Haku

VKL 202/01

Tulosta

Asianumero: VKL 202/01 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2003

Kiinteistönomistajan vastuu Myymälän liukuovien törmääminen asiakkaaseen

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä (syntynyt 1923) jäi 14.4.2000 vakuutuksenottajana olevan myymälän sulkeutuvien liukuovien väliin sillä seurauksella, että hän kaatui ja sai oikean lonkan murtuman.

Vakuutuksenottajan mukaan liukuovet tarkistettiin tapaturman jälkeen eikä niissä todettu vikoja. Vastaavia vahinkoja ei ollut aiemmin sattunut. Ovet avautuvat automaattisesti uudelleen, jos ne törmäävät sulkeutuessaan esteeseen. 

Oman selvityksensä mukaan lausunnonpyytäjä oli mennyt ulos liukuovista ja palasi samoista ovista sisälle. Vahinko sattui tuulikaapin sisempien liukuovien kohdalla. Lausunnonpyytäjän mukaan ovet olivat täysin auki hänen lähestyessään niitä ja sulkeutuivat hänen ollessaan ovilinjalla. Liukuovet ovat hyvin suurikokoiset ja painavat. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan liukuoven törmäysvoima aiheutti murtuman.
 
Tapaturman satuttua paikalle saapui vartija ja myymälässä työskennellyt henkilö. Heidän mukaansa lausunnonpyytäjä oli pysähtynyt ovien väliin puhelimeen puhuessaan. Myös paikalle saapuneen kolmannen henkilön mukaan lausunnonpyytäjä oli jäänyt hetkeksi liukuovien väliin.
 
Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta haettiin kiinteistövakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että selvitysten mukaan lausunnonpyytäjä oli jäänyt seisomaan liukuovien välittömään läheisyyteen, jolloin ovi oli törmännyt häneen ja hän oli kaatunut. Vakuutuksenottajalta saatujen selvityksien mukaan liukuovet on varustettu asiaan kuuluvilla turvatoimilla (mm. automaattinen palautus ovien törmätessä esteeseen), jotka ovat toimineet moitteettomasti.
 
Vakuutusyhtiö hylkäsi korvaushakemuksen, koska kyseinen vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Liukuovet ovat toimineet moitteettomasti sekä ennen onnettomuutta että sen jälkeen. Vahinkoa on näin ollen pidettävä tapaturmana, joka ei aiheuta korvausvastuuta kiinteistön omistajalle.

Lausuntopyyntö
               

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Hän katsoo, että vammat ovat syntyneet oven aiheuttamasta iskusta jo ennen kaatumista. Vakuutusyhtiölle toimitetusta selvityksestä ei käy ilmi, että hän olisi pysähtynyt ovien välittömään läheisyyteen. Lausunnonpyytäjä kertoo kävelleensä ovilinjalle, jolloin ovet törmäsivät häneen.

Lausunnonpyytäjä toteaa, että sattuneen kaltainen törmäys ovien välissä olevaan esteeseen on täysin mahdollinen, vaikka liukuoven turvajärjestelmä toimisi suunnitellulla tavalla. Kun ovea lähestytään ovilevyjen puolelta ja lähestymisnopeus on kyllin pieni, voi ovien sulkeutuminen alkaa sinä aikana, jona lähestyjä on liiketunnistimen katvealueella, mutta ei kuitenkaan vielä ehdi katkaista oven kehyksiin sijoitettua valokennon sädettä. Lausunnonpyytäjän kulkusuunnasta lähestyttäessä valokenno on lisäksi ovilinjan väärällä puolella. Tämänkaltaisen turvajärjestelmän käyttäjä on ottanut riskin, joka olisi voitu välttää tehostamalla turvatoimia. Turvatoimien laatu ja määrä on yksin oven käyttöönottajan vastuulla, sillä Suomen rakentamismääräykset tai muutkaan viralliset ohjeet eivät sisällä minkäänlaisia tähän soveltuvia teknisiä määräyksiä tai ohjeita. Onnettomuuden tapahtuminen jo itsessään todistaa turvatoimien olleen puutteellisia eikä ovirakennelma ole ollut rakennusasetuksen 77 §:n vaatimuksen mukainen.

Korvauspäätöksessä mainitaan automaattinen palautus oven törmättyä esteeseen. Tällä toiminnolla ei ole mitään vaikutusta ovien aiheuttamaan iskuvoimaan. Iskuvoima on riippuvainen vain ovien liikkuvasta massasta, liikenopeudesta ja pysähtymismatkasta. Laskelmallisen törmäysvoiman suuruudesta (n. 200 kg) voi päätellä, että vammat ovat todennäköisesti aiheutuneet suoraan oven iskusta.

Lausunnonpyytäjä katsoo vakuutuksenottajan olevan korvausvelvollinen vahingonkorvauslain mukaan, sillä ovien puutteellisia turvatoimia on pidettävä vakuutuksenottajan huolimattomuutena. Ovikoneiston toimittaja varoittaa törmäysvaarasta käyttö- ja asennusohjeessa. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan korvausvelvollisuus syntyy tämäntyyppisessä tapauksessa ankaran vastuun periaatteen perusteella. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan liikehuoneiston omistaja on liikehuoneistossaan asioivien turvallisuuden suhteen ankarassa vastuussa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa todistajien kertomuksiin siitä, että lausunnonpyytäjä oli pysähtynyt ovien väliin. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa sairauskertomuksiin, joiden mukaan lausunnonpyytäjä oli kertonut tulleensa jo ulos kaupasta ja kääntyneensä ja palanneensa kauppaan ns. väärästä suunnasta punaisella ympyrällä merkitystä ovesta.
 
Vakuutuksenottajan mukaan ovet on testattu ja koekäytetty asennuksen yhteydessä. Ovet tarkastettiin myös tapaturman jälkeen eikä niissä todettu mitään poikkeavaa. Lausunnonpyytäjän loukkaantuminen on ainoa raportoitu tapaturma ovien yhteydessä tavaratalon avattua ovensa lokakuussa 1999. Ovien turvatoimet (mm. automaattinen palautus ovien törmättyä esteeseen) ovat toimineet moitteettomasti.

Vakuutusyhtiö toteaa, että kiinteistön omistajalla ei ole ankaraa vastuuta, vaan ammattimaisen palvelusten tarjoajan normaalia tuottamusvastuuta ankarampi vastuu. Vahingonkorvauslain mukaisen korvausvastuun syntyminen edellyttää, että vahingon aiheuttaja on menetellyt tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Lausunnonpyytäjän loukkaantumista on pidettävä tapaturmana, mistä ei seuraa korvausvastuuta. Vahingoittaneen kaatumisen ei ole näytetty tapahtuneen liukuoven puutteellisuudesta tai toimintahäiriöstä, joka olisi aiheutunut vakuutuksenottajan syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Liukuovi on toiminut moitteettomasti sekä ennen tapaturmaa että tapaturman jälkeen. Liukuovea ei ole korjattu eikä sen säätöihin ole tehty muutoksia tapaturman jälkeen.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajan puolesta lautakunnalle on puhelimitse ilmoitettu, ettei vakuutuksenottajalla ole lisättävää asiaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kiinteistövakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta korvataan kiinteistön toiminnassa tai omistamisessa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Lautakunta toteaa, että rakennusten rakenteiden ja laitteiden tulee olla turvallisia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus on varustettava siten, ettei sen käyttöön liity sellaista tapaturman vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Riskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon rakennuksen ennakoitu käyttö. Mikäli ennakoitavissa oleva vaara voidaan torjua teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisin toimin, rakennuksen omistajan tulee vastuusta vapautuakseen osoittaa nämä toimet toteuttaneensa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että erityisesti liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voi turvallisesti liikkua.
 
Yleisökäytössä olevien automaattiovien osalta yleisin vahinko on liikkuvan ovilehden osuminen ovesta kulkevaan henkilöön. Automaattiovien yleistyessä myös tämänkaltaisten vahinkojen määrä on kasvanut. Tässä suhteessa korkean riskin kohteena voidaan pitää automaattiovea, jonka käyttäjien ja käyttökertojen lukumäärä on suuri ja jota käyttävät myös lapset, liikuntarajoitteiset ja vanhukset. Erilaisilla turvalaitteilla ja ovimekanismin säädöillä pystytään tehokkaasti vaikuttamaan riskin suuruuteen.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutuksenottajana olevan myymälän liukuovi tönäisi sulkeutuessaan lausunnonpyytäjää, joka kaatui. Hänellä todettiin myöhemmin reisiluun murtuma. Todistajien kertomusten mukaan lausunnonpyytäjä pysähtyi hetkeksi ovilinjalle. Oman kertomansa mukaan hän käveli ovilinjalle, jolloin ovet törmäsivät häneen. Vahingon sattuessa lausunnonpyytäjä oli palaamassa myymälään ovesta, josta hän oli juuri tullut ulos. Ovi oli lausunnonpyytäjän kulkusuunnasta merkitty punaisella ympyrällä eli siitä ei ollut tarkoitus kulkea sisään.
 
Kyseiset liukuovet avautuvat henkilön tultua tutkan tunnistamisalueelle. Ovissa on noin 44 cm:n korkeudella turvavalokenno, jonka säteen katkeaminen avaa uudelleen sulkeutumassa olevat ovet. Lisäksi ovissa on automaattinen palautus oven törmätessä esteeseen. Lautakunnan käytettävissä ei ole tietoa siitä, minkä suuruiseksi ovien työntövoima, sulkeutumis- ja avautumisnopeus sekä aukioloaika oli säädetty.
 
Päivittäistavarakaupan automaattiovet kuuluvat korkean vahinkoriskin oviin, minkä vuoksi niiden turvalaitteisiin, säätöihin ja säännölliseen huoltoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Liikekiinteistön omistajan ennakoitavissa on se, että kiinteistöllä liikkuu ihmisiä, jotka iän tai muun syyn vuoksi eivät pysty liikkumaan kovin nopeasti. Myös tällaisen asiakaskunnan erityistarpeet tulisi ottaa huomioon liukuovien säädöissä ja turvalaitteissa. Liukuovien turvallisuutta voidaan lisätä käyttämällä alhaista työntövoimaa, alhaisia sulkeutumis- ja avautumisnopeuksia sekä pidempää aukioloaikaa. Myös käyttämällä useampaa kuin yhtä valokennoa oven karmissa turvallisuutta voidaan lisätä.
 
Lausunnonpyytäjä on kaatunut sulkeutumassa olevien liukuovien osuttua häneen. Asiakirjoista ei ilmene, että lausunnonpyytäjän kaatuminen olisi johtunut mistään muuta syystä kuin liukuovien osumisesta häneen. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä eivät ilmene kyseisissä liukuovissa vahinkohetkellä käytetyt säädöt eikä myöskään se miten liukuovien säännönmukainen huolto ja tarkastukset oli järjestetty. Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut, että liukuovien säädöissä ja turvalaitteissa olisi riittävästi otettu huomioon kiinteistöllä liikkuvien iäkkäiden asiakkaiden erityistarpeet. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut huolehtineensa riittävästi kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta. Näin ollen vakuutuksenottaja on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta.
 
Sillä, että lausunnonpyytäjä palasi ovesta, josta ei ole tarkoitus tulla sisään, ei lautakunnan käsityksen mukaan ole merkitystä asiassa. Ovilehdissä olevat värimerkinnät eivät ole siinä määrin tehokas opaste, että turvallisuus voitaisiin jättää yksinomaan niiden varaan.
  
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia