Haku

VKL 229/13

Tulosta

Asianumero: VKL 229/13 (2013)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Anastaminen. Murtautuminen. Oliko tapauksessa kyse työsuorituksen yhteydessä muualla kuin sen säilytyspaikassa säilytetystä omaisuudesta? Säilytyssuojassa jatkuvan silmälläpidon alaisena säilytetty omaisuus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan tilalla suoritettiin sahausta kenttäsirkkelillä. Vakuutuksenottaja säilytti työkaluja lähistöllä sijainneessa kylmässä kalustovajassa. Vajasta varastettiin kaikki irtonaiset käsityökalut ja pienempiä työkoneita. Vahinkoilmoituksen mukaan säilytystila ei ollut vahinkohetkellä lukittuna, mutta irtaimistoa säilytettiin suursäkeillä peitettynä. Vahingon on ilmoitettu tapahtuneen 6.10.2012 ja vahinko havaittiin vahinko­ilmoituksen mukaan 11.10.2012. Vakuutuksenottajan korvausvaatimus on 4 824 euroa, ja korvausta on haettu maatilavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on 6.11.2012 päivätyssä päätöksessään todennut, että omaisuus oli ollut säilytettynä lukitsemattomassa varastorakennuksessa. Omaisuus ei myöskään ollut silmälläpidon alaisena. Kyseessä ei ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.

Vakuutuksenottaja on uudelleenkäsittelypyynnössään lausunut, että vakuutus­myyjä korosti vakuutuksen antamaa suojaa varkaustapauksissa. Vakuutuksen­ottaja on kertonut kulkeneensa vahinkoajankohtana puimurilla ja jyväkärryillä miltei jatkuvasti rakennuksen ohi ja suojanneensa jyväkärryjä sateelta vajassa. Vakuutuksenottaja on katsonut, että täten irtaimisto oli jatkuvan silmälläpidon alaisena. Vakuutuksenottajan mukaan osa varastetusta omaisuudesta vietiin lautatapulien vierestä, osa lukitusta kaapista. Lukitussa kaapissa sijaitsivat muun muassa moottorisaha, hitsauspuikot, runkonaulain, kulmahiomakoneet, ketjutaljat ja pientavara. Muu tavara pyrittiin suojaamaan siten, etteivät ne olisi heti nähtävillä. Vakuutuksenottaja on liittänyt muutoksenhakukirjeeseen kuvat tapuleista, akkutelineistä ja särjetyistä kaapeista. Vakuutuksenottaja on todennut, että tapahtuneen poliisitutkinta oli edelleen kesken.

Vakuutusyhtiö on uudessa, 28.2.2013 päivätyssä päätöksessään todennut, että se seikka, että vahinko oli huomattu vasta viikon kuluttua oletetun vahinkoajankohdan jälkeen, ei viitannut siihen, että varastettu omaisuus olisi ollut jatkuvan silmälläpidon alaisena sille varatussa säilytyssuojassa. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oli ollut suuri ja pitkäkestoinen työmaa. Työmaan ja vakuutuksenottajan kotitalon välissä oli joki. Työkalujen ja muun omaisuuden säilyttämistä työmaalla ei voitu pitää tilapäisenä työsuoritukseen liittyvänä säilytyksenä, sillä vakuutuksenottaja on samaan aikaan suorittanut myös puintityötä. Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että poliisin tutkintailmoituksen ja vakuutuksenottajan oman vahinkoilmoituksen mukaan irtaimisto ei ollut lukitussa tilassa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut, että hänellä oli tiluksia joen molemmilla puolilla, että tiluksien ympärysmitta oli noin 20 kilometriä ja että välimatkan vuoksi korjausmahdollisuus oli järjestetty myös vakuutuksenottajan asuinrakennukseen.

Vakuutuksenottaja teki vahingon sattumisajankohtana katosta puutavaralle ja keräsi päivän päätteeksi työkalut tilapäisesti katokseen. Puintiaikana vakuutuksenottaja kulki puimurilla ja jyväkärryillä miltei jatkuvasti rakennuksen ohi. Säilytyssuoja oli siis jatkuvan silmälläpidon alaisena.

Osa vajasta varastetusta omaisuudesta vietiin lautatapulien vierestä ja osa kalustovajassa sijainneesta lukitusta kaapista. Tavarat pyrittiin suojaamaan siten, että ne eivät olleet heti nähtävillä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että rakennustyö oli kestänyt useita viikkoja. Koska vahinkotapahtuman tarkkaa ajankohtaa ei voitu määrittää, ei omaisuus ole voinut olla jatkuvan silmälläpidon alaisena. Varastorakennus sijaitsi ulkoalueen läheisyydessä, joten alueella liikkui paljon ulkopuolisia henkilöitä, mikä osaltaan vaikeutti rakennuksen ja sen irtaimiston valvontaa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.5 mukaan vakuutuksesta korvataan murtautumisesta vakuutuksen kohteena olevalle rakennukselle aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos vakuutuspaikkaan tai muualla olevaan suojaavasti suljettuun tilaan, jossa vakuutettua omaisuutta on tilapäisesti säilytetty, on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi maatalousirtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos kyseistä irtaimistoa säilytetään

- jatkuvan silmälläpidon alaisena sille varatussa säilytyssuojassa

- maatilatalouden työn yhteydessä, työsuoritukseen liittyen tilapäisesti muualla kuin sen säilytyssuojassa.

Ratkaisu

Tapauksessa on kyse sen arvioimisesta, oliko tapauksessa kyse vakuutusehtojen mukaisesta anastusvahingosta. Vakuutuksenottaja säilytti työkaluja tilallaan sijainneessa kylmässä kalustovajassa. Vahinkoilmoituksen mukaan vajasta varastettiin kaikki irtonaiset käsityökalut ja pienempiä työkoneita. Vahinkoilmoituksen mukaan säilytystila ei ollut vahinkohetkellä lukittuna, mutta irtaimistoa säilytettiin suursäkeillä peitettynä. Vahingon on ilmoitettu tapahtuneen 6.10.2012 ja vahinko havaittiin 11.10.2012. Vakuutuksenottaja on myöhemmin kertonut, että osaa varastetusta omaisuudesta säilytettiin lukitussa kaapissa.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vajaan ei ole murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Kyse ei myöskään esitetyn selvityksen perusteella ole muunlaista väkivaltaa taikka erityistä viekkautta käyttäen tapahtuneesta tunkeutumisesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että varaston sisällä lautatapulien vieressä säilytetty omaisuus ei ole ollut jatkuvan silmälläpidon alaisena vahingon tapahtuma-aikana. Vahinko on huomattu vasta viiden päivän kuluttua vahingon tapahtumisesta, eikä vakuutuksenottaja ole voinut vahinkopäivänä puintityön yhteydessä pitää omaisuutta jatkuvasti silmällä. Kyse ei ole ollut myöskään työsuorituksen yhteydessä muualla kuin sen säilytyspaikassa säilytetystä omaisuudesta, koska omaisuutta ei ole käytetty työsuoritukseen, vaan sitä on säilytetty lukitsemattomassa säilytyssuojassa.

Vakuutuksenottaja on 31.10.2012 päiväämässään selvityksessä kertonut, että osa anastetusta omaisuudesta on viety lukitusta kaapista, joka sijaitsi kalustovajassa. Ehtojen mukaan anastamisvahinko korvataan, jos vakuutuspaikkaan tai muualla olevaan suojaavasti suljettuun tilaan, jossa vakuutettua omaisuutta on tilapäisesti säilytetty, on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseistä kaappia voitaisiin mahdollisesti pitää ehtojen mukaisena suojaavasti suljettuna tilana. Poliisin 12.10.2012 päivätyn tutkintailmoituksen ja 30.10.2012 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan irtaimisto ei ole ollut lukitussa tilassa. Selvitystä kaappiin murtautumisesta tai lukon murtamisesta ei ole esitetty. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt, että lukitusta kaapista olisi anastettu tavaraa murtautumalla. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön epäävään korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia