Haku

VKL 213/07

Tulosta

Asianumero: VKL 213/07 (2007)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2007

Kahta yhteistyösopimusta koskeva riita Vahinkotapahtuman ajankohta Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutuksenottaja Tmi ER oli 10.6.2002 ja 28.11.2002 solminut kaksi yhteistyö- eli ns. franchising-sopimusta Tmi L-B, SB:n kanssa. Tammikuussa 2004 vakuutuksenottaja oli esittänyt sopimusosapuolelleen vaatimuksia sopimuksen rikkomisen johdosta ja ilmoittanut, että hänen aikomuksenaan on purkaa sopimukset ja vaatia vahingonkorvausta sopimuksen purkamisen ja aiempien rikkomusten johdosta aiheutuneesta vahingosta. Tmi L-B, SB oli vastannut vakuutuksenottajan vaatimuksiin 15.1.2004 päivätyllä kirjeellä ja kiistänyt esitetyt vaatimukset.

Kirjeellään 16.6.2006 Tmi L-S, SB:lle vakuutuksenottaja Tmi ER asiamiehenään varatuomari P.S. oli toistuvista huomautuksista huolimatta jatkuneiden laiminlyöntien vuoksi purkanut yhteistyösopimukset päättymään välittömästi. Vakuutuksenottaja oli vaatinut suorituksia maksamattomista yhteistyömaksuista ja tarpeellisten myyntiraporttien toimittamista. Maksuvaatimuksella 22.8.2006 Tmi L-S, SB:lle vakuutuksenottaja oli täsmentänyt vaatimusten yhteismääräksi 67.046 euroa.
 
Kirjeellä 2.9.2006 Tmi L-S, SB oli kiistänyt vakuutuksenottajan esittämän maksu- ja korvausvaatimuksen ja ilmoittanut tulevansa kohdistamaan vakuutuksenottajaan omia korvausvaatimuksiaan.
 
Päiväämättömän haastehakemusluonnoksen mukaan vakuutuksenottaja vaati edellä mainittua sopimusrikkomukseen perustuvaa vahingonkorvausta, koska Tmi L-B, SB oli laiminlyönyt maksut ja raporttien antamisen toisen sopimuksen osalta 7.12.2005 jälkeen ja toisen osalta 31.3.2006 jälkeen. Lisäksi vakuutuksenottaja vaati salassapitovelvollisuuden rikkomisesta 150.000 markkaa sekä rahamääräisesti määrittelemättömiä korvauksia tavaramerkin loukkauksesta ja kilpailukiellon rikkomisesta.
 
Kirjeellään 31.3.2006 vakuutusyhtiölle asiamies P.S. oli tiedustellut, korvaako Tmi ER:n oikeusturvavakuutus riidasta aiheutuvat selvittely- ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutus oli tullut voimaan 30.1.2004.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 5.2.2007 vakuutusyhtiö toteaa sopimusosapuolten vaatimukset ja kiistämiset vuonna 2004.
 
Tämän jälkeen asia on edennyt siten, että kaikkien aikaisempien riitaisuuksien johdosta vakuutuksenottaja on 16.6.2006 purkanut sopimuksen ja vaatinut suorituksia maksamattomista yhteistyömaksuista.
 
Haastehakemusluonnoksesta käy lisäksi ilmi, että vakuutuksenottaja vaatii korvausta myös tavaramerkin loukkauksesta.
 
Oikeusturvavakuutuksen yleisten ehtojen 100 kohdan 105.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita-asiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.
 
Vakuutuksenottajan vakuutus on kuitenkin alkanut vasta 30.1.2004 eli vasta sen jälkeen, kun vastapuoli on jo ensimmäisen kerran riitauttanut vakuutuksenottajan tekemät sopimukset ja niihin perustuvat maksuvelvollisuudet ja muut vastuut.
 
Asiaa ei muuta toiseksi se, että vaatimukset nyt vähän eroavat alkuperäisistä vaatimuksista, sillä yhteistyösopimusten osalta on ollut riita olemassa jo viimeistään 15.1.2004, kun vastapuoli on kiistänyt maksuvelvollisuutensa. Se, että vastapuoli myöhemmin lopettaa yhteistyömaksujen maksamisen kokonaan, on vain aikaisemman riidan jatkumista eikä uutta riita-asiaa. Vakuutuksenottaja on lisäksi ilmoittanut, että vastapuoli on toistuvasti laiminlyönyt sopimuksiin perustuvia velvollisuuksia. Tämä rikkominen on alkanut selvästi jo ennen vakuutuksen alkamista.
 
Lisäksi vakuutusyhtiö huomauttaa tavaramerkkiä koskevan riidan osalta, että vakuutus ei kata lainkaan aineetonta oikeutta koskevia riitoja. Näin ollen tältä osin oikeusturvaetua ei myöskään voitaisi myöntää, vaikka vakuutus olisikin ollut riittävästi voimassa.
 
Tässä tapauksessa siis riita on ensimmäisen kerran syntynyt jo 15.1.2004, jolloin vakuutus ei ole ollut vielä voimassa, eikä oikeusturvaetua asian uudenkaan tutkimisen jälkeen ja uusilla selvityksilläkään voida myöntää.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä 22.3.2007 vakuutuksenottaja Tmi ER:n asiamies varatuomari P.S. toteaa, että vakuutuksenottaja on tehnyt vastapuolen kanssa kaksi yhteistyösopimusta, ensimmäisen 10.6.2002 ja toisen 28.11.2002. Sopimuksiin liittyy salassapitosopimus, jonka mukaan vastapuolella ei ole oikeutta käyttää hakijan tietotaitoa sopimuksen päättymisen jälkeen. Luvaton käyttö on sanktioitu sopimussakolla.
 
Osapuolten välillä on ollut erimielisyyttä maksuista jo tammikuussa 2004, jolloin vakuutuksenottaja on huomauttanut vastapuolta eräistä rikkomuksista, jotka tämä puolestaan on kiistänyt. Osapuolet ovat kuitenkin jatkaneet sopimussuhdetta näistä erimielisyyksistä huolimatta, ja vastapuoli on tehnyt maksusuorituksia aina vuoden 2006 puolelle asti. Sopimuksen purkamiselle ei vuonna 2004 katsottu olevan perustetta.
 
Oikeusturvavakuutus on tullut voimaan 30.1.2004.
 
Vuoden 2006 aikana vastapuoli on laiminlyönyt sopimuksen mukaisten raporttien antamisen kokonaan ja ilmoittanut hakijalle, ettei vastaisuudessa aio enää suorittaa maksujakaan. Yllä mainitun johdosta vakuutuksenottaja on ensin antanut kirjallisen varoituksen keväällä 2006 ja sen jälkeen purkanut sopimukset 16.6.2006 päivätyllä kirjeellä. Peruste sopimuksen purkamiselle on siis syntynyt vasta vuoden 2006 maaliskuussa, jolloin oikeusturvavakuutus oli ollut voimassa yli kaksi vuotta.
 
Sopimuksen purkamisesta aiheutui hakijalle yhteensä 67.046 euron vahinko, joka muodostuu jäljellä olevan sopimuskauden saamatta jäävästä tulosta. Vaatimus ei siis kohdistu osaksikaan vanhoihin maksamatta oleviin yhteistyömaksuihin eikä muutenkaan liity vuonna 2004 käsiteltyihin riitakysymyksiin.
 
Sopimusten tultua puretuiksi on vastapuoli jatkanut konseptin käyttöä kuten aiemminkin. Tämän vuoksi hakija aikoo myös vaatia salassapitosopimuksen mukaista sopimussakkoa (150.000 markkaa). Lisäksi hakija aikoo vaatia korvausta kilpailukiellon rikkomisesta ja tavaramerkkien loukkaamisesta. Kaikkien näiden vaatimusten osalta vaatimusperuste on syntynyt vasta sopimuksen tultua puretuksi, siis kesällä 2006.
 
Vakuutusyhtiö on hylännyt oikeusturvahakemuksen, koska sen käsityksen mukaan sopimusta koskeva riita on alkanut jo vuonna 2004 ennen oikeusturvavakuutuksen voimaantuloa. Riita, johon oikeusturvaetua on haettu, ei kuitenkaan koske näitä vanhoja riitakysymyksiä, vaan osapuolten välille on syntynyt uusi riita, joka on johtanut sopimuksen purkamiseen ja vahingonkorvausvaatimuksiin. Vuonna 2004 vallinneille erimielisyyksille ei tule antaa asiassa mitään merkitystä, koska niiden perusteella ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin kummankaan osapuolen toimesta eivätkä ne ole nyt vireille pantavan oikeudenkäynnin kohteena.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 15.5.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Vakuutuksenottajan ja vastapuolen välillä on tehty yhteistyösopimukset 10.6.2002 ja 28.11.2002. Näistä sopimuksista on syntynyt erimielisyyttä ensimmäisen kerran ainakin jo tammikuussa 2004, jolloin vakuutuksenottaja on esittänyt vastapuolelle vaatimuksia sopimuksen rikkomisen johdosta ja ilmoittanut, että aikoo purkaa sopimukset ja vaatia vahingonkorvausta sopimuksen purkamisen ja aiempien sopimusrikkomusten johdosta aiheutuneesta vahingosta.
 
Vastapuoli on vastannut esitettyihin vaatimuksiin 15.1.2004 päivätyllä kirjeellä ja kiistänyt tässä yhteydessä sopimusrikkomusta koskevat vaatimukset. Vastapuoli on kirjeessään katsonut, että useat sopimuksen kohdat ovat paikkansapitämättömiä ja että hän on tullut harhautetuksi sopimusta solmittaessa. Tällöin vastapuoli on myös ilmoittanut, että hän pidättäytyy sopimuksen mukaisen yhteistyömaksun tilittämisestä, kunnes asiassa on päästy ratkaisuun. Mitään ratkaisua asiaan ei kuitenkaan ole saatu tässä yhteydessä, vaan yhteistyömaksujen maksaminen on vakuutusyhtiön käsityksen mukaan osittain laiminlyöty tämän jälkeenkin.
 
Tämän jälkeen asia on edennyt siten, että kaikkien aikaisempien riitaisuuksien johdosta vakuutuksenottaja on viimein 16.6.2006 purkanut sopimuksen ja vaatinut edelleen suorituksia maksamattomista yhteistyömaksuista ja sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneista vahingoista.
 
Vakuutuksenottajan vakuutus on alkanut vasta 30.1.2004 eli sen jälkeen, kun vastapuoli on ensimmäisen kerran riitauttanut sopimukset ja niihin perustuvat maksuvelvollisuudet ja muut vastuut. Näin ollen vakuutus ei ole ollut voimassa vielä riidan syntyessä, eikä oikeusturvaetua näin ollen voida myöntää.
 
Asiaa ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan muuta toiseksi se, että vaatimukset nyt vähän eroavat alkuperäisistä vaatimuksista, sillä yhteistyösopimusten osalta on ollut riita olemassa jo viimeistään 15.1.2004, jolloin vastapuoli on kiistänyt maksuvelvollisuutensa. Se, että vastapuoli myöhemmin lopettaa yhteistyömaksujen maksamisen kokonaan, on vain aikaisemman riidan jatkumista eikä uutta riita-asiaa.
 
Lisäksi vakuutusyhtiö huomauttaa, että vastapuoli on toistuvasti laiminlyönyt sopimuksiin perustuvia velvollisuuksia, ja tämä rikkominen on alkanut selvästi jo ennen vakuutuksen alkamista. Tässä tapauksessa riita koskee samoja kysymyksiä kuin mistä oli riitaa jo vuoden 2004 tammikuussa eli yhteistyömaksujen maksamatta jättämistä ja myyntiraporteista kieltäytymistä, joiden johdosta on päädytty sopimuksen irtisanomiseen. Irtisanomisen syynä ovat nimenomaan nämä jo tammikuussa 2004 ilmitulleet ja riitautuneet yhteistyömaksut ja myyntiraportit.
 
Haastehakemusluonnoksessa on vaadittu korvausta myös tavaramerkin loukkauksesta. Tältä osin vakuutusyhtiö toteaa, että toiminnan oikeusturvavakuutuksen ehtojen 240.2 kohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka koskee aineetonta oikeutta. Tavaramerkkiä koskevan riidan osalta vakuutus ei kata lainkaan aineetonta oikeutta koskevia riitoja. Näin ollen tältä osin oikeusturvaetua ei voitaisi myöntää, vaikka vakuutus olisikin ollut riittävästi voimassa.
 
Tässä tapauksessa riita on siis ensimmäisen kerran syntynyt jo 15.1.2004, jolloin vakuutus ei ole ollut lainkaan vielä voimassa, eikä oikeusturvaetua tämän vuoksi voida myöntää.
 
Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää vakuutuksenottaja Tmi ER:n valituksen aiheettomana.
 
Lisätietoja
Vakuutuslautakunnan puolelta on vakuutusyhtiön kautta pyydetty lisätietoja siitä, mitä sopimusosapuolten välillä on tapahtunut 15.1.2004 annetun vastauksen jälkeen.
 
Kirjeellään 18.9.2007 vakuutuksenottajan asiamies P.S. toteaa, että sopimussuhdetta jatkettiin kirjeenvaihdosta huolimatta normaalisti ja vastapuoli jatkoi yhteistyömaksujen maksamista. Vuonna 2006 syntyi uusi riita raportoinnista ja maksuviivästyksistä, minkä seurauksena vakuutuksenottaja Tmi ER purki sopimuksen.
 
Kirjeen liitteenä oli Tmi L-B, SB:lle annettu 15.6.2004 päivätty ja 6.7.2004 tiedoksi annettu varoitus. Se koski yhteistyösopimuksiin perustuvien myyntiraporttien ja maksujen laiminlyöntejä vuoden 2003 ja alkuvuoden 2004 jälkeen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Oikeusturvavakuutuksen yleiset ehdot 100, voimassa 1.1.2003 jälkeen
 
Kohta 105.2, Oikeusturvavakuutuksen korvaussäännöt
Vahinkotapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika
Vakuutusturvasta korvataan vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat.
 
Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Oikeusturvavakuutusehto 240: Toiminnan oikeusturva, ehdot voimassa 1.1.2003 jälkeen
 
Kohta 240.2, Rajoitukset
Vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa,
...
-         joka koskee patenttia tai muuta aineetonta oikeutta...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse kahta yhteistyösopimusta koskevasta riidasta, vahinkotapahtuman ajankohdasta ja vakuutuksen voimassaolosta.
 
Vakuutuksenottaja Tmi ER on vuonna 2002 solminut kaksi yhteistyö- eli franchising-sopimusta Tmi L-B, SB:n kanssa. Tammikuussa 2004 sopimusosapuolten välille on tullut sopimuksia koskeva riita. Vakuutuksenottaja on esittänyt vastapuolelle vaatimuksia sopimuksen rikkomisen johdosta ja ilmoittanut aikovansa purkaa sopimukset. Tmi L-B, SB on kirjeellään 15.1.2004 kiistänyt vakuutuksenottajan vaatimukset ja katsonut tulleensa harhautetuksi sopimuksia solmittaessa.
 
15.6.2004 laaditulla ja 6.7.2004 Tmi L-B, SB:lle tiedoksi annetulla kirjallisella varoituksella vakuutuksenottaja Tmi ER on todennut vastapuolen laiminlyöneen sopimuksiin perustuvan raportoinnin ja maksujen suorittamisen. Toisen sopimuksen laiminlyönnit ovat alkaneet vuoden 2003 aikana ja jälkeen ja toisen maksut vuoden 2004 alusta ja raportointi maaliskuun alusta 2004. Laiminlyöntien vuoksi vakuutuksenottaja on uhannut purkaa sopimukset.
 
Vakuutuksenottajan asiamiehen asianajaja P.S:n mukaan sopimussuhdetta on kuitenkin edellä olevan jälkeen jatkettu normaalisti ja Tmi L-B, SB on jatkanut maksujen maksamista. Maaliskuussa 2006 on raportoinnista ja maksuviivästyksistä syntynyt uusi riita, jonka johdosta vakuutuksenottaja Tmi ER on purkanut sopimukset kesäkuussa 2006. Toimitettuun aineistoon sisältyvän päiväämättömän haastehakemuksen mukaan Tmi L-B, SB on laiminlyönyt maksut ja raporttien antamisen toisen sopimuksen osalta 7.12.2005 jälkeen ja toisen osalta 31.3.2006 jälkeen. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja on vaatinut sopimusten jäljellä olevalta ajalta niiden ennenaikaisesta purkamisesta aiheutuneena vahinkona yhteensä 67.046 euroa. Lisäksi vakuutuksenottaja on vaatinut korvauksia salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, tavaramerkin loukkauksesta sekä kilpailukiellon rikkomisesta.
 
Vakuutuksenottaja on hakenut asiassa oikeusturvaetua 30.1.2004 alkaneen oikeusturvavakuutuksensa perusteella. Oikeusturvavakuutuksen yleisten ehtojen mukaan vakuutusturvasta korvataan sen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita-asiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Toiminnan oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu asiat, jotka koskevat aineetonta oikeutta.
 
Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun. Yhtiö on katsonut osapuolten riidan alkaneen tammikuussa 2004 ennen oikeusturvavakuutuksen alkamista. Riita, jolla on ollut samat perusteet, on sitten jatkunut sopimuksen purkamiseen vuonna 2006. Lisäksi vaatimus tavaramerkin loukkauksesta koskee vakuutuksen ulkopuolelle rajattua aineetonta oikeutta.
 
Lautakunta toteaa, että vuosia kestäviin sopimuksiin voi niiden voimassaoloaikana kohdistua useita samoista syistä aiheutuvia kiistoja. Esillä olevassa tapauksessa raportointia ja maksuja koskevasta riidasta kesän 2004 ja joulukuun 2005 välillä ei ole selvitystä. Vakuutuksenottajan mukaan sopimussuhde on tuon ajan jatkunut normaalina. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että riidassa, johon oikeusturvaetua on haettu, on kysymys 7.12.2005 jälkeisistä sopimusrikkomuksista ja sopimusten jäljellä olevaan aikaan kohdistuvista vaatimuksista, lautakunta katsoo, ettei riidan ole osoitettu olleen yhtäjaksoinen tammikuusta 2004 alkaen. Näin ollen vahinkotapahtuma on sattunut vuonna 2006 eli riita syntynyt vakuutuksen voimassa ollessa ja vakuutuksenottajalle tulee myöntää haettu oikeusturvaetu.
 
Tavaramerkkiloukkausta koskevan vaatimuksen lautakunta katsoo vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatuksi aineetonta oikeutta koskevaksi asiaksi. Näin ollen sen osuutta riidasta ei tule korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kaivola, Kallioinen ja Nyyssölä. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia