Haku

VKL 200/14

Tulosta

Asianumero: VKL 200/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Fastighetsförsäkring. Ersättningsgillt skadefall. Byggfel. Vattenskada som orsakats av att ett kopparrör frusit. Var det fråga om en oförutsedd och plötslig skada?

Uppgifter om händelseförloppet

En vattenskada upptäcktes 23.1.2014 i en idrottshall som ägs av försäkrings­tagaren, en stad. Enligt skadegranskningen hade skadan orsakats av att kall luft hade kommit in genom ett ventilationsrör som hade tagits upp i en skarv. Den kalla luften gjorde att vattenledningen frös och byggnaden fick vattenskador. Ersättning för reparationskostnaderna har sökts från fastighetsförsäkringen.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget ansåg i sitt 30.1.2014 daterade ersättningsbeslut att skadan inte varit en plötslig och oförutsedd händelse eftersom den varit en följd av att kall luft har kommit in i konstruktionen genom ett öppet ventilationsrör. Därför kan ersättning inte betalas.

Besvär

Försäkringstagaren är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och ber Försäkringsnämnden rekommendera ett avgörande. Försäkrings­tagaren har i sitt bemötande som daterats 28.3.2014 ansett att det inte varit fråga om ett medvetet byggfel; i stället har ventilationsröret lämnats öppet i misstag.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har i sitt 8.5.2014 daterade bemötande ansett att det inte kan anses vara en oförutsedd händelse när ett öppet ventilationsrör gör att kall luft fritt kan strömma in. Med hänvisning till detta kan kostnaderna för att reparera skadorna som uppstått när röret frusit inte ersättas från försäkringen.

Utredningar

Enligt den 28.1.2014 daterade skadegranskningsrapporten hade ett koppar­rör sprängts på grund av frysning. Kall uteluft hade strömmat fritt in genom ett ventilationsrör. Installationerna var inte synliga. På grund av det ned­sänkta taket har uteluften kunnat kyla ner mellanrummet mellan betong­valvet och det nedsänkta taket, då rumsluften inte lika effektivt värmt upp intill rören. När skadan upptäcktes låg det vatten på golvet i hela korridoren. Vatten hade också runnit över trösklarna in i omklädnings­rummen. Av de fotografier som bifogats till fuktkartläggningen framgår att ventilationsröret var isärtaget i en skarv, så att kall luft kunde ta sig in i konstruktionen.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

24.3 Läckage

Försäkringen ersätter skada på konstruktioner förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från

- byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar (se punkt 26.3.2)

- byggnadens inre regnvattenledningar

- fasta bruksanordningar belägna i byggnadens egna gemensamma utrymmen

- till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin i hushållsbruk.

Försäkringen ersätter inte

- skada som förorsakats av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel

- skada som ersätts med stöd av lag, garanti eller annan försäkring.

25 Säkerhetsföreskrifter

25.4.1 Försäkringstagaren bör sköta det försäkrade ledningsnätet med omsorg och skydda det mot frysning. Ledningsnätet bör tömmas på vatten om byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn.

Avgörande

I ärendet handlar det om att bedöma huruvida vattnet har strömmat plötsligt och oförutsett och huruvida det i vattenskadan således är fråga om ett ersättningsgillt försäkringsfall. Försäkringsbolaget har ansett att det inte är fråga om en oförutsedd skada eftersom skadan har orsakats av ett byggfel.

Försäkringsnämnden anser på basis av den utredning som lagts fram att det i ärendet är ostridigt att kopparröret gick sönder för att det hade frusit. Att röret frös berodde i sin tur på att kall luft strömmade in genom ett ventilationsrör som fanns i takutrymmet och inte hade monterats ihop. Det har varit fråga om en skada som orsakats av ett byggfel som avses i begränsningsvillkoren, inte en oförutsedd skada. Försäkringsnämnden anser därmed att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är förenligt med villkoren.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Melander samt ledamöterna Sario, Uimonen, Laapotti och Vaitomaa. Sekreterare var Nikunlassi.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta