Haku

VKL 207/14

Tulosta

Asianumero: VKL 207/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Liukastuminen rappukäytävän työntöluiskalla vietäessä tavarakuljetusta ravintolaan.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (synt. 1948) oli 14.9.2012 tuomassa rullakolla tavaraa kiinteistöosakeyhtiön toisessa kerroksessa sijaitsevaan ravintolaan aamulla noin kello seitsemältä. Ravintolan portaikossa oli työntöluiska tavaroiden kuljetusta varten. A liukastui rullakkoa työntäessään lattialla olleeseen nesteeseen ja satutti vasemman olkapäänsä kaatumisen yhteydessä. A on hakenut korvausta sairaudenhoitokuluista, kivusta ja särystä sekä ansionmenetyksestä kiinteistöosakeyhtiön vastuuvakuutuksesta. Vahinkoilmoitus tehtiin 4.4.2013. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen päätöksessään 30.5.2013 vedoten siihen, että kiinteistön siivous ja puhtaanapito on ollut asianmukaisesti järjestetty, eikä vahinko siten ole ollut seurausta kiinteistöyhtiön tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä. A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen.

Asiakkaan valitus

A on vaatii vakuutusyhtiöltä korvausta menetetyistä ansioistaan. Hänen mukaansa ravintolan vastuuvakuutusyhtiö on todennut vastuun kuuluvan kiinteistönomistajan vastuulle ja kiinteistön vastuuvakuutusyhtiön mukaan vastuu kuuluu ravintolalle. A:n näkemyksen mukaan vastuu aiheutuneesta vahingosta kuuluu jollekin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kiinteistön vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiön mukaan kiinteistönomistajalla on oikeuskäytännön mukaan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistöllä liikkuminen on turvallista. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Kiinteistönomistaja voi kuitenkin vapautua vastuusta osoittamalla, että on huolehtinut riittävästi kiinteistön turvallisuudesta.

Vakuutusyhtiön tietojen mukaan A on kaatunut kiinteistön sisällä ulko-oven läheisyydessä olevalla luiskalla, jota pitkin pääsee tasanteelle, jolta siirrytään hissillä ylempään kerrokseen. Rappukäytävässä on lähinnä henkilöliikennettä yläkerroksessa sijaitsevaan ravintolaan ja sosiaalitiloihin.

Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan rappukäytävä siivotaan ainakin kerran päivässä ja puutteisiin reagoidaan muutenkin tarvittaessa. Siivouksen hoitaa siivousyritys ja heidän työvuoronsa on alkanut vahinkopäivänä kello seitsemältä aamulla. Rasvatahra ei ole päätynyt lattialle kiinteistönomistajan oman toiminnan johdosta, eikä tahrasta ole tullut ilmoitusta kiinteistönomistajalle ennen A:n kaatumista. Tahraa ei ole siten voitu havaita ja siivota ennen vahingon sattumista.

Vakuutusyhtiö toteaa saamansa selvityksen perusteella, että vakuutuksenottaja on järjestänyt kiinteistön siivouksen ja puhtaanapidon asianmukaisesti. Koska rappukäytävä siivotaan päivittäin, eikä rasvatahrasta ole tullut ilmoitusta kiinteistönomistajalle, ei kiinteistöllä ole ollut syytä ryhtyä normaaleja siistimistoimenpiteitä ylittäviin toimenpiteisiin. Vakuutusyhtiö toteaa myös, että A ei ole kuljettamansa painavan rullakon vuoksi nähnyt eteensä. Tällaisissa tilanteissa lastia kuljettavan henkilön tulee olla erityisen varovainen. Tästä syystä yhtiö toteaa, että vahingon ei ole osoitettu johtuneen kiinteistöyhtiön huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena, eikä vakuutuksesta siten makseta korvausta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n liukastuminen johtunut kiinteistönomistajan tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslaki 2 luku 1 §

Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen sopimusehdot

2.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkitys kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko.

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallista tai tuottamuksellista menettelyä. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että vahinko on aiheutunut korvausvelvollisen tahon huolimattomuuden, laiminlyönnin tai virheen seurauksena.

Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistönomistajan tulee osoittaa, että kiinteistön siivouksesta ja kunnossapidosta on huolehdittu riittävällä tavalla.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella kiinteistön siivouksesta vastaa siivousyritys, joka siivoaa kiinteistön tilat päivittäin. Siivousyrityksen työvuoro alkaa päivittäin kello seitsemältä. A on ilmoittanut vahingon sattuneen hänen ajopiirturinsa tietojen perusteella noin kello 7.10. Asiassa ei ole esitetty tarkkaa selvitystä siitä, mistä rasvainen neste oli tullut kiinteistön rappukäytävän lattialle eikä siitä, oliko vahinkopaikka siivottu ennen A:n liukastumista samana aamuna. Asiassa ei ole esitetty toisaalta myöskään mitään sellaista olosuhdetta, tapahtumaa tai muuta seikkaa, jonka perusteella kiinteistön omistajalla olisi katsottava olleen erityinen velvollisuus tarkistaa kiinteistön rappukäytävän siisteys ja turvallisuus vahinkoaamuna ennen A:n liukastumista. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että kiinteistön omistaja on osoittanut huolehtivansa käytäväalueen siisteydestä riittävällä tavalla sillä, että kiinteistön omistaja on palkannut siivousyrityksen siivoamaan kulkuväylät päivittäin.

Lopputulos

Koska kiinteistöyhtiö ei ole toiminut tuottamuksellisesti kiinteistön siisteydestä huolehtiessaan, ei A:n kaatumisesta aiheutunut vahinko ole kiinteistön vastuuvakuutuksesta korvattava. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia