Haku

VKL 213/09

Tulosta

Asianumero: VKL 213/09 (2009)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.12.2009

Vakuutuksen jatkuminen Vakuutusyhdistyksen tiedonantovelvollisuus Oliko vakuutuksenottajan pitänyt ymmärtää vakuutusta ottaessaan, että kyseessä olisi uusi oikeusturvavakuutus?

Ravintolatoimintaa harjoittaneella A-yhtiöllä on ollut laaja yritysvakuutus ja siihen sisältyvä oikeusturvavakuutus ainakin toukokuusta 2002 alkaen. Samassa ravintolahuoneistossa on B-yhtiö keskeytyksettä 1.10.2008 alkaen jatkanut samaa ravintolatoimintaa samalla nimellä. A-yhtiön oikeusturvavakuutuksen sisältävä laaja yritysvakuutus on irtisanottu 30.9.2008 alkaen ja B‑yhtiön samanlainen vakuutus on tullut voimaan 1.10.2008.

Ravintolahuoneiston vuokranantaja on velkonut B-yhtiöltä vesilaskua ajalta 31.12.2007 – 19.11.2008 neljässä erässä maksettavaksi, yhteensä 15.915,44 euroa. B-yhtiö on reklamoinut laskusta 9.12.2008 allekirjoitetulla kirjeellä ja hakenut asiaan oikeusturvaetua.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
Riita oli alkanut 16.12.2008 vakuutuksen voimassaoloaikana. Riita sen sijaan perustui jo aiemmin solmittuun vuokrasuhteeseen eli siihen, mitä tuolloin solmitussa vuokrasopimuksessa oli sovittu vedenlaskutuksesta. Koska vakuutus oli riidan syntyessä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, ja kun riita perustui ennen vakuutuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen vedenkulutuksen laskutuksesta, ei asiaan voitu myöntää oikeusturvaetua ellei vakuutuksenottaja pystynyt näyttämään toteen vakuutuksen olleen voimassa yhtäjaksoisesti yhden tai useamman vakuutuksenantajan myöntämänä. Tämän vuoksi ei asiaan myönnetty oikeusturvaetua.
 
Vakuutuksenottajayrityksen uudelleenkäsittelypyyntö
Vakuutuksenottajayrityksen uudelleenkäsittelypyynnössä on tuotu esiin, että syksyllä 2008 on A-yhtiön toiminta siirtynyt B-yhtiölle. Samassa yhteydessä on tehty vuokransopimuksen päivitys eli vuokrasopimus on allekirjoitettu uudelleen samoin päiväyksin ja vuokralaisen tietojen kohdalle on tullut muutoksia. A-yhtiö on maksanut vakuutusmaksuja koko toimintansa ajan ja todennäköisesti vuoden 2008 loppuun saakka. Vuokranantajan vesilaskut kohdistuvat aikaan, jolloin A-yhtiön vakuutus on ollut voimassa. Oikeusturva tulisi myöntää A-yhtiön vakuutuksesta, ellei B-yhtiön vakuutusta voida käyttää. Käytännössä on ollut kyse yhdestä ja samasta ravintolasta. Muutenhan A‑yhtiön vesilaskuja ei voitaisi periä B-yhtiöltä. Kyse on koko ajan ollut samojen omistajien samasta liiketoiminnasta. Toiminimien muutoksella ei ole katsottu olevan merkitystä, koska on tiedetty kuka on toiminnasta vastuussa. Ravintolan omistaja on neuvotellut vakuutusten ottamisesta vakuutusyhdistyksen edustajan kanssa syksyllä 2008 ja tämä on ilmoittanut, että B-yhtiön vakuutus on suoraa jatkumaa A-yhtiön vakuutukseen. Oikeusturvaetu tulee myöntää, koska ravintolan omistajan vakuutus on ollut jo vuosia katkeamattomasti voimassa.
 
Vakuutusyhdistys on katsonut, että riita on alkanut 16.12.2008 B-yhtiön aikana. Riidan syntyessä 16.12.2008 ei A-yhtiön vakuutus ole enää ollut voimassa. Näillä ravintoloilla on ollut eri y-tunnukset ja kyse on kahdesta eri yrityksestä. Vakuutusyhdistys ei ole tämän vuoksi muuttanut aiempaa korvauspäätöstään.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutusyhdistys katsoo edelleen lausuntopyynnössään, ettei kyseessä ole vakuutuksesta korvattava vahinko eikä asiaan voida myöntää oikeusturvaetua.
 
Riita on alkanut 16.12.2008 B-yhtiön vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutus on astunut voimaan vakuutusyhdistyksessä 1.10.2008. Sen sijaan riita perustuu jo aiemmin 11.2.2003 solmittuun vuokrasuhteeseen eli siihen, mitä tuolloin solmitussa vuokrasuhteessa on sovittu veden laskutuksesta. Tämä ilmenee laskutusajanjaksosta 30.12.2007 – 19.11.2008, ja perusteena on ollut aiemmin solmittu vuokrasuhde. Koska oikeusturvavakuutus on riidan syntyessä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, ja koska riita perustuu ennen vakuutuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen vedenkulutuksen laskutuksesta, ei asiaan voida myöntää oikeusturvaetua, eikä vakuutuksenottaja ole näyttänyt toteen vakuutuksen olleen voimassa yhtäjaksoisesti yhden tai useamman vakuutuksenantajan myöntämänä.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuna yritysvakuutuksessa on aina vakuutuskirjaan merkitty yritys. Yritys tunnistetaan kaupparekisteritunnuksen perusteella. Kyseisessä tapauksessa y-tunnus on muuttunut ja näin ollen vakuutus on päättynyt A-yhtiön osalta ja alkanut B‑yhtiön osalta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
Vakuutuksenottaja viittaa vakuutusyhdistykselle aiemmin toimittamiinsa selvityksiin ja katsoo, että sille tulee myöntää oikeusturvaetu kyseessä olevaan oikeusriitaan.
 
Vakuutuslautakunnan lisäselvityspyyntö
Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhdistystä toimittamaan A-yhtiön oikeusturvavakuutuksen vakuutushakemuksen, vakuutuskirjan sekä irtisanomisilmoituksen. Lisäksi vakuutusyhdistystä on pyydetty toimittamaan B‑yhtiön vakuutushakemus. Vakuutusyhdistystä on pyydetty toimittamaan myös vakuutuksen tehneen edustajan kirjallinen selvitys uuden vakuutuksen tekotilanteesta ja vastaamaan vakuutuksenottajayrityksen esittämiin väitteisiin.
 
Vakuutuslautakunta on saanut pyytämänsä lisäselvityksen. B-yhtiön vakuutuksen tehnyt vakuutusyhdistyksen toimihenkilö on kertonut vakuutuksentekotilanteesta seuraavaa:
 
Ravintolayrittäjä on ollut vakuutusyhdistyksen edustajaan yhteydessä syksyllä 2008 ja kertonut A-yhtiön lopettamisesta ja B-yhtiön toiminnan aloittamisesta. Tällöin vakuutusyhdistyksen edustaja on ehdottanut tapaamista, jolloin voitaisiin käydä läpi yritysten vakuutustarve. Tapaaminen ei sopinut ravintoloiden omistajalle, vaan sovittiin, että vakuutusyhdistyksen edustaja lähettää asiakkaalle tarjouksen postitse, olihan laaja yritysvakuutus tuttu asiakkaalle jo entuudestaan. Vakuutusyhdistyksen edustaja lähetti sovitun tarjouksen ja tuoteselosteen postissa. Tämän jälkeen ravintolan omistaja hyväksyi tarjouksen. Puhelinkeskustelussa tarkennettiin vielä, että vakuutus koski molempia toimipaikkoja. Vakuutuskirjan mukana lähetettiin myös vakuutusehdot. Missään vaiheessa vakuutusyhdistyksen edustaja ei ole maininnut uuden vakuutuksen olevan jatkumoa vanhalle vakuutukselle, vaan uudelle yritykselle on tehty uusi vakuutus uudella y-tunnuksella.
 
Vakuutuksenottajan lisävastine
B-yhtiö haluaa kiinnittää huomiota siihen, että sen ja A-yhtiön vakuutukset ovat olleet keskenään täysin samanlaiset, laajat yritysvakuutukset. Vakuutusyhdistyksestä oli kerrottu, että koska yrityksen y-tunnus muuttui, täytyi vakuutus muodollisesti tehdä uudestaan. Sen sijaan siitä ei kerrottu mitään, että kyseessä olevien toimien johdosta vakuutusturva ei säilyisikään kattavana.
 
Kun ravintolayrittäjä oli keväällä 2008 perustanut toisen ravintolan, hän oli huomannut, että ravintolat oli tarkoituksenmukaista yhdistää yhden y‑tunnuksen alle. Tämän vuoksi oli tarkoitus täydentää ja muuttaa jo voimassa olevaa A-yhtiön vakuutusta niin, että se kattaisi molemmat ravintolat. Kyse oli ollut kirjanpidollisesta seikasta. Vakuutusmuutoksesta ei sen enempää neuvoteltu, vaan asia hoidettiin postitse ja nimenomaisesti oli puhetta siitä, että kummatkin toimipaikat vakuutetaan. Vakuutusyhdistys on selkeästi jättänyt informoimatta, että vakuutusturva ei säily katkeamattomana. Jos omistaja olisi tiennyt, mikä merkitys oli y-tunnuksen vaihdosta, hän olisi voinut yhtä hyvin siirtää uuden yhtiön toiminnan vanhan y‑tunnuksen alle. Myös vuokranantaja eli vesilaskun laskuttaja on mieltänyt, että B-yhtiö ja A-yhtiö ovat olleet yksi ja sama oikeushenkilö. Vedenkulutus on syntynyt A-yhtiön aikana ja laskut on osoitettava B-yhtiölle.
 
Koska vakuutus on tosiasiallisesti ollut voimassa katkeamattomana, on B‑yhtiön kannalta kohtuutonta, että vakuutusyhdistys yrittää välttää korvausvastuunsa väittämällä, ettei vakuutus olisi ollut voimassa riittävän pitkään. Vakuutuksesta on laskutettu 1.5.2008 – 30.4.2009 väliseltä ajalta eikä kirjanpitäjän mukaan vakuutusmaksua ole palautettu, joten A-yhtiön vakuutus on ollut tosiasiallisesti voimassa vähintään 30.4.2009 saakka. Hyvitystä ei myöskään ole annettu B-yhtiön vakuutusmaksusta. Jos hyvitystä olisi annettu, puhuisi tämä selkeästi sen puolesta, että kyse olisi myös vakuutusyhdistyksen mielestä ollut samasta vakuutuksenottajasta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Yrityksen oikeusturvavakuutuksen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat
-         vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys
-         vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt
-         sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
-         vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa
-         vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena vakuutuksenottajan kanssa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.1 viimeisen kappaleen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.  Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhden tai useamman vakuutuksenantajan myöntämänä.
 
Ratkaisusuositus
Yrittäjä X on harjoittanut ravintolatoimintaa ensin yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja sittemmin vuodesta 1999 alkaen avoimessa yhtiössä A. Perustettuaan toisenkin ravintolan X on halunnut saattaa molemmat ravintolat saman y-tunnuksen alle. Kun uuden ravintolan toimintaa oli ryhdytty harjoittamaan avoimessa yhtiössä B, oli myös vanhemman ravintolan toiminta siirretty sen nimiin ja A-yhtiön toiminta lopetettu. Vanhemman ravintolatoiminta oli keskeytyksettä jatkunut entistä nimeä käyttäen ja entisissä toimitiloissa. A-yhtiöllä ollut oikeusturvavakuutuksen sisältävä laaja yritysvakuus oli lopetettu 30.9.2008 ja seuraavana päivänä oli tullut voimaan B-yhtiön samanlainen vakuutus. Vanhempaa ravintolatoimintaa varten on siis koko ajan ollut voimassa samanlainen oikeusturvavakuutuksen sisältävä laaja yritysvakuutus.
 
Vakuutuslautakunnalle esitetyistä asiakirjoista voidaan todeta, että vaikka A‑ ja B-yhtiöissä X:n yhtiökumppanit eivät ole olleet samat, kysymyksessä olevaa ravintolatoimintaa on koko ajan harjoittanut tosiasiallisesti X, joka myös on neuvotellut yrityksen vakuutusten järjestämisestä vakuutusyhdistyksen edustajan kanssa. Kun kyseessä ovat avoimet yhtiöt, on X yhtiömiehenä myös henkilökohtaisessa vastuussa kummankin yrityksen veloista. Se seikka, että A-yhtiön toiminnanaikaisia vesilaskuja velotaan B-yhtiöltä, osoittaa myös vuokranantajan mieltäneen puheena olevan ravintolatoiminnan harjoittamisesta vastuussa olevan yhdeksi ja samaksi.
 
Kun samalla liikepaikalla on näin keskeytyksettä jatkettu samaa ravintolatoimintaa, olisi vakuutuksia järjestettäessä tullut selvittää, mikä merkitys oikeusturvavakuutuksessa on oikeushenkilöllisyyden muutoksella ja siten y-tunnuksen muuttumisella. Kun näin ei ole tapahtunut ja ottaen huomioon, että liiketoimintaa on harjoitettu keskeytyksettä aivan samanlaisten oikeusturvavakuutuksen sisältävien laajojen yritysvakuutusten turvin, Vakuutuslautakunta katsoo oikeaksi ja kohtuulliseksi tässä tilanteessa ottaen kokonaisuuden ja tapauksen erityispiirteet huomioon, että niin sanotun kahden vuoden säännön edellytykset täyttyvät. Tämän vuoksi asiaan tulee myöntää oikeusturvaetu.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Kainulainen. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia