Haku

VKL 208/12

Tulosta

Asianumero: VKL 208/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.02.2013

Regressivaatimus Sähköasennusliikkeen vastuu Led-valolistan asennus saunan kattoon Oliko vahinko aiheutettu törkeällä huolimattomuudella? YSE1998 30 §:n tulkinta

Tapahtumatiedot

Kaupungin uimahallin saunassa syttyi tulipalo 10.3.2010. Tulipalo oli saanut alkunsa saunan kattoon asennetusta led-valolistasta. Korvauksia vahingoista maksettiin kaupungin omaisuusvakuutuksesta. Omaisuusvakuutusyhtiö vaati led-valolistan asentaneelta sähköasennusliikkeeltä maksamaansa korvausta. Tällöin sähköasennusliike haki siltä vaadittua korvausta omasta vastuuvakuutuksestaan.

 

Vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätös

Vakuutusyhtiö on 5.4. ja 16.12.2011 päivätyissä päätöksissään todennut, että sen saamien tietojen mukaan uimahallin rakennusurakka oli vastaanotettu 13.4.2007 ja sauna palanut 10.3.2010 eli yli kaksi vuotta uimahallin käyttöönottamisen jälkeen. Vakuutusyhtiö on viitannut päätöksessään rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 3 luvun 29 ja 30 §:iin. Koska vahinko oli sattunut yli kaksi vuotta uimahallin vastaanottopäivästä, oli jäänyt arvioitavaksi, voitiinko sähköasennusliikkeen katsoa aiheuttaneen vahingon törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai vahingon olevan seurausta sovitun laadunvalmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Lisäksi tuli arvioida, pystyikö tilaaja kohtuuden mukaan havaitsevamaan vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana vahinkoja.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että arkkitehtitoimiston laatimissa sähkötöiden periaatepiirustuksissa oli maininta, että listat kiinnitetään kattoon senkatuin syöpymättömin uppokantaruuvein. Sähköasennusliike ei siten ollut itse päättänyt asennuskohtaa, vaan toiminut annettujen ohjeiden mukaisesti. Sähköasennusliike ei ollut vastuussa siitä, minkälaisen valaisimen kohteen sähkötyönsuunnittelija oli valinnut saunaan asennettavaksi, vaan tältä osin vastuu oli yksinomaan suunnittelijalla. Led-listan teknisissä tiedoissa oli mainittu tuotteen toimintalämpötilaksi –20o – +80oC, eli asennusta kuumiin tiloihin ei ollut kielletty. Jos tuote ei annetuista tiedoista poiketen ollut kuumiin tiloihin soveltuva, oli vastuu tältä osin tuotteen maahantuojalla tai valmistajalla. Led-listan asennukseen ei ollut erillistä asennusohjetta, vaan valaisimen myyneen yhtiön edustaja oli käynyt työmaalla opastamassa valolistojen asennukseen liittyviä asioita. Tämä henkilö oli ilmoittanut, että listan voi asentaa suoraan ruuvilla seinään listan läpi. Asennusta saunatiloihin ei täten ollut kielletty. Sähköasennusliikkeen antaman selvityksen mukaan kyseessä oleva lista oli asennettu esiporattujen reikien kautta. Vahingon aiheuttaneeseen listaan ei siis ollut tehty muutoksia. Vahingon aiheuttanut lista oli tuhoutunut tulipalossa, joten tarkkaa tietoa siitä, miten asennus oli tehty, ei ollut enää saatavissa. Valaisimen myynyt yhtiö ei ollut ohjeistanut, kuinka korkealle seinään listan pystyi asentamaan. Vastuuvakuutusyhtiön mukaan eroa ei juurikaan ollut siinä, oliko lista asennettu seinän yläreunaan vai kattoon, sen lämpötila nousi lähes yhtä korkeaksi molemmissa kohdissa.

Koska asennus oli kestänyt yli kaksi vuotta ennen tulipalon syttymistä, vastuuvakuutusyhtiö katsoi, ettei kyseessä ollut räikeä tai ilmeinen asennusvirhe, koska lamppu oli toiminut pitkän aikaa ilman ongelmia. Työn oli lisäksi tehnyt kokenut asentaja eikä ollut syytä olettaa, että hän olisi tehnyt työn vastoin käytäntöjä tai muutoin erityisen huolimattomasti. Vastuuvakuutusyhtiö on esittämillään perusteilla katsonut, ettei sähköasennusliike ollut syyllistynyt sellaiseen törkeään huolimattomuuteen tai laiminlyöntiin, että korvausta olisi tullut maksaa vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Kaupungille omaisuusvakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon ensimmäinen syy oli led-valolistan väärä asennustapa. Led-valo­lista, josta tulipalo sai alkunsa, oli asennettu saunan kattoon poraamalla listan läpi kolme reikää, joiden kautta kiinnitys kattoon oli tapahtunut ruuveilla. Reikien poraaminen ja ruuvien kiinnitys oli rikkonut led-valolistan vesi­suojauksen. Kosteutta oli päässyt led-valolistan sisälle, mikä oli aiheuttanut oikosulun. Tämän vuoksi valolista oli kuumentunut ja sen muovilista oli syttynyt palamaan, minkä jälkeen palo oli levinnyt nopeasti jo muutenkin kuumassa saunassa. Vahingon toinen syy oli omaisuusvakuutusyhtiön mukaan ollut led-valolistan asentaminen sille sopimattomaan paikkaan.

Rakennusurakan sähkösuunnittelijana ei toiminut arkkitehtitoimisto, vaan insinööritoimisto. Täten arkkitehtitoimiston piirustukset eivät olleet sähkötyön piirustuksia, vaan pääsuunnittelijan laatimia pääpiirustuksia, joiden perusteella ei sähkötöitä voitu suorittaa. Pääpiirustuksissa ollut maininta asennustavasta kattoon oli kyseessä olevassa tapauksessa koskenut toista valaisintyyppiä. Tiedossa ei ole syytä, miksi valaisintyyppi oli vaihdettu toiseen eli D Oy:n toimittamaan malliin.

Omaisuusvakuutusyhtiö on todennut takuuajan jälkeisestä urakoitsijan vastuusta, että oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden mukaan vahinkoa on rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan pidetty törkeällä huolimattomuudella aiheutettuna tilanteissa, joissa virhe on aiheuttanut huomattavia vahinkoja tai merkittävää vahingonvaaraa. Tällöin ei ole välttämättä suoraan arvioitu urakoitsijan menettelyä, vaan sitä, että pelkkä virheen vakavuus voi osoittaa törkeätä huolimattomuutta. Kun led-valot oli asennettu kunnan yleisessä käytössä oleviin saunatiloihin, on kyse ollut erittäin merkittävästä virheestä, joka oli aiheuttanut esinevahinkojen ohella myös huomattavan suuren henkilövahinkoriskin.

Ammattimiehen huolellisuusstandardit asetetaan verrattain korkealle. Kyseessä olevassa tapauksessa asentajan pitkästä kokemuksesta huolimatta hän oli asentanut valolistat niille täysin sopimattomaan paikkaan ja ohjeessa kielletyllä tavalla, mikä osoitti suurta välinpitämättömyyttä valolistojen asennusohjeista. Alalla toimivan ja led-valolistoihin liittyvistä vaatimuksista tietoisen ammattimiehen olisi tullut varmistua siitä, että listat asennettiin vain niille soveltuviin paikkoihin. Asennukseen olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota, kun urakoitsija oli tuntenut olosuhteet, joissa valaisinta tultiin käyttämään. Urakoitsijan toiminta oli näillä perusteilla törkeän huolimatonta.

Vakuutusyhtiö on vielä lausunut, ettei kaupunki ollut voinut havaita kyseessä olevia asennusvirheitä vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana.

 

Vastuuvakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusyhtiö on todennut, että sen saamista valokuvista ilmeni selvästi, että valolistassa oli reiät, joiden kautta led-valot oli voitu asentaa kohteeseen. Lisäksi valolistan myyneen B Oy:n edustajan mukaan lista on voitu asentaa suoraan listan läpi ruuvilla seinään. Tästä osoituksena listoissa oli ollut esiporatut asennusreiät valmiina. Valolistan asennuksesta ei asennushetkellä ilmeisesti ollut kirjallisia ohjeita. Valolistan myyjä B Oy oli myöhemmin tuonut kyseessä olevan tuotteen markkinoille paranneltuna versiona, jolloin myös asennusohje oli laadittu, minkä lisäksi toimitussisältöön oli lisätty listan kiinnitystä varten muoviset kiinnikkeet. Sähkötyöselityksessä ei ollut mainintaa listojen asentamistavasta, mutta arkkitehtitoimiston periaatepiirustuksissa oli maininta siitä, että listat kiinnitetään kattoon. Listojen asennuskohta oli näin ollen valittu tämän ohjeistuksen mukaisesti. Vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajan mukaan lista oli kiinnitetty nimenomaan esiporattujen reikien kautta eikä vastuuvakuutuksenottaja ollut tehnyt muutoksia listaan poraamalla siihen reikiä.

Käytetyn led-valolistan oli vastuuvakuutuksenottajan mukaan valinnut kohteen sähkösuunnittelija, joka oli ollut myös kohteen sähkötöiden valvoja. Valinta oli tehty led-valolistan toimittajan eli B Oy:n ehdotuksen mukaisesti ja sähkösuunnittelija/valvoja oli hyväksynyt tämän valinnan. B Oy:n myymän led-valolistan tuotetietoihin oli merkitty listan toimintalämpötilaksi –20o – +80oC. Myöhemmin B Oy oli merkinnyt listan toimintalämpötilaksi enintään +60oC.

Vastuuvakuutusyhtiölle toimitetun selvityksen mukaan asennetut valolistat oli hyväksytetty kohteen sähkösuunnittelijalla eli insinööritoimistolla, joka oli toiminut sähkötöiden valvojana. Insinööritoimisto oli kaupungin sopimuskumppani, jolla piti olla riittävä asiantuntemus valaisinvalintojen tekemiseen. Kaupungilla oli täten käytössään oman sopimuskumppaninsa kautta sellainen asiantuntemus, ettei vastuuvakuutuksenottaja voinut vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan olla vastuussa mahdollisesta väärästä listavalinnasta. Listat toimittanut B Oy oli hyväksyttänyt toimituksen sähkösuunnitelmat tehneellä insinööritoimistolla. Vaikka kaupunki olisi itse hyväksynyt kyseessä olevat valaisimet, on sen sopimuskumppani eli sähkötyöt suunnitellut insinööritoimisto kuitenkin hyväksynyt listan käytön kohteessa. Vastuuvakuutusyhtiö on katsonut, että sähkösuunnittelijan vastuu valittujen laitteiden asianmukaisuudesta oli ensisijainen listan asentajaan nähden. Vastuuvakuutuksenottaja eli sähköasentaja ei vastannut tilaajan kohteeseen valitseman suunnittelijan mahdollisesti tekemistä virheistä. Vastuuvakuutusyhtiö on katsonut, että kokonaisuutena arvioiden vastuuvakuutuksenottajan toiminnan ei voitu katsoa olleen törkeän huolimatonta.

Listat eivät olleet millään tavalla piilossa rakenteiden sisällä ja ne oli voitu havaita vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Valvoja oli tiennyt ja hyväksynyt käytetyn listatyypin. Vastuuvakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kaupungilla olisi ollut mahdollisuus havaita listojen asennuksen väitetty virheellisyys vastaanottotarkastuksessa sekä takuuajan aikana.

Mikäli vastoin vastuuvakuutusyhtiön käsitystä vastuuvakuutuksenottajan katsottaisiin olevan korvausvastuussa tapahtuneesta B Oy:n mahdollisesti tekemän virheen takia, rajoittui vastuuvakuutusyhtiön korvausvastuu B Oy:n mahdollisen vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Korvauksia voitiin myös maksaa ainoastaan alihankkijan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän ylittävältä osuudelta.

Vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajalla tai vastuuvakuutusyhtiöllä tai näiden nimeämällä ulkopuolisella asiantuntijalla ei ollut mahdollisuutta tutkia sähköpalon syytä, vaan sähköpalon tutkinnan oli tehnyt omaisuusvakuutusyhtiö. Tuotteessa mahdollisesti olevaa virhettä ei tehdyissä tutkimuksissa ollut myöskään kokonaan poissuljettu. Vastuuvakuutuksenottaja ei luonnollisesti ollut vastuussa miltään osin tuotteen virheistä tai sen ominaisuuksista aiheutuvista vahingoista.

 

Omaisuusvakuutusyhtiön lisävastine

Valaisimia oli asennettu uimahallin saunatiloihin kahdella eri tavalla eli katossa olleen puulistan päälle sekä katon ja seinän väliin. Erityisesti jälkimmäinen tapa on tarkoittanut listan asentamista erittäin ahtaaseen paikkaan, jolloin väärää asennustapaa ei ole voitu missään tarkastuksessa havaita. Asennuspaikan ahdas tila on vaikuttanut myös siihen, ettei muovikiinnikkeitä ollut voitu käyttää, vaan valolistat oli kiinnitetty ruuvaamalla. Vakuutusyhtiön käsitys käytetystä asennustavasta ja -paikasta perustui pääasiassa naisten saunassa tehtyihin havaintoihin siellä olleista valaisimista, koska miesten sauna paloi niin pahoin, ettei siellä pystytty tekemään asiasta tarkkoja havaintoja. Naisten sauna oli rakenteiltaan, varusteiltaan ja mitoituksiltaan kuitenkin identtinen miesten saunaan verrattuna, eikä voitu olettaa, että asennustapa olisi siellä ollut toisenlainen.

Lisäksi omaisuusvakuutusyhtiön vastineessa on ollut väitteitä siitä, oliko valolistassa ollut esiporattuja reikiä, minkälaiset ohjeet olivat olleet ja mistä ruuvit asennukseen oli tuotu.

 

Vastuuvakuutusyhtiön lisävastine

Lisävastineessa vastuuvakuutusyhtiö on käynyt edelleen läpi sitä, että sähköasentaja oli ilmoittanut led-tangossa olleen esiporatut reiät ja että tangot oli tullut asentaa kattoon esiporattujen reikien kautta. B Oy:n edustaja oli ollut paikalla esittelemässä valaisimia ja sanonut, että asennuksen voi suorittaa kyseessä olevista rei’istä. Listojen mukana oli ollut ruuvipussi, joka oli sisältänyt tarvittavat ruuvit listan kiinnittämiseen. B Oy:n edustaja oli ollut paikalla opastamassa valaisimien asennuksessa, sillä valaisimien mukana ei ollut ollut minkäänlaista asennusohjetta, vaan ainoastaan valolista ja ruuvipussi. Paikan päällä oli käyty keskustelua siitä, voiko tangot kiinnittää listan läpi ruuvinreikäaihioista, jolloin B Oy:n edustaja oli ilmoittanut, että asennus voitiin suorittaa ehdotetulla tavalla. Myyjän neuvoja ei ollut kyseenalaistettu, sillä mitään asennusohjetta ei ollut toimitettu valaisinten mukana ja asennustapa oli nimenomaisesti hyväksytty. Epäilyksenä oli kuitenkin ollut, että valaisimet olivat olleet prototyyppejä, sillä mitään käyttöohjetta ei ollut eikä niitä ollut aikaisemmin asennettu saunoihin. Asentaja oli vielä ilmoittanut, että hän olisi kokeneena asentajana asentanut valaisimet kattoon toimituspakkauksessa olleilla kiinnikkeillä, jos pakkaus olisi sellaiset sisältänyt. Pakkauksessa oli kuitenkin ainoastaan läpinäkyvästä muovista valmistettu muoviputki ilman minkäänlaisia malli- tai merkkitietoja. Mitään reikiä ei kuitenkaan omin päin valaisimiin olisi porattu, sillä asentajan ammattitaito ja sähköturvallisuuden tuntemus olisivat kertoneet, ettei kosteisiin tiloihin asennettavan valaisimen rakenteisiin saanut tehdä muutoksia. Kyseessä olevassa tapauksessa asennus tehtiin valaisimissa valmiina olleiden reikien kautta B Oy:n ohjeiden mukaisesti.

Vastineessa on vielä kerrottu, että vastuuvakuutuksenottajan hallussa oli edelleen yksi ylimääräiseksi jäänyt valaisin alkuperäisessä pakkauksessaan, joka oli neliskanttinen muovikotelo, missä olevaan tarraan oli merkitty tuotteen sähkökoodi. Valaisimissa oli esiporatut reiät valmiina, vaikka sitä ei ollut otettu pakkauksesta työmaalla eikä sitä ollut koskaan asennettu mihinkään.

Vastuuvakuutusyhtiö on katsonut, ettei voitu todeta, ettei vastuuvakuutuksen­ottajan ole voitu todeta toimineen törkeän huolimattomasti. Vastuuvakuutuksen­ottaja ei ollut vastuussa B Oy:n toimittaman valaisimen mahdollisesta virheellisyydestä ja asennusohjeisiin mahdollisesti sisältyneistä virheistä.

 

Omaisuusvakuutusyhtiön lisävastine

Vastineessa on todettu, että asiassa oli esitetty ristiriitaisia tietoja siitä, kuka oli reiät valolistaan porannut. Uskottavinta tässä vaiheessa lienee se, että reiät oli B Oy:n edustajan väitteestä huolimatta porattu valaisimeen tämän toimesta eikä vastuuvakuutuksenottajan edustaja ollut listoihin itsenäisesti reikiä tehnyt.

Siitä huolimatta, ettei vastuuvakuutuksenottajan työntekijä ollut reikiä valolistaan porannut, hän oli asennustilanteessa toiminut erityisen moitittavasti. Ammattimiehen oli tullut ymmärtää, ettei kosteissa tiloissa käytettävissä valaisimissa saanut olla minkäänlaisia reikiä, jotka olivat saattaneet rikkoa kosteussuojauksen. Asiaa voitiin verrata esimerkiksi tuotteen kuljetuksen aikana tapahtuneisiin rikkoutumisiin, jolloin tällaiset näkyvät vioittuneet tuotteet olivat asennuskelvottomia. Asennuksen suorittajan tuli luopua tällaisten tuotteiden käyttämisestä riippumatta siitä, minkälaisia ohjeita asennuksesta oli tuotteen valmistajalta tai myyjältä saatu.

Asennuksen suorittanut työntekijä oli asennustilanteessa pitänyt asennuskäyttöön annettuja ruuveja valaisimelle sopimattomina ja erityisesti liian lyhyinä. Siitä huolimatta hän oli jatkanut asennusta käyttöön annetuilla ruuveilla. Niiden lyhyyden vuoksi ne oli jouduttu kiristämään niin kireälle, että valolistan rakenne oli entisestään rikkoutunut. Saunatiloihin asennetuista valolistoista oli ollut helposti havaittavissa liiallisesta kiristämisestä seuranneet vauriot. Kiristyksestä aiheutuneet lisävauriot olivat valaisimien rakenteen vuoksi ratkaisevasti heikentäneet ja rikkoneet sen kosteussuojausta. Sähkömiehen oli tullut ymmärtää, että valolista oli tilaan täysin sopimaton. Vastuuvakuutuksen­ottajan vastuuta ei poistanut tässä tapauksessa se, että ohjeet asennuksesta olivat saattaneet tulla suoraan maahantuojalta. Kun vastuuvakuutuksenottajan maahantuojalta saamassa tilausvahvistuksessa oli mainittu asennuspakettiin kuuluvat muovikiinnikkeet, olisi sen luonnollisesti pitänyt tällaisia asennustarvikkeita tältä edellyttää ja hankkia vähintään lisäselvityksiä oikeasta asennustavasta, mikäli muovikiinnikkeitä ei toimitettu.

Valaisinten asennustyön suorittanut sähkömies oli tiedostanut riskit, joita valaisinten asennuksesta kosteisiin tiloihin oli aiheutunut. Ottaen huomioon, että valaisimet oli asennettu julkiseen tilaan, vahingonvaara oli ollut erittäin suuri. Sähköalan ammattilaisen kohdalla kosteussuojauksensa menettäneen valaisimen asentamista tällaiseen tilaan oli pidettävä törkeän huolimattomana toimintana.

 

Vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajan kannanotto asiaan

Vastuuvakuutuksen vakuutuksenottaja ei ole antanut asiaan omaa kannan­ottoaan.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytössä on ollut tulipalon selvittelyyn liittyviä vahinkoasiakirjoja. Vahinkokäsittelyn aikana on saatu lisäselvitystä led-valotangot asentaneelta sähköasentajalta, vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajayhtiöltä ja omaisuusvakuutusyhtiöltä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja muut sovellettavat ehtokohdat

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa ja vakuutuskirjassa mainitusta tuotteesta toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa edellyttäen, että vahinko on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityn päivämäärän (retroaktiivinen päivä) jälkeen vakuutuksen voimassaoloalueella.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 29§:n mukaan urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksen mukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta.

Samojen ehtojen 30 §:n mukaan urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuusta on urakoitsija vapaa, kun 10 vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön.

Ratkaisu

Vastuuvakuutuksenottajan palveluksessa ollut sähköasentaja on asentanut keväällä 2007 kaupungin uimahallin saunaan led-valolistoja. Vastuuvakuutuksen­ottaja on ostanut valolistat B Oy:ltä. Led-valolistat on asennettu saunan kattoon valolistan läpi olleiden reikien kautta. Sauna on syttynyt palamaan 10.3.2010. Palo on saanut alkunsa led-valolistasta.

Tapauksessa on selvitetty vielä Vakuutuslautakunnan käsittelyn aikana sitä, missä vaiheessa led-valolistojen läpivientireiät ovat tulleet ja kuka läpiviennit on tehnyt ja sitä, onko valaisimissa ollut asennusohjeita.

Vakuutuslautakunnan käytössä olleista asiakirjoista ilmenee, että kyseessä olevan laisia led-valolistoja ei ole ollut asennettuna saunoihin ennen vuotta 2007, jolloin kyseessä olevat valot on saunaan asennettu. Valolistojen on sanottu olleen prototyyppisiä eikä niiden mukana ollut asennusohjeita. Valolistojen alkuperäinen asennuslämpö on ollut –20o – +80oC. Myöhemmin maksi­mi­lämpöä on alennettu +60oC:seen. Led-valolistan käyttöjännite on ollut 12 volttia. Esiporatut läpivientireiät lienevät lamput myyneen ja ne maahantuoneen B Oy:n edustajan tekemiä. Läpivientireikien porauksen jälkiä on kuvattu heikkolaatuisiksi. On arveltu, että reiät olisi tehty poraamalla käsivaralla. Lisäksi on ilmennyt, että B Oy:n edustaja oli tuonut valolistat kiinnitysruuveineen ja neuvonut niiden asennuksessa. Vastuuvakuutuksenottajayrityksen sähköasentajan mukaan tuolloin oli käyty keskustelua siitä, voitiinko valolistat kiinnittää listan läpi ruuvireikäaihioista. B Oy:n edustaja oli ilmoittanut, että voitiin. Tämän jälkeen led-valolistat oli asennettu ruuvien reikäaihioiden kautta kattoon.

B Oy:n edustaja on myöhemmin kirjoittanut, että valolistat on voitu asentaa saunan seinälle tai lauteiden alle, muttei saunan kattoon. Selvyyttä ei ole siitä, onko valolistojen asennuspaikasta ollut B Oy:n edustajan kanssa puhetta tämän antaessa asennusohjeita ja onko B Oy:n edustaja antanut asennuspaikan osalta tuolloin neuvoja. Led-valolistan asennuspaikka eli saunan katto on merkittynä arkkitehtitoimiston piirustuksessa. Sähkösuunnittelijan piirustuksia tai mitään sähkösuunnittelijan kantaa asennuspaikkaan ei ole käytössä.

Sähköasennusurakkaan sovelletaan YSE 1998 ehtoja. Sekä noiden ehtojen että kyseessä olevan sähköurakkasopimuksen mukaan takuuaika kyseessä olevalle sähköasennukselle on ollut kaksi vuotta. Takuuajan jälkeen sähköurakoitsija eli vastuuvakuutuksenottaja on vastuussa sellaisista virheistä, jotka tilaaja näyttää aiheutuneen törkeästä laiminlyönnistä.

Asiakirjojen perusteella voidaan pitää selvitettynä, että led-valolistojen virheellinen asennus on aiheuttanut saunan tulipalon. Tapauksessa on arvioitava se, onko led-valolistojen virheellinen asennus aiheutunut asennuksen tehneen sähköasentajan törkeästä huolimattomuudesta ja onko tämä virheellinen asennus ollut kohtuuden mukaan kaupungin havaittavissa kohdetta vastaanotettaessa.

Led-valolistan asennusaikaan vuonna 2007 ei tällaisia valolistoja ole juurikaan ollut asennettuna saunatiloihin. Asennettava valolista on ollut maahantuojan ensimmäisiä eikä asennusohjeita ole ollut. Valolistaan on porattu läpivientireikiä. Osapuolten yhteisesti tarkastettavana on ollut led-valolista, jonka on sanottu olleen vastaava kuin saunaan asennetut listat. Valolistasta näkyy läpivientiporaukset sekä listan alapuolen voimakas poraamisesta aiheutunut jäyste. Asennuksen tehnyt sähköasentaja on kertonut, että hän olisi asentanut valolistat kattoon kiinnikkeillä, jos sellaiset olisivat olleet mukana. Teknisten tietojen mukaan kyseessä on ollut IP67 luokiteltu laite eli vesi- ja pölytiiviiksi luokiteltu valaisin. Uutta tekniikkaa olleet led-valolistat on asennettu uimahallin yleiseen saunatilaan. Kyseessä on ollut kuuma ja kostea tila, jota tyypillisesti käyttää suuri määrä saunan asiakkaita. Kun sähköasennukset on tehty väärin, on tästä aiheutunut suuri vaara koko uimahallin asiakaskunnalle. Tällaisissa asennuksissa vaaditaan erityistä huolellisuutta.

Ruuvin reiät on porattu jälkikäteen ja valokuvienkin perusteella siten huolimattomasti, että voidaan epäillä läpivientien tiiviyttä. Kuumaan kattoon asennus on tehty ruuveilla, jotka eivät ole olleet asennukseen soveltuvat, vaan liian lyhyet ja sellaiset, että ne ovat voimakkaassa kiristyksessä rikkoneet valolistan kuorta. Saunan katossa on lämpötila ollut varmasti yleisesti hyvin kuuma eli jopa yli 100oC. Mitään asennusohjeita ei ole ollut. Tällaisissa tilanteissa sähköasentajan olisi tullut olla erityisen tarkka. Kun kokenut sähköasentaja on tällaisessa tilanteessa asentanut led-valolistan kattoon kyseessä olevassa tapauksessa ilmenevällä tavalla, voidaan hänen menettelyään kokonaisuutena ja virheestä aiheutunut yleinen vaara huomioon ottaen, pitää erityisen moitittavana. Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että sähköasentajan asennusvirheet ovat aiheutuneet törkeästä laiminlyönnistä.

Led-valolistat on asennettu saunan kattoon eli katon ja seinän väliseen tilaan. Ei voida pitää kohtuullisena, että kaupunki olisi havainnut nämä virheelliset asennukset saunan vastaanottotarkastuksessa.

Edellä olevilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että palosta aiheutuneet vahingot ovat korvattavia vastuuvakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta ja omaisuusvakuutusyhtiöllä on täten oikeus regressisaamiseen vastuuvakuutus­yhtiöltä.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä ja Sarpakunnas sekä varajäsen Rantasalo. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia