Haku

VKL 225/12

Tulosta

Asianumero: VKL 225/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2013

Kiinteistönomistajan vastuu Liukastuminen kulkuväylällä olleisiin vaahteranlehtiin

Tapahtumatiedot            

A liukastui 11.10.2011 klo 18−19 välisenä aikana kotitalonsa pihamaalla, talon seinustalla olevalla asfaltoidulla kulkuväylällä vaahteranlehtiin.  Kaatumisen seurauksena A:lle aiheutui kyynärvarsimurtuma. Asunto-osakeyhtiö teki vahingosta ilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 29.11.2011. Yhtiö totesi, että vastuuvakuutus antaa turvan sen korvausvelvollisuuden varalta, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamuksellisesti antamastaan vahingosta. Tuottamus tarkoittaa huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Yhtiön saaman selvityksen mukaan huoltoyhtiö poistaa syksyn aikana lehtiä päivittäin koneellisesti keräämällä, käsin ja puhaltimella, ja näin on tehty myös vahinkoajankohtana. Talo, jonka pihalla vahinko sattui, sijaitsee huoltoyhtiön toimitiloja vastapäätä, joten pihan puhdistustarve nähdään päivittäin. Muita vastaavia tapaturmia ei ole ilmoitettu. Yhtiö katsoi, että kiinteistön huolto on suoritettu asianmukaisesti eikä korvausvastuuta vahingosta synny. Näin ollen vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

A valitti päätöksestä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, jonka tekemän uudelleenkäsittelypyynnön perusteella yhtiö antoi asiassa uuden korvauspäätöksen 13.4.2012. Yhtiö katsoi edelleen, ettei vahingon syynä voinut pitää kiinteistönhoidon laiminlyöntiä. Päätöstä ei siten voitu muuttaa.

 

Valitus 

A vaatii vahingon korvaamista. A:n mukaan huoltoyhtiön ilmoitus, jonka mukaan piha-alue olisi siivottu päivittäin, ei pidä paikkaansa. A kertoo, että vahinko sattui tiistaina 11.10.2011. Maanantaina 17.10.2011 A soitti huoltoyhtiöön tiedustellakseen, korvaako huoltoyhtiön vastuuvakuutus vahingon. Piha siivottiin vasta tämän puhelun jälkeen, tiistaina 18.10.2011. A on hankkinut vaateensa tueksi neljä todistajanlausuntoa, joissa kerrotaan, että pihalla on vahingon sattumisen jälkeen ollut runsaasti liukkaita vaahteranlehtiä. Yhden lausunnon mukaan lehdet on vahingon jälkeen siivottu vasta, kun A on ilmoittanut vahingosta huoltoyhtiölle. Kaksi todistajaa kertoo kiinnittäneensä huonosti siivottuun pihaan huomiota myös ennen vahinkoa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että asunto-osakeyhtiö on antanut kunnossapitotyöt huoltoyhtiön hoidettavaksi. Huoltoyhtiön selvityksen mukaan kaatumisen ajankohtana on hoidettavalta alueelta poistettu lehtiä päivittäin, minkä lisäksi asunto-osakeyhtiön alueelta vielä tilanteen ja tarpeen mukaan. Vahingon tapahtumapaikka sijaitsee huoltoyhtiön huoltohallia vastapäätä. Huoltoyhtiön toimipiste sijaitsee keskellä hoitoaluetta ja työntekijät näkevät päivittäin eri alueiden ja taloyhtiöiden puhdistustarpeen. Tämän asunto-osakeyhtiön piha-alue on kapea ja rajoittuu talon julkisivun ja tien väliseen noin 8 metriä leveään kaistaleeseen, joka on nurmikkoa lukuun ottamatta seinän vierustaa, joka on noin 1,3 metriä leveä asfalttikäytävä ja porrasedustoja, jotka ovat suorat portaikon levyiset käytävät tielle.

Alueella kasvaa isoja vaahteroita ja lehmuksia, joista tiettynä ajankohtana lehtiä putoaa jatkuvasti. Näin tilanne on pihojen puhdistuksen jälkeen muutamassa tunnissa vastaava kuin ennen lehtien keräystä. Lehtiä on vahingon sattumisaikaan kerätty päivittäin koneellisesti ja käsin. Tarkoista keruuajankohdista ei kuitenkaan ole pidetty päiväkirjaa. Huoltoyhtiön kertomuksen mukaan porraskäytävän edustalla on illalla hyvinkin voinut olla lehtiä, vaikka samana päivänä olisi normaalina työaikana (7−16) puhallettu pihat puhtaaksi, koska isot vaahterat pudottavat lehtiä tasaisesti ja peittävät nopeasti piha-alueen.

Vahinkopäivänä tuulen nopeus oli iltapäivällä klo 15−18 15 km/h−26 km/h, mikä on riittävän voimakas tuuli irrottamaan runsaammin lehtiä. Vaikka kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella liikkuminen on turvallista, ei voida olettaa, että putoavia lehtiä poistettaisiin ympärivuorokautisesti jatkuvana työnä. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta eli vahingon aiheuttamista tahallisesti tai virheellä, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä.  Yhtiö katsoo, ettei kiinteistön omistaja ole tapauksessa laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan eikä korvausvelvollisuutta siten ole syntynyt.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa. Vakuutuksenottaja yhtyy vastineessaan vakuutusyhtiön kantaan ja toteaa lisäksi, että mikäli Vakuutuslautakunta katsoo vahingon korvattavaksi, vakuutuksenottajan korvausvelvollisuuden on katsottava rajoittuvan vakuutuksen omavastuuosuuden määrään.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

  • A:n valitus Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle 7.12.2011
  • vahinkoilmoitus 25.10.2011
  • A:n selvitys vahingon sattumistavasta ja -paikasta 24.10.2011 (liukastumislomake)
  • huoltoyhtiön selvitykset pihan huollosta 26.10.2011, 19.11.2011, 23.11.2011, 29.11.2011 , 13.4.2012 ja 22.1.2013
  • 4 kpl A:n hankkimia todistajanlausuntoja pihan lehtitilanteesta (päivätty 29.4.2012, 30.4.2012, 1.5.2012 ja 2.5.2012)
  • vakuutusyhtiön korvauspäätökset 29.11.2011 ja 13.4.2012
  • vakuutusyhtiön vastine 6.2.2013
  • vakuutuksenottajan vastine 8.3.2013

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutukseen sovellettavien ehtojen (Omaisuuserityisehto 322: Kiinteistönomistajan, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva, voimassa 1.1.2011 alkaen) kohdan 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, onko A:n lehtiin liukastumisesta seurannut henkilövahinko seurausta asunto-osakeyhtiön puolella olevasta laiminlyönnistä kiinteistön kunnossapidossa.  Se, että kaatuminen on aiheutunut kulkuväylällä olleista lehdistä, on sinänsä riidatonta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajan vastuu liukastumisvahingoissa on lähtökohtaisesti tuottamukseen perustuvaa vastuuta, mutta oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kiinteistönomistajan vastuuta liukkaudentorjunnassa voidaan arvostella tavanomaista ankarammin. Kiinteistönomistaja on velvollinen pitämään kiinteistön tavanomaiset kulkuväylät sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti liikkua. Lisäksi kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että se on asianmukaisesti huolehtinut liukkaudentorjunnasta tai että olosuhteiden vuoksi liukkaudentorjunta olisi joka tapauksessa ollut hyödytöntä tai mahdotonta.

Lautakunnan käsityksen mukaan kiinteistönomistajan velvollisuus liukkaudentorjuntaan käsittää myös velvollisuuden torjua puista putoavista lehdistä aiheutuvaa liukkautta. Lautakunta katsoo kuitenkin, ettei lehtien poistamista voida edellyttää tehtäväksi yhtä usein kuin esimerkiksi hiekoitusta jään ja liukkauden ehkäisemiseksi. Vahingon sattumisaikaan lokakuun alkupuolella on hyvin todennäköistä, että kulkuväylille kertyy lehtiä varsinkin, jos alueella on runsaasti puita, kuten tässä tapauksessa. Tällaisissa olosuhteissa on käytännössä mahdotonta pitää kulkuväyliä täysin lehdistä puhtaina. Koska lehtiä putoaa puista jatkuvasti, voi pihan lehtitilanne hyvinkin nopeasti siivouksen jälkeen olla siivousta edeltänyttä tilannetta vastaava.

Huoltoyhtiö on kertonut yhtiölle antamassaan selvityksessä 23.11.2011, että A:n kaatumisen ajankohtana lehtiä poistettiin alueelta päivittäin ja tämän asunto-osakeyhtiön alueelta myös tilanteen ja tarpeen mukaan. Lehtiä siivotaan normaalin työajan puitteissa klo 7−16.  Huoltoyhtiön huoltohalli sijaitsee kyseistä taloa vastapäätä, joten pihan puhdistustarve on helposti havaittavissa. Lehtiä oli kyseisen talon pihasta poistettu jo ennen A:n kaatumista. 22.1.2013 päivätyssä selvityksessä huoltoyhtiö toteaa vielä, että talon pihassa on kaksi erityisen suureksi kasvanutta vaahteraa, joista varisevan materiaalin määrä voi olla sopivalla sateella ja tuulella kymmeniä kiloja vuorokaudessa.

Asunto-osakeyhtiön puolesta pihaa hoitava huoltoyhtiö on edellä kerrotun mukaisesti tarkkaillut päivittäin asunto-osakeyhtiön pihan siivoustarvetta ja poistanut lehtiä tarvittaessa, lokakuussa 2011 myös jo ennen vahingon sattumista. Lautakunta katsoo, että lehtitilanteen tarkkailusta ja lehtien poistosta on huolehdittu riittävällä ja asianmukaisella tavalla. Näin ollen asunto-osakeyhtiölle ei synny asiassa korvausvastuuta. Lautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta