Haku

VKL 223/14

Tulosta

Asianumero: VKL 223/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Lakipykälät: 73

Vahingosta ilmoittaminen. Oliko vahingosta ilmoitettu lain edellyttämässä ajassa? Oliko nyt kyseessä olevista vahingoista ilmoitettu jo aiemman vahinkoilmoituksen yhteydessä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja ilmoitti puhelimitse 22.11.2013, että vakuutusyhtiön maksama korvaus tuulivoimalan myrskyvahingosta oli saapunut perille. Samalla vakuutuksenottaja ilmoitti tilanneensa korjauksen myös kahteen muuhun tuulivoimalaan, koska myös ne olivat rikkoutuneet.

Vakuutusyhtiöön saapui 30.12.2013 vakuutuksenottajan korvaushakemus, jonka mukaan haettiin korvausta ukkosmyrskyssä 27.7.2010 vaurioituneiden kahden tuulivoimalan korjauskustannuksista. Asiakirjan mukaan vahinkoilmoitus oli jätetty aiemmin ja yhden voimalan osalta vakuutuskorvaus oli maksettu. Korvausta haettiin vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, että vakuutuksenottaja oli hakenut aiemmin korvausta yhden tuuligeneraattorin rikkoutumisesta salamaniskusta. Vahingosta oli ilmoitettu vakuutusyhtiön palvelutoimistolle 2.8.2010. Vahinkotarkastuspyyntöön vahinkotarkastajalle oli kirjattu vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan, että yksi kolmesta tuulivoimalasta oli rikkoutunut. Kyseisen tuulivoimalan laitteisto oli siinä vaiheessa irrotettu ja viety tarkastettavaksi. Vakuutusyhtiö totesi, että kaikissa asiaan liittyvissä selvityksissä, korvaushakemuksissa ja Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa oli puhuttu yhden kolmesta generaattorista rikkoutuneen. Vakuutusyhtiö ei pitänyt muita rikkoutumisia kyseisessä vahinkotapahtumassa uskottavana.

Vakuutusyhtiö maksoi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksen VKL 82/13 perusteella sovinnollisena eleenä kaikenkattavan kokonaiskorvauksen vakuutusyhtiön virheelliseksi katsotun menettelyn vuoksi, vaikka vakuutusehtojen perusteella kyseiset vahingot eivät olleet lainkaan korvattavia. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei lisäkorvausta tulla maksamaan. Vakuutus ei ollut edelleenkään voimassa tontilla olevien elinkeinotoimintaa tai yksityistaloutta palvelevien tuuligeneraattoreiden (3 kpl) hyväksi.

Toisessa päätöksessä vakuutusyhtiö on selvittänyt tuulivoimaloiden korjausta ja sitä, milloin koneistot oli viety korjattavaksi. Vakuutusyhtiö on vielä aiempien perusteiden osalta todennut, että he olivat saaneet uuden korjauslaskun summaltaan 20 660,88 euroa sekä että korvausta haettiin ukkosmyrskyssä 27.7.2010 vahingoittuneiden tuulivoimaloiden korjauskustannuksista. Puhelimessa vakuutuksenottaja oli kertonut 13.1.2014, että hän oli odottanut ratkaisua tuulivoimala 1:n korjauksesta ja sitten aikoi korjauttaa kaksi muuta. Vakuutusyhtiö totesi, ettei vakuutuksenottaja ollut maininnut muiden voimaloiden vahingoittuneen ennen 22.11.2013 puhelinsoittoa. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutuksenottaja ollut hakenut vakuutuskorvausta yleisten sopimusehtojen mukaisesti vaaditussa vuoden ajassa.

Vakuutusyhtiö totesi vielä, että tuuligeneraattorit olivat ylipäätään vakuutettuina 10 000 euroon asti. Vakuutusyhtiö katsoi, että vakuutuksenottaja oli salannut vakuutusyhtiöltä korvausvastuun kannalta merkityksellisiä seikkoja ja yrittänyt jälkikäteen hakea lisäkorvausta elinkeinotoimintaa palvelevista generaattoreista. Yhtiö ilmoitti, ettei se maksanut lisäkorvausta. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutus ollut voimassa tontilla olevien elinkeinotoimintaa tai yksityistaloutta palvelevien tuuligeneraattoreiden hyväksi.

Valitus

Kun vuonna 2010 sattui ukkosmyrsky, niin silloin kaikki kolme tuulivoimalaa särkyivät. Tämän kävi toteamassa vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja, joka otti valokuvia särkyneistä tuulivoimaloista. Yksi tuulivoimala saatiin heti korjattua, mutta kaksi muuta tuulivoimalaa särkyi yhtä aikaa, mutta tuulivoimalat on jäänyt merkitsemättä vahinkoilmoitukseen. Kun Vakuutuslautakunnalta tuli tieto, että vakuutusyhtiö maksaa tuulivoimalasta korvauksen, uskallettiin tilata kahteen voimalaan osia. Vakuutusyhtiöstä oli kaksi miestä katsomassa tehtaalla kahta särkynyttä tuulivoimalaa ja he tiesivät, että ukkonen oli särkenyt kolme myllyä. Vakuutusyhtiön viivyttelystä on vakuutuksenottajalle tullut valtavan suuret vahingot sähköstä neljän vuoden aikana. Kaikkiin tuulivoimaloihin on vedetty uudet maakaapelit, jotka vakuutusyhtiö on maksanut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut vakuutuksenottajan väitteeseen, että vakuutusyhtiö tai sen edustajat olisivat alusta asti tienneet kolmen tuulivoimalan vahingoittumisesta, että vahinkotarkastaja on tarkastusmateriaalissa nimennyt neljännen kuvan ”ehjänä säilyneet tuulimyllyt”. Vahinkotarkastaja on maininnut tarkastuskertomuksessa yhden kolmesta voimalasta rikkoutuneen. Lisäksi toisen vakuutusyhtiön edustajan 18.1.2011 päivätyn sähköpostin mukaan ”ukkonen oli särkenyt tuulimyllyn, ehtojen mukaan korvattaisiin 1 700 e”. Asiakkaan allekirjoittamassa vahinkoilmoituksessa ja kaikessa muussa materiaalissa on puhuttu vain yhdestä rikkoutuneesta tuulivoimalasta. Lisäksi vakuutusyhtiöön on toimitettu lasku vain yhden voimalan korjauksesta. Väitteeseen siitä, että vakuutusyhtiön edustajat olisivat käyneet haastattelemassa tuulivoimalan moottoreita korjanneen yrityksen edustajaa, vakuutusyhtiö on todennut, että tämä on tapahtunut vasta 14.1.2014.

Vakuutusyhtiö katsoo, etteivät voimalat ole alun perin kuuluneet vakuutukseen korkean arvonsa vuoksi. Vakuutuksenottaja on ollut tästä tietoinen, koska on yrittänyt vakuuttaa niitä erikseen. Lisäksi kaksi voimalaa liittyy vakuutuksen­ottajan yritystoimintaan eikä niitä voi kotivakuutuksella vakuuttaa.

Vakuutusyhtiö on maksanut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksen VKL 82/13 perusteella sovinnollisena eleenä kaikenkattavan kokonaiskorvauksen vakuutusyhtiön virheelliseksi katsotun menettelyn vuoksi, vaikka vahinkohetken vakuutusehtojen perusteella vahingot eivät lainkaan olleet korvattavia. Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta. Vakuutuksenottaja on ollut vaurioista tietoinen noin 3,5 vuotta ennen kuin niistä on ilmoitettu vakuutusyhtiöön. Vahinko on tapahtunut 26.7.2010 ja kahden voimalan vauriot on ilmoitettu 22.11.2013. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korvausta ja joka tapauksessa korvausmäärä on ollut enintään Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksen mukaan 10 000 euroa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.2 mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Saman §:n 2 momentin mukaan, jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja ilmoittanut kahden tuulivoimalan vahingoista ehtojen ja lain edellyttämässä ajassa, ja siitä, onko näiden kahden tuulivoimalan vahingoista ilmoitettu jo aiemmin samalla, kun on ilmoitettu yhden samalla kertaa rikkoutuneen tuulivoimalan vahingosta.

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut 2.8.2010 vahinkoilmoituksella kotivakuutusyhtiöönsä, että ”ukkonen iski tuulivoimalaan, hajotti siivet, muuntajan…”. Vahinkopaikalla 2.8.2010 tehdyn vahinkotarkastuksen tarkastuspöytäkirjan mukaan rajuilma oli rikkonut yhden kolmesta tuulivoimalasta. Kun vakuutusyhtiö ei korvannut tuulivoimalan rikkoutumista kuin 1 700 euron osalta, vakuutuksen­ottaja valitti vakuutusyhtiön päätöksestä Vakuutuslautakuntaan. Valituksessa Vakuutuslautakunnalle on puhuttu tuulimyllyn vakuuttamisesta ja asiakirjoissa puhutaan yhden voimalan rikkoutumisesta ja tämän voimalan korjauslaskusta 7 653,77 euroa. Vakuutuslautakunta on ratkaisusuosituksessaan VKL 82/13 katsonut, että vakuutusyhtiön virheen vuoksi vakuutuksenottajalla ei ollut vahinko­hetkellä kotivakuutusta, jonka ehtojen mukaan rakennuksen käyttöä palvelevat tuuligeneraattorit olivat vakuutuksen kohteena 10 000 euroon asti, ja tämän vakuutusyhtiön virheen vuoksi Vakuutuslautakunta on suosittanut, että vakuutusyhtiö korvaa tämän voimalan korjauskulut. Kun vakuutusyhtiö on maksanut korjauskulut, on vakuutuksenottaja ilmoittanut puhelimitse 22.11.2013, että saman myrskyvahingon yhteydessä heinäkuussa 2010 on myös kaksi muuta tuulivoimalaa rikkoutunut, ja vakuutuksenottaja on hakenut näiden tuulivoimaloiden korjauskuluja kotivakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta tekee ratkaisusuosituksensa kirjallisen asiakirjamateriaalin perusteella. Kaikissa heinäkuun 2010 myrskyvahingon asiakirjoissa on ilmoitettu yhden tuulivoimalan rikkoutuneen. Näin on myös Vakuutuslautakunnan antamassa ratkaisusuosituksessa VKL 82/13. Vasta kun vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen tämän tuulivoimalan vahingosta, on vakuutusyhtiölle ilmoitettu puhelimitse 22.11.2013 myös kahden muun tuulivoimalan rikkoutuneen samalla kertaa. Vakuutuksenottaja on tullut tietoiseksi mahdollisuudestaan saada kor­vausta kaikkien kolmen tuulivoimalan osalta samalla kertaa heinä-elokuussa 2010. Kun vakuutuksenottaja on tullut tietoiseksi mahdollisuudesta saada korvausta heinä-elokuussa 2010 ja kun vahinkoilmoitus kahden tuulivoimalan osalta on tehty 22.11.2013, on vahingosta ilmoitettu yli ehtojen ja lain edellyttämän yhden vuoden määräajan jälkeen. Vahinko­ilmoitus on täten tehty liian myöhään ja vakuutuksenottajan korvausvaatimus on vanhentunut. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on tämän vuoksi pidettävä asianmukaisena eikä sitä ole syytä muuttaa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia