Haku

VKL 220/13

Tulosta

Asianumero: VKL 220/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.09.2013

Vakuutusehdon tulkinta Yksi vai useampi vakuutustapahtuma

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja J.K. osti asunto-osakeyhtiö A Oy:ssä olevan huoneiston J.V:ltä. Kaupan teon jälkeen asunnon keittiössä havaittiin vesivahinko. Vahingon korjauskustannukset katettiin pääosin A Oy:n vakuutuksesta. Keittiön vesivahingon tutkimisen yhteydessä huoneistossa suoritettiin kosteusmittaus, jonka tulokset antoivat syyn olettaa, että myös makuuhuoneen seinässä ja kylpyhuoneen lattiarakenteessa saattoi olla kosteutta.

J.K. katsoi, että vaurioiden korjaamisesta oli aiheutunut hänelle kuluja, joista myös asunnon myyjä J.V. oli vastuussa. J.K. katsoi, että kaupan kohteessa oli virhe, jonka perusteella J.K. vaati asunnon myyjältä J.V:ltä hinnan alennusta ja vahingonkorvausta. Lisäksi J.K. ilmoitti pidättävänsä itsellään oikeuden esittää asiassa jatkovaatimuksia, mikäli myös kylpyhuoneen rakenteessa on virhe tai kosteusvaurio. J.V. kiisti J.K:n vaatimukset ja asiaan myönnettiin oikeusturvaetu 28.5.2010 päivätyllä korvauspäätöksellä.

Edelleen J.K. vaati, että A Oy ryhtyisi korjaustoimenpiteisiin, siltä osin kun taloyhtiön katsottiin olevan kosteusvaurioista korjausvastuussa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan korjaustoimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytty.  J.K. vaati 20.6.2012 päivätyssä haastehakemuksessa yhtiökokouksen päätöksen pätemättömäksi ja mitättömäksi julistamista J.K:n huoneiston osalta sekä taloyhtiötä ryhtymään korjaustoimenpiteisiin kylpyhuoneen kosteusvaurioiden osalta. J.K. haki korvausta oikeusturvavakuutuksesta hänen ja A Oy:n väliseen riita-asiaan.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutus yhtiö toteaa 2.11.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä, että riita J.K:n ja A Oy:n välillä tullaan käsittelemään 28.5.2010 myönnetystä oikeusturvaedusta. Vakuutusyhtiö perustelee korvausratkaisuaan sillä, että J.K:n riidat J.V:n ja A Oy:n kanssa perustuvat samaan oikeustoimeen eli asuntokauppaan ja sillä, että molemmissa kanteissa on osittain sama peruste eli kylpyhuoneen kosteusvaurio.

J.K. on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asian uudelleenkäsittelyä. Uudelleenkäsittelypyynnössä J.K. toteaa, että J.V:n vastuu perustuu asuntokauppalakiin ja A Oy:n asunto-osakeyhtiölakiin. Lisäksi J.K. katsoo, että J.V:n ja A Oy:n vastuut eivät ole rinnakkaisia, eikä asioita voida käsitellä samassa oikeudenkäynnissä.

Vakuutusyhtiö toteaa 16.1.2013 päivätyssä päätöksessä, että aiemmin annettua päätöstä ei muuteta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on yksi vakuutustapahtuma ja asiaan myönnetään vain yksi oikeusturvaetu. Vakuutustapahtumien erillisyyden arvioinnin kannalta merkitystä ei ole sillä, että vastaajien vastuuperusteet perustuvat eri lakeihin.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja J.K. on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytä vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta asiassaan.

J.K. katsoo, että hänen ja A Oy:n väliseen riita-asiaan tulee myöntää erillinen oikeusturvaetu. Vaatimuksensa perusteluina J.K. toteaa, että kyseessä on kaksi eri vahinkotapahtumaa, joita ei voi yhdistää samaan oikeudenkäyntiin. Vaatimukset eivät ole myöskään päällekkäisiä. Lisäksi vahinkopäivä on eri.

J.K. mukaan riidat eivät perustu samaan oikeustoimeen eli asuntokauppaan. J.K. toteaa, että A Oy:n vastuu ei ole sidottu asuntokauppaan, vaan vastuu on taloyhtiöllä kaupasta riippumatta.  Taloyhtiö ei ole myöskään kaupan osapuoli.

Edelleen J.K. katsoo, että kanteissa ei ole sama peruste. A Oy:ltä on vaadittu kosteusvaurioiden korjaamista rakennekosteuden osalta ja J.V:ltä hinnanalennusta ja vahingonkorvausta sellaisten huoneiston virheellisyyksien osalta, jotka eivät ole A Oy:n korvausvastuun piirissä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että molemmat riita-asiat perustuvat samaan oikeustoimeen eli asunto-osakkeen kauppaan. Ilman kauppaa kumpikaan riidoista ei olisi syntynyt. Vakuutustapahtuman yhtenäisyyttä korostaa edelleen se, että molemmissa kanteissa on osittain sama peruste eli kylpyhuoneen kosteusvaurio. 

Vakuutusyhtiö toteaa, että asioiden samanaikaista vireillä oloa ei ole asetettu ehdoissa yhdeksi vakuutustapahtuman katsomisen edellytykseksi. Sillä ei ole merkitystä, että riidat käsiteltäisiin eri oikeudenkäynneissä, koska vakuutusehtojen mukainen riitojen samanperusteisuus ei ole käsitteellisesti identtinen oikeudenkäymiskaaressa säädetyn kanteiden samanperusteisuuden kanssa. Silläkään ei ole merkitystä, että asioissa sovelletaan eri lakeja. Myöskään eri vastaajat eivät tee riidoista erillisiä. Merkitystä annetaan vakuutuksen ehtojen mukaan vain sille, että riita-asiat perustuvat samaan oikeustoimeen eli asunto-osakekauppaan. Vakuutusyhtiö viittaa myös korvauspäätöksessä esitettyyn.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehto

Vakuutuksen ehdon 3.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Lautakunnan ratkaisu

Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja on vaatinut asunnon virheen johdosta hinnanalennusta ja vahingonkorvausta asunnon myyjältä sekä kosteusvaurioiden korjaamista taloyhtiöltä.  Tapauksessa on kysymys siitä, voidaanko riitoja pitää vakuutuksen ehtojen tarkoittamalla tavalla yhtenä vakuutustapahtumana.

Oikeusturvavakuutuksen ehdon 3.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vakuutusyhtiö on todennut korvauspäätöksessä, että kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma, sillä molemmat riidat perustuvat samaan oikeustoimeen eli asunto-osakkeen kauppaan.

Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että J.K. on osallisena kahdessa riita-asiassa, jotka molemmat koskevat hänen asunnossaan ilmenneitä kosteusvaurioita. Ensimmäisessä riidassa on kysymys hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä asunnon myyjää kohtaan asunnon virheen vuoksi. Riita perustuu asunto-osakkeen kauppaan eikä J.K:n ole mahdollista esittää kyseessä olevia vaatimuksia asunto-osakeyhtiölle.

Toisessa riidassa on kysymys yhtiökokouksen päätöksen pätemättömäksi ja mitättömäksi julistamisesta sekä kylpyhuoneen kosteusvaurioiden korjaamisesta. Lautakunnan näkemyksen mukaan jälkimmäinen riita perustuu korjausvelvollisuuden jakaantumiseen osakkeenomistajan ja asunto-osakeyhtiön välillä. Lautakunta katsoo siten, että riidat eivät perustu samaan oikeustoimeen.

Vakuutusyhtiö on vedonnut myös siihen, että molemmissa kanteissa on osittain sama peruste eli kylpyhuoneen kosteusvaurio. Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että ensimmäisessä riidassa on ollut kysymyksessä ensisijaisesti keittiön vesivahingosta johtunut hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimus. Lautakunnan käsityksen mukaan käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida todeta, että riidat perustuvat samaan kylpyhuoneen kosteusvaurioon.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö katsoo riidat eri vakuutustapahtumiksi ja myöntää jälkimmäiseen riitaan erillisen oikeusturvaedun.                                           

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Kantola.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia