Haku

VKL 203/15

Tulosta

Asianumero: VKL 203/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2015

Lakipykälät: 9

Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen annetut tiedot tulevasta korvauksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuonna 1975 rakennetussa omakotitalossa havaittiin lämmitysputken syöpymisestä johtunut vahinko 28.9.2011. Korvausta oli haettu kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska vettä oli päässyt rakenteisiin puutteellisen vedenerityksen takia, mikä oli aiheuttanut putken ruostumisen ulkopuolelta. Vakuutuksesta ei korvata hitaasti aiheutuneesta ilmiöstä ja rakennusvirheistä johtuvia vahinkoja.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut valituksessaan, että vakuutuksen myyntitilanteessa laajan vakuutuksen ilmoitettiin kattavan lähes kaikki mahdolliset vahingot. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta putkirikon aiheuttamien korjauskulujen lisäksi sijaisasumisesta ja irtaimiston siirtämisestä. Vakuutuksenottajan mukaan vahinkotarkastaja oli kertonut, että ”vahingosta korvataan jotain”.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 25.5.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei kylpyhuoneessa ollut vedeneritystä, vaikka sellaista edellytettiin rakennusohjeiden mukaan vuonna 1975. Vahinko oli aiheutunut rajoitusehtojen mukaisesti ulkopuolisen kosteuden, syöpymisen ja ruostumisen seurauksena. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajalle ei ollut luvattu korvausta vahingon tapahtumisen jälkeen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko putkirikko johtunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakennusvirheestä tai hitaasti tapahtuvasta ilmiöstä sekä sen arvioimisesta, sitoivatko vahinkotarkastajan vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamat tiedot tulevasta korvauksesta vakuutusyhtiötä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen

- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä

- rakenne-, valmistus- tai aineviasta

- perustamis- tai rakennusvirheestä

- vahinkoa, joka aiheutunut rakennukselle tai irtaimelle omaisuudelle itselleen hitaasti tapahtuvasta ilmiöstä, kuten syöpymisestä.

RT-kortti 913.52 (Rakennustietosäätiön ohjetiedosto, vuosi 1966)

Löyly- ja pesuhuoneiden lämmöneristetyt alapohjat tiivistetään veden ja kosteuden aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.

Lämmöneristyskerroksen yläpuolinen tiivistys käyttövesien aiheuttamaa kosteutta vastaan suoritetaan kermitiivistyksenä. Tiivistyksen alustan tulee olla kalteva veden poisjohtamissuuntaan.

Kermitiivistys betonipinnalle ja sementtilaastipinnalle:

- alussively bitumiliuoksella, ≥ 0,4 kg/m2

- liimaussively kuumalla bitumilla, ≥ 1,8 – 2,0 kg/m2

- kermipahvi, paino ≥ 2000 g/m2 80 mm limityksin saumoissa

- suojasively runsaalla kuumalla bitumilla

Lämmöneristyskerroksen alapuolella oleva tiivistys maakosteutta vastaan suoritetaan sivelytiivistyksenä.

Sivelytiivistys betonipinnalle:

- alussively bitumiliuoksella, ≥ 0,4 kg/m2

- ensimmäinen tiivistyssively kuumalla bitumilla, ≥ 1,5 kg/m2

- toinen tiivistyssively kuumalla bitumilla, 1,25 kg/m2

Asian arviointi

Vahinkokartoituksen mukaan rakenteissa oli pitkäaikaista kosteusrasitusta. Putken pääteltiin ruostuneen ulkopuolelta. Vakuutuslautakunta toteaa, että putkivuodot ovat lähtökohtaisesti laajan kotivakuutuksen perusteella korvattavaksi tulevia tapahtumia. Vakuutuslautakunta on kuitenkin ratkaisukäytännössään omaksunut tulkinnan, jonka mukaan putkivuoto ei ole ehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma silloin, jos pesutilan lämmitysputki on vähitellen syöpynyt ulkoapäin kosteudesta, joka on kulkeutunut pesutilan lattiarakenteeseen esim. vesieristyksen puutteellisuuden, lattiakaivon, sen korokerenkaan tai läpivientien epätiiveyden tms. pesutilojen rakenteellisen puutteen johdosta. Kun putken syöpyminen ja rikkoutuminen johtuu tällaisesta ulkoisesta kosteudesta, lautakunta on pitänyt putken rikkoutumista ja vuotoa vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisena vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä ja tyypillisesti rakennusvirheestä johtuvana vahinkona, jota ei korvata vakuutuksesta.

Tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella lämmitysputken vuotokohta on kylpyhuoneen alla. Tätä kohtaa lattiarakenteessa ovat selvityksen mukaan todennäköisesti rasittaneet lattiarakenteen läpi päässeet pesuvedet. Lisäksi on epäilty, että lattiakaivon läpivientikohta on ollut epätiivis ja läpivientikohdista on voinut päästä vuosien mittaan pesuvesiä lattiarakenteeseen.

Esitetyn selvityksen perusteella tapauksessa ei ole kyse normaalista putken ikääntymisestä ja kulumisesta aiheutuneesta vuodosta, vaan todennäköistä on, että lämmitysputkiston syöpyminen ja rikkoutuminen johtuu rakenteiden puutteellisuuden aiheuttamasta pitkäaikaisesta ulkopuolisesta kosteusrasituksesta. Omaksumansa tulkinnan mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo, että tällainen putkirikko ja -vuoto ei ole vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Sen vuoksi lautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Vakuutuksenottajan mukaan vahinkotarkastaja oli ennen korvauspäätöksen antamista ilmoittanut, että ”vahingosta korvataan jotain”. Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät vakuutusyhtiön edustajan vahinkotapahtuman jälkeen tulevasta korvauksesta antamat tiedot sido vakuutusyhtiötä vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin perusteella. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta vahinkotarkastajan vakuutustapahtuman jälkeen antamien ennakkotietojen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia