Haku

VKL 217/13

Tulosta

Asianumero: VKL 217/13 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Konerikkovakuutus. Oliko vahinko aiheutunut materiaali-, valmistus-, suunnittelu- tai mitoitusvirheestä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja on kertonut, että hänelle myytiin uuden traktorin oston yhteydessä konerikkovakuutus. Koneen huollon yhteydessä huoltomiehet havaitsivat jäähdyttäjän vuotavan. Korvausta uuden jäähdyttäjän osto- ja asentamiskuluista on haettu konerikkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös 13.2.2013

Vakuutusyhtiö on todennut päätöksessään, että kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma, joten korvausta ei voitu maksaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että jäähdytintä ei voitu pitää kuluvana osana. Jäähdyttäjän vikaa ei voida mitenkään ennalta ehkäistä. Jäähdyttimen tulisi kestää koko traktorin elinkaari ilman vuotoja. Kyseessä oli kaksi vuotta vanha traktori.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että mitään yksilöityä tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut äkillisen, ennalta arvaamattoman vakuutuksen kohteen sisäisen rikkoutumisen, ei ollut esitetty. Vakuutusyhtiö on lausunut, että vahingon äkillisyyttä ei arvioida sen mukaan, miten äkillisesti vahinko on ilmennyt, vaan korvattavuus määräytyy vahingon taustalla oleva syyn perusteella.

Selvitykset

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on todennut, että traktorin vahinko oli aiheutunut siitä, että jäähdytin oli rakenteellisesti jäykällä yläkiinnityksellä liitetty liian kovasta materiaalista tehtyyn yläsäiliöön. Tällainen rakenne oli virheellinen ja siitä aiheutuu kova rasitus jäähdyttimen heikoimpaan kohtaan eli yläsäiliön ja kennoston väliseen tinaukseen. Jäähdyttimen tinaus antaa vähitellen periksi traktorin käytöstä syntyvän tärinän aiheuttaman rasituksen seurauksena ja jäähdytin alkaa vuotaa.

Kyseinen jäähdyttimen rakennusvirhe oli traktorinvalmistajan tiedossa. Traktorinvalmistaja on tästä syystä vaihtanut sopimattoman jäähdyttimen toisenmerkkiseen, eri jäähdytinvalmistajan jäähdyttimeen. Traktorinvalmistaja on antanut valtuutetuille traktorikorjaamoille huoltotiedotteen, jonka mukaan jäähdyttimen yläkiinnitystä on muutettava joustavammaksi. Valtuutetuille korjaamoille on annettu myös huoltotiedote, jonka mukaan vaurioituneen jäähdyttimen tilalle tulee vaihtaa toisenmerkkinen jäähdytin.

Vakuutusyhtiöön oli 1.2.2011 lähtien tullut tarkastettavaksi 22 ylänurkasta tinauksen pettämisen vuoksi vuotavaa jäähdytintä. Kaikissa näissä jäähdyttimissä, jotka olivat rakenteelliselta ratkaisultaan samanlaisia ja saman valmistajan tuotteita, oli ollut samanlainen vuoto säiliön tinauksen ja kennoston
alueella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Työkonevakuutuksen ehtojen kohdan 14.7 mukaan konerikkovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on vakuutuksen kohteelle välittömästi aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteen sisäinen rikkoutuminen. Vakuutuksesta korvataan myös sähkölaitteen rikkoutumisvahinko, jonka on aiheuttanut sähköilmiö, kuten läpilyönti, oikosulku, ylijännite, salamanisku ja liiallinen oma kuumeneminen, vaikka tuli tällöin on ollut irti laitteessa.

Ehtojen kohdan 14.7.1 (Konerikkovakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot) mukaan vakuutuksesta ei korvata ehtokohdissa 14.1–14.4 ja 14.6 mainituista tapahtumista aiheutunutta vahinkoa. Konerikkovakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kohtien 15.1–15.9 mukaisista tai seuraavissa kohdissa mainituista syistä.

Ehtojen kohdan 14.7.1.2 (Kuluminen) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutuksen kohteen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, aineen väsymistä tai vastaavaa vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä vakuutuksen kohteen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista.

Ehtojen kohdan 14.7.1.4 (Valmistusvirheet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut materiaali-, valmistus-, suunnittelu- tai mitoitusvirheestä eikä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi ollut suunnittelu- tai mitoitusvirhe, taikka virheellinen neuvo tai ohje.

Ehtojen kohdan 15.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla perusteella.

Ratkaisu

Tässä tapauksessa kyse on sen arvioimisesta, onko kyseessä oleva vahinko välittömästi aiheutunut ehtojen edellyttämällä tavalla äkillisestä, ennalta arvaamattomasta vakuutuksen kohteen sisäisestä rikkoutumisesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Mikäli vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen näyttää, että kyseessä on rajoitusehdon mukainen tilanne.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko on aiheutunut vakuutuksen kohteen sisäisestä rikkoutumisesta. Vakuutusyhtiö on kuitenkin esittänyt selvitystä siitä, että vahinko on todennäköisesti aiheutunut virheestä jäähdyttimen suunnittelussa tai valmistamisessa. Jäähdytin oli liitetty rakenteellisesti jäykällä yläkiinnityksellä liian kovasta materiaalista tehtyyn yläsäiliöön. Kiinnityskohta on alkanut vuotaa, kun siihen on kohdistunut traktorin normaalista käytöstä johtuvaa tärinää.

Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että kyse on ollut rajoitusehtojen mukaisesta valmistus- tai suunnitteluviasta johtuvasta ja vähitellen syntyneestä vahingosta. Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön epäävään päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia