Haku

VKL 216/12

Tulosta

Asianumero: VKL 216/12 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2012

Regressi Kiinteistönomistajan vastuu Liukastuminen

M.R. liukastui 23.11.2007 kello 15.40 vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön kunnossapitämällä pysäköintialueella.

Vakuutusyhtiö A on korvannut M.R:lle aiheutunutta vahinkoa M.R:n työnantajan ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. M.R:n 21.2.2008 vakuutusyhtiö A:lle antaman selvityksen mukaan kaatumisen syy oli jäinen maa, kaatumispaikka oli hiekoittamaton ja jäinen. M.R:n mukaan vahinkopäivänä aamupäivällä satoi vettä ja iltapäivällä lämpötila laski pakkasen puolelle.

Vakuutusyhtiö A esitti 18.10.2010 vahinkopaikan kunnossapidosta vastaavalle kiinteistöosakeyhtiölle tapaturmavakuutuslain 61 §:ään perustuvan takaisinsaantivaatimuksen. Vakuutusyhtiö A katsoi vahingon aiheutuneen kiinteistöosakeyhtiön kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä.

Kiinteistöosakeyhtiö siirsi asian käsiteltäväksi vakuutusyhdistys B:hen, jossa sillä oli vastuuvakuutuksen sisältävä kiinteistövakuutus.

 

Vakuutusyhdistys B:n päätös

Vakuutusyhdistys B kiisti vakuutusyhtiö A:n esittämän regressivaatimuksen ja totesi, että kiinteistöhuoltoyhtiön selvityksen mukaan huoltoyhtiö oli hiekoittanut vahinkopäivänä aamupäivällä sopimukseensa kuuluvat alueet, mm. tämän kiinteistön piha-alueen. Säätila oli tällöin ollut jäätävää vesisadetta.

Vakuutusyhdistys totesi, että kyseisen päivän tarkkaa yksityiskohtaista säätilan kehitystä ei voida enää uskottavasti selvittää.

Vakuutusyhdistys B katsoi, että kiinteistönhoidon suhteen oli tehty kaikki se, mitä asiassa voidaan kohtuudella vaatia ja siten vastuuta ei voida jakaa minkään ulkopuolisen tahon vastuuksi, vaan tapahtumaa on pidettävä tapaturmana, josta vastuun voi kantaa vain asianosainen loukkaantunut.

 

Valitus

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, onko vakuutusyhdistys B:n epäävä korvauspäätös asiassa oikea.

Vakuutusyhdistys B on kiistänyt vakuutusyhtiö A:n esittämän vaatimuksen, koska sen mukaan vahinkopaikalla on suoritettu hiekoitus vahinkopäivän aamuna kello 10. Säätila on vahinkopäivänä ollut jäätävä vesisade.

Vakuutusyhtiö A katsoo, että vakuutusyhdistys B:n antama selvitys asiakkaansa teettämästä kunnossapidosta ei ole riittävää. Vahinkopaikka on ollut pankkikiinteistön pankkiautomaatti, jossa asioi oletettavasti paljon asiakkaita, joten kunnossapidon tulisi olla tavanomaista huolellisempaa.

Vakuutusyhtiö A pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, voidaanko vakuutusyhdistyksen antamaa selvitystä vahinkopaikan kunnossapidosta pitää riittävänä.

 

Vakuutusyhdistys B:n vastine

Vakuutusyhdistys B viittaa antamaansa päätökseen ja toistaa päätöksessä esitetyt perustelut epäävälle korvauspäätökselle. Asiassa saatujen selvitysten mukaan kiinteistönhoidossa on menetelty tehtyjen sopimusten ja hyvän kiinteistön­hoidon mukaisesti.

Vahinkotapahtuma on sattunut 23.11.2007 ja tästä on reklamoitu kiinteistöosakeyhtiötä 18.10.2010. Vakuutusyhdistys pitää kohtuuttomana sitä, että yli kolmen vuoden jälkeen esitetään vaatimuksia, jotka perustuvat vain asianomistajan antamiin yksipuolisiin ja subjektiivisiin tietoihin ja lausuntoihin, joiden sisällön tarkempi todentaminen on täysin mahdotonta.

Mitä tulee pankkiautomaatin sijaintiin vahinkopaikkana, se on rakenteellisesti sijoitettu suojaavaan tilaan, mihin lumi-, vesi- ja räntäsade ei yllä. Suoja-alue on 5–10 metriä tulo- tai menosuunnasta riippuen.

Vakuutusyhdistys B katsoo edelleen, että tapahtumaa on pidettävä tapaturmana.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Lautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle kiinteistöosakeyhtiölle tilaisuuden antaa vastineensa asiassa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot ja säännökset

Kiinteistövakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Tapaturmavakuutuslain 61 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on saanut korvausta tämän lain mukaan, on oikeus muun lain nojalla saada vamman seurauksista korvausta sen tuottajalta tai muulta korvausvelvolliselta. Älköön kuitenkaan sillä tavoin määrättäkö maksettavaksi enempää, kuin minkä verran täysi korvaus on tämän lain mukaan myönnettyä korvausta suurempi.

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuslaitoksella, joka on joutunut tämän lain mukaisesti korvaamaan vahingon, on oikeus saada suorittamansa määrä takaisin 1 momentissa tarkoitetulta korvausvelvolliselta, ei kuitenkaan siltä, joka oli jo täyttänyt korvausvelvollisuutensa vilpittömässä mielessä, eikä siltä, joka on vahingonkorvausvelvollinen tuotevastuulain nojalla. Vakuutuslaitokselle tulevaa korvausta ei kuitenkaan voi määrätä suuremmaksi, kuin mitä vahingoittunut tai hänen omaisensa olisivat olleet oikeutetut saamaan.

Lautakunnan ratkaisu

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kiinteistön kunnossapidosta vastaavalla taholla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistön kunnossapidosta vastaavan on mm. huolehdittava siitä, että talvisin kulkuväylät on hiekoitettu olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Mikäli joku liukastuu kiinteistön alueella, kunnossapidosta vastaava vapautuu korvausvastuusta vain, jos pystyy näyttämään, että liukkaudentorjunnasta on asianmukaisesti huolehdittu, ylivoimaiset olosuhteet ovat estäneet asianmukaisen hiekoittamisen tai vahinkoa kärsineen liukastuminen on johtunut muista syistä kuin kulkuväylän liukkaudesta.

Lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan M.R. on liukastunut 23.11.2007 kello 15.40 pankin pysäköintialueella. M.R:n ilmoituksen mukaan vahinko aiheutui jäisestä ja hiekoittamattomasta maasta. Selvitysten mukaan alue oli hiekoitettu vahinkopäivän aamuna kello 10. Vahinkopäivänä on ollut jäätävää vesisadetta.

Liukkaudentorjunnan kannalta jäätävä vesisade on erittäin haastava olosuhde. Tällöin hiekoituksen päälle satava vesi jäätyy ja aiheuttaa sen, että hiekoitus on uusittava normaalia useammin. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa pysäköintialue oli hiekoitettu aamulla kello 10 aikoihin ja vahinko sattui iltapäivällä kello 15.40. Asiakirjoista ei ilmene, että hiekoitusta olisi aamun jälkeen uusittu. Pankin pysäköintialueella voidaan olettaa olevan liikennettä koko päivän ajan ja kyseessä olevan kaltaisissa sääoloissa hiekoituksen riittävyys olisi tullut tarkistaa päivän aikana.

Edellä todetun perusteella lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajana oleva kiinteistöosakeyhtiö ei ole tässä tapauksessa pystynyt osoittamaan huolehtineensa liukkaudentorjunnasta olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi kiinteistöosakeyhtiö on vastuussa M.R:n liukastumisesta ja vakuutusyhtiö A:lla on tapaturmavakuutuslain 61 §:n perusteella oikeus periä tapaturman johdosta maksamansa korvaus takaisin vahingon aiheuttajalta.

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhdistys korvaa vakuutusyhtiö A:n tapaturmavakuutuslain perusteella M.R:lle ja tämän työnantajalle maksamat korvaukset kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Eskuri, jäsen Norio-Timonen sekä varajäsenet Ijäs ja Maso. Sihteerinä toimi Haapasaari.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia