä osaamista. Traktorin tulisi olla pysäytettynä oikeaan asentoon öljyn laskemiseksi pois. Menettely ei ollut ilkivallalle tyypillistä. Tyypillistä ilkivaltaa olivat esimerkiksi ikkunoiden hajottaminen tai ajoneuvon sotkeminen.

Esittämänsä perusteella vakuutusyhtiö on katsonut jääneen näyttämättä, että traktorin vaurioitumisessa oli kyse tahallisesta vahingonteosta. Korvauksen hakijan näyttövelvollisuuden täyttämiseksi ei ollut riittävää, että vahinko oli voinut aiheutua tahallisesta vahingonteosta, vaan se piti näyttää vahingon todennäköiseksi aiheuttajaksi. Vaurioiden syntymismekanismi oli ollut ilkivaltavahingolle erittäin epätyypillinen eikä vakuutuksenottajan kertomusta tukevaa muuta näyttöä tahallisesta vahingonteosta ollut. Vakuutuksenottaja oli saanut uhkauksen rikosilmoituksen mukaan 18.6.2010, ja vahinko oli sattunut elokuussa 2013. Uhkauksen ja vaurioitumisen välillä oli merkittävä ajallinen ero, joten vaurioiden luonne huomioon ottaen vahingon ei voitu katsoa aiheutuneen tahallisesta vahingonteosta vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Tästä syystä vahinkoa ei korvattu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

1) Vakuutuksen irtisanominen

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Puheena olevaan vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 16.3. mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vahinkovakuutusta koskeva vakuutussopimus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutussopimuslain 16 §:n (14.5.2010/426) 1 momentin mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta.

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 26 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus 26.9.2013 päiväämänsä irtisanomisilmoituksen mukaisesti irtisanoa vakuutuksenottajan vakuutuskausittain jatkunut maatilavakuutus päättymään kulumassa olleen vakuutuskauden lopussa 31.10.2013, ja oliko mainittu irtisanomisilmoitus toimitettu vakuutuksenottajalle lainmukaisessa määräajassa ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutuksenottaja on katsonut irtisanomisen olleen perusteeton ja on vaatinut sen johdosta vakuutuksen uudelleen voimaan saattamista sekä korvausta irtisanotun vakuutuksen tilalle ottamansa vakuutuksen kustannuksista. Lisäksi vakuutuksenottaja on katsonut irtisanomisen olleen liian myöhään tehtynä mitätön.

Vakuutussopimuslain 16 §:n mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa nyt kysymyksessä olevan kaltainen jatkuva vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanomisoikeus edellyttää, että vakuutuksenantaja voi esittää irtisanomiselle hyvän vakuutustavan mukaisen perusteen ja myös ilmoittaa tästä perusteesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessaan. Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen mukaan (HE 63/2009 vp.) irtisanomisen on yleensä perustuttava vakuutettavaan riskiin. Esimerkkinä on mainittu vakuutuksenottajan tavanomaisesta poikkeava vahinkokehitys.

Vakuutusyhtiö on perustellut vakuutuksen irtisanomista irtisanomisilmoituksessaan juuri sillä, että se oli arvioinut vakuutuksenottajan vahinkokehityksen poikenneen tavanomaisesta. Vastineessaan lautakunnalle vakuutusyhtiö on ilmoittanut arvion perustuneen siihen, että vakuutuksenottaja oli ilmoittanut vuosien 2011 - 2013 aikana yhtiölle 17 vahinkoa eli selvästi tilastollista keskiarvoa enemmän.

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiöllä on oikeus arvioida itsenäisesti vakuutettavalle kohteelle hyväksyttävänä pitämänsä riskitaso. Toisin kuin vakuutuksenottaja on väittänyt, vakuutusyhtiön irtisanomisoikeuden edellytyksenä ei ole muutos vakuutettavassa riskissä. Lain mukaan vakuutuksenantajalla on irtisanomisoikeus myös siinä tapauksessa, että se on alun alkaen arvioinut vakuuttamansa riskin suuruuden väärin. Näin ollen lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut hyvän vakuutustavan mukainen peruste irtisanoa vakuutuksenottajan vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Vakuutuksenottaja on väittänyt valituksessaan saaneensa vakuutusyhtiön maatilavakuutusta koskevan irtisanomisilmoituksen vasta 10.10.2013 eli liian myöhään ennen vakuutuskauden päättymistä 31.10.2013. Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentin mukaan riittävää kuitenkin on, että vakuutusyhtiö on lähettänyt irtisanomisilmoituksen vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä, vaikka ilmoitus ei saapuisikaan perille mainitussa ajassa.

Lisäksi vakuutusyhtiö on kertonut lautakunnalle toimittamassaan vastineessa, että yhtiön edustaja oli henkilökohtaisesti toimittanut kirjallisen 26.9.2013 päivätyn irtisanomisilmoituksen vakuutuksenottajalle jo 28.9.2013. Vakuutusyhtiön kertomusta tukee lautakunnalle toimitettu vakuutuksenottajan päiväämätön kirjoitus, jonka otsikkona on ”Taustaa asiasta”. Kirjoituksessa myös vakuutuksenottaja on kertonut, että vakuutusyhtiön asiamies oli käynyt syyskuussa ilmoittamassa vakuutuksen irtisanomisesta. Tämän perusteella ja irtisanomisilmoituksen päiväys huomioon ottaen lautakunta pitää selvitettynä, ettei vakuutusyhtiön ilmoitus vakuutuksen irtisanomisesta ollut myöhästynyt. Näin ollen vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen korvamaan vakuutuksenottajan vaatimia katehankintana otetun vakuutuksen kustannuksia.

2) Traktorille aiheutuneen vahingon korvattavuus

Sovellettavat vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille traktorin tai sen vakiovarusteen tai kiinteästi asennetun lisälaitteen menettämisen tai vahingoittumisen johdosta, kun syynä on traktoriin tai sen vakiovarusteisiin tai kiinteisiin lisälaitteisiin kohdistunut tahallinen vahingonteko, varkaus, rikoslain 28 luvun 6-8 §:ssä tarkoitettu luvaton käyttö taikka näiden yritys.

Asian arviointi

Korvauksen hakijan on näytettävä, että kyse on ollut vakuutussopimuksen ehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan vakuutuksenottajan traktori oli vaurioitunut, koska traktorin etuakselin oikeanpuoleisessa navassa ei ollut voiteluöljyä. Vahinko on havaittu traktoriin tehdyn huollon lopputarkastuksessa. Vakuutuksenottajan mukaan vaurio oli aiheutunut siitä, että joku oli ilkivaltaisesti laskenut öljyn pois turvesuolla olleen traktorin oikeanpuoleisesta etunavasta 20.7.2013 ja 3.8.2013 välisenä aikana. Tapahtumalla ei ole ollut silminnäkijöitä eikä vahingon ilkivaltaisuudesta ole esitetty muutakaan luotettavaa selvitystä. Vakuutuksenottaja on perustellut käsitystään vahingon ilkivaltaisuudesta häneen vuonna 2010 kohdistuneella uhkailulla.

Lautakunnan näkemyksen mukaan työkalujen käyttämistä ja teknistä osaamista edellyttäneenä toimenpiteenä pelkkä akseliston voiteluöljyn pois laskeminen ei sovi tyypilliseksi ilkivallaksi. Tässä tapauksessa ilkivaltaa on pidettävä epätodennäköisenä senkin vuoksi, että öljyn pois laskeminen olisi edellyttänyt sopivien työkalujen kuljettamista turvesuolle, traktorin siirtämistä sopivaan asentoon ja, koska merkkejä öljyn valuttamisesta ei ollut havaittu, myös öljyn keräämistä talteen. Lisäksi tekijä olisi kiinnittänyt öljytulpan takaisin paikoilleen. Vahingon todennäköisempänä syynä lautakunta pitääkin kulumisesta aiheutunutta teknistä vikaa ottaen huomioon, että vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 12.11.2013 päivätyn lausunnon mukaan öljyvuotoa oli havaittavissa myös traktorin vasemmassa etunavassa.

Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että traktorin vauriot olisivat aiheutuneet vakuutusehtojen kohdan 4.1.2 mukaisesta ilkivallasta. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

3) Vakuutuksenottajan vaatimus ”edunvalvontakulujen” korvaamisesta

Lautakunta tulkitsee vakuutuksenottajan tarkoittaneen edunvalvontakuluilla lautakuntaan valittamisesta aiheutuneita kustannuksia. Tältä osin lautakunta toteaa, että ohjesääntönsä 6 §:n mukaan lautakunta ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Lautakunta voi käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Koska tässä asiassa ei ole kyse oikeusturvavakuutuksesta, lautakunta ei käsittele esitettyä kuluvaatimusta.

4) Lopputulos

Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta pitää vakuutusyhtiön menettelyä ja traktorin vahingosta antamaa päätöstä asianmukaisina. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen maksamaan vakuutuksenottajalle hänen vaatimaansa vahingonkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia