Haku

VKL 205/15

Tulosta

Asianumero: VKL 205/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Lakipykälät: 6, 6 a

Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa ryhmämatkavakuutus päättymään vakuutusmaksukauden lopussa. Vastuunvalinta ja vakuutuksen myöntäminen. Saksassa vakituisesti asuva henkilö. Oliko asiakkaalla oikeus saada vakuutusyhtiöstä uusi matkavakuutus irtisanotun ryhmämatkavakuutuksen tilalle?

Tapahtumatiedot

Pysyvästi Saksassa asuva A (s. 1952) on ollut vakuutettuna entisen puolisonsa yrityksen ottamassa ryhmämatkavakuutuksessa.  Vakuutusyhtiö irtisanoi kyseisen ryhmämatkavakuutuksen päättymään 31.12.2014. Yritykselle tarjottiin uutta matkavakuutusta, johon yrityksen työntekijät perheenjäsenineen voi liittää. Koska A:n hyväksi voimassa ollut matkavakuutus päättyi, A otti yhteyttä yhtiöön ja pysyi vakuutuksen siirtämistä omiin nimiinsä.

Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle, että matkavakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on vakuutuksen hakijan vakituinen asuinpaikka Suomessa ja kuuluminen Suomen sosiaaliturvan piiriin.  Näin ollen A:lle ei voitu myöntää matkavakuutusta. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen olla myöntämättä vakuutusta ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A on ollut vakuutettuna matkavakuutuksessa 30 vuotta. Vakuutus otettiin aikanaan, kun A lähti nyt entisen puolisonsa kanssa ulkomaille tämän työn vuoksi. A:lla ja hänen entisellä puolisollaan on ollut viime vuodet eri osoitteet ja vakuutusyhtiön on täytynyt tietää erosta. Ero on tapahtunut Saksan lakien mukaan. Notaarin vahvistaman sopimuksen mukaan A kuuluu entisen puolisonsa vakuutukseen myös eron jälkeen.

Vakuutus on aikanaan tehty poikkeusehdoilla ja se on ollut voimassa 30 vuotta. A katsoo, että vakuutusyhtiön tulisi pitää huolta vanhoista asiakkaistaan. A ei pääse Saksassa sairauskassan jäseneksi ja tarvitsee vakuutusturvaa sairastumisen varalta. A pyytää tämän vuoksi, että aiempaa vakuutusta jatkettaisiin siten, että hän itse huolehtisi maksuista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa tapahtumatiedot. Ryhmämatkavakuutus, jossa A on entisen puolisonsa kautta ollut vakuutettuna, on irtisanottu 31.12.2014 päättymään sen johdosta, että vakuutusyhtiö on uudistanut vakuutustuotteitaan ja joutunut irtisanomaan vanhimpia yritysten ottamia matkavakuutuskantojaan. A:n entisen puolison yritykselle on tarjottu uutta matkavakuutusta, johon perheenjäsenen voi liittää.

Sitä vakuutustuotetta, jolla A on aiemmin ollut vakuutettuna, ei ole enää yhtiön tuotevalikoimassa. Yleisesti ottaen matkavakuutukset, jotka ovat voimassa mahdollisen pidempiaikaisenkin ulkomailla oleskelun aikana, ovat sellaisia, että niissä vakuutuksenottajana on suomalainen yritys, jonka työntekijät on vakuutettu suomalaisen vakuutusyhtiön myöntämällä vakuutuksella. Näidenkin vakuutusten myöntämisen edellytyksenä on tällä hetkellä se, että yrityksen palveluksessa olevien vakuutettujen henkilöiden tulee kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin ja heidän varsinaisen kotinsa tulee olla Suomessa.

A:lle ei voida myöntää henkilökohtaista matkavakuutusta, koska hän asuu pysyvästi Saksassa. Henkilökohtaisten matkavakuutusten myöntämisperuste on, että vakuutuksenottajan ja vakuutetun vakinainen asuinpaikka on Suomessa. A:n vakuutusturva tulee lähtökohtaisesti järjestää Saksassa toimivan vakuutusyhtiön tai sairauskassan kautta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lla oikeus saada aiempaa ryhmämatkavakuutusta vastaava vakuutusturva jatkumaan yksilöllisenä vakuutuksena.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 6 a §:n (14.5.2010/426) mukaan jos vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle tai kuluttajaan 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettavalle, vakuutusta hakeneelle on ilmoitettava hylkäysperuste, jollei hylkäys perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 26 §:ään. Peruste on ilmoitettava kirjallisesti. Hylkäysperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.

Vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 15.3 (Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa) alakohdan 15.3.1 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa henkilövakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. (…)

Asian arviointi

A on vaatinut, että ryhmämatkavakuutus, jossa hän on ollut vakuutettuna 31.12.2014 saakka, jatkuisi vastaavan sisältöisenä yksilöllisenä matkavakuutuksena.

Ryhmämatkavakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Vakuutuksen irtisanominen on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tapahtunut vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutussopimuslaissa ei ole säädetty ns. sopimuspakkoa, jonka mukaan vakuutuksenantajan olisi myönnettävä tarjoamiaan vapaaehtoisia vakuutuksia jokaiselle niitä haluavalle. Vakuutussopimuslakia säädettäessä hallituksen esityksessä (HE 114/1993 vp) todettiin, että vakuutussopimuksen tekeminen kuuluu sopimusvapauden piiriin, joten vakuutuksenantajalla ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa. Vakuutushakemusta ei kuitenkaan saa evätä hyvän vakuutustavan vastaisella perusteella. Vakuutussopimuslakiin tuli 1.11.2010 uusi 6 a §, jonka mukaan vakuutuksenantajan tulee perustella vakuutushakemuksen hylkääminen kirjallisesti, jos hakija on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava taho. Lakiuudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 63/2009 vp) 6 a §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan jokaisella vakuutuksenantajalla on vastuunvalintaperiaatteet, joissa määritellään, minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla vakuutuksenantaja vakuuttaa. Lähtökohtana on, että vakuutushakemuksen hylkäämisen on perustuttava näihin vakuutuksenantajan määrittelemiin periaatteisiin.

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt puheena olevan kaltaisen matkavakuutuksen myöntäminen kuuluu vakuutussopimuslain mukaisen sopimusvapauden piiriin. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että sen vastuunvalintaohjeen mukaan matkavakuutus voidaan myöntää vain Suomessa vakinaisesti asuvalle henkilölle, joka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. A:lle ei ole myönnetty hänen hakemaansa vakuutusta, koska A asuu vakinaisesti Saksassa.

Vakuutuslautakunta katsoo, että mainitun kaltainen, hakijan vakinaiseen asuinpaikkaan ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumattomuuteen liittyvä henkilövakuutuksen epäysperuste on tavanomainen ja hyvän vakuutustavan mukainen. Vakuutuslautakunta pitää tällä perusteella vakuutusyhtiön ratkaisua olla myöntämättä haettua vakuutusta lain ja hyvän vakuutustavan mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön ratkaisuun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta