Haku

VKL 225/04

Tulosta

Asianumero: VKL 225/04 (2005)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.01.2005

Viemäriputken vuoto Korvauksen määrä Vakuutuksenottajan oman työn korvaaminen

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan 1950-luvulla rakennetun omakotitalon WC:ssä halkesi viemäriputki 27.11.2003. Vahinkotarkastajan mukaan kyseinen putki oli ollut halki noin metrin matkalta, ja se oli kulunut tai ruostunut hyvin ohutseinäiseksi halkeaman kohdalta. Vakuutuksenottaja kertoi vahinkotarkastajalle, että yläkertaa ei ole käytetty kymmeneen vuoteen, mutta nyt oli kokeiltu yläkerran altaita, kun oli tulossa vuokralaisia. Putki oli ollut lastulevykotelon sisässä, ja vahinkotarkastajan käydessä kotelo oli purettu putken ympäriltä ja putki oli saatu esiin. Vahinkotarkastaja arvioi vahinkojen jääneen pieniksi, koska vettä oli laskettu vain muutamia litroja.
 
O Oy teki vahingon korjaustyön ja Tmi M teki sähkötyöt. Tavaratalosta haettiin ekovillaa ym. tarvikkeita. Putken korjauksen, purku- ja siivoustyön vakuu­tuksenottaja teki itse ja toimitti näistä töistä omistamansa putkiliikkeen T Ky:n laskun vakuutusyhdistykselle. Laskun mukaan purkutöihin kului 24 h, siivoukseen 16 h, viemärin uusimiseen 8 h ja kalustamiseen 8 h. Tuntiveloituksena vakuutuksenottaja vaati 35 euroa.
 
Vakuutusyhdistyksen korvauspäätös
 
Yhdistys hyväksyi vahingon määrään kuuluvaksi O Oy ja Tmi M:n laskut, kaatopaikkamaksut ja tavaratalon laskun sellaisenaan. Lisäksi yhdistys päätti maksaa vakuutuksenottajalle vahingon laajuuteen nähden kohtuullisen osuuden purku- ja siivoustöistä. Vahingon määrästä tehtiin ikävähennys 30 % ja omavastuuvähennys 336 euroa. Korvattavaa jäi näin 1.640 euroa.
 
Yhdistys toteaa, että 30 %:n ikävähennys perustuu vakuutusehtojen määräyksiin vahingon määrän arvioimisesta rakennuksen vuotovahingoissa. Kyseiseen vakuutukseen sisältyy myös LVIS-vakuutus, mutta itse putken korjauksesta ei jää korvattavaa, koska vakuutusehtojen mukaan laskettu ikävähennys on tältä osin yli 100 %.
 
Uudelleenkäsittely
 
Vakuutuksenottaja katsoi, että vahingon määrään kuuluvaksi pitäisi katsoa myös hänen putkiliikkeensä T Ky:n lasku 2.145,62 euroa vähennettynä putkiston osuudella 100 euroa.
 
Antamassaan uudessa korvauspäätöksessä vakuutusyhdistys toteaa, että riidanalaisesta T Ky:n laskusta (vakuutuksenottajan omasta työ- ja tarvikelaskusta) on otettu huomioon kaatopaikkamaksu ja tavaratalon tarvikelasku sellaisenaan. Vahingon määrään on lisäksi luettu vahinkotarkastajan arvion mukaan vahingon laajuuteen nähden kohtuullinen osuus vakuutuksenottajan vaatimista purku- ja siivoustöistä (36 h x 8 euroa eli yhteensä 288 euroa). Vahingon määrästä on tehty ehtojen mukainen ikävähennys 30 % ja lisäksi on vähennetty omavastuuosuus 336 euroa.
 
Vakuutusyhdistys katsoo, että loppuosa T Ky:n laskusta koostuu viemäriputkista, viemärin uusimistyöstä (8 h) ja kalustuksesta (8 h), joista ei jää korvattavaa viemäriputken iän perusteella. Ehtojen mukaan laskettu ikävähennys on tältä osin yli 100 %.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että vahingon määrään pitäisi laskea O Oy:n, Tmi M:n ja tavaratalon laskun lisäksi T Ky:n lasku. Vahingon määräksi tulisi yhteensä 4.649,49 euroa, josta vähennetään putkiston osuus 100 euroa, ikäalennus 30 % ja vielä omavastuuosuus 134 euroa. Vakuutuksesta pitäisi korvata näin kaikkiaan 3.044,34 euroa. Jo maksettu määrä huomioon ottaen vakuutusyhdistyksen pitäisi maksaa lisää 1.404,33 euroa.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vahingon määrään on vakuutuksenottajan vaatimuksen mukaisesti hyväksytty O Oy:n, Tmi M:n ja tavaratalon antamat laskut sellaisenaan. Riidanalaisen eli T Ky:n laskun/lähetyslistan osalta vakuutusyhdistys toteaa, että kyseessä on vakuutuksenottajan firmansa nimellä laatima lähetyslista/lasku, johon sisältyy jo korvattu tavaratalon tarvikelasku, minkä lisäksi tästä lähetyslista/laskusta on korvattu jätemaksut sellaisenaan ja vahinkotarkastajan arvioima vahingon laajuuteen nähden kohtuullinen osuus vakuutuksenottajan omasta purku- ja siivoustyöstä, 36 h á 8 euroa.
 
Rakenteille aiheutuneen vahingon korjauskustannuksista on tehty vakuutusehtojen mukainen 30 %:n suuruinen ikävähennys.
 
Haljennut WC:n putki on LVIS-vakuutuksen kohteena. Tässä vahinkotapauksessa putkien ikä on 50 v, jolloin niiden osalta tehtävän ikävähennyksen määräksi tulee yli 100 %. Tällöin putkista ja niihin liittyvistä korjaustöistä ei jää korvattavaa.
 
Vakuutusyhdistys totesi vielä, että korvauspäätöksessä omavastuuosuus on kuitenkin vähennetty virheellisesti. Vakuutuskirjan mukaan omavastuu on 134 euroa, kun laskelmassa on omavastuun määräksi jäänyt 336 euroa, mikä on rakennusten vakuutuksissa usein valittu vaihtoehto. Tämän erotuksen yhdistys korvaa vakuutuksenottajalle.
 
Vakuutuksenottajan tekemien purku- ja siivoustöiden osalta vakuutusyhdistys toteaa vielä, että korvauspäätöksessä on näitä kustannuksia arvioitaessa huomioitu vahingon laajuus. Vesi ei ole ehtinyt vaurioittaa rakenteita laajasti, koska sitä oli ehditty laskea vain muutamia litroja altaita kokeiltaessa. WC on kooltaan pieni, vain 1,1 x 1,2 metriä. Pienen alueen purkamiseen ja siivoukseen ei voi mennä kovin kauan. Lisäksi on otettu huomioon, että rakennusliikkeeltä korjaustyöhön kulunut 57 tuntia. Tähänkin nähden korvattu 36 tuntia on riittävän pitkä aika.
 
Lausunnonpyytäjän lisäkirje
 
Lausunnonpyytäjä toteaa lisäkirjeessään mm., että purkukustannuksia syntyi kokonaisuudessaan 840 euroa, koska vahinkokohde jouduttiin aukaisemaan kahdesta kerroksesta. Käynnillään vahinkotarkastaja katsoi vain alakerran.
 
Viemärin uusiminen, 280 euroa, liittyi kokonaisuudessaan vahinkokohdan korjaamiseen.
 
Siivouskustannuksia syntyi kaikkiaan 560 euroa, koska rakennusliikkeen jäljiltä mm. pölyä oli kertynyt runsaasti kahteen kerrokseen.
 
Kalustamiskustannuksia vakuutusyhdistys ei ole korvannut lainkaan. Lausunnonpyytäjä on kalustamisella tarkoittanut kahden wc:n kalustuksen asentamista entisille paikoilleen, johon kuuluu mm. wc-istuinten, lavuaarien, peilikaappien ja lamppujen asentaminen. Näistä kustannuksia kertyi 280 euroa.
 
Vakuutusyhdistyksellä ei enää ollut asiaan lisättävää.
 
Selvitykset
 
Riidanalainen T Ky:n lähetyslista/lasku koostuu seuraavista eristä:
-         purkutyöt 24 h á 35 euroa, yhteensä 840 euroa
-         viemärin uusiminen 8 h á 35 euroa, yhteensä 280 euroa
-         siivoustyöt 16 h á 35 euroa, yhteensä 560 euroa
-         kaatopaikkamaksut 2 x 20 euroa, yhteensä 40 euroa
-         viemäriputket 100 euroa
-         tavaratalon laskut, yhteensä 45,62 euroa
-         kalustus 8 h á 35 euroa, yhteensä 280 euroa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen esinevakuutusehtojen kohdan 5.9 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan mm. rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesi-, viemäri- tai lämpöjohtoverkosta.
 
Ehtojen kohdan 6.2.4 mukaan rakennukseen asennetun johtoverkon taikka siihen liitetyn käyttölaitteen rikkoutumisesta aiheutuneessa vuotovahingossa katsotaan vahingon määräksi rakenteiden korjaus- tai jälleenhankintakustannukset sekä vian etsimisestä ja rakenteiden avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuneet kustannukset, jotka otetaan vakuutuskorvauksen perusteena huomioon seuraavasti:
 
Putkiston tai käyttölaitteen iän ollessa alle 10 vuotta on vakuutuskorvauksen perusteena 100 % vahingon määrästä.
 
Jos putkiston tai käyttölaitteen on 10 vuotta tai sitä enemmän, vähennetään kustannuksista ikävähennyksenä 1 % kultakin koneen tai laitteen käyttöönottovuotta seuranneelta, vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättyneeltä täydeltä kalenterivuodelta. Vähennys on kuitenkin enintään 30 % ja ikävähennyksen kokonaismäärä on enintään 3.500 euroa.
 
Ehtojen kohdan 6.3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle sattunut suoranainen esinevahinko.
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen LVIS-vakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan LVIS-vakuutuksen kohteena ovat mm. vedenjakelulaitteet ja putkistot, jotka sijaitsevat vakuutuskirjassa mainituissa rakennuksissa ja palvelevat niiden käyttöä.
 
LVIS-vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vahingon määräksi katsotaan koneen tai laitteen korjaus- tai jälleenhankintakustannukset, joista tehdään käyttöikään perustuvat vuotuiset vähennykset kultakin koneen tai laitteen käyttöönottovuotta seuranneelta, vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättyneeltä täydeltä kalenterivuodelta ehtokohdassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Putkistojen osalta vuosittainen vähennys on 3 %.
 
Tässä tapauksessa korvausta on vaadittu omakotitalon WC:ssä sattuneen putkivuodon perusteella. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhdistys on vastineessaan muuttanut kantaansa asiassa tehtävän omavastuuvähennyksen suuruuden osalta, jolloin asiassa on lautakunnan käsityksen mukaan riitaa enää T Ky:n lähetyslistan/laskun osalta.
 
Viemäriputkien, viemärin uusimistyön ja kalustustyön osalta vakuutusyhdistys on katsonut, että korvattavaa osuutta ei jää, koska LVIS-vakuutuksen ikävähennykset tässä tapauksessa ylittävät 100 %. Viemäriputkien ja viemärin uusimistyön osalta lautakunta pitää korvauspäätöstä asianmukaisena. Kalustustyön osalta lautakunta toteaa kuitenkin, että sen käsityksen mukaan WC-kalusteiden asentamistyö on ollut osa omakotitalon kärsimän vesivahingon korjaamista. Lautakunta viittaa samankaltaisessa tapauksessa VKL 223/00 antamaansa lausuntoon ja katsoo, että nyt kyseessä oleva kalustamistyö (8 h) tulee korvattavaksi esinevakuutuksen perusteella vuotovahinkona ja siis vuotovahinkoja koskevien ikävähennysehtojen mukaisesti.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutusyhdistys on hyväksynyt korvattavan vuotovahingon määrään lähetyslistaan/laskuun sisältyvät kaatopaikkamaksut ja tavaratalon laskut sellaisenaan.
 
Vakuutuksenottajan lisäkirjeen mukaan purku- ja siivoustyötä piti tehdä kahdessa kerroksessa. Näistä töistä korvausta on vaadittu yhteensä 40 tunnilta, joista yhdistys on hyväksynyt kohtuullisena pitämänsä 36 tuntia. Vakuutuksenottajan lisäkirjeen ja muun esitetyn selvityksen pohjalta lautakunta ei ole voinut todeta, että vakuutuksenottajan vaatimus 40 tunnin korvaamisesta olisi perusteeton, eikä lautakunta muutenkaan pidä korvattavaksi vaadittua tuntimäärää kohtuuttomana. Tämän vuoksi lautakunta suosittaa, että yhdistys korvaa myös korvaamatta jättämänsä 4 purku- ja siivous­työtuntia.
 
Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta kalustuksesta ja purku- ja siivoustöistä ilmeisesti LVI-alan yhtiönsä normaalitaksan mukaisesti 35 euroa tunnilta. Vakuutusyhdistys on korvauspäätöksessään käyttänyt ns. oman työn taksan mukaista 8 euron tuntihintaa. Yhdistys on vedonnut siihen, että vakuu­tuksenottaja on tehnyt kyseiset työt itse, ja ainoastaan lasku on kirjoitettu vakuutuksenottajan yhtiön T Ky:n nimissä.
 
Vakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan suoranainen esinevahinko, esimerkiksi se rahallinen menetys, joka vahingonkärsijälle aiheutuu vaurioituneen omaisuuden korjauttamisesta tai uuden omaisuuden hankkimisesta. Kun vakuutuksen­ottaja on tässä tapauksessa itse tehnyt korvattavaksi vaatimansa kalustus-, purku- ja siivoustyöt, eikä hän siis ilmeisesti ole maksanut vaatimaansa 35 euron tuntiveloitusta millekään ulkopuoliselle taholle, hänelle ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole tältä osin aiheutunut 35 euron tuntiveloituksen suuruista suoranaista esinevahinkoa. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhdistys on vakuutusehtojen mukaisesti korvannut lausunnonpyytäjälle syntyneen suoranaisen esinevahingon, kun yhdistys on maksanut lausunnonpyytäjälle hänen omista työtunneistaan ns. oman työn taksan mukaisen korvauksen eli 8 euroa tunnilta. Lautakunta ei ota asiassa kantaa siihen, miten tätä riidanalaista erää mahdollisesti käsitellään lausunnonpyytäjän kommandiittiyhtiön verotuksessa.
 
Lautakunta toteaa vielä, että sen käsityksen mukaan tässä asiassa ei ole riitaa rakennuksen kärsimän vuotovahingon osalta sovellettavan ikävähennyksen suuruudesta. Esinevakuutuksen perusteella korvattavaksi tulevasta määrästä tehtävän ikävähennyksen suuruus on ehtojen mukaan 30 %.
 
Näillä perusteilla lautakunta suosittaa, että vakuutusyhdistys maksaa asiassa lisäkorvausta vakuutuksenottajan omasta kalustus-, purku- ja siivoustyöstä 12 tunnilta 8 euron tuntihinnalla. 30 %:n ikävähennys huomioon ottaen lautakunta suosittaa näin ollen 67,20 euron suuruista lisäkorvausta laillisine viivästyskorkoineen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela sekä Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta