Haku

VKL 203/13

Tulosta

Asianumero: VKL 203/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Irtainta varastettu asunnosta. Vahingon korvattavuus. Rajoitusehdot.

Tapahtumatiedot

Asiakas kertoo, että ravintolaillan jälkeen taksijonossa kaksi naista oli pyytänyt saada tulla samalla taksilla, koska he olivat menossa samaan suuntaan. Perillä naiset olivat tulleet asiakkaan kotiin drinkeille, minkä jälkeen asiakas oli pyytänyt heitä poistumaan asunnosta. Hetken kinasteltuaan he suostuivat poistumaan. Hän saattoi naiset ovelle, ja heidän pukiessaan takkeja päälleen asiakas kävi käymälässä. Naiset poistuivat ja asiakas painoi ulko-oven kiinni. Hän oli tuntenut olonsa erittäin väsyneeksi ja mennyt saman tien nukkumaan.

Seuraavana päivänä asiakas oli huomannut, että hänen avopuolisonsa noin 8.000 euron arvoiset perintökorut oli varastettu eteisen lipastosta. Olohuoneen laatikosta oli viety rahaa. Lompakosta oli viety 500 euroa käteistä ja pankkikortti, jolla oli tehty 2 x 240 euron automaattinostot. Asiakkaan vahinkoluettelossa on mainittu yhteensä noin 50 erilaista korua, kelloa, hajuvettä ja muuta esinettä.

Asiakkaan mukaan naisten on täytynyt tulla takaisin asuntoon hänen mentyään nukkumaan. Tavaroita ei voitu viedä asiakkaan wc-käynnin aikana, sillä myös wc:n kaapista oli varastettu hajuvesiä. Naiset eivät käyneet wc:ssä vierailunsa aikana. Joko naiset olivat laittaneet lukkoon jotain niin, ettei ovi ollut mennyt kunnolla kiinni, tai he olivat varastaneet avaimet. Kotiin tullessaan asiakas panee aina avaimensa eteisen lipaston päälle. Kaikki avaimet ovat kuitenkin tällä hetkellä tallella. Asunnosta oli myös löytynyt purkki, jossa asiakas epäilee olleen huumausainetta.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö korvasi lukon uudelleensarjoituskulut lisävahinkojen estämiseksi.

Varkausvahingon osalta yhtiö toteaa, että vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun luvalla sisään päässeen henkilön tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamaa vahinkoa. Asiakas oli kutsunut kaksi tuntematonta naista kotiinsa. Vahinkoa ei korvata, koska henkilöt olivat vakuutetun luvalla käymässä hänen luonaan ja aiheuttaneet vahingon tahallaan.

Valitus

Asiakas vaatii varkausvahingon korvaamista. Varkaus ei ole tapahtunut vieraiden ollessa asunnossa asiakkaan valvonnassa, vaan he olivat anastaneet avaimet ja tulleet myöhemmin luvatta niillä huoneistoon. Omaisuutta on anastettu mm. eteisen lipastosta, vaatekaapista, olohuoneen lipastosta ja kylpyhuoneesta. Kaikki anastettu omaisuus oli pengottu arvottomien tavaroiden joukosta, joten tähän on täytynyt mennä aikaa, eivätkä he olisi ehtineet tehdä tätä asiakkaan wc-käynnin aikana. Varkaat olivat vieneet mm. hiuskihartimen, joka oli ollut vaatekaapin perällä. Sen penkominen olisi vienyt huomattavasti aikaa ja olisi varmasti herättänyt asiakkaan huomion.

Naisilla ei ollut mitään isoja kasseja, joissa voisi kuljettaa hiuskiharrinta osineen ja useita hajuvesipulloja. Myös ikkunalaudalta löytynyt pieni jauheputkilo viittaa suunnitelmalliseen toimintaan, jonka tarkoituksena oli saada asiakas toimintakyvyttömäksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksen rajoitusehdoissa on lueteltu ne vahingot, joita vakuutus ei lainkaan korvaa. Näitä voivat olla vahinkotapahtumat, joiden sattumiseen vakuutettu itse voi vaikuttaa, tai joiden sattumisen riski muutoin on korkea tai hallitsematon. Käytännössä nyt kyseessä oleva rajoitusehto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kotiin ei päästetä sisälle tuntemattomia henkilöitä. Tuntemattomien luotettavuutta ei voida objektiivisesti arvioiden pitää varmana, jolloin omaisuusrikoksen riski on suuri.

Rajoitusehdon soveltaminen edellyttää molempien edellytysten täyttymistä eli sitä, että henkilö on päästetty luvalla sisään ja teko on tahallinen tai törkeän huolimaton. Tässä tapauksessa sisään ei tultu esimerkiksi väkivalloin tai muuten vakuutetun tahdon vastaisesti. Lisäksi vakuutusyhtiö pitää selvänä, että avain on päätynyt jossakin illan vaiheessa naisten haltuun ja juuri he ovat tahallisesti aiheuttaneet vahingon.

Tapahtumatiedoista ei selviä, mitä irtainta on mahdollisesti varastettu asiakkaan käydessä wc:ssä ja mitä myöhemmin hänen nukkuessaan. Vakuutusyhtiö katsoo, että rajoitusehdon sanamuodon johdosta merkitystä ei ole sillä, onko vahinko aiheutettu silloin, kun sekä vakuutettu että tekijät ovat kohteessa, vai myöhemmässä vaiheessa. Teko oli joka tapauksessa tahallinen, eikä vahinkoa olisi aiheutunut, jos vakuutettu ei olisi päästänyt naisia sisään.

Asiakas on maininnut asunnostaan löytyneestä kupista. Poliisilta saadun tiedon mukaan se oli muotovaahtopullon korkki, jossa oli muotovaahtoa. Tällä ei ole vaikutusta vahingon korvattavuuden arvioinnin kannalta.

Korujen osalta yhtiö toteaa, että korujen arvoksi on ensin ilmoitettu 8.000 euroa, ja poliisikuulusteluissa niiden arvo on noussut 45.000 euroon. Vakuutuksenottajan avopuoliso ei ole osannut kertoa, onko korut merkitty perukirjaan tai että perukirjaa ei ole. Vakuutusyhtiö pitää korujen omistajuutta epäselvänä.

Vakuutuksenottajan toiminta on vaikuttanut vahingon syntymiseen, ja kysymyksessä on vahinko, jota kotivakuutus ei korvaa. Korujen osalta vahingon määrä ja omistajuus jäävät selvittämättä.

Vakuutuslautakunnan pyynnöstä antamassaan täydennyksessä vakuutusyhtiö toteaa vielä, että vahinkojen syynä on usein vakuutetun itsensä tai jonkun muun henkilön huolimaton toiminta. Rajoitusehtojen osalta ei ole tavatonta, että korvauspiirin ulkopuolelle rajataan vahinkoja, jotka joku muu kuin vakuutettu on aiheuttanut. Näin on laita esimerkiksi rakennus- ja asennusvirheiden kohdalla. Toisaalta edellytys vahingon ennalta arvaamattomuudesta johtaa usein siihen, että vahinkoa ei korvata, vaikka kyse ei olekaan vakuutetun itsensä tahallisesta teosta.

Vakuutusyhtiö viittaa lisäksi esimerkkinä kiinteistövakuutusehdoissaan olevaan rajoitukseen, joka koskee huoneiston käyttölaitteen käyttäjän omalla huolimattomuudellaan aiheuttamia vahinkoja. Tuossakaan tilanteessa korvauspiiriä ei rajoiteta vakuutetun oman toiminnan perusteella. Nyt käsillä olevassa tilanteessa ei ole kyse törkeällä huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta vaan ilmeisen tahallisesta teosta.

Yhtiö katsoo, että kyse ei ole vakuutussopimuslain mukaisten samastettavien henkilöiden piirin laajentamisesta vaan siitä, että tietyt vahinkotapahtumat on kategorisesti rajattu vakuutuksen korvauspiiristä pois. Ehto kertoo täsmällisesti, mitä vahinkoja vakuutuksesta ei korvata.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun luvalla sisään päässeen henkilön tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamaa vahinkoa.

Ratkaisu

Rajoitusehdon sanamuodon mukainen sovellettavuus

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut pitävänsä selvänä, että naiset olivat saaneet asunnon avaimen haltuunsa ja että juuri he olivat tehneet varkauden. Asiakkaan selvityksen perusteella tekijät eivät vieneet mitään vielä ensimmäisen käyntinsä aikana. Vahinkoluettelon mukaisen irtaimen etsiminen ja kokoaminen eri paikoista on vaatinut aikaa. Tavaroiden vieminen pois asunnosta on todennäköisesti vaatinut kantovälineitä, joita tekijöillä selvityksen mukaan ei ollut mukanaan kun he olivat käyneet asunnossa drinkillä. Lautakunta pitää selvitettynä, että anastus on tapahtunut täysin tai lähes täysin silloin, kun tekijät olivat palanneet asuntoon.

Rajoitusehdon sanamuodon mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun luvalla sisään päässeen henkilön tekoja. Se, kun tekijät asunnosta poistumisensa jälkeen palasivat sinne varkaisiin, ei tapahtunut vakuutetun luvalla. Sanamuotonsa mukaan rajoitusehto ei kata eikä sitä voi tulkinnallisesti laajentaa kattamaan tätä myöhempää luvatonta asuntoon tunkeutumista. Vahinko tulee siten korvattavaksi vähintään valtaosiltaan jo rajoitusehdon sanamuodon mukaan.

Rajoitusehdon hyväksyttävyys

Lautakunta pitää vahinkoa korvattavana jo rajoitusehdon sanamuodon perusteella, minkä vuoksi asian ratkaisemisen kannalta ei ole tarpeen arvioida kyseisen ehdon ja vakuutussopimuslain 4 luvun säännösten välistä suhdetta.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että kyseinen rajoitusehto on muotoiltu hyvin laajaksi. Sanamuotonsa mukaan se kattaa esimerkiksi tilanteet, joissa kylään kutsutun tuttavaperheen lapsi menettää malttinsa ja rikkoo jotain. Lautakunta pitää ehtoa epäsuhtaisen laajana vakuutusyhtiön kuvaamaan rajoitustarpeeseen nähden. Muotoilun laajuuden vuoksi ehdon sitovuus tulee herkästi kyseenalaiseksi ottaen huomioon vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta koskeva sääntely sekä yllättäviä ja ankaria vakioehtoja koskevat yleiset opit.

Vakuutusyhtiö on lisäksi ilmoittanut tulkitsevansa ehtoaan siten, että luvallisen sisäänpääsyn jälkeisetkin teot tulevat rajatuksi korvauksen ulkopuolelle. Toisin sanoen kerran asuntoon kutsutun henkilön jopa vuosia myöhemmin aiheuttamat tahalliset ja törkeän huolimattomat vahingot voisivat jäädä korvauksen ulkopuolelle. Yhtiön ilmoittaman tulkintalinjan mukaista rajoitus­ehtoa voi pitää jopa kohtuuttomana.

Vahinkoirtain ja vahingon määrä

Esitetyn selvityksen mukaan anastettujen tavaroiden arvosta ja omistusoikeudesta on ristiriitaisia tietoja. Vakuutuslautakunnalle ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella lautakunta pystyisi luotettavasti arvioimaan mitä omaisuutta oli anastettu, minkä arvoista se on ja kuka sen omistaa. Korvauksenhakijalla on näyttötaakka näistä vaatimuksensa perusteista.

Suositus

Edellä esitetyn perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi kieltäytyä korvaamasta varkausvahinkoa nyt riidanalaisena olevan rajoitusehdon perusteella.

Vahinkoirtainta koskevan epäselvyyden johdosta Vakuutuslautakunta ei käsittele kysymystä maksettavan korvauksen määrästä. Tältä osin asia jää osapuolten keskinäisten selvittelyjen varaan.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia