Haku

VKL 193/05

Tulosta

Asianumero: VKL 193/05 (2005)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 19.05.2005

Lakipykälät: 32, 61

Vahingontorjuntakulut Lukkojen uudelleensarjoittaminen Avaimen menettämisen ja lukkojen uudelleensarjoituksen välinen aika Oliko käsillä välitön vahingon uhka?

Tapahtumatiedot
 
Lausunnonpyytäjät olivat matkalla Tukholmassa, ja heidän hotellihuoneessaan kävi varkaita ajalla 29. – 31.10.2004. Vakuutuksenottaja oli jättänyt hotellihuoneessa olleeseen lentolaukkuunsa muun muassa kotiavaimensa, jotka anastaja vei. Vakuutuksenottajan matkatavaroista anastaja sai tietoonsa myös vakuutuksenottajan nimi- ja osoitetiedot.
 
Vakuutusyhtiöltä vaadittiin korvausta anastetusta irtaimistosta ja kotioven lukon uudelleensarjoituskustannuksista.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Yhtiö maksoi korvausta menetystä irtaimistosta. Asiassa syntyi riitaa lukkojen uudelleensarjoituskustannuksista. Korvauspäätöksessä on todettu, että lukkojen sarjoitus korvataan, jos lukot on sarjoitettu välittömästi ja viimeistään viikon sisällä avaimen anastamisesta.
 
Vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan avain anastettiin 30.10.2004, mutta lukkojen sarjoitus on tehty vasta 26.11.2004. Koska lukkoja ei ole sarjoitettu välittömästi, yhtiö ei korvaa sarjoitusta.
 
Uudelleenkäsittelyt
 
Vakuutuksenottajan lisäselvityksen mukaan lukkoliikkeissä oli tuohon aikaan ruuhkaa, ja lukkojen sarjoitus olisi ollut mahdollista aikaisintaan puolentoista viikon kuluttua vakuutuksenottajan yhteydenotosta.
 
Vakuutusyhtiö puolestaan toteaa saaneensa lukon sarjoittaneesta liikkeestä sellaisen tiedon, että sarjoitustilaus oli tullut heille 24.11. ja sarjoitus oli tehty 26.11.2004. Koska lukkojen sarjoitus on tilattu vasta 24.11.2004, vakuutusyhtiön mielestä ei voida katsoa, että sarjoitus olisi tapahtunut välittömästi avaimen anastamisen jälkeen. Yhtiö pitäytyy korvauspäätöksessään.
 
Vakuutuksenottaja pyysi toista uudelleenkäsittelyä. Tähän antamassaan vastauksessa vakuutusyhtiö toteaa, että ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksenottajalle sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Lukon vaihtamis- ja sarjoituskustannukset korvataan vahingontorjuntakuluina vain, jos avain on joutunut ulkopuolisen haltuun varkauden, ryöstön tai murron yhteydessä ja on aihetta olettaa vahingonvaaran tämän johdosta olennaisesti lisääntyneen. Vakuutusyhtiö viittaa vakuutussopimuslain 32 ja 61 §:n määräyksiin pelastamisvelvollisuudesta.
 
Yhtiö toteaa, että lukon vaihtamis- tai sarjoituskustannukset voidaan tietyissä tilanteissa korvata vahingontorjuntakuluina. Jotta kyseessä olisi korvattavissa oleva kulu, sarjoituskustannusten tulee aiheutua välittömästi uhkaavan vahingon torjumisesta.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan ulkopuolisen haltuun joutunutta avainta käytetään murtotarkoituksessa aina lähes välittömästi. Vakuutusyhtiön korvauskäytännön mukaan sarjoituskustannukset voidaan korvata, jos sarjoitus on tapahtunut viimeistään viikon kuluessa vahinkotapahtumasta. Tänä ajanjaksona on olemassa ehtojen mukainen välitön uhka siitä, että ulkopuolinen tunkeutuu varastetuilla avaimilla asuntoon ja aiheuttaa näin vakuutetulle vahinkoa. Tämän ajanjakson jälkeen vahingon uhka ei enää ole välitön.
 
Tässä tapauksessa lukkojen sarjoitus on tilattu vasta 24.11., ja sarjoittaminen on tapahtunut 26.11.2004 eli lähes kuukausi avaimien varastamisen jälkeen. Tuolloin avainten varastamisesta oli kulunut jo niin pitkä aika, ettei sarjoittamisen hetkellä kyseessä enää ole ollut vakuutussopimuslain mukainen välitön vahingon uhka. Tämän vuoksi sarjoituskustannuksia ei korvata vahingontorjuntakuluina.
 
Lausuntopyyntö
 
Sarjoitusta ei tehty välittömästi vahingon jälkeen, koska vakuutuksenottaja odotti ensin hotellista tulevaa vastausta. Hotelli ei kuitenkaan korvannut vakuutuksenottajan perheelle mitään. Kodin ovien lukot sarjoitettiin tämän jälkeen, koska lausunnonpyytäjät eivät uskaltaneet jättää kotia tyhjilleen.

Lukkojen sarjoitusta kyseltäessä toisissa liikkeissä oli jopa kuukauden jonot ja toisissa puolentoista–kahden viikon jonot. 31.10. – 26.11.2004 välisenä aikana lausunnonpyytäjien kotia ei jätetty tyhjilleen, koska haluttiin varmistaa, ettei sinne tule kutsumattomia vieraita.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että tässä tapauksessa he ovat huolehtineet vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuutensa täyttämisestä ensin vartioimalla kotiaan ja sen jälkeen sarjoittamalla lukot uudestaan. Avaimen varkaus sattui Tukholmassa eli suhteellisen kaukana vakuutuksen­ottajan kotoa. Vakuutusyhtiön noudattama viikon määräaika vahinkotapahtumasta lukkojen sarjoitukseen on liian lyhyt, eikä vakuutusehdoissa ole mainittu mitään aikarajoja. Yleisen elämänkokemuksen mukaan murtoja ei tapahdu, jos asukkaat ovat paikalla. Vakuutusyhtiön pitäisi korvata sarjoituskulut.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksissään esitettyä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Lain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 5.6.2 mukaan vakuutuksesta korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksenottajalle sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.
 
Lukon vaihtamis- tai sarjoituskustannukset korvataan vahingontorjuntakuluina vain, jos avain on joutunut ulkopuolisen haltuun varkauden, ryöstön tai murron yhteydessä ja on aihetta olettaa vahingon vaaran tämän johdosta olennaisesti lisääntyneen.

Esitetyn selvityksen mukaan varkaat veivät vakuutuksenottajan omakotitalon avaimet ja muuta irtaimistoa hotellihuoneesta 30.10.2004. Samalla varkaat saivat tietoonsa vakuutuksenottajan nimi- ja osoitetiedot. Vahinko sattui Tukholmassa. Lausunnonpyytäjien mukaan varkausvahingon ja lukkojen uudelleensarjoituksen välisenä aikana heidän kotiaan ei jätetty tyhjilleen. Yleisen elämänkokemuksen mukaan varkaat eivät iske taloon, jossa asukkaat ovat paikalla. Lukkojen sarjoitus tilattiin 24.11.2004, ja ne sarjoitettiin uudelleen 26.11.2004 eli vajaan kuukauden kuluttua avainten menettämisestä.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että lukot olisi pitänyt sarjoittaa viimeistään viikon kuluttua anastustapahtumasta, jotta kyseessä voitaisiin katsoa olevan välittömästi uhkaavan vahingon torjuminen. Vakuutuslautakunta katsoo kui­tenkin, ettei tällaisessa tapauksessa vajaan kuukauden mittainen aika ole niin pitkä, että välit­tömästi uhkaavan vahingon vaaran voisi tämän vuoksi katsoa väistyneen. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vaaditut sarjoituskustannukset vahingontorjuntakuluina.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta