Haku

VKL 20/11

Tulosta

Asianumero: VKL 20/11 (2011)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2011

Taimikon sienituho Metsänhoitoyhdistyksen antamat vahinkoarviot Taimikon arvo

Männynversoruoste oli tuhonnut tilalta K kaksi kuviota mäntytaimikkoa. Korvausta haettiin maatilavakuutuksesta 1.7.2010. 

Selvitys
Metsänhoitoyhdistyksen 15.10.2010 laatimassa vahinkoarviossa kasvutappio on määritelty Motti-ohjelman mukaan. Nykypuusto on kasvatettu 125 vuoden kiertoajalle ja siitä vähennetty saman ajanjakson metsänhoitotyöt. Yksikköhintoina on käytetty vuoden 2010 kantohintoja sekä hoitotöiden kustannuksia. Uudistamiskulut on laskettu vuoden 2009 toteutuneiden kustannusten mukaan.
 
Kuvion 3 osalta vahingon arvoksi on määritelty yhteensä 3 717 euroa. Taimikon arvo on 780 euroa ja uudistamiskulut 1 886 euroa. Kuvion 2 osalta vahingon arvoksi on määritelty 6 628 euroa. Taimikon arvoksi on määritelty 943 euroa. Kyseiselle kohteelle ei ole määritelty uudistamiskuluja, koska tuhoutuneen mäntypuuston lisäksi oletetaan sekapuuna kasvavan kuusi- ja koivupuuston täydentävän kohdetta jatkossa eikä tuhoutunutta taimikkoa uudisteta tässä vaiheessa.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
Vakuutusyhdistys on 20.10.2010 antamallaan korvauspäätöksellä suorittanut korvausta taimikon uudistamiskuluista kuviolla 3 metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaisesti vähennysten jälkeen 1 365,66 euroa. Korvaussummasta on vähennetty 200 euron omavastuu sekä ennakonpidätys. Korvauspäätöksen perusteluiden mukaan taimikon vahingoissa korvataan keinollinen metsittäminen vahingon johdosta syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi. Korvauspäätöksessä on lisäksi todettu, ettei korvattavissa vahinkotapahtumissa ole turvaa taimikon kasvutappioiden varalle. 
 
Vakuutusyhdistys on 2.11.2010 antamassaan korvauspäätöksessä lisäksi maksanut 188,24 euroa korvausta taimiston uudistamiskustannuksista, korvauksesta on vähennetty ennakonpidätys.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien vakuutusyhdistyksen antamia korvauspäätöksiä. Vakuutuksenottajan mukaan metsänhoitoyhdistyksen laatima vahinkoarvio ja vakuutusyhtiön korvaus eivät vastaa toisiaan. Metsänhoitoyhdistyksen laatima arvio vastaa tämänhetkistä taimikon arvoa eikä kyseessä ole kasvutappion korvaaminen kuten vakuutusyhdistys on ratkaisussaan väittänyt.
 
Vakuutusyhdistys on maksanut kuvion 3 osalta 232,40 euron korvauksen taimikon vahingosta kun metsänhoitoyhdistys on arvioinut taimikon vahingoksi 1 831 euroa. Kuvion 2 osalta vakuutusyhdistys ei ole maksanut korvausta lainkaan vaikka korvausta on haettu sienitaudin aiheuttamasta tuhosta 6 628 euroa.
 
Vakuutuksenottaja vaatii vakuutusyhdistystä maksamaan sienitaudista aiheutuneet vahingot korvaushakemuksen mukaisesti.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine                                                                                                                                        
Vakuutusyhdistys on todennut antamassaan vastineessa, että metsävakuutus ei ole täysarvovakuutus. Metsävakuutuksesta korvataan ehdoissa mainitut vahingot ehdoissa mainitussa laajuudessa. Nyt korvattavissa vahinkotapahtumissa ei ole turvaa taimikon kasvutappioiden varalle. Vakuutusehtojen mukaan taimikon vahingossa korvataan keinollinen metsittäminen vahingon johdosta syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi.
 
Nyt käsiteltävässä tapauksessa metsän vahingoittuneet kuviot 2 ja 3 ovat olleet valtapituudeltaan alle 7 metriä eli kyseessä on ollut taimikko. Vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusyhdistys on korvannut taimikon uudistamiskustannukset. Kuviolla 3 metsänhoitoyhdistyksen laskelma uudistamiskustannuksista on ollut 1886 euroa. Lisäksi vakuutusyhdistys on korvannut taimikon kustannusarvovahinkona korkoa uudistamiskuluille 8 vuodelta yhteensä 188,24 euroa. Kuviolle 2 metsänhoitoyhdistys ei ole laskenut uudistamiskustannuksia, koska metsän oletetaan uudistuvan luontaisesti. Siten kyseisellä alueella ei ole tarpeen tehdä keinollista metsittämistä vajaatuottoisuuden poistamiseksi eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia.
 
Vakuutuksenottajan vaatimukset koskien kasvutappioden korvaamista eivät perustu vakuutusehtoihin.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Maatilavakuutus
 
Kohta 1, Yleiskuvaus
Vakuutus sisältää, sen mukaan kuin vakuutuskirjassa on mainittu , metsävakuutuksen joko laajalla turvatasolla, perusturvatasolla tai suppealla turvatasolla. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa 3 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.
 
Kohta 2, Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puusto (valtapituus yli 7 metriä) ja taimikko (valtapituus korkeintaan 7 metriä). Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva, vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara sekä vakuutetun metsän uudistamiseen tarkoitetut taimet varastossa tai tilapäisesti, istutusta varten ajoneuvossa tai metsässä.
 
Kohta 3,Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset

Kohta 3.2 Laaja turvataso
 
Kohta 3.2.3, Eläin-, sienitauti- ja tulvavahinko taimikolle
Vakuutuksesta korvataan hyönteisten, jyrsijöiden, jänisten, metsäkauriiden, lintujen, sienitautien ja tulvan aiheuttama vahinko taimikolle, kun keinollinen metsittäminen on vahingon johdosta syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeellinen ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen.
 
Kohta 4, Korvaussäännökset

Kohta 4.1 Korvauksen laajuus

Kohta 4.1.2
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtuman johdosta taimikolle sen tuhoutumisesta aiheutunut vahinko (kustannusarvovahinko).
 
Kohta 4.2, Korvauksen määrän laskeminen ja suorittaminen

Kohta 4.2.1, Vahingon määrän arvioinnin perusteena on
— puuston hakkuuarvo
— puuston odotusarvo
— puutavaran hinta
— taimikon kustannusarvo
— taimien hinta
välittömästi ennen ja jälkeen vakuutustapahtuman.

Puuston hakkuuarvolla tarkoitetaan puustosta saatavaa kantorahaa käypinä puutavaralajeina myytäessä.

Puuston odotusarvolla tarkoitetaan puustosta tulevaisuudessa saatavien tuottojen perusteella laskettua nykyarvoa.
 
Puutavaran hinnalla tarkoitetaan hakatusta puutavarasta saatavaa myyntihintaa.
 
Taimikon kustannusarvolla tarkoitetaan taimikon perustamisesta ja kasvatuksesta aiheutuneita kustannuksia. Korvaus voidaan maksaa toteutuneiden taimikon uusimiskustannusten perusteella tai vaihtoehtoisesti käyttää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion laatimia summa-arvomenetelmän mukaisia taulukoita taimikon arvon määrittämiseksi.

 
Taimien hinnalla tarkoitetaan metsäpuiden taimien jälleenhankinta-arvoa.

Kohta 4.2.2
Vahingon määrän arvioinnissa ei oteta huomioon muita omaisuuteen liittyvien etuuksien menetyksiä tai vahingosta välillisesti aiheutuvaa tappiota taikka voiton tai muiden etujen menetystä.
 
Ratkaisusuositus
 
Männynversoruoste tuhosi mäntytaimikkoa kahdella kuviolla. Vakuutusyhdistys korvasi toisen kuvion taimien uudistamiskustannukset sekä kustannusarvovahinkona korkoa uudistamiskuluille 8 vuodelta. Toisen kuvion osalta ei korvattu mitään, koska tuhoutuneen lohkon oletettiin uudistuvan luontaisesti.
 
Vakuutuksenottajan mukaan metsänhoitoyhdistyksen laatima vahinkoarvio vastaa taimikon tämänhetkistä arvoa eikä kyseessä ole kasvutappion korvaaminen. Vakuutusyhdistys on korvannut taimikon uudistamiskustannukset esitettyjen selvitysten perusteella.
 
Metsänhoitoyhdistys on antamassaan arviossa esittänyt kuvion 3 osalta seuraavaa. Puusto on pituudeltaan 1,1 metriä, kehitysluokka T1-taimikko. Taimikon arvoksi on määritelty 780 euroa, kasvutappio 1 840 euroa ja uudistamistyöt -789 euroa. Uudistamiskulut kuusitaimien hankkimisesta ja istutuksesta ovat yhteensä 1 886 euroa. Kuvion 2 osalta puusto on määritelty pituudeltaan 2 metriseksi ja kehitysluokaksi T2- taimikko. Taimikon arvo on 943 euroa, kasvutappio 7 812 euroa ja uudistamistyöt – 2 127 euroa.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan sienitautien aiheuttama vahinko taimikolle, kun keinollinen metsittäminen on vahingon johdosta syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeellinen ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen. Lisäksi vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtuman johdosta taimikolle sen tuhoutumisesta aiheutunut vahinko (kustannusarvovahinko).
 
Vakuutusyhdistys on maksanut korvausta kuvion 3 osalta edellä mainittujen vakuutusehtojen mukaisesti. Koska kuvion kaksi osalta kyseisiä kustannuksia ei ole syntynyt, vakuutusyhdistys ei ole maksanut korvauksia. 
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhdistyksen asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsenet Taivalmaa ja Partanen. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta