Haku

VKL 200/13

Tulosta

Asianumero: VKL 200/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Hemförsäkring. Läckage från avloppsbrunn vid störtregn. Är skadan ersättlig?

Uppgifter om händelseförloppet

I bostadsaktiebolaget A:s flera lägenheter har det inträffat fuktskador, då det har regnat mycket under natten mot 27.8.2012. Stadens vattenreningsverk samt avloppsnät har inte haft tillräckligt med kapacitet att uppta vattenmängderna. Detta har lett till att avloppsvatten har trängt in i flera hushåll i ifrågavarande stadsdel. Företaget L har genomfört en skadegranskning på skadeplatsen 30.8.2012 på bostadsaktiebolaget A:s begäran.

Även den lägenhet, som tillhörde aktieägaren C, har drabbats av omfattande skador då avloppsslammet har stigit upp till 35–40 cm från golvet. Skadorna har inträffat på källarvåningen där köket och badrummet är belägna.

Aktieägaren C har ansökt om ersättning för skadorna. Då skadorna inträffade har C:s hemförsäkring täckt hemmets lösegendom med följande skydd: brand/storm, stöld/skadegörelse/elfenomen, läckage samt annan plötslig och oförutsedd händelse. Självrisken har varit 150 euro.

Försäkringsbolagets beslut 29.8.2012 och 30.8.2012

Försäkringsbolaget har vägrat betala ersättning för skadorna i beslutet 29.8.2012. Bolaget har hänvisat till försäkringsvillkorens punkt 25.3.3 enligt vilken försäkringen inte ersätter skada som har orsakats av att vatten vid regn, störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning. Försäkringen ersätter inte heller skada till följd av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning.

Försäkringsbolaget har konstaterat att vattenskadan har orsakats av störtregn och att stadens avloppssystem inte har kunnat svälja den stora vattenmängd som kommit under natten. Försäkringsbolaget har hänvisat till försäkringsvillkor och ansett att skadan inte ersätts från försäkringen. Således har försäkringsbolaget vägrat betala ersättning för skadorna på lösöret.

Kunden C har bett försäkringsbolaget pröva fallet på nytt. Försäkringsbolaget har fattat ett nytt nekande beslut i ärendet 30.08.2012.

Besvär

Kunden C har bett Försäkringsnämnden om en rekommendation till avgörande i ärendet. I sitt besvär upprepar kunden händelseförloppet och anser att det är orimligt om skadorna inte ersätts från försäkringen. Flera andra personer, vars aktielägenheter har drabbats av samma skador, har fått ersättning av vissa andra försäkringsbolag.

Kunden konstaterar att hon har köpt lägenheten 2010 och då totalrenoverat köket och badrummet till en total kostnad på cirka 25 000 euro. Efter det har lägenheten värderats till minst 130 000 euro. Då kunden inte har fått ersättning för skadorna och hon inte har haft ekonomiska möjligheter att låta bygga upp allting på nytt, har hon bestämt att sälja lägenheten till sin närmaste granne i det skick den var i december 2012 för 113 000 euro.

Enligt kunden är den ekonomiska förlusten totalt cirka 12 500–24 500 euro. I beloppet ingår extra boendekostnader (900 euro), saneringsarbete (isolering, vattenisolering, kakel, tapeter, mål) samt skadad lösegendom.

Kunden konstaterar även att staden, som har ansvaret för avloppssystemet, har små möjligheter att ersätta skadorna. Risken är stor att hon aldrig kommer att få någon ersättning för det som hon har förlorat, vilket är enligt kunden ytterst orimligt och orättvist.

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget de synpunkter som framgår i bolagets tidigare beslut.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Tillämpliga försäkringsvillkor

I det aktuella fallet tillämpas hemförsäkringsvillkor 88G som har tagits i bruk i försäkringsbolaget från och med 1.1.2012. Enligt försäkringsvillkor:

25.3 Läckage

25.3.2 Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från

– byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeled­ningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar

– byggnadens invändiga regnvattenledningar

– byggnadens egna fasta bruksanordningar belägna i gemensamma utrymmen

– till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och av­stängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin i hus­hållsanvändning.

25.3.3 Försäkringen ersätter inte

– skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen.

– skada genom att vatten vid regn, störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning.

25.4 Annat plötsligt och oförutsett

25.4.1 Försäkringen ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom.

25.4.1.2 Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen.

25.4.2 Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats:

25.4.2.9 skada genom att vatten vid regn, störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning.

25.4.2.10 skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen.

25.5.6.4 Bortaboende vid fuktskadesanering

Avvikande från villkorspunkt 27.3.2 ersätter försäkringen extra boendekostnader då lägenheten som försäkringstagaren använder som sin stadigvarande bostad blivit obrukbar på grund av fuktskada som inträffat i annan än försäkringstaga­rens bostad. --

27.3.2 Förutom direkt sakskada ersätter försäkringen

– de tilläggskostnader som åsamkats den försäkrade genom att bostaden blivit helt eller delvis oanvändbar på grund av i punkt 25 nämnda skadefall--

Avgörande

I det aktuella fallet är det ostridigt att kunden C:s aktielägenhet har drabbats av omfattande läckageskador, då stadens avloppssystem inte har haft kapacitet att uppta alla vattenmängder vid störtregn och avloppsvatten har trängt in på källarvåningen. Försäkringsnämnden anser det vara ostridigt att översvämningen i C:s aktielägenhet har härstammat från avloppsbrunnen i samma lägenhet.

I det aktuella fallet är det stridigt, om skadorna borde ersättas från C:s hemförsäkring.

Försäkringsnämnden konstaterar att C:s försäkring täcker hemmets lösegendom. Själva byggnaden, som tillhör bostadsaktiebolaget, är inte försäkrad till någon del med C:s hemförsäkring. I det aktuella fallet är det fråga om endast C:s hemförsäkring, inte om bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring.

Försäkringsnämnden tar således närmare ställning till frågan, om skadorna på C:s lösegendom eller C:s extra boendekostnader borde ersättas från C:s hemförsäkring.

Enligt villkorspunkterna 25.3.3 och 25.4.2.9  ersätter försäkringen inte skador som har orsakats av att vatten tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning vid regn eller störtregn. I det aktuella fallet har vatten runnit från avloppsbrunnen eller avloppsledningen vid regn eller närmare vid störtregn precis på det sätt som enligt försäkringsvillkoren utesluter ersättningen. Således anser Försäkringsnämnden att försäkringen inte ersätter ifrågavarande skador på lösegendomen.

Enligt villkorspunkt 27.3.2 ersätter försäkringen inte bara direkta sakskador utan också bl.a extra boendekostnader som har föranletts på i punkt 25 nämnda skadefall. Rubriken till villkorspunkt 25 är ”Skadefall som ersätts samt begränsningar i samband därmed”. Försäkringsnämnden uppfattar att det hänvisas i villkorspunkt 27.3.2 till sådana skadefall som ersätts från försäkringen. Således ersätter försäkringen inte extra boendekostnader i sådana fall där försäkringen inte ersätter den ursprungliga skadan.

Ett undantag från ovannämnd villkorspunkt 27.3.2 ingår i villkorspunkt 25.5.6.4. Undantaget gäller sådan situation där bostaden har blivit obrukbar på grund av fuktskada som inträffat i annan än försäkringstagarens bostad. I det aktuella fallet har fuktskadan inträffat i försäkringstagarens (C) bostad. Således kan villkorspunkt 25.5.6.4 inte tillämpas i det aktuella fallet. Därmed ersätter försäkringen inte heller C:s tilläggskostnader för boende i det aktuella fallet.

På grundval av ovannämnda synpunkter rekommenderar Försäkringsnämnden inte att betala ersättning i ärendet.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Melander, ledamöterna Laapotti, Sario och Uimonen samt suppleanten Rantala. Sekreterare var Tala.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia