Haku

VKL 214/09

Tulosta

Asianumero: VKL 214/09 (2009)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2009

Lattialämmitysputkiston rikkoutuminen ja vuoto Vahingon korvattavuus Epätiivis lattiakaivo

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän omakotitalon (rv. 1981) patteriverkon paine alkoi laskea ja lausunnonpyytäjä epäili putkivuotoa. Kosteuskartoitusraporteissa 28.11.2008, 4.12.2008, 21.1.2009 ja 22.1.2009 on todettu, että rautaisista lattialämmitysputkista löytyi vuotokohta saunan lattiakaivon vierestä. Vuotovesi on levinnyt alapohjan eristetilassa noin 22 m2 alueelle.
 
Lausunnonpyytäjältä saatujen tietojen mukaan kohteessa oli vuonna 2005 tehty remontti, jossa kylpyhuoneeseen ja saunaan oli asennettu kosteussulku lattiaan vanhojen laattojen päälle. Kosteussulun päälle oli tehty uusi laatoitus ja saunan ovi oli vaihdettu.
 
Kosteuskartoitusraportin mukaan saunan rakenteita purettaessa lattian pintalaatoituksen alta löytyi v. 2005 asennettu vesieriste, jonka alla oli vanha laatoitus. Sen alta betonista löytyi halkeama, jonka kohdalta löytyi lattialämmitysputkiston vuotokohta. Raportin mukaan on todennäköistä, että kosteutta on päässyt ennen v. 2005 remonttia laatan alle ja edelleen halkeamasta putken päälle aiheuttamaan korroosiota. Oletettavaa on, että remontin ja vesieristyksen jälkeen pintabetonin kastuminen on loppunut, ja lattialämmitys olisi kuivattanut pintabetonin 1-3 kuukaudessa.
 
Lisäpurkujen jälkeen voitiin todeta, että saunan kuivakaivon poistoputki oli liitetty kuivakaivoon ilman tiivistettä, ja tästä liitoskohdasta oli päässyt vettä alapohjarakenteisiin. Saunan kuivakaivon poistoputki tuli korokerenkaan läpi pesuhuoneen lattiakaivoon. Myös kuivakaivoputken ja korokerenkaan läpivienti oli tiivistämättä. Tästäkin läpiviennistä oli päässyt vettä lattiarakenteeseen, ja lattialämmitysputki oli ruostunut kaivon ympärillä.
 
Raportin mukaan pesuhuoneen tiiliseinien purkamisen jälkeen löytyi lahonneita puurakenteita, ulkoseinän lastulevy oli mustunut alaosasta. Pesuhuoneen lahovauriot olivat syntyneet ennen tiiliseinien muuraamista. Vauriot ovat pitkäaikaisia.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Ensimmäisessä päätöksessään yhtiö katsoo, että lattialämmitysputken ulkopuolisen syöpymisen aiheuttamaa vahinkoa ei voida pitää ehtojen edellyttämänä äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkotapahtumana.
 
Toisessa päätöksessään vakuutusyhtiö ilmoittaa korvaavansa purkukustannukset ja maksavansa korvausta ylimääräisistä asumiskuluista tältä ajalta.
 
Kolmannessa päätöksessään yhtiö toteaa, että vahingon korvaaminen vakuutuksesta edellyttää äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa, joka on sattunut vakuutuksen voimassa ollessa. Selvityksen perusteella saunan lattiakaivon poistoputken läpiviennit ovat tiivistämättä molemmissa kaivoissa, jota kautta kosteutta on päässyt rakenteisiin pitkään. Rautainen lattialämmitysputki on ruostunut pahoin molempien lattiakaivojen läheisyydessä läpivientien vuodon seurauksena. Löytyneistä vanhoista lahovaurioista voidaan päätellä, että vauriot ovat olleet näkyvillä ennen vuonna 2005 tehtyä remonttia.
 
Tapauksessa pesuhuoneen lahovauriot ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa, eikä niiden aiheuttajaksi ole selvinnyt mitään äkillistä tapahtumaa, vaan vahinkojen perussyynä on lattiakaivojen vuotavat läpiviennit. Lahovauriot ovat aiheutuneet pitkän ajan kuluessa rakenteisiin päässeiden roiskevesien takia. Kohteen vakuutus tässä yhtiössä on alkanut 30.8.2007. Kohteessa on pitkäaikaisia vaurioita, jotka ovat olleet rakenteissa jo ennen vakuutuksen alkamista. Vahinko ei kuulu vakuutuksesta korvattavaksi, joten korjauskustannuksia ei korvata. Purku- ja ylimääräiset asumiskustannukset korvataan, kun lausunnonpyytäjä esittää niistä selvityksen.
 
Uudelleenkäsittely

Lausunnonpyytäjä vaati uutta käsittelyä. Korvauspäätöksissä ei puhuta mitään siitä vedestä, joka oli vuotanut lattiarakenteisiin lattialämmitysputken rikkouduttua. Tämä vuotovahinko pitäisi korvata vakuutuksesta. Lattialämmitysputken rikkoutuminen on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, ja putki rikkoutui vakuutuksen voimassa ollessa.
 
Vuoden 2005 remontissa seiniä ei avattu, joten seinän sisällä olleista vaurioista kohteen silloinen omistaja ei ole voinut tietää mitään. Lausunnonpyytäjä ei sitä paitsi vaadi korvausta lahovaurioituneista seinistä vaan lattialämmitysputkesta valuneesta vedestä, joka aiheutti laajat vauriot lattiarakenteisiin.
 
Uudelleenkäsittelypyynnön johdosta antamassaan uudessa korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö katsoo, ettei kosteusvahinkojen syynä ole mikään äkillinen tapahtuma, vaan vahinko on seurausta pitkän ajan kuluessa rakenteisiin päässeistä roiskevesistä. Perussyy vahinkoon on vuotaneet lattiakaivot. Roiskevesien aiheuttama putken ruostuminen ulkoapäin ja tästä seurannut vuoto rakenteisiin ei ole vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä vaatii asiamiehen laatimassa lausuntopyynnössä lattian vuotovahingon korvaamista. Hän vaatii myös korvausta asianajokuluistaan, jotka ovat tässä vaiheessa 732 euroa.
 
Lausuntopyynnössä katsotaan, että lattialämmitysputken varsinainen vika on jäänyt näyttämättä. Varmaa näyttöä ei ole siitä, että kosteutta olisi ennen remonttia päässyt lattiarakenteisiin. Joka tapauksessa kyseessä on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, joka on sattunut vakuutuksen voimassa ollessa. Huomioon tulee ottaa, että remontista oli kulunut vain vähän aikaa, ja lausunnonpyytäjä oli ostanut kohteen vasta v. 2005 jälkeen. Hänen on täytynyt voida uskoa, että remontin vaikutuksia ei ilmene äkillisesti. Remontin luonne ja siihen liittyvät korjaukset eivät ole yksiselitteisesti olleet hänen tiedossaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätöksissään esitettyyn eikä korvaa vahinkoa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.
 
Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 2.1 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.
 
Tapauksessa on riitaa omakotitalon pesutilojen lattiarakenteen kärsimän vuotovahingon korvaamisesta kotivakuutuksen perusteella. Lattialämmitysputki oli rikkoutunut ja sen vuotovedet olivat levinneet noin 22 m2 alueelle lattian eristetilassa. Lausunnonpyytäjä on myös vaatinut asianajokulujensa korvaamista.
 
Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunta ei käsittele sille osoitetun lausuntopyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista lukuun ottamatta riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa lautakunta antaa lausunnon vain lattiavahingon korvattavuudesta.
 
Lausuntopyynnössä on vedottu siihen, että lausunnonpyytäjä ei ollut tietoinen v. 2005 remontin yksityiskohdista ja että hänen on täytynyt voida luottaa siihen, ettei hiljattain remontoidussa kohteessa satu esim. putkirikkoa. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että alan korvauskäytännössä ja Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä vakuutusehtojen mukaista ennalta arvaamattomuutta on vakiintuneesti arvioitu objektiivisesti, yleisellä tasolla. Harkin­nassa vaikutuksetonta on se, että vahinko yleensä tulee vahingonkärsijälle yllätyksenä. Korvattavuuden kannalta olennaista on vahingon syy.
 
Putkivuodot ovat lähtökohtaisesti laajan kotivakuutuksen perusteella korvattavaksi tulevia tapahtumia. Vakuutuslautakunta on kuitenkin ratkaisukäytännössään omaksunut tulkinnan, jonka mukaan putkivuoto ei ole ehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma silloin, jos pesutilan lattialämmitysputki on vähitellen syöpynyt ulkoapäin kosteudesta, joka on kulkeutunut pesutilan lattiarakenteeseen esim. vesieristyksen puutteellisuuden, lattiakaivon, sen korokerenkaan tai läpivientien epätiiveyden tms. pesutilojen rakenteellisen puutteen johdosta. Kun putken syöpyminen ja rikkoutuminen johtuu tällaisesta ulkoisesta kosteudesta, lautakunta on pitänyt putken rikkoutumista ja vuotoa vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisena vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä ja tyypillisesti rakennusvirheestä johtuvana vahinkona, jota ei korvata vakuutuksesta.
 
Tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella lattialämmitysputken vuotokohta on saunan kuivakaivon vieressä. Tätä kohtaa lattiarakenteessa ovat selvityksen mukaan todennäköisesti rasittaneet lattiarakenteen läpi päässeet pesu- yms. vedet ennen vuoden 2005 remonttia. Lisäksi on todettu, että saunan kuivakaivon poistoputken läpivientikohta on tiivistämätön putken molemmissa päissä. Tämän vuoksi sekä saunan että pesuhuoneen lattiakaivosta on ko. putken läpivientikohdista voinut päästä vuosien mittaan pesu- yms. vesiä lattiarakenteeseen. Lattialämmitysputkiston on todettu ruostuneen myös pesuhuoneen epätiiviin lattiakaivon vieressä.
 
Esitetyn selvityksen perusteella tapauksessa ei ole kyse normaalista putken ikääntymisestä ja kulumisesta aiheutuneesta vuodosta, vaan todennäköistä on, että lattialämmitysputkiston syöpyminen ja rikkoutuminen saunassa johtuu rakenteiden puutteellisuuden aiheuttamasta pitkäaikaisesta ulkopuolisesta kosteusrasituksesta. Omaksumansa tulkinnan mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo, että tällainen putkirikko ja vuoto ei ole vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Sen vuoksi lautakunta ei suosita asiassa korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario ja Vaitomaa sekä varajäsenet Ilveskoski ja Maso. Sihteerinä toimi Raulos.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta