Haku

VKL 214/12

Tulosta

Asianumero: VKL 214/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Vesivahinko Putkivuoto Pitkäaikaiset kosteusvauriot Useita vahingon syitä Vuotovahingon aiheutumishetki

Tapahtumatiedot

X:n ja Y:n vuonna 1959 rakennetussa ja vuonna 1981 laajennetussa omakotitalossa havaittiin vesivahinko kesäkuussa 2011. R Oy teki kohteessa kartoituksen 22.6.2011. Kartoitusraportin mukaan talon laajennusosassa pesuhuoneeseen menevät käyttövesiputket oli johdettu vieressä olevan varaston seinän alaosan läpi pesuhuoneen lattian eristetilaan. Suihkulle menevän kuparisen käyttövesi­putken asennusputkesta valui (raportissa ”nokkui”) vettä varaston lattialle, joka oli pohjalaatan tasolla. Myös pesuhuoneen vastaisen tiiliseinän alaosa oli vesimärkä. A ja B olivat tilanneet paikalle putkimiehen, joka tulppasi vuotavan putken pois käytöstä.

Raportin mukaan pesuhuoneessa oli käyty suihkussa juuri ennen kartoitusta. Pinnoilla oli irtovettä eikä pesuhuoneen kosteusarvoja voitu mitata pintamit­tauksella. Pesuhuoneen nurkka- ja kulmasaumat olivat avonaisia. Pesuhuoneessa oli muovinen lattiakaivo neljällä muovisella korokerenkaalla. Yhden korokerenkaan läpi oli tuotu pyykkikoneen kuparinen poistoputki. Raportin mukaan läpiviennissä ei ollut tiivistettä. Tarkastusraportin merkintöjen mukaan rakennuksessa oli vesikeskuslämmitys, jota palvelevat teräsputket oli asennettu pinta-asennuksena tai verhokappoihin. Kylpyhuoneessa oli kupariputkilla toteutettu vesikiertoinen lattialämmitys. Kupariset käyttövesiputket kulkivat asennusputkessa alapohjan eristetilassa.

Pesuhuoneen seinien alaosat olivat pintamittauksin märkiä niiltä osin kuin mittauksia voitiin tehdä. Talon alapohjarakenteena oli kaksoislaattarakenne. Pohjalaatan päällä oli ensin noin 50 mm:n hiekkakerros ja ennen pintalaattaa styroksieriste. Alapohjan eristetila tarkistettiin kolmesta pisteestä. Pesuhuoneessa hiekka oli vesimärkää. Toisessa pukuhuoneen mittauspisteistä hiekka oli märkää ja toisessa se oli juoksevaa.

Raportin mukaan alapohja- ja seinärakenteita oli kastunut pesuhuoneessa, saunassa, pukuhuoneessa, WC:ssä ja osittain varastossa. Rakenteet olivat raportin mukaan kastuneet osittain nyt sattuneen putkivuodon seurauksena, mutta rakenteisiin on päässyt imeytymään myös pesuvesiä avonaisten nurkka- ja kulma­saumojen kautta sekä mahdollisesti lattiakaivon korokerenkaan kylkeen liitetyn pyykkikoneen poistoputken läpiviennistä.

Vakuutusyhtiö A:n myöntämä kotivakuutus, joka sisälsi muun ohella vuotovahinko-osan, oli alkanut 1.3.2011. Tätä ennen talo oli vakuutettu vakuutusyhtiö B:ssä laajalla kotivakuutuksella, joka sisälsi erikseen määritellyn vuotovahinko-osan. Vakuutusyhtiö B:n myöntämä kotivakuutus oli päättynyt 28.2.2011. Korvausta vesivahingon korjauskuluista haettiin molemmilta vakuutusyhtiöiltä. Vakuutusyhtiö B:lle toimitetun vahinkoilmoituksen mukaan R Oy:n raportista poiketen vuotokohta löytyi lattian purun jälkeen muovisesta runkoputkesta. LVI-liike kävi toteamassa asian.

Tässä ratkaisussa tarkastellaan vakuutusyhtiö B:n korvausvastuuta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö B viittaa päätöksessään vuotovahinko-osaa koskevaan ehtoon ja rakennusvirhettä koskevaan rajoitusehtoon sekä selvittää R Oy:n kartoitusraporttia. Sen mukaan rakenteet ovat kastuneet osittain nyt sattuneen putkivuodon seurauksena, mutta rakenteisiin on päässyt imeytymään pesuvesiä avonaisten nurkka- ja kulmasaumojen kautta sekä mahdollisesti lattiakaivon korokerenkaan tiivistämättömästä läpiviennistä.

Päätöksen mukaan kartoituksen perusteella kastuminen on tapahtunut nyt sattuneen putkivuodon seurauksena. Lattian alla olleen putken rikkoutumisajankohdasta ei ole käytettävissä tietoja. R Oy:n raportin mukaan lattiakaivon läpiviennistä puuttuu tiivistys. Suihkutilan nurkka- ja kulmasaumoista on päässyt vettä lattiarakenteisiin. Raportin mukaan kosteissa tiloissa ei ole hyvän rakennustavan mukaista kosteuseristettä. Pesutilan vettä vuotavien saumojen aiheuttamat ulkoiset vauriot putkistoille on suljettu korvauspiirin ulkopuolelle. Vahinkoa ei korvata.

Myös vakuutusyhtiö A eväsi korvauksen.

 

Valitus

X:n ja Y:n valituksen mukaan, kun pesuhuoneen lattia avattiin, ilmeni, että vuotava putki oli vesimittarilta pannuhuoneeseen johtava muoviputki, ei kupariputki, kuten R Oy:n raportissa mainitaan. Pesuhuoneen lattian avauksen jälkeen todettiin, että seinän puurakenteet olivat erittäin pahasti lahonneet. R Oy:n raportin mukaan rakenteisiin on mahdollisesti päässyt pesuvesiä avonaisten saumojen kautta. Raportissa todetaan myös, että rakenteet ovat kastuneet nyt sattuneen putkivuodon seurauksena.

Valituksen mukaan pesuhuoneen saumat olivat yhdestä kohtaa vähän heikkokuntoiset, mutta tämä kohta ei varsinaisesti ollut suihkun rasitusalueella. Sauman alla oli nurkkanauhat, joten suihkuvesien pääsy sitä kautta rakenteisiin on ollut minimaalista. Suihkuvesien osuus korjauskustannusten muodostumisesta voi olla korkeintaan 30 prosentin luokkaa. Vuoto on ollut muoviputkessa. Kysymyksessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö B:n vastineessa todetaan, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahingot. Raportin mukaan rakenteet ovat kastuneet osittain nyt sattuneen putkivuodon seurauksena. Vakuutus ei ole ollut vahinkohetkellä voimassa. Rakenteisiin on päässyt imeytymään myös pesuvesiä avonaisten nurkka- ja kulmasaumojen kautta sekä mahdollisesti lattiakaivon korokerenkaan kylkeen liitetyn pyykkikoneen poistoputken tiivistämättömästä läpiviennistä. Raportin mukaan kosteissa tiloissa ei ole hyvän rakennustavan mukaista kosteuseristettä. Pesutilan vettä vuotavien saumojen aiheuttamat ulkoiset vauriot putkistoille on suljettu korvauspiirin ulkopuolelle. Kyseessä on rakennusvirhe, jonka aiheuttamia vahinkoja ei korvata vakuutuksesta.

Vastineen mukaan vahinkoilmoituksessa kerrottu muoviputken vuoto on saattanut osittain kasteella pesutilojen pohjarakenteita. Vakuutusyhtiö B viittaa R Oy:n raporttiin. Sen mukaan kastuminen on tapahtunut nyt sattuneen putkivuodon seurauksena. Asiassa ei ole tietoa lattian alla olleen muoviputken rikkoutumisajankohdasta. Lahovaurioista ei voida päätellä putkivuodon ajankohtaa tai vahingon laajuutta, koska lattiakaivon korokerenkaaseen tullut pesukoneen poistoputken liitos oli vuotanut mahdollisesti jo pitkään. Tämä lattiakaivon korokerenkaan liitoksesta aiheutunut vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin rakennusvirhettä koskevan rajoituksen johdosta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

5.2.9 Vuoto

Vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja vuoraan vakuutuksen voimassaoloaikana

 • rakennukseen asennetuista kiinteistä putkistoista, koneista ja käyttölaitteista
 • hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä pesukoneesta tai astianpesukoneesta

ja aiheutunut vahinko todetaan vakuutuskauden aikana.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi korvattavan vuotovahingon korjauksen yhteydessä tapahtuvan vuotovahingon aiheuttaneen kiinteän putkiston vauriokohdan korjaus.

5.4 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset (koskevat kaikkia turvatasoja)

5.4.5 Rakennusvirhe

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa

 • joka on aiheutunut rakennukselle sen vaurioiduttua suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheen vuoksi. Tällainen virhe on kyseessä, jos
  • rakennus ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi
  • rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti
  • rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.
 • joka aiheutuu lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai lattiakaivon ja lattian vesieristeen liitoksen tai lattiakaivon läpivientien tai korokerenkaan putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä.
 • joka aiheutuu siitä, että kosteus on tunkeutunut rakenteisiin puuttuvien tai puutteellisten vesieristysten takia.

Ratkaisu

Vakuutusyhtiö B:n myöntämä laaja kotivakuutus sisältää erillisen vuotovahinko-osan. Tapauksessa on kysymys siitä, korvataanko rakenteille aiheutunutta vahinkoa vakuutuksen vuotovahinko-osasta. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan sen myöntämä ja 28.2.2011 päättynyt vakuutus ei ole ollut enää voimassa vuotovahingon sattuessa. Roiskevesivahinko ja lattiakaivon läpiviennin vuoto ovat vakuutusyhtiö B:n mukaan vakuutusehtoihin otetun rajoituksen tarkoittamia rakennusvirheitä. Vakuutusyhtiö B ei ole väittänyt, että vuotovahinko rajautuisi korvauspiirin ulkopuolelle sillä perusteella, että se on todettu vakuutuskauden päätyttyä.

Kartoitusraportin mukaan kuparisessa suihkulle menevässä käyttövesiputkessa on ollut vuoto. R Oy:n raportin mukaan tarkastushetkellä käyttövesiputken suojaputkesta on valunut vettä. Raportin valokuvien perusteella suojaputkesta on valunut vettä varaston lattialle. X:n ja Y:n mukaan vuoto olisi ollut kylpyhuoneen eristetilassa kulkevassa muoviputkessa. Vakuutuslautakunnalla ei ole käytettävissä selvitystä X:n ja Y:n tarkoittamasta muoviputken vuodosta. Lautakunta pitää kuitenkin asiassa riidattomana, että kylpyhuoneen eristetilassa kulkevassa putkessa on ollut vuoto. Raportin ja lautakunnalle toimitettujen valoku­vien perusteella on todennäköisintä, että putkivuoto on ollut suihkunurkkauksen läheisyydessä. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että putkivuoto olisi aiheutunut ulkopuolisesta kosteudesta.

Talon laajennusosa, jossa kylpyhuone sijaitsee, on rakennettu vuonna 1981. R Oy:n raportin valokuvien perusteella kylpyhuoneen pinnoitteet ovat olleet alkuperäisiä. R Oy:n raportin mukaan rakenteisiin on päässyt pesuvesiä. Vettä on mahdollisesti päässyt rakenteisiin myös lattiakaivoon tuodun pyykkikoneen poistoputken läpiviennistä. Lattiakaivon vuodon mahdollisesta osuudesta vahinkojen aiheutumiseen ei ole käytettävissä tarkempaa selvitystä.

Vakuutuslautakunta pitää asiassa selvitettynä, että putkivuoto on vaikuttanut rakenteiden vaurioitumiseen. Toisaalta ainakin kylpyhuoneessa käytetyt pesuvedet ovat vuosien kuluessa päässeet vahingoittamaan rakenteita. Vaurioiden ja putkivuodosta saadun selvityksen perusteella lautakunta pitää selvitettynä, että putkivuoto on aiheuttanut 30 prosentin osuuden rakenteiden kosteusvaurioista.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen voimassaoloaikana ehdoissa tarkoitetusta lähteestä. Vakuutusyhtiö B:n myöntämä vakuutus on päättynyt 28.2.2011. Vahinko voi tulla tästä vakuutuksesta korvattavaksi siltä osin kuin vuotovesi on virrannut rakenteisiin kyseisen vakuutuksen voimassaolonaikana.

Varastosta otettujen valokuvien perusteella käyttövesiputken vuoto on jatkunut jo jonkin aikaa. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisempänä, että vuoto on alkanut jo ennen vakuutusyhtiö B:n vastuun päättymistä. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö B:n vastuu kattaa puolet vuotovahingon aiheuttamista kuluista eli 15 prosenttia rakenteiden kosteusvaurioiden korjauskuluista, ja suosittaa vakuutusyhtiö B:tä korvaamaan tämän vakuutuksen korvaussäännösten mukaisesti.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia