Haku

VKL 200/16

Tulosta

Asianumero: VKL 200/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2016

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutettu toimiala. Vakuuttamisvirhe.

Tapahtumatiedot

A Oy suoritti kattotöitä B Oy:lle tuntityönä. B Oy:n urakkana oli huvilarakennuksen vanhan huopakaton purku ja uuden huovan asentaminen. Kermin asentamisen yhteydessä aiheutui 7.10.2015 palovahinko, jonka perusteella B Oy:n vastuuvakuutusyhtiö oli suorittanut korvauksen vahingonkärsineelle ja vaatinut takautumisoikeutensa perusteella A Oy:tä suorittamaan sille 50 prosenttia mainitusta korvauksesta. A Oy on hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen korvauspäätöksellä 7.12.2015 ja lausunut ettei vahinkoa ollut aiheutettu vakuutetussa toiminnassa. A Oy:n vastuuvakuutukseen oli merkitty toimialaksi kiinteistönhoito.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja A Oy on lausunut valituksessaan, että kun vakuutukset siirrettiin vakuutusyhtiöön vuonna 2012, keskusteluja oli käyty siitä, että yritys oli monialayritys. Vakuutusyhtiön edustaja valitsi toimialaksi kiinteistönhoidon. Vakuutuksenottajan toiminta vaihtelee ruoholeikkuusta puunkaatoon ja kattotöihin. Aiemmassa vakuutuksessa toisessa vakuutusyhtiössä vakuutettuna oli useita toimialoja. A Oy pyytänyt Vakuutuslautakuntaa arvioimaan, onko A Oy:llä velvollisuus suorittaa B Oy:n vastuuvakuutusyhtiölle vaadittu korvaus.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei kyse ollut vakuuttamisvirheestä. Vakuutuksen tehnyt henkilö ei muista tarkasti vakuutuksentekotilanteeseen liittyviä yksityiskohtia. Vakuutuksen tehneen vakuutusyhtiön asiakaspäällikön mukaan kattotyöt olisi vakuutettu, jos niistä olisi ollut puhetta vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottajan yritystoiminta oli kehittynyt vuosien aikana eikä yhteistyötä B Oy:n osattu ennustaa vakuutuksentekotilanteessa.

Kiinteistönhoidon toimiala kattaa toimialaluokituksen TOL 2008 mukaan mm. ulkoalueiden hoitoa, kiinteistön pienkorjauksia ja kunnossapitotöitä sekä mökkitalonmiestehtäviä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutetussa toiminnassa ja minkä laajuisena vakuutus oli tarkoitus ottaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Saman pykälän 2 momentin mukaan tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta.

Saman lain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kiinteistöjen hoitoa koskevan erityisehdon mukaan poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon YT300 kohdasta 2.3 vakuutuksesta korvataan hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutettu vahinko.

Vakuutus ei kata hoidettavaksi otetun kiinteistön omistajan vastuuta. Tämän erityisehdon perusteella korvattavissa vahingoissa omavastuu on toiminnan vastuuvakuutuksessa muutoin sovellettavan omavastuun kolminkertainen määrä.

Muilta osin noudatetaan toiminnan vastuuvakuutusehtoja.

Rajoitusehtokohdan 2.13 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut muunlaisesta toiminnasta kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

Asian arviointi

A Oy:n mukaan vakuutusyhtiön edustaja valitsi toimialan vakuuttamistilanteessa vuonna 2012. Vakuutuskirjaan oli vakuutetuksi toimialaksi merkitty kiinteistönhoito. Vakuutuslautakunnalle toimitetussa 1.10.2012 päivätyssä vakuutusehdotuksessa on toimialaksi merkitty ”kiinteistönhoito/mökkitalkkari”. A Oy:n mukaan vakuuttamistilanteessa kävi ilmi, että kyse oli monialayrityksestä. Vakuutusyhtiö mukaan kiinteistönhoito kattaa toimialana A Oy:n mökkitalonmiestoiminnan, kiinteistöjen pienkorjaukset, kunnossapitotyöt sekä ulkoalueiden hoidon.

Vakuutusyhtiön edustajan mukaan, jos kattotyö olisi vakuutettu, jos niistä olisi mainittu myyntitilanteessa. 18.10.2015 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan A Oy oli aloittanut yhteistyön B Oy:n kanssa noin kahta vuotta aikaisemmin. A Oy on kertonut vakuutusyhtiölle, etteivät kattotyöt ole yrityksen päätyön vaan kattotöitä suoritetaan ainoastaan ”B Oy:n kautta”. A Oy:n edustaja on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, ettei se tee varsinaisia kattourakoita yrityksensä nimissä. B Oy:lle tehtävien töiden osuus liikevaihdosta on noin 50 prosenttia. A Oy on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että yhteistyön aikana sopimusta oli päivitetty vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Tästä ei ole kuitenkaan esitetty selvitystä, eikä A Oy ollut toimittanut myöskään selvitystä siitä, mikä toimiala oli vakuutettuna edellisessä vakuutusyhtiössä.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kattotulityöurakan suorittaminen kuulu vakuutettuun kiinteistönhoito- tai mökkitalonmiestoimialaan. Kattourakan suorittamisessa toisen yrityksen työntekijänä ei ole kyse myöskään mökkitalonmiestöihin kuuluvista kunnossapito- tai korjaustoimenpiteistä. Vakuutusyhtiön edustajan mukaan kattotyöt olisi vakuutettu, jos vakuutuksenottaja oli ilmoittanut niiden kuuluvan sen harjoittamaan toimintaan. Koska asiassa ei ole edes väitetty, että A Oy olisi myyntitilanteessa maininnut kattotulitöiden suorittamisesta tuntityönä, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole tehnyt virhettä vakuuttamisessa, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta kattotulitöitä suoritettaessa aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia