Haku

VKL 212/15

Tulosta

Asianumero: VKL 212/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Ehtojen tulkinta. Samalla vakuutuksella vakuutetut vastapuolina. Riidan osapuoli edunvalvonnassa.

Tapahtumatiedot

S.B. on hakenut oikeusturvaetua perusteettoman edun palautusta koskevaan riita-asiaan. S.B:n vastapuolena on ollut hänen siskonsa M.B., joka on asetettu edunvalvontaan 19.7.2000. S.B:n vaatimus kohdistui sisarten yhdessä omistaman ja sittemmin 6.7.2004 myydyn kiinteistön huolitsemisesta ja kunnostamisesta M.B:n saamaan perusteettomaan etuun. Vaatimuksessa on todettu muun muassa, että S.B. on yksin vastannut kiinteistön kunnostamisesta ja molempien sisarten asumiskustannuksista sisarten yhteisomistussuhteen ajan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan asiassa ei voida myöntää S.B:lle oikeusturvaetua sillä perusteella, että riidan osapuolet ovat vakuutettuina samalla vakuutuksella. Tällaiset riidat ovat rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Uudelleenkäsittelypyynnöissään S.B. on oikeusturvaedun myöntämisen puolesta vedonnut muun muassa siihen, että kanteen virallinen vastapuoli on ollut M.B:n edunvalvoja eikä M.B. itse. Näin ollen vakuutetut eivät ole olleet samassa riidassa vastapuolina. Muutenkaan M.B. ei olisi voinut olla riidan osapuoli, koska hänellä ei ole ollut oikeustoimikelpoisuutta. Lisäksi S.B. toteaa olevansa vakuutuksen ensisijainen käyttäjä sekä vakuutuksenottaja. Myös tällä perusteella tulee hänelle myöntää asiassa oikeusturva. S.B. esittää lisäksi erinäisiä perusteita sille, miksi riitaa ei tule pitää vanhentuneena.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen asiassa olevan kysymys kahden samalla oikeusturvavakuutuksella vakuutetun välisestä perusteettoman edun palautusta koskevasta riita-asiasta, eikä asiaa muuta se, että M.B:llä on ollut edunvalvoja. Yhtiön mukaan asiassa ei ole esitetty muitakaan perusteita korvauspäätöksen muuttamiselle. Vakuutusyhtiö pitää oikeusturvan epäävää päätöstä asianmukaisena.

Asiakkaan valitus

S.B.oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan S.B. toistaa vaatimuksensa perusteineen ja katsoo edelleen, ettei perusteettoman edun palautusta koskevassa riita-asiassa ole osapuolena M.B. vaan hänen edunvalvojansa. M.B. on ollut edunvalvonnassa vuodesta 2000 alkaen ja edunvalvontapäätöksen mukaan hänellä ei ole ollut toimivaltaa määrätä kanteen kohteesta. Lisäksi S.B. on yksin maksanut vakuutusmaksut ja on myös siten oikeutettu oikeusturvavakuutukseen. Näkemyksensä tueksi S.B. viittaa myös sopimusoikeudelliseen ehtojen tulkintasääntöön, jonka mukaan epäselviä vakioehtoja on tulkittava laatijansa vahingoksi.

Valituksessaan S.B. tähdentää myös riidan syntyneen nimenomaan 18.7.2014, kun edunvalvoja on kiistänyt S:B:n vaatimuksen perusteettoman edun palautuksesta. S.B:n mukaan perusteettoman edun palautusta koskevaa vaatimusta ei myöskään voida pitää vanhentuneena.

Edellä selostetuin perustein S.B. toistaa vaatimuksensa oikeusturvan myöntämisestä. Lisäksi S.B. vaatii muutoksenhausta aiheutuneiden kulujen korvaamista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot. Lisäksi yhtiö viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin sekä toistaa niissä lausutun kantansa.

Vastineen mukaan S.B. on kantajana riita-asiassa, jossa vastaajana on hänen sisarensa M.B., joka myös asuu S.B:n kanssa samassa taloudessa ja hänet on merkitty vakuutetuksi vakuutuskirjaan. S.B. ja M.B. ovat siten molemmat vakuutettuja kodin oikeusturvavakuutuksessa. Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt S.B:lle oikeusturvaetua, koska vakuutus ei ehtojen mukaan korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa saman oikeusturvavakuutuksen vakuutetut on vastapuolina. Yhtiön mukaan rajoitusehto on myös sanamuodoltaan yksiselitteinen eikä epäselvyyssääntö näin ollen tule kysymykseen. Niin ikään, sillä kuka on maksanut vakuutusmaksut, ei ole merkitystä rajoitusehdon soveltamisen kannalta.

