Haku

VKL 208/15

Tulosta

Asianumero: VKL 208/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Transportförsäkring. Skada på takplåtar. Reklamationstid.

Uppgifter om händelseförloppet

Den försäkrade H Oy transporterade med hjälp av en underfraktförare ett knippe takplåtar från Nurmijärvi till Jakobstad. Godset togs emot 24.11.2014 och mottagaren meddelade 26.11.2014 att knippet med takplåtar hade skadats under transporten. Ersättning söks från H Oy:s ansvarsförsäkring för vägtransport.

Försäkringsbolaget har inte ersatt skadan eftersom ingen reklamation gjordes när godset togs emot och granskades. Skadan skulle ha kunnat upptäckas redan då. Dessutom har försäkringsbolaget hänvisat till att skadan orsakats av att godset förpackats bristfälligt. Under plåtknippet fanns det inte något stödvirke som skulle ha hindrat knipet från att böjas. Chauffören hade inte heller fått några anvisningar om hur knippet borde ha hanterats.

Kundens klagomål

Enligt klagomålet kunde man inte se att plåtarna hade sträckts i kanterna förrän plåtknippena hade öppnats och monteringen hade börjat. Plåtarna föreföll att vara felfria och felet framkom först vid monteringen på taket. Plåtarna har böjts när de har lyfts med gaffeltruck utan lyftbalk och utan linor under plåtarna. Normal praxis skulle ha varit att använda lyftbalk och linor för att plåtarna ska lyftas rakt upp utan att böjas. 

Försäkringsbolagets bemötande

På de fotografier som tagits ser man att plåtkanterna ställvis är ojämna och att plåten inte är plan utan uppåtböjd. Mottagaren har möjlighet att granska godset vid mottagningen, och i det här fallet skulle skadan ha gått att upptäcka också om plåten hade betraktats på nära håll genast när godset togs emot.

Som också Försäkringsnämnden har konstaterat i sitt utlåtande VKL 310/08 är varumottagaren skyldig att granska godset för att förvissa sig om att det inte är behäftat med synliga skador. Enligt de inlämnade utredningarna har godset transporterats i plåtknippen som av fotografiet att döma har skyddats bara av tunn genomskinlig plast.

Det är varumottagaren som har bevisbördan för att skadorna på godset inte var synliga (Viinikka: Rahdinkuljettajan tavaravastuu tiekuljetuksissa, s. 346). Enligt de utredningar som getts in till försäkringsbolaget har det inte visats att skadan inte skulle ha gått att upptäcka redan när godset utlämnades, om skadan uppkommit under transporten. Av fotografierna att döma har det varit fråga om en synlig skada, som borde ha reklamerats till fraktföraren omedelbart när godset utlämnades. Eftersom reklamationen inte gjordes omedelbart utan först efter två dagar är talerätten gentemot fraktföraren förlorad enligt 40 a § i lagen om vägbefordringsavtal.

Skadan upptäcktes först efter att takplåtarna hade monterats på taket. Vid det laget har takplåtarna efter avslutad transport redan hanterats också av andra än fraktföraren. Det har inte getts in några fotografier av takplåtarna som skulle ha tagits genast efter avslutad transport. Det har således inte heller visats att skadan uppkommit under transporten och inte först när plåtarna hanterades efteråt.

Om Försäkringsnämnden i strid med försäkringsbolagets uppfattning konstaterar att det varit fråga om ett dolt fel och att skadan uppkommit under transporten, har skadan berott på att godset varit bristfälligt förpackat. Enligt 29 § i lagen om vägbefordringsavtal är fraktföraren inte ansvarig, om skadan beror på felande eller bristfällig förpackning av gods, som på grund av sin beskaffenhet är utsatt för skada när det inte är förpackat eller när det är bristfälligt förpackat.

I det här fallet har godset överlämnats för transport i form av ett plåtknippe, och knippet hade inte alls försetts med stödvirke eller lyftlinor. Eftersom det är fråga om böjlig plåt har plåtknippet inte varit förpackat på behörigt sätt för att tåla de påfrestningar som normal transport medför. Beträffande hanteringen av plåtknippet har fraktföraren fått instruktionerna att ingenting får lastas ovanpå knippet och att transporten ska ske med lastbil.

Några andra anvisningar om transporten har inte getts, och enligt uppgifter som getts av A Oy, det företag som befraktade godset, följdes anvisningarna vid transporten. Den chaufför som utförde transporten uppgav att inga skador konstaterades hos godset när det utlämnades. Om skadan uppkom under transporten är den i vilket fall som helst en följd av att godset varit bristfälligt förpackat, och därför är fraktföraren med stöd av 29 § i lagen om vägbefordringsavtal inte ansvarig för att ersätta skadan.

Eftersom anspråk på att en penningsumma ska betalas i ersättning har framförts meddelar försäkringsbolaget ett svar också beträffande ersättningsbeloppet. Enligt 34 § i lagen om vägbefordringsavtal ska fraktföraren ersätta värdeminskningen om godset har skadats, och värdeminskningen ska beräknas efter värdet på godset enligt 32 § i nämnda lag. Ersättningen får dock inte överstiga det belopp som skulle ha betalats om hela sändningen gått förlorad.

I 32 § föreskrivs att den ersättning som ska betalas för förlust eller minskning av gods beräknas efter det värde godset hade på avgångsorten. Dessutom ersätts frakt och andra utgifter i samband med befordringen. I det här fallet skulle det maximala belopp som fraktföraren skulle kunna behöva svara för således vara den andel av priset exklusive mervärdesskatt för plåtarna som antalet skadade takplåtar motsvarar plus förpacknings- och fraktkostnader enligt faktura.                     

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida det genast vid mottagningen borde ha upptäckts att plåtarna hade skadats. Dessutom är det fråga om huruvida skadorna på plåtarna har berott på bristfällig förpackning.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt 27 § i lagen om vägbefordringsavtal är fraktföraren ansvarig, om gods går förlorat, minskas eller skadas sedan det mottagits till befordran men innan det utlämnas. Han är även ansvarig för skada som förorsakas av dröjsmål med godsets utlämnande.

Enligt 29 § i lagen om vägbefordringsavtal är fraktföraren inte heller ansvarig enligt 27 §, om förlusten, minskningen eller skadan beror på den särskilda risk som härrör av felande eller bristfällig förpackning av gods, som på grund av sin beskaffenhet är utsatt för svinn eller skada när det inte är förpackat eller när det är bristfälligt förpackat.

Om fraktföraren visar att förlusten, minskningen eller skadan med hänsyn till föreliggande omständigheter kunnat härröra av en risk som avses i 1 mom., ska den antas härröra därav, om inte något annat visas.

Enligt 40 a § i lagen om vägbefordringsavtal ska vid inrikes befordran en anmärkning om att godset minskats eller skadats tillställas fraktföraren när godset tas emot, om minskningen eller skadan var synlig, och i annat fall skriftligt inom sju dagar från mottagandet eller från en sådan undersökning av godsets tillstånd som fraktföraren och mottagaren gemensamt har utfört. Söndagar och helgdagar medräknas inte när tidsfristen beräknas. Anmärkning om dröjsmål med godsets utlämnande ska göras skriftligt inom tjugoen dagar från den dag då godset ställdes till mottagarens förfogande.

Om en anmärkning som avses i denna paragraf försummas är talerätten förlorad, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet stannar den till last för vars förfarande fraktföraren svarar enligt 10 §.

Bedömning

På basis av den utredning i ärendet som varit tillgänglig har de korrugerade plåtar som varit föremål för transport böjts, och de uppvisar tecken på att ha lyfts. I samband med transporten har plåtknippet lyfts med truckgaffel, vilket av fotografierna att döma har orsakat böjningarna. Nämnden anser att skadan har orsakats under transporten, inte först efteråt när plåtarna hanterades.

De fotografier som föreställer plåtarna visar att böjningarna inte är särskilt stora. Den som framställt klagomålet och fraktföraren har vardera meddelat att plåtarna inte uppvisade några skador vid lossningen. Nämnden anser att skadorna inte har varit synliga när godset togs emot. Därför har felet i varan reklamerats inom den tidsfrist som anges i lagen, och den som framställt klagomålet har inte förlorat sin talerätt i ärendet.

Fraktföraren är ansvarig om gods skadas under befordran, om han inte visar att skadan beror t.ex. på att förpackningen varit bristfällig. Den som framställt klagomålet har hänvisat till att plåtarna var förpackade i plast på behörigt sätt. I ärendet har det inte bevisats att plåtknippet borde ha försetts med stödvirke eller linor om det hade förpackats på behörigt sätt inför transporten. Den omständigheten att skadan skulle ha kunnat undvikas om knippet hade varit försett med stödvirke eller lyftlinor visar inte ensam att förpackningen skedde bristfälligt. Nämnden anser därför att det i ärendet inte har visats att godset hade förpackats bristfälligt. Därmed är fraktföraren ansvarig för skadan.

Nämnden konstaterar att det i lagen om vägbefordringsavtal föreskrivs att om godset skadas ska fraktföraren ersätta värdeminskningen efter det värde godset hade på avgångsorten. I det aktuella ärendet betyder detta den andel av priset exklusive mervärdesskatt för plåtarna som antalet skadade takplåtar motsvarar plus förpacknings- och fraktkostnader enligt faktura.

Slutresultat

Nämnden rekommenderar att försäkringsbolaget ersätter skadan.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Norros

Sekreterare Mäenpää

 

Medlemmar:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia