Haku

VKL 192/16

Tulosta

Asianumero: VKL 192/16 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2016

Lakipykälät: 69

Öljypohjan vaurioituminen. Törmäysvahinko. Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksen kohteena olleella Opel-merkkisellä autolla ajettiin Porvoon tietä elokuussa 2015, kun ajoneuvosta kuului kolinaa ja autosta alkoi tulla savua. Auton pohjasta löytyi nyrkin kokoinen reikä. Vakuutuksenottaja katsoo, että vauriot aiheutti tiellä ollut kivi, joka hajotti auton pohjan. Vakuutusyhtiö puolestaan katsoi, että vahingot eivät johtuneet ulkoapäin tulleesta iskusta ja kieltäytyi korvaamasta vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön yhtiön kielteiseen päätökseen. Hän katsoo, että ajoneuvon vaurio johtuu kiven iskusta pohjaan. Vakuutuksenottaja toteaa, että kivi on osunut öljypohjan etuosaan ja reiässä on selkeät taipumat sisäänpäin. Todennäköisesti kivi on osuessaan jumittanut moottorin kiertokangen, joka on jumiutuessaan mennyt poikki. Vakuutuksenottaja ei usko, että kiertokanki voisi mennä poikki itsestään.

Myös onnettomuusselosteessa vaurion syyksi on kirjattu ison kiven rikkoneen öljypohjan.  Lisäksi merkkihuoltoliikkeen työnjohtaja on todennut, ettei hänen tiedossaan ole tapahtumaa jossa Opelin moottori olisi hajonnut normaalissa käytössä vastaavalla tavalla moottorista johtuvista syistä.

Vakuutuksenottaja kertoo, että vakuutusyhtiön toisessa konttorissa heille on kerrottu, että kiven iskeytyminen öljypohjaan olisi vakuutuksesta korvattava vahinko. Vakuutuksenottaja ihmetteleekin vakuutusyhtiön linjausten mahdollisia alueellisia eroja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo annettujen selvitysten perusteella jäävän näyttämättä, että ajoneuvon vauriot ovat seurausta kolarointivakuutuksen ehtojen edellyttämästä vahinkotapahtumasta. Yhtiö toteaa, että valokuvien ja vahinkotarkastuksen perusteella ajoneuvossa ei ole havaittavissa ulkoista osumaa kivestä, vaan öljypohjan alaosa on ehjä, kuten myös ajoneuvon etuosa muutenkin. Öljypohjassa on etupuolella reikä ja halkeama ulospäin. Reiästä näkyy katkennut kiertokanki. Myös moottorilohko on halki ja öljypohjassa on reikä takapuolella. Tämä takaosan reikä on sisäpuolelta pienempi kuin ulkopuolelta.  Vaurioiden jäljet viittaavat sisältä päin tapahtuneeseen hajoamiseen.

Vakuutusyhtiö vahinkotarkastajan mukaan vaurioiden perusteella voidaan todeta, että ajoneuvon ajossa moottorista on katkennut kiertokanki, joka on moottorin pyöriessä tehnyt reiän öljypohjaan ja moottorilohkoon. Vahinkotarkastuksessa ei ole vauriokohdissa ole voitu havaita ajoneuvoon ulkopäin tullutta osumaa. Jos kivi olisi osunut ajoneuvon pohjaan, olisi tästä jäänyt osumajälki siihen. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei tapauksessa ole näyttöä siitä, että vahingon olisi aiheuttanut ajoneuvoon ulkoapäin tullut osuma. Tästä syystä kolarointivakuutuksesta ei voida maksaa korvauksia ajoneuvon vaurioista.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. kuvat vaurioituneesta öljypohjasta, onnettomuusseloste sekä vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan lausunto.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko vakuutuksenottaja osoittanut, että ajoneuvon vaurio johtuu ulkoisesta iskusta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot kohta 3.1 Kolarointivakuutus:

Kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

Vakuutussopimuslaki 69 §:

Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä

Korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on sattunut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Tässä tapauksessa korvauksen hakija on esittänyt, että auton vaurioituminen johtuu suurehkon kiven iskeytymisestä ajoneuvon öljypohjan etuosaan. Vakuutusyhtiö puolestaan katsoo, ettei näyttöä ulkoisesta iskusta ole, vaan vauriot johtuisivat moottorin sisäisestä rikkoutumisesta. Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että ison kiven iskeytyminen auton pohjaan täyttäisi korvattavan vakuutustapahtuman määritelmän. Nyt kyse on kuitenkin siitä, onko korvauksen hakija näyttänyt, että öljypohjan vauriot johtuvat kiven iskusta.

Vakuutuksenottaja on vedonnut siihen, että onnettomuusselosteessa ajoneuvon vaurioitumisen syyksi on merkitty ison kiven osuminen öljypohjaan. Vakuutuslautakunta toteaa, että tapauksessa ei ole esitetty selvitystä siitä, onko ajoneuvoa esimerkiksi tarkemmin tutkittu vahinkopaikalla tai millä muulla perusteella onnettomuuden syyksi on arvioitu osuma kiveen. Vakuutuksenottaja on vedonnut myös siihen, että merkkihuoltoliikkeen edustajan tiedossa ei ole tapahtumaa, jossa Opel-merkkisen auton moottori olisi hajonnut vastaavalla tavalla. Huoltoliikkeen edustaja ei kuitenkaan ole ottanut kantaa tämän vahingon todennäköiseen syyhyn.

Vakuutuslautakunnalle on toimittu useita valokuvia ajoneuvon pohjan vaurioista sekä kivestä, jonka vakuutuksenottaja katsoo aiheuttaneen vaurion. Ottaen huomioon iskukohdan sijainnin ja kiven koon, lautakunta pitää epätodennäköisenä, että kivi olisi voinut iskeytyä öljypohjaan korvauksen hakijan kuvaamalla tavalla. Mikäli öljypohjan etuosaan olisi osunut iso kivi, olisi siinä todennäköisesti selkeämpi painuma sisäänpäin sekä myös muita huomattavia naarmuja. Näin ollen vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko on todennäköisemmin johtunut moottorin sisäisestä rikkoutumisesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ajoneuvon vahingon ole näytetty johtuneen korvattavasta vakuutustapahtumasta. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia