Haku

VKL 209/13

Tulosta

Asianumero: VKL 209/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Korvattavan ilkivaltavahingon määrä Aikaisemmat ruoste- ja lakkapinnan vauriot

Tapahtumatiedot

A ilmoitti vakuutusyhtiölle, että hänen vuonna 1999 käyttöönotettua henkilöautoaan oli vahingoitettu ilkivaltaisesti. Auton maalipintaa oli naarmutettu. Merkkiliikkeen korjauskustannuslaskelman ja valoku­vien perusteella naarmuja oli kaikissa lokasuojissa, kaikkien (neljä) ovien keskiosassa, etu- ja takakannessa, molemmilla puolilla katon reunassa ja c-pilareissa. Merkkiliikkeen kustannuslaskelma näiden peltien maalaustyöstä oli 1 933,40 euroa. Tämän laskelman mukainen maalausala oli 646 dm² ja sen osuus hinnasta oli 1 540,93 euroa. Korityön (irrotus ja asennus) osuus laskelmasta oli 368,52 euroa ja pientarvikkeiden 23,95 euroa.

Valokuvien perusteella ovien alaosissa ja auton lokasuojissa oli ruostevaurioita. Eri puolilla autoa oli lisäksi kohtia, joissa lakkakerros oli kuoriutunut pois. A haki asiassa korvausta ilkivaltaosan sisältävästä osakaskovakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun vakuutusyhtiön laskelman summa oli 628,09 euroa. Laskelman mukaan tämä korvaus oli laskettu 220 dm²:n maalausalan perusteella maalaustyön osuuden ollessa 512,89 euroa. Korityön osuus tässä laskelmassa oli 115,20 euroa. Vahinkotarkastajan sähköpostiviestin perusteella tästä laskelmasta oli poistettu ne maalattavat alat, joista lakka lohkeilee pois.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö suoritti A:lle ilkivaltaosasta 628,09 euron kertakorvauksen, josta vähennettiin 160 euron omavastuu.

 

Valitus

A selvittää valituksessaan tarkastusmenettelyä ja paheksuu vakuutusyhtiön käyttämän vahinkotarkastajan toimintaa. Vakuutusyhtiön suorittaman korvauksen ja merkkiliikkeen kustannuslaskelman ero on suuri. Vakuutusyhtiön tulee suorittaa korvaus myös niiden alueiden osalta, jossa maalipinta ei aikaisemmin ollut virheetön. Esimerkiksi tilanteissa, joissa lokasuojassa on lommo ja siihen tulee vahingon seurauksena toinen lommo, vakuutusyhtiön tulee suorittaa korvaus. A huomauttaa, että yli kymmenen vuotta vanhassa autossa on käytönjälkiä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan A:n vaatimukset suuremmasta vahingon määrästä. Vakuutusehtojen mukaan esinevakuutuksesta korvataan vahingosta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Lisäksi ehdoissa todetaan, että jos kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia osia ja ajoneuvon kunto paranee tällä perusteella olennaisesti, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, joka vastaa ajoneuvon saattamista vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. A:lla on oikeus korvaukseen vaurioista vain siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet ja suoraa seurausta tästä vahingosta.

Vahinkotarkastaja on arvioinut A:n auton vahingossa aiheutuneiden vaurioiden määräksi 628,09 euroa. Auton maalipinta on ollut ruosteinen ja huonokuntoinen sekä siihen tehty maalaus epäonnistunut, joten lakkapinta hilseilee. Maalipinta on ollut vaurioitunut jo ennen naarmuttamista, ja vauriokohdat ovat olleet tämän vahinkoa edeltäneen kunnon vuoksi maalauksen tarpeessa. Näiltä osin naarmut eivät ole aiheuttaneet lisävahinkoa. Myös maalipinnan kokonaisuusiminen asettaisi A:n parempaan asemaan kuin missä hän on ollut ennen vahinkoa, koska maalipinta on etukäteen kauttaaltaan vaurioitunut. A:n auton naarmuttamisesta aiheutunut vaurio ei ole suurempi kuin vahinkotarkastajan arvioima vahingon määrä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen 6.1 kohdan Korvattavat vahingot mukaan esinevakuutuksesta korvataan vahingosta aiheutunut suoranainen esinevahinko. --

Ehtokohdan 6.4 Vahingon määrä mukaan vahingon määrä on vakuutuksen kohteen korjaus­kustannukset, jos vakuutuksen kohteen korjaami­nen näiden vakuutusehtojen mukaisesti on kannat­tavaa.

Ehtokohdan 6.5 Vakuutuksen kohteen korjaaminen ja lunastaminen, 6.5.1 Kaikki vakuutusmuodot mukaan vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja tarpeelliset korjauskustannukset. Ajoneuvo pitää korjata sen ikä ja kunto huomioiden tarkoituksen­mukaisia korjausmenetelmiä ja osia sekä asianmu­kaista korjaustapaa käyttäen siten, etteivät kustan­nukset tarpeettomasti lisäänny. Jos kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia osia ja ajoneuvon kunto paranee olennaisesti tämän vuok­si, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, joka vastaa ajoneuvon saattamista vahinkoa edeltänee­seen kuntoon. Paranemisesta on kysymys, jos esi­merkiksi vaurioituneissa tai anastetuissa renkaissa on kulutuspintaa jäljellä puolet tai vähemmän ja nii­den tilalle vaihdetaan uudet renkaat. --

Ehtokohdan 6.5.5 Korvauksen maksaminen mukaan vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa

  1. maksamalla vakuutustapahtumasta johtuvat välittömät korjauskustannukset tositteiden mu­kaisesti tai maksamalla arvioidun ja sovitun korjauskustannusten määrän,
  2. maksamalla vakuutuksen kohteella välittömästi ennen vahinkoa ja sillä sen jälkeen olleen käy­vän arvon erotuksen,
  3. lunastamalla vakuutuksen kohteen käyvästä ar­vosta tai
  4. lunastamalla vakuutuksen kohteen lunastus­edun mukaisesta arvosta. Lunastusedun mu­kaisen korvauksen maksamisen edellytyksenä on alentamaton korvaus.

Jos vakuutuksen kohteen omistusoikeutta ei luovu­teta vakuutusyhtiölle, korvaus maksetaan yllä olevan listan kohdan 2 mukaisesti. Korvauksesta vähennetään va­kuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa vahingon määrästä. Käytettävissä oleva selvitys, vakuutusehdot ja osapuolten asiassa esittämä huomioiden vahingon määrä lasketaan tässä tapauksessa ilkivaltavahingosta aiheutuneiden korjauskustannusten määrän perusteella. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta voidaan korvata vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Ehtokohdan 6.5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja tarpeelliset korjauskustannukset. Ajoneuvo pitää korjata sen ikä ja kunto huomioiden tarkoituksen­mukaisia korjausmenetelmiä ja osia sekä asianmu­kaista korjaustapaa käyttäen siten, etteivät kustan­nukset tarpeettomasti lisäänny.

Vakuutusyhtiö on korvausmenettelyssä arvioinut vahingon määrää maalaustyötä koskevien laskelmien perusteella. Vakuutuslautakunnalle ei ole esitetty selvitystä mahdollisista toteutuneista maalauskustannuksista. Nämä seikat huomioiden lautakunta arvioi korvattavan ilkivaltavahingon määrää tässä tapauksessa käytettävissä olevien laskelmien perusteella. Käytettävissä olevissa laskelmissa maalaustyön kustannukset on esitetty kokonaisuutena eikä väripigmentin ja lakkauksen kustannusosuutta ole eritelty.

Auton maalipinnan rikkovan naarmun asianmukainen korjaaminen edellyttää yleensä naarmun alaa laajemman maalaustyön suorittamista. A:n autossa on ennen vahinkoa ollut ruostevaurioita ja maalipinnan lakkakerros on paikoin kuoriutunut pois. Tässä tapauksessa merkkiliikkeen laskelmaan otettu maalausala kattaa laajalti myös sellaisia vaurioita ja virheitä, jotka eivät kuulu tämän vahingon korvauspiiriin. Maalipinnan aikaisempien vaurioiden ja virheiden osuus ei tule korvattavaksi ilkivaltavahingon perusteella. Korvaussäännökset eivät kuitenkaan tässä maalipinnan vahinkoa koskevassa tapauksessa johda esimerkiksi siihen, että vakuutuskorvausta ei miltään osin suoritettaisi niiden koripaneeleiden tai alueiden osalta, joissa on ollut vahinkoon liittymättömiä vaurioita tai virheitä.

Edellä todettu huomioiden Vakuutuslautakunta pitää ilkivallasta aiheutuneen ja vakuutuksesta korvattavan ilkivaltavahingon osuutena puolta merkkiliikkeen laskelman mukaisista töistä ja kuluista yleiskorjaamotyönä tehtynä. Vakuutusyhtiön tekemä laskelma huomioiden korvattavan vahingon määräksi tulee 880,20 euroa (korityö 115,20 euroa, maalaustyö 753,02 euroa ja pientarvikkeet 11,98 euroa). Vakuutusyhtiön tulee suorittaa A:lle lisäkorvausta 252,11 euroa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia