Haku

VKL 193/15

Tulosta

Asianumero: VKL 193/15 (2015)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2015

Lakipykälät: 16, 73

Vanhentuminen. Korvattava vakuutustapahtuma. Rakennusvirhe. Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omakotitalon kattopellit alkoivat irrota myrskysäällä 31.12.2008. Palokunta sai estettyä peltien irtoamisen. Palokunnan mukaan vesikaton irtoamisen syynä oli peltikatteen asennusvirhe ja myös kiinnitykset oli laiminlyöty. Kattotyön suorittanut henkilö ei suostunut neuvottelemaan vahingonkorvauksesta.

Korvausta rakennusvirheiden selvittely- ja korjauskuluista oli haettu maatilavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 28.8.2012 päivätyllä korvauspäätöksellä rakennusvirheestä johtuvaa vahinkoa koskevan rajoitusehdon perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mukaan rakennustyöt suorittanut henkilö oli aiheuttanut vahingon tahallaan. Poliisi kuitenkin lopetti vahingonteon tutkinnan 20.5.2009, koska asiassa ei ollut tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella asiassa olisi syytä epäillä rikosta. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen rakennusvirheiden selvittämis- ja korjauskustannuksista. Kyseessä olivat piilevät ja vakavat rakennusvirheet, jotka tulivat esille vasta pitkän ajan kuluttua. Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, että vakuutus tultaisiin irtisanomaan. Vakuutusyhtiö oli kieltäytynyt asioimasta vakuutuksenottajan kanssa, kun tämä oli ottanut yhteyttä vakuutusyhtiöön useaan otteeseen kielteisten korvauspäätösten antamisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 18.5.2015 päivätyssä vastineessa, että korvausvaatimus oli vanhentunut, koska se oli esitetty yli kymmenen vuotta vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausta ei joka tapauksessa voitaisi suorittaa, koska vahingot johtuivat rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakennusvirheestä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottajan korvausvaatimus vanhentunut ja oliko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus rakennusvirheistä johtuvista kuluista. Asiassa on lisäksi kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus irtisanoa maatilavakuutus.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 16 §:n 1 momentin mukaan vahinkovakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajan vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta (jatkuva vahinkovakuutus).

16 §:n 2 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 26 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.6 (Rakennusvirhe) vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle sen rikkouduttua suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirheen johdosta.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut vastineessaan, että korvausvaatimus oli vanhentunut, koska se oli esitetty yli kymmenen vuotta vakuutustapahtuman sattumisesta. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiakirjoissa ollut mukana vahinkoilmoitusta, jonka perusteella vanhentumista olisi mahdollista arvioida. Esitetyn selvityksen perusteella vahinko oli havaittu viimeistään 31.12.2008 ja vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 28.8.2012 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, että vakuutusyhtiön väite vanhentumisesta on jäänyt näyttämättä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingot johtuivat tässä tapauksessa riidattomasti rakennusvirheistä. Rakennusvirheistä johtuvat vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vahingoista.

Vakuutuksenottaja on kertonut valituksessaan, että vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, että vakuutus tullaan irtisanomaan. Vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutus-tavan mukainen peruste. Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste, jollei irtisanominen perustu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 26 §:ään. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, irtisanominen on mitätön.

Vakuutuslautakunnalle toimitetussa 18.9.2013 päivätyssä irtisanomiskirjeessä ei ollut mainittu irtisanomisen syytä. Koska irtisanomista ei ollut tehty vakuutussopimuslain 16 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla, irtisanominen oli mitätön eikä vakuutus ollut sen johdosta päättynyt.

Vakuutuksenottaja oli pitänyt poliisin toimintaa tapauksessa epäasiallisena. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa lausua ratkaisusuosituksessaan poliisin tutkinnassaan tekemistä ratkaisuista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia