Haku

VKL 211/07

Tulosta

Asianumero: VKL 211/07 (2007)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2007

Peltikaton vuoto Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko Vakuutuksenottajan näyttövelvollisuus

Vakuutuksenottaja TS Oy:n vahinkoilmoituksen 14.9.2006 mukaan vakuutuksenottajan Kemin liikkeen katolta tehtiin lumenpoistoa 21.3.2006. Katon pinta-ala on noin 6.000 m2. Työ suoritettiin sekä omalla että vieraalla noin 15 hengen työvoimalla. Lumentyhjennyksen aikana sattui kolatessa ja katolla liikuttaessa vaurioita peltikattoon 5–6 eri paikkaan. Nämä vuotivat kovasti vettä sateella. Sateettoman kesän vuoksi viat huomattiin vasta elo-syyskuun vaihteessa tulleiden sateiden aikana.

Vakuutuksenottaja haki korvausta vahingosta yritysvakuutuksestaan.
 
Tarkastuskertomus
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja M.L. on suorittanut tarkastuksen vahinkokohteessa 19.9.2006. Tarkastuskertomuksen 22.9.2006 mukaan tarkastuksen kohteena on ollut 400 m2:n pihamyymälärakennus.
 
Tapahtumakuvauksen mukaan katto on vuotanut kolmesta kohdasta (sisäkattolevyt kastuneet) 1995 rakennetussa osassa. Katolla ei tarkastuksessa löydetty mitään ulkoisen tekijän aiheuttamaa rikkoontumista. Yhdestä kohtaa olivat peltien kiinnitysruuvit löyhällä johtuen siitä, että ruuvit eivät olleet osuneet rakennusvaiheessa ruodelaudoitukseen. Kyse on siis työvirheestä.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksessään 13.10.2006 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Omaisuusturvaehdon 201: Täysturva mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen omaisuusvahingon.
 
Vakuutusyhtiön teknisen asiantuntijan suorittamassa vahinkotarkastuksessa katolta ei löytynyt äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita rikkoutumisia eikä vuotopaikkaa.
 
Tämän vahinkotapahtuman ei ole todettu aiheutuneen mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta, joten vahinko ei ole vakuutusturvan perusteella korvattava. Näin ollen vakuutusyhtiö ei maksa korvausta tästä vahinkotapahtumasta.
 
Uusi tarkastuskertomus
Tarkastuskertomuksessaan 31.10.2006 rakennusmestari T.V. sekä kirvesmiehet M.H. ja J.L. toteavat, että he ovat TS Oy:n toimitusjohtajan M.V:n pyynnöstä suorittaneet 23.10.2006 TS Oy:n Kemin liikerakennuksen vesikatossa todettujen vesivuotojen tarkastuksen.
 
Lausunnonantajat totesivat myymälätilan katossa vesivuodoista johtuvia vaurioita kuudessa eri kohdassa.
 
Ullakkotilassa vesikaton aluskatteessa lausunnonpyytäjät totesivat useita vuotokohtia. Aluskatteen päällä oli jäätyneitä vesilammikoita.
 
Vuodot johtuvat todennäköisesti kattopellin kiinnitysnaulojen juurista ja mainostaulun haruksien juurista. Kiinnitysnaulojen juuret ovat höltyneet lumenpukkaajien kulkiessa katolla. Pukkaajia on ollut 10–15 miestä.
 
Lähemmän tarkastelun voisi suorittaa kesäolosuhteissa (vesisateella). Tarkastushetkellä oli lunta katolla ja –6o pakkasta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 20.3.2007 TS Oy:n asiamies asianajaja J.K. toteaa TS Oy:n vaativan, että Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan äkillisestä ja ennakoimattomasta tapahtumasta aiheutuneen vahingon.
 
Tapahtumatiedoista asiamies toteaa, että TS Oy:n myymälärakennuksen katolla liikkui noin 10–15 miestä puhdistamassa kolaamalla kattoa lumesta talvella 2006. Myymälärakennuksen vanhin osa, jonka katosta nyt on kysymys, on rakennettu vuonna 1991. Elo-heinäkuussa 2006 rakennuksen vesikatossa ilmeni vesivuotoja. Kesä oli ollut sateeton, joten vesivuodot ilmenivät ensimmäisten sateiden jälkeen.
 
Tämän jälkeen asiamies kertaa T.V:n, M.H:n ja J.L:n tarkastuskertomuksen 31.10.2006 sisällön.
 
Vakuutusyhtiön mukaan vahinkotarkastuksessa katolta ei ole löydetty äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita rikkoutumisia tai vuotopaikkoja. Vakuutusyhtiö on tämän vuoksi katsonut, ettei vahinko ole vakuutusturvan perusteella korvattava.
 
TS Oy vetoaa edellä mainittuun tarkastukseen, jonka perusteella yhtiön käsityksen mukaan on selvästi osoitettavissa vesivuotojen ilmeneminen. Keskeiseksi kysymykseksi jää tällöin se, onko vahinkotapahtuma ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton.
 
Kiinnitysnaulojen löystyminen katolla liikuttaessa ei ole ollut ennakoitavissa. Kyseessä on toisaalta ollut välttämätön kiinteistön huoltotoimenpide sen estämiseksi, ettei lumikuorman paino vaurioittaisi rakenteita.
 
Vaurio on myös syntynyt äkillisesti. Kiinnitysnaulojen löystyminen on tapahtunut nimenomaan sinä hetkenä, kun katolla on liikuttu. Vesivahingon syntyminen on sinänsä tapahtunut vasta seuraavana syksynä. Tämä johtuu siitä, että vasta tällöin on satanut sen verran, että vettä on päässyt kiinnitysnaulojen juurien kohdalta rakenteisiin. Vesivahinkojen tulee katsoa syntyneen äkillisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 9.5.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutuksenottajalla on ollut vahingon sattumisen aikaan voimassa omaisuusvakuutusturva 201 (täysturva). Omavastuu on 220 euroa.
 
Vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen omaisuusvahingon. Vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu muun muassa virheellisesti suunnitellulle, rakennetulle ja asennetulle omaisuudelle tai johtuu huollon tai kunnossapidon laiminlyönnistä.
 
Tämän jälkeen vakuutusyhtiö kertaa kielteisen korvauspäätöksensä 13.10.2006 sekä vakuutuksenottajan lausuntopyynnön sisällön.
 
Vakuutuksenottajan mukaan vahingot ovat aiheutuneet lumenluonnin yhteydessä keväällä 2006. Vahingosta on ilmoitettu vakuutusyhtiölle 18.9.2006. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on käynyt paikan päällä tarkastamassa vahinkopaikan 19.9.2006. Vahinkotarkastaja on raportissaan todennut, että katto vuotaa kolmesta kohdasta. Katolla ei ole tarkastuksen yhteydessä löydetty mitään ulkoisen tekijän aiheuttamaa rikkoutumista. Kattopeltien ruuvit ovat olleet löyhällä sen vuoksi, että ruuvit eivät ole osuneet rakennusvaiheessa ruodelaudoitukseen. Tämä on siis ollut työvirhe eikä ole sen vuoksi vakuutuksesta korvattava.
 
Vakuutuksenottaja ei ole pystynyt osoittamaan, että vahinkotapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Peltikaton tulisi kestää normaalit huoltotoimenpiteet, kuten lumenluonnin katolta.
 
Vahinko ei ole omaisuusvakuutusturvaehdon 201 mukaan miltään osin korvattava, koska sen syy ei ole äkillinen ja ennalta arvaamaton, vaan seurausta peltikaton asennuksen aikaisesta työvirheestä.
 
Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta toteaa korvauspäätöksen ehtojen mukaiseksi ja kaikilta osin oikeaksi.
 
Vakuutuksenottajan lisälausuma
 
Kirjeessään 16.7.2007 vakuutuksenottaja TS Oy:n asiamies asianajaja J.K. toteaa vakuutusyhtiön antaneen vastineen TS Oy:n lausuntopyyntöön.
 
Vakuutusyhtiön vastine koskee Tornion liikkeen kattoa, josta nyt ei ole kysymys. Tornion liikkeen katossa todettiin vahinkotarkastajan toimesta työvirheitä, jotka urakoitsija on korjannut.
 
Vahinkoasia koskee Kemin liikkeen vesikattoa, jossa vuoto ei johtunut työvirheestä.
 
Selvityksenä asiamies oheistaa rakennusmestari M.H:n asiaa koskevan lausunnon. Vesikaton korjaus tuli maksamaan 5.636,40 euroa.
 
Kirjeen mukana olleessa lausunnossa 12.7.2007 rakennusmestari M.H. toteaa, että hänen, T.V:n ja J.L:n 30.10.2006 antama lausunto koskee vain Kemin liikkeen vesikattoa. Kuten lähetetyistä valokuvista näkee, ei yhtään naulaa ole ruoteiden sivussa. Haruksien juurien repeämät ovat myrskyn aiheuttamia.
 
Tornion liikkeen katossa 19.9.2006 vahinkotarkastajan toteamat työvirheet (naulat, ruuvit ruoteiden sivussa) olivat urakoitsijan vastuuseen kuuluvia virheitä, jotka urakoitsijan toimesta on korjattu.
 
Vastineessaan 9.5.2007 vakuutusyhtiö sekoittaa Kemin ja Tornion liikkeiden vesikattovuodot.
 
Vakuutusyhtiön lisävastine
 
Lisävastineessa 30.8.2007 vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottajalla on ollut vuotovahinko sekä Tornion liikkeen katolla 21.3.2006 että Kemin liikkeen katolla 12.3.2006. Vahinkotarkastaja on käynyt tarkastamassa molemmat vahingot paikan päällä. Vahinkokertomukset ovat menneet ristiin.
 
Tornion liikkeen vahingossa on ollut kyse siitä, että kattopeltien kiinnityksessä osa ruuveista oli osunut kattoruoteen ohi ja siitä syystä kattopellin reuna oli irti. Katto oli vuotanut kiinnitysruuvien juurista. Kiinnitysnaulojen juuret olivat höltyneet 10–15 miehen puhdistaessa kattoa lumesta.
 
Tornion vahingon on todettu johtuneen työvirheestä, ja vakuutuksenottajalta saadun tiedon mukaan kattotyöt tehnyt urakoitsija on korjannut vahingot. Vakuutuksenottajan lausuntopyynnön mukana tulleet kuvat ovat vahinkotarkastajan mukaan juuri Tornion liikkeen katosta.
 
Kemin liikkeen vahingossa vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja tarkasti myymälän katon yhdessä myymälän vastaavan henkilön kanssa. Tarkastuksessa katolta ei löytynyt yhtään vuotokohtaa eikä havaittu mitään ulkoista rikkoutumista. Tarkastaja kuitenkin totesi, että linnut olivat nokkineet tiivistettä pois harjapeltien alta sieltä täältä.
 
Lisävastineen mukana vakuutusyhtiö on toimittanut Kemin vahinkoa koskevat tarkastuskertomuksen ja korvauspäätöksen.
 
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja M.L. on suorittanut Kemin myymälärakennuksen tarkastuksen 19.9.2006. Tarkastuksessa on ollut mukana vakuutuksenottajan edustaja. Tarkastuskertomuksen 22.9.2006 mukaan katto on vuotanut neljästä kohtaa sisälle. Katolla ei löytynyt mitään äkillistä eikä ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Harjapeltien alta linnut olivat sieltä täältä syöneet muotoeristettä pois.
 
Vahinko on evätty tarkastuksessa, koska ei äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa ole sattunut.
 
Korvauspäätöksessä 12.10.2006 vakuutusyhtiö toteaa tiedot ilmoitetuista lumenkolauksen aiheuttamista vahingoista, vakuutusehdot sekä teknisen asiantuntijansa vahinkotarkastuksen sisällön.
 
Tämän vahinkotapahtuman ei ole todettu aiheutuneen mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta, joten vahinko ei ole vakuutusturvan perusteella korvattava. Näin ollen vakuutusyhtiö ei maksa korvausta tästä vahinkotapahtumasta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Omaisuusvakuutusturvaehto 201: Täysturva, ehdot voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 201.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen omaisuusvahingon...
 
Kohta 201.2, Rajoitukset
Yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu
...
-         huollon tai kunnossapidon laiminlyönnistä
-         työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta- tai piirustusvirheestä tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmisteelle tai asiakkaan omaisuudelle...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse peltikaton vuodosta, äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta sekä vakuutuksenottajan näyttövelvollisuudesta.
 
Toimitettujen selvitysten ja asiakirja-aineiston mukaan vakuutuksenottaja TS Oy:n omistamissa myymälärakennuksissa Kemissä ja Torniossa on havaittu katoilla vuotovahinkoja vuonna 2006. Tämä lausunto koskee Kemin vahinkoa.
 
Vakuutuksenottaja TS Oy:n vahinkoilmoituksen mukaan Kemin myymälärakennuksen noin 6.000 m2:n suuruisella katolla on liikkunut 21.3.2006 10–15 miestä poistamassa lunta kolaamalla. Rakennuksen peltikaton kiinnitysnaulojen juuret ovat löystyneet lumenpoistajien kulkiessa katolla. Tämän vuoksi sadevettä on päässyt kattorakenteisiin aiheuttaen vahinkoja useissa eri kohdissa. Sateettoman kesän vuoksi vauriot on havaittu vasta elo-syyskuussa 2006 olleiden sateiden aikana.
 
Antamiensa tietojen tueksi vakuutuksenottaja on viitannut ulkopuolisten henkilöiden 23.10.2006 tekemän tarkastuksen perusteella laatimaan kertomukseen. Sen mukaan kuudessa eri kohdassa havaitut vuodot ovat todennäköisesti johtuneet kattopellin kiinnitysnaulojen juurista ja mainostaulun haruksien juurista. Kiinnitysnaulojen juuret ovat höltyneet lumenpukkaajien kulkiessa katolla.
 
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 22.9.2006 suorittamassa tarkastuksessa, jossa vakuutuksenottajan edustaja on ollut mukana, on todettu neljä vuotokohtaa. Mitään äkillistä tai ennalta arvaamatonta tapahtumaa vuotojen syyksi ei ole ilmennyt. Lintujen on todettu nokkineen tiivistettä pois harjapeltien alta.
 
Vakuutuksenottaja TS Oy on hakenut vahingosta korvausta yritysvakuutuksestaan. Sen ehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen omaisuusvahingon. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on ehdoissa rajattu muun muassa vahingot, jotka aiheutuvat huollon tai kunnossapidon laiminlyönnistä taikka työvirheestä. Vahingonkorvausoikeudessa noudatetun periaatteen mukaan vakuutuksenottaja TS Oy:llä on vakuutuskorvauksen vaatijana näyttövelvollisuus vaatimuksensa perusteiden osalta.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutuksenottaja TS Oy:n vahingon syytä selvittänyt lausunto on laadittu yli puoli vuotta lumenpoiston jälkeen, joka lausunnossa on ilmoitettu vahingon todennäköiseksi syyksi. Lautakunta katsoo, että rakennuksen katon naulauksen tulee vaurioitumatta kestää tavanmukainen siellä tapahtuva liikkuminen, kuten lumenpoisto. Erityisiä vahinkoa aiheuttaneita tapahtumia ei lumenpoistoon ole ilmoitettu liittyneen. Rakennuksen katon kunnosta ennen lumenpoistoa samoin kuin siihen kohdistuneista huolto- ja kunnossapitotoimista ei vakuutuksenottaja ole esittänyt selvitystä. Edellä olevien seikkojen vuoksi ja ottaen huomioon, ettei vakuutusyhtiön suorittamassa aikaisemmassa tarkastuksessa ole ilmennyt vakuutuskorvaukseen oikeuttavia syitä, lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut kattovaurion syyksi lumenpudottajien liikkumista eikä vahingon aiheutuneen vakuutusehtojen tarkoittamin tavoin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Tämän perusteella lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kaivola, Kallioinen ja Nyyssölä. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia