Haku

VKL 196/13

Tulosta

Asianumero: VKL 196/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2013

Henkilövahingon korvaaminen. Pysyvän haitan korvaus.

Tapahtumatiedot

A (s. 1985) astui 24.11.2008 lapsi sylissään lumen peittämän avoimen kaivon päälle, minkä seurauksena hänen vasen jalkansa upposi kaivoon. A loukkasi tapaturman seurauksena selkänsä ja häntäluunsa. Korvausta vahingosta haettiin kiinteistön vastuuvakuutuksesta.

Vahinko katsottiin vastuuvakuutuksesta korvattavaksi. Vakuutusyhtiö maksoi A:lle korvausta hoitokuluista sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta. Asia on ollut Vakuutuslautakunnan käsiteltävänä diaarinumerolla VKL 415/10, jolloin Vakuutuslautakunta suositteli vakuutusyhtiötä maksamaan kivun, säryn sekä muun tilapäisen haitan osalta lisäkorvausta. Lautakunta katsoi, ettei A:lle ollut jäänyt vahingon seurauksena pysyvää haittaa.

Asian jatkokäsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö maksoi korvauspäätöksellä 25.7.2011 A:lle lautakunnan ratkaisusuosituksen mukaisen lisäkorvauksen kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta. Lautakunnan ratkaisusuosituksen mukaisesti yhtiö katsoi, ettei A:lle ollut jäänyt vahingon seurauksena korvattavaa pysyvää haittaa.

A toimitti tämän jälkeen vakuutusyhtiölle uuden, 22.10.2012 päivätyn korvausvaatimuksen ja sen liitteenä E-lääkärinlausunnon 30.4.2012. A vaati korvausta vahingosta aiheutuneesta pysyvästä haitasta.

Yhtiö vastasi A:n vaatimukseen kirjeellä 13.11.2012. Yhtiö ilmoitti, ettei se voi antaa vahinkoasiassa uutta päätöstä, koska asiassa ei ollut esitetty asiaan vaikuttavaa uutta selvitystä.

A palasi yhtiön vastauksen jälkeen asiaan kirjeellä 14.12.2012, jossa huomautti, ettei vakuutusyhtiö ollut ottanut aiemmissa päätöksissään huomioon 30.4.2012 päivättyä E-lääkärinlausuntoa. Yhtiö vastasi A:n kirjeeseen 3.1.2013. Yhtiö katsoi edelleen, ettei sille ollut toimitettu asiaan vaikuttavaa uutta selvitystä eikä asiaa siten tullut käsitellä uudelleen.

Valitus

A pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta pysyvän haitan osalta. A viittaa lautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 451/10, jossa lautakunta on katsonut, ettei häntäluun osalta ole osoitettu vamman aiheuttamia muutoksia. A on saanut hoitavalta lääkäriltään 30.4.2012 päivätyn lääkärinlausunnon, jossa lääkäri toteaa, että alaselän ja häntäluun kipu johtuu 26.11.2008 sattuneesta tapaturmasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vahingonkorvauslakiin ja toteaa, että sillä, jolle on aiheutettu ruumiinvamma tai muu henkilövahinko, on oikeus saada korvaus sairaanhoitokustannuksista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta.

Korvaus pysyvästä haitasta määritellään soveltuvin osin sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaan. Korvauksen määrä lasketaan liikennevahinkolautakunnan antamien normien perusteella. Tämä on vastuuvahingoissa vakiintunut käytäntö, jota myös oikeuskäytännössä yleensä noudatetaan. Vakuutusyhtiölle toimitettujen lääkärinlausuntojen ja Vakuutuslautakunnan asian VKL 451/10 käsittelyn yhteydessä hankkiman, 23.3.2011 päivätyn asiantuntijalausunnon perusteella yhtiö on arvioinut, että tapaturmasta ei ole aiheutunut pysyvää haittaa.

Korvaus tilapäisestä haitasta maksetaan liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden perusteella. Myös tämä perustuu vastuuvahinkojen vakiintuneeseen korvauskäytäntöön ja oikeuskäytäntöön. Tilapäisen haitan yhtiö on arvioinut kuuluvan liikennevahinkolautakunnan normien luokkaan 2 (lievät vammat). Korvauksena kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta yhtiö on maksanut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksen VKL 451/10 mukaisesti 700 euroa.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle asunto-osakeyhtiölle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa lisättävää.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingonkärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta.

Ratkaisusuositus

Vakuutuslautakunta voi käsitellä kerran jo käsittelemänsä asian uudelleen, jos asiassa ratkaisusuosituksen antamisen jälkeen ilmenee uutta asiaan vaikuttavaa selvitystä.

Vakuutuslautakunta on käsitellyt A:lle tapaturmasta 24.11.2008 aiheutunutta pysyvää haittaa aiemmin diaarinumerolla VKL 451/10. Asiassa on pyydetty asiantuntijalausuntoa lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, dosentti Timo Niinimäeltä. Niinimäki on todennut, että A:n häntäluukipu on todennäköisessä syy-yhteydessä sattuneeseen tapaturmaan. Häntäluun osalta ei kuitenkaan ole osoitettu vamman aiheuttamia pysyviä muutoksia. Häntäluun ruhjevamman aiheuttamalla kiputilalla on taipumus ajan oloon korjautua, vaikka parantumisessa saattaa kestää pitkään. Selän kiputila on Niinimäen mukaan liittynyt A:lla todettuihin selän rappeumalöydöksiin, jotka eivät liity tapaturmaan. Lautakunta on katsonut, että A:n häntäluukivulla on syy-yhteys tapaturmaan. Sen sijaan A:lle ei ole voitu katsoa aiheutuneen tapaturmasta pysyvää haittaa. A:lla todettu selän kipuoireisto johtuu hänellä jo aikaisemmin oireilleesta selän välilevysairaudesta, eikä sen ole voitu katsoa olevan syy-yhteydessä tapaturmaan. A:n häntäluun osalta asiassa ei ole esitetty vamman aiheuttamia pysyviä muutoksia.

A on toimittanut valituksensa tueksi uutena selvityksenä 30.4.2012 päivätyn E-lääkärinlausunnon. Lausunnon mukaan A on työssä puutarhakaupassa. Istuessa hänellä on edelleen kipuja ja hän joutuu käyttämään erikoistuolia tai tyynyä. Istuessa ja sipulilaatikoita nostellessa alaselkä kipeytyy, mistä aiheutuu tarve käyttää kipulääkitystä. A:n hoitava lääkäri viittaa fysiatrin 16.9.2009 päivättyyn sairauskertomustekstiin, jonka mukaan fysiatri on pitänyt A:n selkäoireistoa tapaturmaan liittyvänä. Vastaanotolla 27.4.2012 A on kertonut tekevänsä tällä hetkellä enemmän istumatyötä. Istuessaan hän käyttää tyynyjä. Häntäluun kärki on istumisesta kipeytynyt ja palpaatioarka. A:lle on määrätty kivun hoitoon tarvittaessa tulehduskipulääkettä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A on vastaanottokäynnillä 27.4.2012 kuvannut häntäluussaan edelleen kipua. Vastaanottokäynniltä laaditusta, 30.4.2012 päivätystä E-lääkärinlausunnosta ei kuitenkaan käy ilmi edelleen jatkuvaa kipua selittävää, esimerkiksi kudos- tai hermovaurioon viittaavaa objektiivista löydöstä. Fysiatrin sairauskertomusmerkintä, johon E-lausunnossa viitataan, on ollut lautakunnan käytössä jo asiaa VKL 451/10 ratkaistaessa. Lautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella asiaa olisi arvioitava toisin kuin ratkaisusuosituksessa VKL 451/10. Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia