Haku

VKL 195/16

Tulosta

Asianumero: VKL 195/16 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2016

Lakipykälät: 69

Varkausvahinko. Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä. Oliko korvattavan tapahtuman sattuminen osoitettu?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ilmoittanut, että hänen moponsa oli hävinnyt kotipihasta. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa.

Yhtiö toteaa, että asiakas oli ilmoittanut vahingosta 12.1.2015, melkein kaksi kuukautta anastuksen jälkeen. Ensimmäiseen vahinkoilmoitukseen asiakas oli ilmoittanut anastuspäiväksi 26.11.2014 klo 12.00. Poliisin tutkintailmoitukseen anastusajaksi oli kirjattu 26.11.2014 klo 12.00–15.00. Tutkintailmoituksen mukaan asiakkaalle oli kuitenkin ilmoitettu jo 19.11.2014, että mopo löytyy läheisen tien varrelta.

Asiakas oli tehnyt seuraavan vahinkoilmoituksen 21.1.2015. Sen mukaan mopo oli anastettu 19.11.2014. Asiakas ilmoitti mopon arvon 900 euroa suuremmaksi kuin 12.1.2015 tekemässään ilmoituksessa. Tutkintailmoituksen mukaan poliisi oli ilmoittanut asiakkaalle 19.11.2014 mopon löytymisestä, jolloin asiakas oli kertonut mopon olleen jollakulla lainassa. Lisäksi oli kirjattu, että mopo oli jälleen löytynyt läheisen tien varrelta 30.11.2014, mutta asiakas ei ollut hakenut sitä.

Yhtiö totesi, että asiakas oli kertonut lainanneensa mopoa jollekulle ennen anastusta, mutta hän ei muistanut, kuka tämä oli ja milloin lainaaminen oli tapahtunut. Asiakas oli kuitenkin varma siitä, että mopo oli anastettu 12.11.2014 klo 12.00–15.00 hänen ollessaan nukkumassa. Lisäksi asiakkaalla ei kertomansa mukaan ollut mahdollisuutta hakea mopoa pois, sillä poliisi ei ollut ilmoittanut sen löytymisestä. Poliisin merkintöjen mukaan mopon sijaintipaikasta oli ilmoitettu hänelle kahdesti. Vakuutusyhtiö totesi lisäksi, että asiakas oli tehnyt 19.11.2014 sattuneesta anastuksesta vahinkoilmoituksen vasta 21.1.2015, kun taas myöhemmin eli 26.11.2014 sattuneesta vahingosta hän oli ilmoittanut jo 12.1.2015.

Vakuutusyhtiö katsoi jäävän näyttämättä, että mopo olisi anastettu. Asiakas oli kahdesti ilmoittanut mopon anastetuksi, poliisi oli löytänyt sen molemmilla kerroilla samasta paikasta, eikä asiakas ollut reagoinut ilmoitukseen. On epäselvää, oliko mopo lainassa ja kuka sitä oli lainannut. Asiakas oli ilmoittanut anastetuksi myös kaksi kypärää, mutta yhtiö ei pidä uskottavana, että niitä olisi säilytetty marraskuussa ulkona, sään armoilla.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön kielteiseen korvauspäätökseen ja vaatii moponsa ja kypäröiden korvaamista. Mopo on anastettu 26.11.2014. Asiakkaalla oli tuolloin mielenterveysongelmia, ja hän oli sairaalahoidossa pian anastustapahtuman jälkeen. Tämä on voinut vaikuttaa epäselvyyksiin asian hoidossa. Asiakkaalla on ollut ongelmia päivittäisen arjen hoitamisessa, vahinkoilmoituksista puhumattakaan.

Asiakas katsoo tehneensä parhaansa mopon löytämiseksi, ilman tulosta. Hän ei ole saanut mopoaan takaisin muttei myöskään korvausta varkaudesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa vahinkoilmoituksiin ja poliisin tutkintailmoitukseen. Korvauskäsittelijä oli saanut poliisilta puhelimitse tiedon 5.3.2015, että mopo löytyi edelleen samasta paikasta asiakkaan kotia lähellä olevan tien varrelta. Vakuutus oli irtisanottu päättymään 19.3.2015 vilpillisesti annettujen väärien tietojen perusteella.

Asiakas oli itse soittanut vakuutusyhtiöön 7.4.2015 ja kertonut, että mopo oli löytynyt. Uusimman tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli tuloksetta etsinyt mopoa kyseisen tien varrelta talven ja kevään aikana. Asiakkaan mukaan mopo oli edelleen kateissa 30.6.2015 ja että se oli varmasti anastettu uudestaan.

Asiakas on esittänyt selvitystä terveydentilastaan. Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta itse varkaustapahtumaan, vaan se on yhtiön käsityksen mukaan vaikuttanut asiakkaan kykyyn selvittää vahinkotapahtumaa. Uutta selvitystä ilmoitetuista vahingoista ei ole esitetty.

Tutkintailmoituksista ilmenee, että asiakkaan anastetuksi ilmoittama mopo oli ollut hänen saatavillaan läheisen tien varrella, mutta poliisin ilmoituksista huolimatta hän ei ollut hakenut sitä. Mopo oli ollut tien varrella vielä 5.3.2015, ja asiakas itsekin oli 7.4.2015 kertonut mopon löytyneen.

Asiakas on antanut vakuutusyhtiölle ristiriitaista tietoa vahinkotapahtumista, eivätkä hänen antamansa tiedot täsmää poliisin antamien tietojen kanssa. Asiassa on jäänyt epäselväksi, mitä mopolle oli tosiasiassa tapahtunut. Yhtiö pitää ilmeisenä, että mopoa ei ollut missään vaiheessa anastettu, vaan se on ollut asiakkaan saatavilla aina kaskovakuutuksen irtisanomiseen 19.3.2015 asti. Mahdolliset tämän jälkeiset tapahtumat eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Selvitykset

Lautakunnan käyttöön on toimitettu poliisin 12.1.2015, 4.2.2015 ja 30.6.2015 päivätyt tutkintailmoitukset ja selvitystä asiakkaan 29.12.2014–10.1.2015 saamasta hoidosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakas on vaatinut moponsa ja kypäröiden korvaamista kaskovakuutuksesta. Riitakysymyksenä on se, onko asiakas esittänyt riittävän selvityksen vakuutuksesta korvattavan varkaustapahtuman sattumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. […]

Varkausvahingon yhteydessä menetetyn ajoneuvon lunastuksen tai tilalle hankkimisen edellytyksenä on lisäksi, että menetettyä ajoneuvoa ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon vahingosta ja kun poliisiviranomaiselle tehtiin asiasta rikosilmoitus.

Asian arviointi

Asiakkaan toimittamasta lääketieteellisestä selvityksestä ei ilmene tarkkoja tietoja hänen terveydentilastaan. On silti ymmärrettävää, että asiakkaan toimintakyky on voinut olla alentunut vuodenvaihteen 2014–2015 aikana hänen terveydentilansa vuoksi, ja hänellä on voinut olla ongelmia asioiden hahmottamisen, muistamisen tai esittämisen suhteen.

Vakuutuksen kannalta tarkasteltuna korvauskäsittely ja myönteisen korvauspäätöksen tekeminen edellyttävät aina sitä, että vakuutusehtojen mukaisen kor­vaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta saadaan riittävä varmuus. Jos asiakas itse on estynyt hoitamasta tähän liittyviä asioita, hän voi pyytää toista henkilöä toimimaan puolestaan. Lisäksi asiakkaan toimintakyvyn rajallisuus voi korostaa muista lähteistä kuin asiakkaalta itseltään saatavien tietojen merkitystä.

Asiakas oli ilmoittanut moponsa ja kypäröiden tulleen anastetuksi 19.11.2014 ja 26.11.2014. Valituskirjelmässään hän katsoo, että anastuspäivä oli 26.11.2014.

Poliisin tutkintailmoituksen perusteella kummassakin tapauksessa mopo oli löydetty läheisen tien varrelta ja tästä oli ilmoitettu asiakkaalle 19.11.2014 ja 30.11.2014, mutta hän ei ollut hakenut mopoaan. Asiassa ei ole perusteita epäillä tutkintailmoitukseen tehtyjen merkintöjen paikkansa pitävyyttä. Mopo oli selvityksen mukaan ollut tien varressa vielä maaliskuussa 2015.

Tapahtumien kulusta olevat tiedot jättävät epäselväksi, oliko mopo tai kypärät anastettu 26.11.2014, tai oliko mopo ollut jollakulla lainassa. Joka tapauksessa vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukainen ajoneuvon varkausvahingon korvattavuuden lisäedellytys eli se, että anastettua ajoneuvoa ei löydetä 30 päivän kuluessa, ei tapauksessa täyty 19.11.2014 eikä 26.11.2014 sattuneeksi ilmoitettujen tapahtumien osalta. Kummallakin kerralla mopo oli löydetty pian ilmoitetun anastuksen jälkeen.

Asiassa jää täysin epäselväksi, mitä mopolle tai kypärille oli tapahtunut näiden ilmoitettujen tapahtumien jälkeen.

Lopputulos

Asiakkaan 19.11.2014 ja 26.11.2014 sattuneeksi ilmoittamien anastusten osalta lautakunta ei ole voinut todeta, että kyse olisi ollut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta tapahtumasta. Mahdolliset muut vahinkotapahtumat jäävät yksilöimättömiksi ja epäselviksi. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Siirala

Uimonen

Tulosta