S.B. vaatii korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet kulut laskun mukaan. Tältä osin yhtiö viittaa myös rajoitusehtoihin, joissa todetaan, ettei vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta. Ehdon perusteella oikeusturvavakuutusta ei siis voi käyttää oikeusturvapäätöstä koskevassa asiassa.

Lopuksi yhtiö toteaa vielä, ettei se ole käsitellyt riita-asiaa mahdollisen vanhentumisväitteen perusteella vaan yksinomaan vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 5 perusteella.

Esittämillään perusteilla yhtiö pitää asiassa annettua korvausratkaisua vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä ovatko korvauksenhakija S.B. ja hänen sisarensa M.B. olleet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla samalla vakuutuksella vakuutettuja ja samalla riita-asiassa toistensa vastapuolina.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 130 mukaan vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakinaista osoitetta.

Ehtojen kohdan 150.5 mukaan vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa tämän vakuutuksen vakuutetut on vastapuolina.

Saman ehtokohdan mukaan vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta.

Asian arviointi

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Milloin kyseessä on asia, jossa saman vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina, on se rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Lautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksen perustarkoituksena on antaa vakuutetulle turvaa sitä vastaan, että hänen on turvauduttava lakimiesapuun joutuessaan esittämään vaatimuksia ulkopuolisia tahoja vastaan tai vaihtoehtoisesti joutuessaan tällaisten vaatimusten kohteeksi. Vakuutuksen käyttöä on kuitenkin rajoitettu siten, että vakuutus ei ole kenenkään asiaan osallisen käytettävissä, jos oikeusturvavakuutuksella vakuutetut henkilöt ovat riita-, rikos- tai hakemusasiassa vastapuolina.

Vakuutuslautakunnalla käytössä olevan selvityksen mukaan S.B. on hakenut oikeusturvaetua perusteettoman edun palautusta koskevaan riita-asiaan, jossa vastapuolena on ollut hänen sisarensa M.B.. Lautakunnalle toimitetun vakuutuskirjan mukaan ensisijaiseksi vakuutuksenottajaksi on merkitty S.B. ja kohtaan muut vakuutetut on merkitty M.B..  Näin ollen käsillä olevassa tapauksessa S.B. ja M.B. ovat molemmat samalla vakuutuksella vakuutettuja ja niin ikään riita-asiassa toistensa vastapuolia.

S.B. on valituksessaan katsonut, ettei M.B. voi olla riidan osapuolena, koska hänellä ei ole ollut kelpoisuutta määrätä omaisuuttaan koskevista asioista. Vastapuoleksi on S.B:n mukaan näin ollen katsottava M.B:lle määrätty edunvalvoja. Edunvalvojalla on kelpoisuus päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa, jollei tuomioistuin ole tehtävää antaessaan toisin määrännyt tai jollei toisin ole säädetty. Se, että M.B:n puolesta on asiassa puhevaltaa käyttänyt edunvalvoja, ei sen sijaan merkitse sitä, että edunvalvoja tulisi riidan osapuoleksi valvottavan sijaan. Myöskään sillä ei ole oikeusturvan myöntämisen kannalta merkitystä, kumpi taho on huolehtinut vakuutusmaksujen maksamisesta.

Lautakunta toteaa, että oikeusturvaedun myöntäminen tai sen epääminen ratkaistaan vakuutusehtojen perusteella. Käsillä oleva oikeusturvavakuutuksen rajoitusehto on yleisesti käytössä markkinoilla olevissa oikeusturvavakuutuksissa sekä vastaa oikeusturvavakuutuksen malliehtojen muotoilua. Tämän nojalla lautakunta katsoo, ettei annetun selvityksen perusteella rajoitusehdon soveltamista voida tässä tapauksessa pitää kohtuuttomana ja katsoo vakuutusyhtiön vakuutuksenottaja S.B:tä koskevan epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.

S.B. on vaatinut korvattavaksi myös muutoksenhausta lautakuntaan aiheutuneita kuluja. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta. Näin ollen oikeusturvavakuutuksesta ei voi saada oikeusturvaetua asiaan joka koskee oikeusturvaedun myöntämistä.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia