Haku

VKL 222/15

Tulosta

Asianumero: VKL 222/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Vuotovahinko. Täyttikö vahinko korvattavan vakuutustapahtuman määritelmän?

Tapahtumatiedot

Asiakas ilmoitti 4.11.2011, että hänen omakotitalonsa keittiössä ja kodinhoitohuoneessa on kosteusvaurioita. 15.11.2011 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan kohteessa oli ollut pidemmän aikaa vuotoja kodinhoitohuoneen ja keittiön hanoissa ja putkissa. Vauriot olivat syntyneet pidemmän ajan kuluessa. Jääkaappi oli vuotanut joskus, mutta vauriot olivat korjaamatta. Osa todetuista seikoista oli ollut esillä jo vuonna 2009 tehdyssä kuntotutkimuksessa. Vahinkokartoitusraportissa suositeltuina toimenpiteinä oli hanojen, allasputkien ja keittiön hanan painevesiputkien vuotojen korjaaminen ja vuodosta vaurioituneiden rakenteiden purkaminen, kuivaaminen ja korjaaminen.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä ei ollut ehtojen mukainen korvattava vuotovahinko vaan pidemmän ajan kuluessa aiheutunut vahinko, jossa esille tulleita vaurioita ei ollut korjattu asianmukaisin menetelmin. Vaurioiden perusteella kohteessa tulee suorittaa peruskorjausta. Mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkoa ei yhtiön mukaan ollut sattunut. Yhtiö ei korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii vuotovahingon korvaamista kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksessään esittämiään seikkoja.

Selvitykset

Lautakunnan käyttöön on toimitettu vahinkokartoitusraportti, josta ilmenee, että keittiön ja kodinhoitohuoneen hanoissa, käyttövesiputkissa ja viemäriputkissa pitkän aikaa olleet vuodot olivat aiheuttaneet rakennevaurioita seinä- ja lattiarakenteille sekä tilojen kiintokalusteille.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse omakotitalon vuotovaurioiden korvaamisesta kotivakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkoa ei ole sattunut, vaan kyse on vakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamasta vahingosta, joka jää vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Yhtiö ei ole vedonnut esimerkiksi vahingontorjuntavelvoitteen laiminlyöntiin.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Ehtojen kohdan 3.5 (Vuototurva) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

1) omaisuudelle tai esineelle rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta kuten
- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä
- rakenne-, valmistus- tai aineviasta
- korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista
- rakennusvirheestä
- perustamisvirheestä

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon ja rakenteiden liittymiskohdista tai läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut kokonaan taikka sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton.

2) hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten
- syöpymisestä tai pilaantumisesta
- sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta
- kulumisesta, aineen väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Asian arviointi

Vahinkokartoitusraportin mukaan kohteessa todettu vaurioituminen johtuu pitkään jatkuneista hana- ja putkivuodoista. Se, että hana tai putki alkaa vuotaa, on lähtökohtaisesti vakuutusehtojen kohdassa 3.5 korvattavaksi määritelty vuototapahtuma. Vuodon kestolla ei ole ehtojen 3.5 tekstiasun mukaan merkitystä. Myös korvauskäytännössä vuotovahinkoja on vakiintuneesti pidetty korvattavina, vaikka ne olisivatkin jatkuneet pidemmän aikaa. Lautakunta katsoo todettujen hana- ja viemärivuotojen täyttävän ehtojen kohdan 3.5 mukaiset korvattavan tapahtuman edellytykset.

Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt selvitystä rajoitusehtojen kohdan 4.1 mukaisesta virheellisestä rakentamisesta. Rakenteiden vaurioituminen johtuu tässä tapauksessa vuodoista, ei esimerkiksi vesieristyksen puuttumisesta tai siitä, että joitain rakenteita olisi korjattu väärin. Koska rakenteita vaurioittanut vesi oli nimenomaan hanoista, käyttövesiputkista ja viemäriputkista peräisin ollutta vuotovettä, kyse ei myöskään ole rajoitusehtojen kohdassa 4.2 tarkoitetusta hitaasti kehittyvien tapahtumien aiheuttamasta vahingosta vaan korvattavasta vuotovahingosta.

Lopputulos

Todetut hana- ja putkistovuodot täyttävät vakuutusehtojen kohdan 3.5 asettamat korvattavan tapahtuman edellytykset. Kyse ei ole vakuutuksen rajoitusehtojen kohtien 4.1 tai 4.2 mukaisesta tilanteesta. Vakuutusyhtiö ei voi esittämillään perusteilla kieltäytyä korvaamasta vahinkoa.

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa todetuista hana- ja putkistovuodoista vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia