Haku

VKL 204/14

Tulosta

Asianumero: VKL 204/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Lakipykälät: 12

Oliko asiakkaan sähköpostitiedustelua vakuutussopimuksen takautuvasta päättämisestä pidettävä irtisanomisilmoituksena? Törmäysvakuutuksen voimassaolo vahinkohetkellä. Hyvä vakuutustapa.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A tiedusteli 16.6.2013 sähköpostitse vakuutusyhtiön asiakaspalvelusta, onko hänen moottoripyöränsä vapaaehtoinen vakuutus muutettavissa osakaskoksi takautuvasti 12.6.2013 alkaen. A oli 15.5.2013 parantanut vakuutusturvaansa lomamatkan ajaksi, jolloin vakuutukseen oli lisätty törmäysriski. Vakuutusyhtiö ei vastannut A:n tiedusteluun. Vakuutusyhtiö lähetti 24.6.2013, 8.7.2013 ja 19.7.2013 A:lle vakuutuskirjat, joihin oli koottu A:n kaikkien vakuutusten tiedot. Jokaisella vakuutuskirjalla oli moottoripyörän kohdalla merkintä törmäysriskin voimassaolosta. Vakuutuksesta lähetettiin myös lasku.

A kaatui moottoripyörällä 23.8.2013 ja ilmoitti vahingosta vakuutusyhtiölle puhelimitse 26.8.2013. Tässä yhteydessä A tiedusteli törmäysturvan voimassaoloa. Vakuutusyhtiön selviteltyä asiaa A:n 16.6.2013 lähettämä sähköpostiviesti löytyi käsittelemättömänä asiakaspalvelun sähköpostiosoitteesta. Vakuutusyhtiö katsoi, että A oli irtisanonut vakuutuksen törmäysturvan 16.6.2013, joten moottoripyörälle kaatumisen 23.8.2013 yhteydessä aiheutuneita vahinkoja ei korvattu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen. A:n mukaan sähköpostiviesti 16.6.2013 ei ole ollut irtisanomisilmoitus, vaan tiedustelu. Viestiin ei ole vastattu, vaan A on saanut vakuutuskirjan, jossa törmäysturvan voimassaolo on toistaiseksi voimassa oleva 15.5.2013 alkaen. A on lisäksi saanut vakuutusta koskevat laskut, jotka on maksettu ajallaan. A katsoo, että vakuutus on myös törmäysturvan osalta ollut voimassa vahingon sattuessa 23.8.2013 ja että moottoripyörän vauriot tulee korvata.

A vaatii lisäksi hyvitystä vakuutusmaksuista moottoripyörän seisonta-ajalta 23.8.2013 lukien. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, ettei vakuutusta voi muuttaa seisonta-ajalliseksi kesken vakuutuskauden. Aiemmin tämä on kuitenkin eri vakuutusyhtiössä onnistunut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että A:n 16.6.2013 yhtiöön lähettämästä sähköpostiviestistä käy selkeästi ilmi A:n tahto päättää ajoneuvovakuutus törmäysriskin osalta. A ei alun perinkään ole halunnut vakuutukseen törmäysriskiä, vaan se on liitetty vakuutukseen jälkikäteen lomamatkan ajaksi. A:n ja vakuutusyhtiön edustajan puhelinkeskustelut 26.8.2013, 4.9.2013 ja 23.9.2013 osoittavat myös irtisanomistarkoituksen. A on vahingosta ilmoittaessaan ollut siinä käsityksessä, ettei törmäysturva olisi voimassa. Asiaa on lähdetty selvittelemään, koska turva on näkynyt vakuutusyhtiön järjestelmässä voimassaolevana.

Vakuutussopimuslain 12 §:n nojalla vakuutuksenottajalla on milloin tahansa oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Sillä, koska vakuutusyhtiö käsittelee ilmoituksen tai koska vakuutuksenottajan irtisanoma turva poistetaan vakuutussopimuksesta, ei ole merkitystä, vaan vakuutus päättyy, kun ilmoitus irtisanomisesta on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiölle. Näin ollen vakuutuksen törmäysturva on päättynyt 16.6.2013 eikä 23.8.2013 sattunutta vahinkoa siten korvata.

Moottoripyörän seisonta-ajalta vaaditun hyvityksen osalta yhtiö toteaa, että A on valinnut pyörälle seisonta-ajattoman vakuutuksen, jota ei yleisten sopimusehtojen mukaan voi muuttaa seisonta-ajalliseksi kesken vakuutuskauden. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta vaatimaansa maksuhyvitykseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys vakuutuksen voimassaolosta sekä siitä, onko A:lla oikeus seisonta-ajan hyvitykseen vakuutusmaksusta vahinkopäivästä 23.8.2013 lukien.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 12 §:n mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 3.5 (Liikennevakuutuksen voimassaolo) mukaan (…) kun vakuutuksenottaja on valinnut moottoripyörälle seisonta-ajattoman vakuutuksen, sitä ei voida muuttaa kesken vakuutuskauden seisonta-ajalliseksi vakuutukseksi.

Asian arviointi

1. Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien selvitysten mukaan A on 16.6.2013 lähettänyt vakuutusyhtiön asiakaspalveluun sähköpostiviestin, jossa hän on tiedustellut mahdollisuutta moottoripyörän kaskovakuutuksen törmäysvahinko-osan takautuvaan päättämiseen 12.6.2013 lähtien. Vakuutusyhtiö ei ole reagoinut viestiin. Sen sijaan yhtiö on lähettänyt A:lle useita vakuutuskirjoja ja laskuja, joiden mukaan vakuutukseen on edelleen sisältynyt törmäysturva. A on maksanut vakuutusta koskevan laskun. Asiaa on alettu selvittää vakuutusyhtiössä A:n tehtyä 23.8.2013 tapahtunutta vahinkoa koskevan vahinkoilmoituksen ja kysyttyä vakuutuksen voimassaolosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on vakuutussopimuslain mukaan ehdoton oikeus irtisanoa vakuutus päättymään koska tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanomisen voimaantulo ei edellytä sitä, että sopimuskumppani vastaa ilmoitukseen. Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että hyvä vakuutustapa edellyttää vakuutusyhtiöiltä pikaista reagoimista asiakkaiden sopimuksia koskeviin tiedusteluihin ja muutospyyntöihin. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on laiminlyönyt reagoida A:n 16.6.2013 lähettämään viestiin. Sen sijaan, että viestiin olisi vastattu, vakuutusyhtiö on lähettänyt A:lle useita vakuutuskirjoja, joissa vakuutus on edelleen voimassa, sekä vakuutusta koskevia laskuja. A:n lähettämä viesti on lisäksi lautakunnan käsityksen mukaan ollut sisällöltään tulkinnanvarainen ja se voidaan tulkita myös tiedusteluksi irtisanomisilmoituksen sijaan. Lautakunta katsoo, että vakuutussopimuksen sisältö on vahingon sattuessa ollut A:n kannalta epäselvä. Vakuutuslautakunta pitää hyvän vakuutustavan vastaisena sitä, että vakuutusyhtiö vahingon tapahduttua on katsonut vakuutussopimuksen irtisanotuksi, kun tätä ennen A:n viestiin ei yli kahden kuukauden aikana ollut reagoitu millään tavalla. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n moottoripyörän vahingon vakuutusehtojen mukaisesti lainmukaisine viivästyskorkoineen.

2. Maksun hyvitys seisonta-ajalta

A on vaatinut vakuutusmaksuhyvitystä moottoripyörän seisonta-ajalta 23.8.2013 lukien. Vakuutuslautakunta toteaa, että A on valinnut moottoripyöräänsä seisonta-ajattoman vakuutuksen, jota ei vakuutusehtojen mukaan voi kesken vakuutuskauden muuttaa seisonta-ajalliseksi. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta maksuhyvitykseen moottoripyörän seisonta-ajalta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön tekemää ratkaisua tältä osin asianmukaisena.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan moottoripyörälle kaatumisen 23.8.2013 yhteydessä aiheutuneet vahingot viivästyskorkoineen. Lautakunta ei suosita hyvitystä vakuutusmaksuista moottoripyörän seisonta-ajalta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia