Haku

VKL 216/13

Tulosta

Asianumero: VKL 216/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.10.2013

Rajoitusehdon tulkinta Muu osakehuoneisto Tulonhankkimistoiminta

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja V.L. lainasi E.K:lle 100 000 markkaa eli noin 16 818 euroa asunnon ostamista varten. Koska E.K. ei kyennyt velan lyhentämiseen, sopivat V.L. ja E.K. 15.4.1998 päivätyllä asiakirjalla, että V.L. omistaa asunto-osakkeita 100 000 markan arvosta. Myöhemmin E.K. vuokrasi asunnon ja myi asunto-osakkeet ilman V.L:n suostumusta. V.L. katsoi haastehakemuksessa, että osakkeiden luovutus kolmannelle loukkasi V.L:n omistusoikeutta osakkeisiin, minkä vuoksi V.L. vaati E.K:lta osuuttaan asunto-osakkeiden myyntihinnasta ja vuokratuloista.

V.L. haki asiaan oikeusturvaetua oikeusturvavakuutuksestaan.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä                                           

Vakuutusyhtiö ei myöntänyt asiaan oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessä, että asiaan ei voida myöntää vakuutuksen rajoitusehdon 5.6 perusteella oikeusturvaetua, sillä asia liittyy muuhun asunto-osakkeeseen kuin V.L:n omaan vakinaiseen asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon. Lisäksi vakuutusyhtiö totesi, että asunto-osakkeen sijoitusarvo riidan syntyessä oli 158 000 euroa. Koska sijoituksen arvo oli yli 85 000 euroa, asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetua vakuutuksen rajoitusehdon 5.3 perusteella.

V.L. oli tyytymätön korvauspäätökseen ja pyysi asian uudelleenkäsittelyä. Perusteluina V.L. totesi, että kyseessä ei ollut sijoitustoiminta, vaan entisen ystävän auttaminen omistusasunnon hankkimisessa. Lisäksi V.L. totesi, että riidan arvo on ollut hänen osaltaan vain 100 000 markkaa eli noin 16 818 euroa. Vakuutuksen ehtojen 85 000 euron raja ei ole siten ylittynyt.

Vakuutusyhtiön asiakasasiamies käsitteli oikaisupyynnön. Asiakasasiamies totesi, että V.L:n ja E.K:n välinen riita liittyy asunto-osakkeiden omistamiseen ja myymiseen luvatta. Siten asiakasasiamies katsoi, että asia liittyy muuhun osakehuoneistoon kuin vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Kyseessä on siten asia, johon ei voida myöntää vakuutuksen rajoitusehdon 5.6. perusteella oikeusturvaetua. Lisäksi asiakasasiamies katsoi, että rahoituspanosta on pidettävä yksittäisenä sijoituksena. Edelleen asiakasasiamies totesi, että sijoituksen arvo riidan syntyessä on ollut haastehakemuksen mukaan158 000 euroa, minkä vuoksi asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetua rajoitusehtokohdan 5.3 perusteella.

V.L. uusi oikaisupyyntönsä.  Uudessa asiakasasiamiehelle osoitetussa valituksessa V.L. totesi, että riidanalainen summa ei ylitä 85 000 euron rajaa eikä kyseessä ollut sijoitustoiminta vaan entisen ystävän auttaminen hankkimaan omistusasunto. V.L. totesi, että 100 000 markan laina on ollut vain 25,74 % asunnon ostohinnasta, minkä vuoksi V.L:n vaatii E.K:lta ainoastaan 25,74 % kauppahinnasta eli yhteensä noin 40 669 euroa. Lisäksi V.L. vaatii menetettyjä vuokratuloja 10 617 euroa.

Lisäksi V.L. totesi, että kyse ei ollut alun perin sijoittamisesta asuntoon, vaan ystävän auttamisesta. Mahdollinen asunnon osaomistus tulee vasta toissijaisesti. Laina oli annettu vuonna 1996. Kaksi vuotta myöhemmin oli kuitenkin ilmennyt, että E.K. ei pysty hoitamaan lainaansa, minkä vuoksi E.K. antoi 15.4.1998 päivätyn todistuksen asunnon osaomistuksesta ikään kuin vakuudeksi lainoistaan. V.L. totesi, että hän ei ole ollut liikkeellä sijoittajana asunnon osaomistuksen mahdollisuuden hyväksyessään.

Vakuutusyhtiön asiakasasiamies käsitteli asian uudelleen toisen oikaisupyynnön johdosta. Asiakasasiamies totesi uudestaan, että V.L:n ja E.K:n välinen riita liittyy asunto-osakkeiden omistamiseen ja myymiseen luvatta. Lisäksi asiakasasiamies viittasi V.L:n antamaan ja 8.1.2013 päivättyyn lausumaan, jossa oli todettu, ettei riita-asia koske velkasuhdetta, vaan omistusoikeuteen perustuvia vaatimuksia. Siten asiakasasiamies katsoi, että asia liittyy muuhun osakehuoneistoon kuin vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Kyseessä on siten asia, johon ei voida myöntää vakuutuksen rajoitusehdon 5.6. perusteella oikeusturvaetua. Lisäksi asiakasasiamies totesi, että sillä, mikä on ollut sijoituksen arvo riidan syntyessä, ei ole merkitystä, sillä vakuutuksen rajoitusehdon 5.6 perusteella asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetua. Asiassa annettu korvauspäätös on siten oikea ja ehtojen mukainen.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja V.L. on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta asiassaan.

V.L. toteaa valituksessaan, että vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on vakuutuksen ehtokohdan 4.1 mukaan riita- tai hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. V.L. toteaa, että käsiteltävänä olevassa asiassa on syntynyt selvä riita. Lisäksi V.L. toteaa, että riidanalainen summa ei ylitä 85 000 euron rajaa ja että kyseessä ei ole ollut sijoitustoiminta, vaan ystävän auttaminen. Riidan kohteena on 15.4.1998 päivätty asiakirja ja sen pätevyys osoittamaan V.L:n osaomistusoikeuden osakkeisiin.

                                           

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kanne perustuu siihen, että V.L. on omistanut yhdessä E.K:n kanssa asunto-osakkeet ja siihen, että E.K. on luvatta myynyt osakkeet. V.L:n vaatimus koostuu E.K:n saamasta kauppahinnasta ja sitä ennen huoneistosta saadusta vuokratulosta. Osakkeiden tarkoittama asunto ei ole ollut V.L:n vakinainen eikä vapaa-ajan asunto. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa asiakasasiamiehen ratkaisuihin ja täydentää, että asiassa on kysymys myös oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdon 5.2 mukaisesta tulon hankkimisesta, minkä vuoksi asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetua.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisususositus

Vakuutusehdot                                           

Vakuutuksen 5 kohdan (vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

2) joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

6) joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon

Lautakunnan ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, liittyykö riita-asia muuhun osakehuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Lisäksi kysymys on myös siitä, liittyykö asia toimintaan tulon hankkimiseksi.

Lautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy muuhun osakehuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan asiassa on kysymys siitä, että V.L:n asunto-osakkeiden yhteisomistajan oikeuksia on rikottu, minkä vuoksi V.L. vaatii osuuttaan E.K:n saamasta kauppahinnasta ja vuokratuloista. Lautakunta katsoo siten, että kyseessä oleva riita koskee asunnon omistusoikeutta ja omistusoikeuteen perustuvia vaatimuksia. Lisäksi lautakunnan käsityksen mukaan asiassa on riidatonta, että kysymyksessä oleva osakehuoneisto ei ole vakuutetun vakinainen asunto tai vakuutetun omassa käytössä oleva vapaa-ajan asunto. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että kyseessä oleva riita liittyy oikeusturvavakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla muuhun osakehuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Lautakunta toteaa vielä lisäksi, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta on kattavasti rajattu korvauspiirin ulkopuolelle kaikki tulon hankkimiseen tähtäävä toiminta. Vakuutuslautakunta toteaa, että tulonhankkimistoimintaa koskevaa rajoitusehtoa sovelletaan mihin tahansa toimintaan tulon hankkimiseksi. Toiminta voi olla hyvin vähäistä ja riittää, että sillä on tarkoituksena hankkia tuloa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa V.L. on vaatinut asunto-osakkeiden omistamiseen perustuvaa osuuttaan E.K:n saamasta kauppahinnasta ja vuokratuloista. Lautakunnan näkemyksen mukaan riita-asiassa on kysymys siten varsin merkittävästä lisätulosta.  Näin ollen lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on ollut kyseessä vakuutusehtojen tarkoittama toiminta tulon hankkimiseksi.

Edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Kantola.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta