Haku

VKL 20/15

Tulosta

Asianumero: VKL 20/15 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.09.2015

Lakipykälät: 16

Vakuutuksen irtisanominen ja päättyminen. Irtisanomisesta ilmoittaminen. Vakuutuksen kohde. Vakuutuksenottajan velvollisuudet. Vakuutuksen päättymisen jälkeen sattunut palovahinko.

Tapahtumatiedot

Sementtivalimotoimintaa harjoittavan L Oy:n hallirakennuksista toinen oli tuhoutunut koneineen ja laitteineen palovahingossa 28.4.2014. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta palovahinkoa 1.7.2014 ja 26.8.2014 päivätyillä korvauspäätöksillään ilmoittaen, että kyseisen rakennuksen palovakuutus oli päättynyt 30.4.2010 vakuutusyhtiön irtisanottua sen. L Oy:n väitettyä, ettei se ollut tiennyt vakuutuksen päättymisestä, vakuutusyhtiö oli lausunut toimittaneensa sopimuksen xxxxxx-5 irtisanomisen kirjeitse 16.3.2010. L Oy:lle oli vuosittain lähetetty vakuutuskirjat, joista ilmeni, ettei tulipalossa tuhoutunut rakennus ollut vakuutettu. Rakennuksesta ei myöskään ollut peritty tai maksettu vakuutusmaksua vakuutuksen päättymisen 30.4.2010 jälkeen.

Asiakkaan valitus

L Oy on edelleen kiistänyt saaneensa tietoa vakuutuksen irtisanomisesta. L Oy:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiö oli toiminut vastuuttomasti, kun se oli ilmoittanut näin merkittävästä asiasta vain yhdellä kirjeellä, joka ei ollut saapunut perille.

L Oy:n edustajat olivat uskoneet yrityksen palovakuutusten olleen kunnossa. L Oy:n mukaan vakuutusasioihin perehtymätön henkilö ei voinut tietää, että yhtiön molemmista halleista olisi pitänyt tulla vakuutuskirja ja että rakennusten vakuutusmaksujen laskutusta olisi pitänyt seurata erikseen. Vakuutusten yhdistäminen samaan laskuun oli täysin normaalia. Vakuutuskirjoista ei selkeästi ilmennyt, että toinen halleista ei ollutkaan vakuutettu eikä vakuutusyhtiön yhteyshenkilö ollut tästä kertonut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että tuhoutuneella hallirakennuksella ei ollut vahinkohetkellä voimassa ollutta vakuutusta, joten korvausta ei voitu maksaa. Vakuutusyhtiö oli irtisanonut 16.3.2010 päivätyllä kirjeellä palovakuutuksen numero xxxxxx-5 päättymään vakuutuskauden lopussa 30.4.2010. Irtisanominen oli tapahtunut yleisten sopimusehtojen mukaisesti, eikä vakuutusyhtiöllä ollut velvollisuutta lähettää asiasta useita kirjeitä. Vakuutuksenottaja oli velvollinen tarkistamaan hänelle toimitetut vakuutuskirjat ja laskut, ja jos vakuutuksenottaja olisi näin menetellyt, ei hallirakennuksen vakuutuksen päättyminen 30.4.2010 olisi tullut yllätyksenä. Hallirakennuksen osalta ei ollut laskutettu vakuutusmaksuja irtisanomisen jälkeen.

Vakuutus oli irtisanottu yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Sille seikalle, että vakuutuksenottaja ei ollut osannut kiinnittää huomiota hallirakennuksen vakuuttamattomuuteen, ei voitu antaa asiassa merkitystä. Vakuutusturvan kulloinenkin sisältö samoin kuin siinä tapahtuneet muutokset olivat ilmenneet L Oy:lle toimitetuista vakuutussopimusta koskevista asiakirjoista, joihin perehtyminen oli vakuutuksenottajan vastuulla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys ensi sijassa siitä, oliko vakuutusyhtiö irtisanonut tehokkaasti L Oy:n omistaman hallirakennuksen palovakuutuksen numero xxxxxx-5 päättymään kulumassa olleen vakuutuskauden lopussa 30.4.2010.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vakuutukseen sovellettavien 1.1.2002 alkaen voimassa olleiden yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia. Yleisten sopimusehtojen kohdan 3.2 (Vakuutussopimuksen voimassaolo) mukaan vakuutussopimus voi olla joko määräaikainen tai jatkuva. Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun vakuutuskauden. Jatkuva vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa vuoden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutuksenantaja irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 4.2 (vakuutusmaksun viivästyminen) ja 15 (vakuutussopimuksen päättyminen) mainituista syistä.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 15.3 (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa) mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Yleisten sopimusehtojen vakuutussopimuksen muuttamista koskevan kohdan 14 B (Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset) mukaan, jos vakuutuksenantaja muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutussopimus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutussopimuslain 16 §:n 1 momentin mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus).

Saman pykälän 2 momentin mukaan, sellaisena kuin se on ollut tähän asiaan sovellettavassa laissa (543/1994), vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus säädetään 12 §:ssä.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjajäljennösten perusteella palovahingon kohteena ollut L Oy:n hallirakennus oli ollut 21.3.2009 päivätyn vakuutuskautta 1.5.2009 - 30.4.2010 koskevan vakuutuskirjan mukaan vakuutettuna palo- ja myrskyvakuutuksella, sopimusnumero xxxxxx-5. Lautakunta toteaa, että kyseiseen hallirakennuksen vakuutukseen sovellettujen yllämainittujen yleisten sopimusehtojen ja vakuutussopimuslain 16 §:n nojalla vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättymään vakuutuskauden lopussa 30.4.2010.

Vakuutusyhtiö on toimittanut lautakunnalle jäljennöksen 16.3.2010 päivätystä vakuutusta koskeneesta ja L Oy:n osoitteeseen osoitetusta irtisanomiskirjeestä. Kirjeen mukaan muun muassa vakuutusyhtiön myöntämät palovakuutukset liitettiin osaksi vakuutusyhtiön yritysvakuutusta, minkä vuoksi palovakuutukset erillisinä vakuutuksina poistuivat. Koska yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutusyhtiön oli irtisanottava vakuutus, jos vakuutussopimuksen keskeinen osa muuttui, vakuutusyhtiö oli ilmoittanut irtisanovansa L Oy:n hallirakennuksen palovakuutuksen xxxxxx-5 päättymään vakuutuskauden lopussa 30.4.2010.

L Oy:n väittämän mukaan kyseinen irtisanomisilmoitus ei ollut saapunut perille. Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentissa vakuutuksenantajan puolelta tapahtuvan tehokkaan irtisanomisen edellytykseksi on asetettu kirjallisen irtisanomisilmoituksen lähettäminen vakuutuksenottajalle lainmukaisessa määräajassa ennen vakuutuskauden päättymistä. Lautakunta katsoo, että irtisanomista on pidettävä lain mukaan pätevänä siinäkin tapauksessa, ettei sitä koskenut ilmoitus ollut saapunut perille, edellyttäen, että vakuutuksenantaja on lähettänyt irtisanomisilmoituksen vakuutuksenottajan ilmoittamalla osoitteella. Näin on nimenomaisesti todettu vakuutussopimuslain valmisteluasiakirjoissa (HE 114/1993, s. 52) vakuutusmaksun laiminlyöntiin perustuvaa irtisanomisoikeutta koskevan 39 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Koska vakuutusyhtiö oli lautakunnalle toimitetun kirjejäljennöksen perusteella arvioiden 16.3.2010 lähettänyt L Oy:lle vakuutussopimuslain 16 §:n mukaisen irtisanomisilmoituksen puheena olevan hallirakennuksen palovakuutuksen päättymisestä 30.4.2010, lautakunta katsoo, että kyseinen vakuutussopimus oli päättynyt 30.4.2010.

Siltä osin kuin L Oy on vedonnut siihen, ettei vakuutuksen päättymistä ollut voinut selkeästi havaita vakuutusyhtiön sille myöhemmin lähettämistä asiakirjoista, lautakunta toteaa, että vastuu vakuutussopimusten ja riittävän kattavan vakuutusturvan voimassa pitämisestä kuuluu ensisijaisesti vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottaja on velvollinen perehtymään vakuutuksenantajan voimassa olevan vakuutusturvan sisällöstä lähettämiin asiakirjoihin ja on tältä osin lähtökohtaisesti itse vastuussa mahdollisen laiminlyöntinsä aiheuttamista väärinkäsityksistä ja oikeudenmenetyksistä.

Tässä tapauksessa L Oy:n omaisuuden ja rakennusten vakuutukset olivat olleet lautakunnalle toimitettujen vakuutuskirjajäljennösten mukaan alun perin voimassa kahdella eri sopimusnumerolla xxxxxx-4 ja xxxxxx-5, niistä oli annettu erilliset vakuutuskirjat, vakuutusturvien sisältö oli ollut erilainen ja myös vakuutusten vakuutuskaudet olivat poikenneet toisistaan. Lisäksi vakuutusten kohteina olleet rakennukset oli vakuutuskirjoilla yksilöity toisistaan poiketen, päättyneessä palovakuutuksessa ”Paloakestävä rakennus (A)”, ja voimaan jääneessä yritysvakuutuksessa ”Paloapidättävä rakennus (B), vaikka rakennusten vakuutuspaikaksi olikin ilmoitettu sama osoite. Lautakunta katsoo, että vakuutusasiakirjoihin huolellisesti perehtyessään vakuutuksenottajan edustajien olisi myöhempien vakuutuskausien aikana pitänyt havaita toisen vakuutussopimuksen päättyminen irtisanomisilmoituksen mahdollisesta saapumatta jäämisestä huolimatta.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole velvollinen korvaamaan L Oy:n hallirakennuksen 28.4.2014 sattunutta palovahinkoa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

 

Jäsenet:

Makkula

Paloranta

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Vainio

Tulosta