Haku

VKL 214/14

Tulosta

Asianumero: VKL 214/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.09.2014

Myymälän vastuu asiakkaan lyötyä päänsä hyllyyn.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli asioimassa vakuutuksenottajana olevassa myymälässä 4.7.2013. Hän nosti olutlaatikkoa ja löi päänsä laatikkojen yläpuolella olleeseen hyllyn kulmaan. Asiakas sai päälakeensa haavan, johon ommeltiin seitsemän tikkiä. Asiakkaalle määrättiin yhdeksän päivän sairasloma pölyisestä ja hikisestä työstä aiheutuvan infektioriskin vuoksi.

Asiakas vaati myymälältä korvausta haavan hoidosta aiheutuneista kuluista. Myymälä haki korvausta vastuuvakuutuksensa perusteella vakuutusyhtiöstä, joka kieltäytyi korvauksesta. Asiakas haki vahingonkärsijänä muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei myymälän toiminnassa ollut mitään huolimatonta ja että aiheutunut vahinko oli tapaturma. Hylly on ollut rakenteeltaan ja sijoittelultaan tavallinen. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei sillä siten ollut korvausvelvollisuutta.

Valitus

Asiakas katsoo, että myymälällä on laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa ja on siten vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Perusteluina hän on esittänyt seuraavaa: hyllyn kulmasta tulee esiin hyllykannatin, jonka päätä ei ole suojattu; painavat tavarat (n. 8 kg) oli aseteltu alahyllyyn siten, että niitä nostaakseen joutuu kumartumaan pitkälle ylähyllyn alle; nosto joudutaan tekemään ylähyllyn alla, jolloin nosto on hyvin vaikea ja voimaa vaativa; kevyet tavarat oli aseteltu painavampien eteen hankaloittaen taaempana olevien tavaroiden siirtoa ostoskärryyn. Lisäksi hyllyn sijainti on ollut sellainen, että kumarruttaessa hyllyn terävää kulmaa on vaikea havaita.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että myymälä ei ole toiminut asiassa huolimattomasti. Hylly on tavallinen kauppojen hylly, jonka korkeudessa tai rakenteissa ei ole mitään poikkeavaa eikä vastaavia vahinkoja ole tapahtunut. Kyseinen hylly on varsin korkealla, joten sen alla on reilusti tilaa kumartua. Kaikista reunoista voi saada haavan, mikäli isku ihoon on tarpeeksi suuri.

Aiheutunut vahinko on aiheutunut siitä, ettei asiakas ole kiinnittänyt huomiota hyllyn korkeuteen kumartuessaan. Kyseessä on siten tapaturmainen vahinko, josta myymälä ei ole korvausvastuussa. Vakuutusyhtiö katsoo siten, ettei sillä ole velvollisuutta korvata vahinkoa myymälän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Ratkaisu

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Toisaalta lautakunta toteaa, että myymälässä asioivat ovat osaltaan velvollisia ottamaan huomioon nähtävissä olevat myymäläjärjestelyt ja sovittamaan oman toimintansa ja liikkumisensa. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa turvallisuudesta. Asiassa on siten kyse siitä, onko myymälä osoittanut huolehtineensa hyllyn turvallisuudesta huolellisesti ja asianmukaisesti.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa asiakas on nostaessaan olutlaatikkoa lyönyt päänsä laatikkojen päällä olleeseen hyllyyn. Asiakkaan mukaan aiheutunut vahinko johtui väärästä hyllyn sijoittelusta ja rakenteesta. Vakuutusyhtiön mukaan hyllyssä ei ollut mitään tavallisesta poikkeavaa eikä myymälä ole siten laiminlyönyt huolellisuusvelvoitettaan.

Vakuutuslautakunta katsoo paikalta jälkikäteen otettujen kuvien perusteella hyllyn olevan tavanmukainen rakenteeltaan ja sijoittelultaan. Asiassa ei ole esitetty, että hylly olisi ollut jollain tapaa viallinen. Hyllyn reuna on väriltään punainen, mikä on helpottanut hyllyn huomaamista. Lautakunta katsoo, että myymälä ei ole laiminlyönyt huolellisuusvelvoitettaan ja että vahinko on aiheutunut siitä, ettei asiakas ole riittävästi kiinnittänyt huomiotaan hyllyyn olutlaatikkoa nostaessaan. Lautakunta katsoo siten, ettei myymälä ole korvausvastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta ja vakuutusyhtiöllä on siten oikeus kieltäytyä korvauksesta.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenenä Hirviniemi. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia