Haku

VKL 200/15

Tulosta

Asianumero: VKL 200/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.09.2015

Vahingon syystä annettu selvitys. Oliko veden pääsy lattiakaivoon estynyt? Rajoitusehdon kohtuuttomuus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja huomasi 15.3.2015 herätessään illanvieton jälkeen, että hänen vuokrahuoneistonsa lattialla oli vettä. Vakuutuksenottaja kävi sulkemassa auki olleen suihkun ja alkoi kuivata huoneistoa. Pelastuslaitoksen henkilökunnan saapuessa paikalle vakuutuksenottajalle selvisi, että vesi oli valunut hänen huoneistonsa alapuolella kahdessa kerroksessa sijaitseviin asuntoihin. Vakuutuksenottaja oli hakenut korvausta huoneistoille aiheutuneista vuotovahingoista vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutuksenottaja oli kertonut vakuutusyhtiöön 26.3.2015 lähettämässään sähköpostiviestissä, että hänen taipumuksensa unissakävelyyn saattoi vaikutta vahingon syntymiseen. Vakuutuksenottaja epäili, että pesuhuoneessa olleesta pyykkitelineestä oli pudonnut jokin tekstiili, joka oli estänyt veden pääsyn viemäriin. Vakuutuksenottaja kertoo nauttineensa edellisenä iltana muutaman oluen, mutta kieltää olleensa vahvassa humalatilassa.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 30.3.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt. Koska viemäri sijaitsi aivan suihkun vieressä ja viemärissä ei havaittu tukosta vahingon jälkeen, on todennäköistä, että pyykkitelineestä pudonnut tekstiili oli estänyt veden pääsyn lattiakaivoon. Mitään muuta syytä vahingon aiheutumiselle ei ollut esitetty.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vahinko tulisi korvata vastuuvakuutuksesta, koska mitään varmaa selvitystä siitä, että lattiakaivo olisi ollut peitettynä, ei ollut esitetty. Ottaen huomioon vakuutuksenottajan terveysongelmat ja hänen taloudellinen tilanteensa, oli kohtuutonta, että vakuutusyhtiö oli jättänyt korvauksen suorittamatta rajoitusehdon perusteella. Vakuutuksenottaja on toimittanut Vakuutuslautakunnalle 23.3.2015 päivätyn neurologian poliklinikan lääkärinlausunnon, jonka mukaan hänellä oli ollut noin kahden vuoden ajan uniongelmia ja väsymystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei vakuutuksenottaja ollut kertomuksensa mukaan aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan, joten kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma. Ottaen huomioon, että kylpyhuoneen lattia oli varustettu kaadoilla, jotka ohjaavat veden lattiakaivoon ja lattiakaivo sijaitsi välittömästi suihkun alla, ei vahinko ole voinut johtua muusta seikasta kuin lattiakaivon peittäneestä esineestä. Vakuutuksenottajalla on vakuutusyhtiötä paremmat edellytykset toimittaa riittävä selvitys vahinkotapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä tuottamuksella aiheutettu korvattava vakuutustapahtuma vai rajoitusehdon mukainen vahinko, joka aiheutui siitä, että veden pääsy lattiakaivoon oli estynyt. Asiassa on kysymys myös sen arvioimisesta, johtiko kyseisen rajoitusehtokohdan soveltaminen kohtuuttomuuteen tässä tapauksessa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 3.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla, tässä tapauksessa vakuutuksenottajalla, on näyttövelvollisuus siitä, että kyseessä oli vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa vahingon aiheutuneen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla.

Vakuutuksenottaja on kertonut vahinkoselvittelyn aikana unissakävelytaipumuksestaan, jonka hän katsoo vaikuttaneen vahingon syntymiseen. Hän oli epäillyt, että suihkun alla olevasta pesuhuoneen pyykkitelineestä olisi tippunut lattialle jokin esine, joka oli estänyt veden pääsyn lattiakaivoon. Vakuutuksesta ei rajoitusehdon 3.12 mukaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.

Asiassa on riidatonta, että vuotovahinko oli aiheutunut suihkuvedestä. Suihku oli auki vakuutuksenottajan herätessä. Koska viemärissä ei ollut esitetyn selvityksen perusteella havaittu tukosta ja kylpyhuoneen lattian kaadot johtivat suihkuveden viemäriin, on vahinko Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan todennäköisesti aiheutunut tekstiilin tai muun esineen peittäessä lattiakaivon kannen siten, että suihkuveden pääsy lattiakaivoon oli estynyt. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiassa ollut myöskään esitetty selvitystä siitä, että vakuutuksenottaja olisi aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan, vaan vakuutuksenottaja epäilee hänen unissakävelytaipumuksensa vaikuttaneen vahingon aiheutumiseen. Koska vuotovahinko oli esitetyn selvityksen perusteella todennäköisesti aiheutunut siitä, että jokin esine oli estänyt suihkuveden pääsyn lattiakaivoon, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksesta rajoitusehdon perusteella.

Vakuutuksenottajan mukaan hänen terveydentilansa ja taloudelliset olosuhteensa huomioiden oli kohtuutonta, että vakuutusyhtiö oli jättänyt korvauksen suorittamatta rajoitusehdon perusteella. Vakuutuslautakunta toteaa, että kynnys pitää vakuutussopimukseen kirjattuja ja vakuutuksenottajan tiedossa olleita rajoitusehtoja kohtuuttomina siinä merkityksessä kuin kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ssä on säädetty, on pidettävä vakiintuneen ratkaisu- ja oikeuskäytännön perusteella hyvin korkealla. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2001:135 mukaan vakuutusturvan laajuus on yleensä sopimuksenvarainen asia, ja vakuutusmaksun määrä riippuu siitä, kuinka laajaksi vakuutuksen perusteella korvattavien tapahtumien piiri on sovittu. Sellaiseen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee ennakkopäätösten mukaan suhtautua varsin pidättyvästi. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia erityisen painavia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että kyseessä olevan rajoitusehdon soveltaminen johtaisi vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta