Haku

VKL 22/13

Tulosta

Asianumero: VKL 22/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.06.2013

Tuottamusarviointi Liukastuminen kauppakeskuksen edessä

Tapahtumatiedot

A kaatui kauppakeskuksen edessä betonipinnalla 3.12.2011 klo 14 ja loukkasi itsensä. A:n ilmoituksen mukaan pinta oli jäinen ja liukas. A vaati vahingosta korvausta kiinteistön omistajalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 16.3.2012. Yhtiö totesi, että korvausvastuun syntyminen vahingonkorvauslain mukaan edellyttää vahingon aiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Kiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että asiakkaat voivat turvallisesti käyttää kiinteistössä tarjottuja palveluita ja liikkua kiinteistön alueella turvallisesti. Korostuneesta huolellisuusvelvoitteesta huolimatta kiinteistönomistajan vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tämän huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Selvitysten mukaan kaatuminen tapahtui kiinteistön ulko-oven edustalla olevalla betonitasanteella. Asfaltti on tällaisessa kohdassa normaali alusta, eikä sen käyttö piha-alueella vaaranna alueella liikkuvien turvallisuutta. Kaatumisen ajankohtana 3.12.2011 oli lämpötila ollut plussan puolella eikä kyseisenä vuorokautena ollut satanut. Koska sääolosuhteet eivät olleet olleet sellaiset, että liukkaudentorjunnasta olisi ollut tarvetta huolehtia, ei kohteessa ollut kyseisenä ajankohtana hiekoitettu. Kohteessa ei vahingon sattumisajankohtana ollut havaittu olosuhteista tai materiaalista johtuvaa liukkautta. Näin ollen kiinteistöyhtiön ei voitu katsoa toimineen huolimattomasti alueella liikkuvien turvallisuuden suhteen. Tällä perusteella vakuutusyhtiö katsoi, ettei kiinteistönomistaja ollut vahingosta korvausvastuussa eikä vahinkoa voitu korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimitetussa valituksessaan A vaatii vahingon korvaamista. A:n mukaan vahinkoa edeltävänä päivänä oli satanut ja yöllä ollut pakkasta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan vahinkopäivänä tai sitä edeltävänä päivänä ei satanut. Maa oli vahinkoaikaan kuiva, eli paikalla ei ollut lunta, vettä tai jäätä. Asfaltoitu piha ei ole liukas kuivana eikä edes vesisateella. Lämpötila pysytteli vahinkopäivänä ja sitä edeltävänä päivänä plussan puolella, eikä yleistä liukkaustilaa ollut kiinteistöllä havaittavissa. Näin ollen kiinteistöllä oli tilanne sellainen, ettei liukkaudentorjuntatoimenpiteisiin ollut tarvetta.

Yhtiö katsoo, että maan oltua puhdas ja kuiva kiinteistönomistajalla ei ollut velvollisuutta ryhtyä liukkaudentorjuntatoimenpiteisiin. A:n kaatuminen ei ole aiheutunut kiinteistönomistajan laiminlyönnistä tai muustakaan kiinteistönomistajan puolella olevasta seikasta. Korvausvastuuta ei täten synny eikä vahinko ole korvattava myöskään vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle kiinteistönomistajalle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle 25.3.2012
 • A:n korvausvaatimus kiinteistönomistajalle 16.12.2011
 • vahinkoilmoitus 11.1.2012
 • kiinteistönomistajan selvitys vahinkopaikasta 11.1.2012 (sähköposti)
 • A:n lisäkorvausvaatimus kiinteistönomistajalle 27.1.2012
 • huoltoyhtiön selvitys kiinteistön liukkaudentorjunnasta 1.2.2012 (sähköposti)
 • vakuutusyhtiön puhelinmuistio 14.2.2012, Ilmatieteen laitoksen tiedot vahinkopäivän säätilasta
 • vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntö A:lle 14.2.2012
 • A:n vastaus vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntöön 2.3.2012
 • A:n sairauskertomustekstit 3.12.2011−10.1.2012 ja ensihoitokertomus 3.12.2011
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 16.3.2012
 • silminnäkijän lausunto vahingon sattumisolosuhteista 21.12.2012
 • vakuutusyhtiön vastine 27.2.2013

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan II (Scope of Insurance) kohdassa 4 (Extent of cover) todetaan:

Subject to its terms, this policy will indemnify the Insured for all sums which the Insured is legally liable to pay resulting from a loss event.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistönomistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt erityisiä kunnossapitotoimia. Lisäksi kunnossapitovelvollisen tulee varautua säätilan ennakoitavissa oleviin muutoksiin. Erityisen suurta huolellisuutta piha-alueen kunnossapidon suhteen edellytetään liikekiinteistöjen omistajilta, koska tällaisella alueella liikkuu paljon ihmisiä ja hiekoitus on uusittava tavallista useammin.

Vakuutusyhtiön Ilmatieteen laitoksen sääpalvelulta hankkimien tietojen mukaan vahingon sattuessa 3.12.2011 klo 14 ilman lämpötila oli lähimmällä sääasemalla +1,4 celsiusastetta. X:n asemalla ei mitata sademääriä. Y:n sekä Y:n lentoaseman sääasemilla ei 3.12.2011 satanut klo 8−14 välisenä aikana, vaan vasta seuraavana yönä. Kauppakeskuskiinteistön omistajan 11.1.2012 antaman selvityksen mukaan vahingon sattumiskohta ei ole liukas pelkällä vesisateella. Kyseisessä kohdassa ei myöskään ole kynnyksiä tai muuta epätasaisuutta. Huoltoyhtiön selvityksen 1.2.2012 mukaan hiekoitus aloitettiin vahinkokohteessa 8.12.2011. Vahingon sattumisajankohtana hiekoitusta tai muita liukkaudentorjuntatoimenpiteitä ei ollut vielä koettu tarpeelliseksi, koska lunta ei ollut vielä satanut ja asfaltti oli täysin paljas. Huoltoyhtiön selvityksissä ei ole kerrottu, milloin viimeksi ennen vahinkotapahtuman sattumista liikekiinteistön pihan kunto on käyty tarkastamassa.

Silminnäkijä B kertoo 21.12.2012 päivätyssä lausunnossaan todistaneensa A:n 3.12.2011 tapahtunutta liukastumista aivan vieressä. B:n mukaan kauppakeskuksen edustalla oli laajalla alueella jäätynyttä asfalttia. B itse pysyi pystyssä lastenvaunujen tukemana. A on ilmoittanut valituksessaan, että alueella oli vahinkopäivää edeltäneenä päivänä satanut ja edellisenä yönä oli ollut pakkasta.

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että maa on vahinkopaikalla ollut puhdas ja kuiva eikä siinä ole ollut lunta, vettä tai jäätä, joka olisi tullut poistaa tai jonka liukkaus olisi tullut pyrkiä eliminoimaan. Tämä päätelmä on perustunut Ilmatieteen laitoksen sademäärä- ja lämpötilatietoihin sekä huoltoyhtiön ilmoitukseen, jonka mukaan liukkaudentorjuntatoimenpiteisiin ei ollut vielä vahinkotapahtuman sattuessa ryhdytty, kun lunta ei ollut satanut ja asfaltti oli paljas. A on kuitenkin alusta alkaen johdonmukaisesti kertonut loukkaantumisensa syyksi liukastumisen, mitä tukevat myös silminnäkijä B:n kertomus ja ensihoitokertomus. Vakuutuslautakunta pitää tällä perusteella uskottavana, että A:n kaatuminen on johtunut nimenomaan liukastumisesta.

Asiassa on siten kyse siitä, onko kiinteistönomistaja osoittanut huolehtineensa vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta huolellisesti ottaen huomioon vahinkoa edeltäneen säätilan ja sen odotettavissa olevat muutokset. Ilmatieteen laitoksen selvityksen mukaan ilman lämpötila alueella on ollut vahingon sattumisaikaan +1,4 celsiusastetta. Sademääristä ei Ilmatieteen laitokselta ole saatavissa selvitystä. A on itse ilmoittanut, että vahinkoa edeltävänä päivänä olisi satanut ja yön aikana pakastunut. Silminnäkijä B:n mukaan vahingon sattuessa 3.12.2011 klo 14 vahinkopaikalla oli laaja alue jäätynyttä asfalttia. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan liikekiinteistön omistajan tulee paitsi tarkkailla säätilaa ja sen ennakoitavissa olevia muutoksia, myös tarkkailla liikekiinteistön piha-alueen kuntoa ja ryhtyä tarvittaessa tilanteen vaatimiin liukkaudentorjuntatoimenpiteisiin. Kiinteistön kunnossapitotoimia hoitava huoltoyhtiö ei ole selvittänyt, että vahinkopaikkaa olisi vahinkopäivänä käyty tarkastamassa. Lautakunta katsoo, että tarkastamalla tilanne vahinkopaikan liukkaus olisi voitu havaita ja ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin esimerkiksi hiekoittamalla tai varoittamalla asiakkaita liukkaudesta. Lautakunta katsoo, ettei kiinteistönomistaja ole osoittanut menetelleensä liukkaudentorjunnassa riittävän huolellisesti. Näin ollen kiinteistönomistaja on vahingosta korvausvastuussa. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa A:n henkilövahingon kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia