Haku

VKL 218/12

Tulosta

Asianumero: VKL 218/12 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Lakipykälät: 73

Vakuutuksesta korvattava vahinko. Oliko vakuutuksenottajalle tapahtunut ehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma? Vanhentuminen.

Tapahtumatiedot

Toiminimi A:n omistaja haki 30.12.2011 allekirjoitetulla vahinkoilmoituksella korvausta liiketilojensa 29.5.2008 tapahtuneen irtisanomisen vuoksi yrityslainasta, kiinteistöön ostetusta irtaimistosta ja alkuvarastosta, työttömyydestä ja starttirahan menetyksestä. Korvauksia haettiin toiminimen yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 2.2.2012 katsonut, ettei kyseessä ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava esine- tai keskeytysvakuutus. Sen vuoksi ei korvauksia voitu yritysvakuutuksesta maksaa.

Valitus

Valituksessa on lausuttu, että yritysturvavakuutus oli ollut voimassa 10.5.2008 alkaen ja että se oli päättynyt 5.9.2008. Vakuutus oli siis ollut voimassa vahinkotapahtuman ajankohtana. Valituksessa on pyydetty, että yritysturvavakuutuksesta korvattaisiin liiketilan vuokrasopimuksen 29.5.2008 tapahtuneen perusteettoman irtisanomisen johdosta aiheutunut vahinko ja toiminnan keskeytyminen. Vakuutuksenottaja on katsonut, että mainittu perusteeton vuokrasopimuksen irtisanominen ja sen täytäntöönpanotoimet olivat vahinkotapahtumana korvauksen perustava. Kyseessä oli ollut äkillinen ja yllättävä ja vakuutuksenottajan tahtomatta tapahtunut tapahtuma. Yrityksen kalusto oli ollut vakuutuksen kattamaa omaisuutta. Myös vakuutuksenottajan oma työ ja toiminta liikkeessä päättyivät irtisanomisen takia äkillisesti ja yllättävästi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta, ja että nyt käsiteltävässä tapauksessa vahinko todettiin, kun liiketilan vuokrasopimus irtisanottiin 29.5.2008. Tällöin liiketilan käyttö keskeytettiin välittömästi eikä liikkeen kalustoa voitu käyttää eikä alkuvarastoa hyödyntää. Varastosta tuli tuolloin käyttökelvoton ja koneita jouduttiin realisoimaan tappiolla. Ei voitu pitää vakuutuksenottajaan nähden kohtuuttomana, että vahinkoilmoitus tehtiin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vahingon oli todettu tapahtuneen. Kun vahinkoilmoitus toimitettiin vakuutusyhtiölle vasta 4.1.2012, se saapui liian myöhään eikä asiaa voitu omaisuusvakuutuksen perusteella käsitellä.

Siltä varalta, ettei korvaushakemus ollut vanhentunut, vakuutusyhtiö on kertonut, ettei vakuutus heidän aiemmasta päätöksestään poiketen sisältänyt tapaturmakeskeytysvakuutusta eikä keskeytysvakuutusta. Vakuutuksenottajan vaihto-omaisuus oli vakuutettu omaisuusvakuutuksella palon, räjähdyksen, myrskyn, murron, ryöstön, ilkivallan, vesijohtovuodon, vuodon ja sähköil­miön varalta. Nyt käsiteltävässä tapauksessa oli kyse liiketilan vuokrasopimuksen irtisanomisesta, jolloin liiketilan käyttö keskeytettiin välittömästi eikä liikkeen kalustoa tai alkuvarastoa voitu hyödyntää. Koska tältä osin kyse ei ollut vakuutuksenottajan omaisuusvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta, korvausta ei voitu suorittaa omaisuusvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja vakuutuskirja

Yritysturvavakuutuskirjan sopimus 490-7094507 mukaan vakuutukseen on sisältynyt oikeusturvavakuutus, vastuuvakuutus ja omaisuusvakuutus.

Omaisuusvakuutuksessa vakuutettuna on ollut vaihto-omaisuus 5 000 euron määrästä ja korvattavina vakuutustapahtumina ovat olleet palo-, räjähdys-, myrsky-, murto-, ryöstö-, ilkivalta-, vesijohtovuoto-, vuoto- ja sähköilmiövahinko. Omavastuu on ollut 400 euroa ja voimassaoloalue vakuutuspaikka. Lisäksi vakuutuskirjaan on merkitty sovellettavat vakuutusehdot ja suojeluohjeet.

Vakuutuslautakunnan käytössä on ollut omaisuusvakuutuksen vakuutusehdot, jotka ovat olleet voimassa 1.3.2003 alkaen. Näissä ehdoissa on määritelty korvattavat vakuutustapahtumat, jotka ovat vastaavat kuin edellä mainitussa luettelossa.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan tulee itse ottaa vapaaehtoinen vakuutus, josta korvataan aina vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi osoittaa, että on sattunut ehtojen mukainen vakuutustapahtuma.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei toiminimi A:lla ole ollut minkäänlaista keskeytysvakuutusta toiminnalleen. Vakuutuslautakunnalle lähetetyssä vakuutuskirjassa ei ole merkittynä, että toiminimi A:lla olisi ollut keskeytysvakuutusta. Vakuutuslautakunnan saamista muistakaan asiakirjoista ei ilmene, että toiminimi A:lla olisi ollut keskeytysvakuutus. Kun mitään keskeytysvakuutusta ei ole ollut, ei korvausta liiketoiminnan keskeytyksestä voi saada.

Toiminimi A:n omaisuusvakuutuksessa on määritelty vakuutuksesta korvattavat vahinkotapahtumat. Näitä ovat olleet palo-, räjähdys-, myrsky-, murto-, ryöstö-, ilkivalta-, vesijohtovuoto-, vuoto- ja sähköilmiövahinko. Korvausta on haettu, koska liiketilan vuokrasopimuksen äkillisen ja sopimuksenvastaisen irtisanomisen vuoksi vahingoksi oli jäänyt yrityslaina sekä kiinteistöön ostettu irtaimisto ja alkuvarasto, joita ei voitu enää hyödyntää. Koneita oli lisäksi jouduttu realisoimaan tappiolla. Tällaiset vahinkotapahtumat eivät ole toiminimi A:n omaisuusvakuutuksella vakuutettuja eivätkä siis sen perusteella korvattavia vahinkoja.

Vakuutuslautakunta katsoo kaiken saamansa selvityksen perusteella, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on lopputulokseltaan oikea.

Asian lopputulos huomioon ottaen Vakuutuslautakunta ei ota asiassa kantaa siihen, onko korvausta haettu vakuutussopimuslain 73 §:n mukaisessa ajassa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta