Haku

VKL 206/16

Tulosta

Asianumero: VKL 206/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.03.2017

Putkiurakointiyrityksen vastuu. Tuottamus. Sadevesiviemäriin tehdyn sukituksen irtoaminen ja rikkoutuminen. Oliko vahinko aiheutettu vakuutuksenottajan huolimattomuudesta?

Tapahtumatiedot

Putkiurakointiyritys A Oy oli asunto-osakeyhtiön toimeksiannosta keväällä 2014 sukittanut asunto-osakeyhtiön omistaman kerrostalon sadevesiviemärit. Putkille tehtiin normaali kuvaus ennen sukitustyötä. Materiaalitutkimuksia tai muita tutkimuksia ei ollut suoritettu. Sukituksen oli todettu menneen poikki ja aiheuttaneen vuotovahingon. Vahinko todettiin 13.11.2014.

Kosteuskartoituksen mukaan sukitus oli rikkoutunut tai auennut liitoksistaan. Kyseessä olivat vesikatolta pystyhormiin kääntyvät liitoskohdat, joista vuotovesiä oli päässyt hormia pitkin kastellen hormia ja sen ympäristöä kuudennen kerroksen asunnosta 30 kellarikerrokseen asti aiheuttaen kosteusvaurioita useisiin asuntoihin. Asunto-osakeyhtiö on hakenut korvausta kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jääneistä kuluista A Oy:ltä ja tämän vastuuvakuutusyhtiöltä. Vastuuvakuutusyhtiö on kahdella 6.3.2015 päivätyllä korvauspäätöksellään katsonut, etteivät sukituksen katkeamiset ja niistä aiheutuneet vesivahingot olleet johtuneet mistään A Oy:n syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on pyytänyt Vakuutuslautakuntaa tutkimaan, onko A Oy voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa sattuneesta vahingosta ja tuleeko A Oy:n vastuuvakuutusyhtiön suorittaa korvaus vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vanhoissa muoviputkissa voi esiintyä lasittumisilmiötä, jonka seurauksena putki menetti elastisuutensa ja kovettui. Tämän kovettumisen seurauksena putken lujuusominaisuudet heikkenivät. Sadevesiviemärin sisäpinta oli sitä kuvattaessa ollut virheettömässä kunnossa, eikä sukituksen toteuttajalla ollut mitään aihetta epäillä putken haurastuneen. Viemäriputken kuvauksessa selvisi kuvattavan pinnan kunto, mutta eivät esimerkiksi muutokset putken kemiallisessa rakenteessa tai ulkopinnan tila.

Sadevesiviemäriputki oli kestänyt puhdistuksen ja sukituksen. Vaurio sukituksessa ja putkessa oli ilmennyt yli puoli vuotta sukituksen jälkeen. Missään aikaisemmassa A Oy:n työkohteessa ei ollut tapahtunut samanlaista vaurioitumista.

Sadevesiviemäriputki ja sukitus olivat katkenneet vesikatolta lähtevän vaakaosuuden kääntyessä hormiin. Todennäköisesti syynä vaurioon oli ollut vanhassa putkessa jo ennestään ollut piilevä vääntymärasitus, jota ei kuitenkaan sisäpuolisissa kuvauksissa voitu havaita. Kyseisessä alhaalta suoraan tulevassa linjassa kaikki lämpöliike kohdistui putken yläkulmaan eli katkenneeseen kohtaan. Vanhoissa hormeissa oli voitu putken osalta noudattaa asennustapaa, jossa lämpöliikettä ei ollut huomioitu ja putkilinja oli elänyt joistakin liitoskohdista. Tällaista asennustapa ei voitu havaita kuvauksessa. Sukan liimautuessa kauttaaltaan vanhaan putkeen se ylitti kyseiset liitoskohdat kiinteästi. Vanhoissa liitoksissa ei ollut tätä liikkumaa ja putki katkesi yläpohjan mutkasta, jonne muutosvoimat olivat siirtyneet.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan tässä tapauksessa sukitus ei ollut kestänyt äkillistä leikkausrasitusta, jonka vanhan putken katkeaminen oli aiheuttanut, vaikka sukka itsessään olikin itsekantava. Vakuutusyhtiö on katsonut, että A Oy oli sukituksen tehdessään osoittanut toimineensa huolellisesti.

Vakuutetun kuuleminen

A Oy:n mukaan sukitus oli suoritettu suunnitelmien mukaisesti vesikatolta kellariin yhtenä asennuksena. Matkalla ei ollut liitoksia tai haaroja. Vanha sadevesiviemäri oli myöhemmin katkennut ja leikannut samalla sukan aiheuttaen vahinkoja talon rakenteisiin. Viemärit oli kuvattu ennen sukitustyötä, eikä putkissa ollut kuvauksen mukaan vikaa. Tilaaja ei ollut tutkinut putkien kuntoa ennen urakkaa. Putkelle tehtiin normaali kuvaus ennen sukitustyötä. Tilaaja oli teettänyt putkille kuvauksen ennen tarjouspyyntöjä. Materiaalitutkimuksia ei ollut tehty.

Myös sukituksen jälkeen tehty kuvaus oli hyväksytty huomautuksitta. A Oy:n mukaan vanha hormissa ollut viemäri oli ollut rakenteeltaan niin heikko, ettei se ollut kestänyt sukan tuomaa rasitusta. Oli mahdollista, että putki oli jäänyt jännitykseen sukituksen aikana. Ajan kuluessa vanha muoviputki oli rasittunut ja napsahtanut poikki leikaten samalla sukan poikki samasta kohdin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan sadevesiviemärin sisäpinta on sitä kuvattaessa ollut virheettömässä kunnossa, eikä sukituksen toteuttajalla ole ollut mitään aihetta epäillä putken haurastuneen. Viemäriputken kuvauksessa selviää kuvattavan pinnan kunto, mutta eivät esimerkiksi muutokset putken kemiallisessa rakenteessa tai ulkopinnan tila. Hormissa ollut viemäri on ollut niin heikko rakenteeltaan, ettei se ole kestänyt sukan tuomaa rasitusta. Viemäri oli vuodelta 1970.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kuvaamisella määritetään saneerattavan putkiosuuden pituus sekä sisääntuloputkien ja mutkien paikat ennen kuin asennus voi alkaa. Myös viemärin kunto arvioidaan kuvaamisella. Jos viemäriputkistosta paljastuu huomattavan kuluneita kohtia, niitä voidaan korjata paikallisesti ennen sukituksen tekemistä. Käytännössä kuitenkin paikkakorjauksia tehdään hyvin harvoin. Sukitusta varten ei pieniä rikkoutumia edes tarvitse korjata, koska sukitus voidaan tehdä putkistoon, jossa on jo pieniä reikiä ja syöpymiä. Sukka muodostaa uuden putken vanhan putken sisälle.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei sukitusta edeltävässä kuvauksesta käynyt ilmi, että putki olisi ollut huonokuntoinen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A Oy ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan, vaan kyseessä oli putken heikkoudesta aiheutunut vahinko, jota A Oy ei ollut voinut ennakoida. Koska A Oy ei ole vastuussa vahingosta, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sjögren
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia