Haku

VKL 213/13

Tulosta

Asianumero: VKL 213/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Vuotovahinko. Kalustesulun liitoksen irtoaminen. Työvirhettä koskeva rajoitusehto. Selvitykset.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö B:n rivitalossa (rakennusvuosi 1969) sattui 23.10.2011 vuotovahinko, kun A:n ja C:n osakkeenomistajina hallitseman huoneiston keittiössä sijaitsevan lämpimän käyttöveden kalustesulun liitos oli pettänyt. Vuotovesi aiheutti vahinkoja useassa huoneistossa. Vahingon sattuessa huoneistossa tehtiin korjaustöitä. A ja putkimies D olivat vahinkopäivänä irrottaneet keittiön altaan hanalle johtavat putket irti kalustesulusta. Vahingon perusteella haettiin kor­vausta asunto-osakeyhtiö B:n ottamasta kiinteistövakuutuksesta sekä A:n ottamasta yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta. Tässä ratkaisusuosituksessa tarkastellaan kiinteistövakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiö X:n korvausvastuuta. Vastuuvakuutusta koskevaa asiaa ja sen myöntäneen vakuutusyhtiö Z:n korvausvastuuta käsitellään ratkaisusuosituksessa VKL 214/13.

Asunto-osakeyhtiö B ja vakuutusyhtiö X ovat esittäneet asiassa Vakuutuslautakunnalle seuraavat selvitykset.

I Oy:n kartoitusraportti

I Oy:n kartoitusraportin mukaan lämpimän käyttöveden sulun liitos oli pettänyt ja sulku irronnut putkesta. Putkiliike oli käynyt asentamassa paikalle uuden sulun. Raportti sisältää valokuvat putkeen asennetusta uudesta sulusta ja irronneesta sulusta.

A:n antama selvitys

A:n 28.2.2012 allekirjoittaman kirjallisen selvityksen mukaan A ja hänen putki­miesystävänsä (D) olivat sulkeneet keittiön kaapissa olevat sulut ja poistaneet tämän jälkeen hanan. He olivat paikalla noin puoli tuntia työn jälkeen, eikä mitään tapahtunut. Parin tunnin kuluttua he saivat ilmoituksen vesivuodosta. A:n mukaan hän ei osaa sanoa, miksi liitos irtosi ja minkä takia vesivahinko tapahtui.

Y Oy:n antama selvitys

Y Oy:n edustajan M:n sekä LVI-asentaja N:n allekirjoittaman ja 18.1.2012 päivätyn selvityksen mukaan kiinteistöhuollolta tuli päivystykseen hälytys vesivuodosta noin kello17. Y Oy:n asentajan saavuttua paikalle oli koko kiinteistön vedet suljettu ja keittiön kaapissa oli kromatusta vesijohtoputkesta kokonaan irronnut puserrusliitin, jossa oli kalustesulku. Tästä johtuen avoimesta vesijohtoputkesta oli päässyt vuotamaan vettä verkostopaineella kaapistoon ja muihin rakenteisiin. Huoneistossa oli meneillään korjaustyö, jonka johdosta kyseinen keittiön hana oli irrotettu putkiston ylemmästä puserrusliitoksesta ilmeisesti tapahtumapäivänä.

Huoltomies K:n antama selvitys

Huoltoyhtiön huoltomiehen K:n 28.3.201[2] allekirjoittaman kirjallisen selvityksen mukaan hän oli tullut paikalle liitoksen pettämisen jälkeen eikä hänellä ole tapahtumasta tarkempaa tietoa. K:n mukaan hänellä ei ole ammattitaitoa arvioida liitoksen syyn pettämistä eikä hän arvioinut tai kertonut liitoksen pettämiseen liittyviä seikkoja vakuutusyhtiö Z:n edustajalle.

B:n uudelleenkäsittelypyyntö vakuutusyhtiö Z:lle

Asunto-osakeyhtiö B:n vakuutusyhtiö Z:lle toimittaman uudelleenkäsittelypyynnön mukaan asunto-osakeyhtiö on tutkinut vahinkoon liittyviä tapahtumia eikä mitään vanhaan asennusvirheeseen viittaavaa ole löytynyt. B:n mielestä vuoto on aiheutunut pelkästään vanhan sekoittajan irrottamisesta. Hanaa irrotettaessa repimällä on mahdollista, että sulkukappale irtoaisi putkesta kokonaan siten, että puserrusliittimen helmikin lähtisi irti putkesta. Pettänyt liitos on ollut olemassa jo edellisen korjaustyön aikana, jolloin hana oli toiminut moitteettomasti. Mikäli kysymyksessä olisi ollut aikanaan virheellisesti tehty liitos, olisi vahinko aiheutunut jo edellisen korjaustyön aikana.

A:n vastuuvakuutusta koskevat päätökset

Vakuutuslautakunta huomioi B:n valituksen yhteydessä toimitetut A:n vastuuvakuutusta koskevat vakuutusyhtiö Z:n päätökset selvityksinä kiinteistövakuutusasiaa arvioidessaan. Vakuutusyhtiö Z:n mainituista päätöksistä ilmenee seuraavaa.

Vakuutusyhtiö Z:n mukaan vahinkopaikalle oli hälytetty huoltoyhtiön päivystäjä K ja Y Oy:n päivystäjä N. He ovat molemmat puhelimessa kertoneet, että pettänyt liitos oli aikanaan epäonnistunut siten, ettei se ollut kireä eli helmi ei ollut purrut kiinni putkeen. Ilmeisesti sulkijan viiksi oli pitänyt liitosta paikallaan, ja kun hana oli irrotettu, puserrusliitin ei enää pysynyt kiinni, vaan irtosi kokonaan putkesta. Vakuutusyhtiö Z:n mukaan D oli irrottanut keittiön hanan. Normaalisti hana voidaan irrottaa luottaen kalustesulkuun. D ei hanan irrotuksessa ole tehnyt mitään virhettä. Hän ei myöskään hanan irrottamisen yhteydessä ole voinut havaita puserrusliittimessä mitään vikaa. Vahinko on K:n ja N:n kertoman mukaan päässyt tapahtumaan, koska puserrusliitin oli aikanaan tehdyssä asennuksessa jäänyt kiristymättä asianmukaisesti. Liitoksen helmi ei ollut pureutunut vesiputkeen, vaan se oli irrallisena liittimen sisällä. Koska hanan irrotuksessa ei ole toimittu moitittavasti, ei D ole vahingosta vahingonkorvausvelvollinen. A ei ole aiheuttanut vahinkoa eikä hän voisi olla vahingosta isännänvastuussakaan, koska edes D ei ole tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa. A ei ole vahingosta vahingonkorvausvelvollinen.

Vakuutusyhtiö Z:n mukaan liitos ei ole päässyt löystymään hanan irrotuksen yhteydessä. Jos sulkukappaleen liitos löystyisi hanan irrotuksen yhteydessä, alkaisi sulkukappale tämän seurauksena vuotaa, mutta se ei irtoaisi putkesta kokonaan siten, että puserrusliittimen helmikin lähtisi irti putkesta. Tämä voi tapahtua vain siitä syystä, ettei kyseistä liitosta ollut alun perin tehty tarpeeksi kireäksi. I Oy:n kartoitusraportissa olevasta valokuvasta ilmenee, että auennut puserrusliitos oli uusittu rakentamisajankohdan jälkeen eli se ei ollut alkuperäinen. Selvityksistä ei ilmene, milloin liitos on uusittu.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö X:n kiinteistövakuutusta koskevan päätöksen mukaan vuotovahinko-osasta korvataan vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta kiinteästä vesijohtoverkosta tai muusta vakuutusehdoissa mainitusta lähteestä. Vuotovahinko-osaan otetun rajoituksen mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnitteluvirhe, työvirhe tai käyttötarkoitukseensa sopimattomasta materiaalista tehdyn laitteen rikkoutuminen, eikä vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyväksyttävän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Tässä tapauksessa vuotovahinko on aiheutunut työvirheestä. Keittiön hanan irrotuksen jälkeen ei ole huomioitu, että sulkukappaleen liitos on päässyt löystymään irrotuksen yhteydessä, jonka seurauksena sulku on irronnut aiheuttaen kiinteistölle vuotovahingon. Vahinkoa ei korvata kiinteistövakuutuksesta.

Valitus

Asunto-osakeyhtiö B:n sekä kiinteistövakuutusta että vastuuvakuutusta koskevan valituksen mukaan osakkeenomistaja A oli tehnyt korjaustöitä. Keittiön hana oli irrotettu A:n ja putkimies D:n toimesta kalustesulusta. Heidän paikalta poistumisensa jälkeen oli lämpimän käyttöveden sulku irronnut liitoksestaan.

Kiinteistövakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö X on päätöksessään katsonut, että kysymyksessä on työvirhe. Vakuutusyhtiö X:n mukaan sulkukappaleen liitoksen löystymistä ei olisi huomioitu hanan irrottamisen jälkeen. Vakuutusyhtiö Y taas on katsonut, että A ei olisi vahingosta korvausvelvollinen. Vakuutusyhtiö Y on myös todennut, että A ei voi olla tapauksessa isännänvastuussakaan, koska myöskään D ei olisi tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa. Vakuutusyhtiö Y on väittänyt, että huoltomies K ja Y Oy:n päivystäjä N olisivat puhelimessa sanoneet, että vahinko on päässyt tapahtumaan, koska puserrusliitin oli aikanaan tehdyssä asennuksessa jäänyt kiristymättä asianmukaisesti. B:n puolelta on esitetty Y Oy:n M:n ja N:n sekä huoltomies K:n kirjalliset lausunnot. Näiden mukaan ei voida katsoa, että kyseinen pettänyt liitos olisi jo aikanaan epäonnistunut. K on erikseen kiistänyt arvioineensa ja kertoneensa vakuutusyhtiö Z:lle liitoksen pettämiseen liittyviä seikkoja. Nämä lausunnot eivät tue vakuutusyhtiö Y:n päätöksen perusteita. Vakuutusyhtiö Y:n näkemys vahingon teknisestä taustasta on virheellinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö X:n vastineen mukaan vakuutuksesta tulevat korvattaviksi ainoastaan äkillisestä ja ennalta arvaamatto­masta syystä aiheutuneet vahingot. Tässä tapauksessa kielteinen korvauspäätös pe­rustuu työvirheeseen. Vaikka saatujen lisätietojen perusteella tapauksessa ei ole­kaan pystytty kiistattomasti osoittamaan, missä vaiheessa kalustesulun elinkaarta virhe on tapahtunut, työvirhe on kuitenkin jossakin vaiheessa tapahtunut. Tällai­nen kalustesulku ei normaalisti irtoa itsestään liitoksestaan, jos liitos on ollut asianmukainen. Kiinteistövakuutuksen kan­nalta ei ole merkitystä sillä, onko työvirhe tapahtunut alun perin kalustesulkua asennettaessa, aiemmassa remontissa hanaa vaihdettaessa vai nyt uusimman hananvaihdon yh­teydessä.

Vakuutusyhtiö X:n vastineen mukaan lähin ajallinen syy-yhteys kalustesulun irtoamiseen on kuitenkin viimeisimmällä hanan irrotuksella, varsinkin jos kyseinen sulku ei ole aiemmin osoittanut merkkejä vuotamisesta. Hanan irrotustyöhön on osallistunut putkiasentaja. Am­matti-ihmisen tulisi osata arvioida, voiko hanan irrottaa siten, että paineellinen ve­siputki jää pelkän kalustesulun varaan ilman, että vedentulo katkaistaan pääsulusta, sekä aiheutuuko tästä vahingon vaaraa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

1.7 Vuoto

1.7.1 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.

Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta:

- kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta

1.7.2 Tapahtumat, joita vakuutus ei korvaa

Vakuutus ei korvaa

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnitteluvirhe, työvirhe tai käyttötarkoitukseensa sopimattomasta materiaalista tehdyn laitteen rikkoutuminen.

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyväksyttävän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Ratkaisu

Kiinteistövakuutusta koskevassa asiassa VKL 213/13 on kysymys siitä, onko kalustesulun irtoaminen aiheutunut korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta työvirheestä.

Vakuutusyhtiö X:n mukaan työvirhe on tapahtunut joko kalustesulun asennuksen yhteydessä tai hanaa poistettaessa.

Vakuutuslautakunnalle kiinteistövakuutusasiassa esitetyn selvityksen perusteella puserrusliitin oli irronnut kokonaisuudessaan. I Oy:n raportissa on valokuva irronneesta osasta. Kiinteistövakuutusasiassa käytettävissä olevan selvityksen perusteella irtoaminen oli tullut mahdolliseksi, kun kalustesulun toisessa päässä olleen putkiosan ympärillä ollut helmirengas oli irronnut putkesta. Selvityksen perusteella kysymys on ollut tilanteesta, jossa putkiosa on irronnut liitoksesta ja liitoksen kiristävä mutteri on jäänyt kiinni vastaosan kierteisiin. Irronnut helmirengas on jäänyt kiinni mutterin yhteyteen.

Liitoksen aukeamisella ja hanan irrottamisella on ollut ajallinen yhteys. Kiinteistövakuutusta koskevassa asiassa esitetystä selvityksestä ei kuitenkaan ilmene, että A ja D olisivat kohdistaneet liitokseen tai vesiputkiin tarpeetonta voimaa tai toimineet irrotustyössä jollakin muulla tavalla virheellisesti. Selvityksestä ei ilmene, että helmirenkaan irtoamista lukuun ottamatta vesiputkessa tai sen osissa olisi tapahtunut rikkoutumista. Nämä seikat ja liitoksen aukeamistapa huomioiden Vakuutuslautakunta pitää kiinteistövakuutusasiassa selvitettynä, että liitoksen aukeamisen on aiheuttanut alun perin virheellisesti asennettu helmi. Vahinko on aiheutunut vakuutusehtojen mukaisen työvirheen johdosta, jolloin vakuutusyhtiö X:llä on oikeus kieltäytyä korvauksesta. Vahinko ei olisi kiinteistövakuutuksesta korvattava siinäkään tapauksessa, että A:n ja D:n virheellisesti toteuttama irrotustyö olisi jollakin tavoin myötävaikuttanut vahinkoon. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta