Haku

VKL 19/15

Tulosta

Asianumero: VKL 19/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 04.09.2015

Lakipykälät: 3

Vakuutuksen korvauspiiri. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen. Rajoitusehdon sovellettavuus. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan törkeä rattijuopumus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan hallinnassa ollut ajoneuvoyhdistelmä vahingoittui liikenneonnettomuudessa maaliskuussa 2014, kun yhdistelmäajoneuvoa kuljettanut vuokrakuljettaja A menetti ajoneuvon hallinnan ja ajoneuvoyhdistelmä suistui ojaan. Kuljettaja tuomittiin sittemmin rangaistukseen törkeästä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta. Korvausta ajoneuvon vaurioista ja liiketoiminnan keskeytymisestä oli haettu vakuutuksenottajayrityksen autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vakuutuksenottajan autovakuutuksesta 2.5.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusehtojen mukaan korvausta ei suoriteta, jos moottoriajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Koska A:n veren alkoholipitoisuus oli ollut keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnon mukaan ajon jälkeen 2,64 promillea, ei korvausta suoritettu.

Vakuutusyhtiö on lisäksi vedonnut vakuutusehtojen samastamista koskevaan ehtokohtaan, jonka mukaan mitä ehdoissa on edellä sanottu vakuutetun aiheuttamasta vakuutustapahtumasta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, joka on vakuutetun suostumuksella vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut 13.1.2015 päivätyssä valituksessaan, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen ajoneuvoyhdistelmän vetoauton vahingoista ja keskeytyksestä. Vakuutuksenottaja on pyytänyt lisäksi Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, voiko vakuutusyhtiö soveltaa samastamista koskevaa ehtokohtaa vuokrakuljettajan aiheuttamaan vakuutustapahtumaan. Vakuutuksenottajan mukaan samastamista ei voida soveltaa, jos vakuutuksenottaja näyttää antaneensa erityisen toimintaohjeen ajoneuvon kuljettajalle ja kuljettaja oli toiminut tämä ohjeen vastaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 18.2.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei samastamista koskevaa ehtokohtaa tarvitse tässä tapauksessa soveltaa, koska korvattavuus sulkeutuu pois jo vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon perusteella. Vakuutusehtojen mukaan korvausta ei suoriteta, jos kuljettaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä vakuutusehtojen mukaan oikeus evätä korvaus vakuutuksenottajayrityksen autovakuutuksesta ajoneuvoyhdistelmän vuokrakuljettajan menettelyyn vedoten.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 3 §:n 1 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. Saman pykälän 2 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Kysymyksessä olevaan autovakuutukseen sovellettavien 1.7.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan MO540 (Törmäys) mukaan vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman aiheuttaman välittömän esinevahingon. Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi törmäys, tieltä suistuminen tai ajoneuvon kaatuminen.

Vakuutusehtojen kohdan MO530 (Vakuutusturvan sisältö) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jos moottoriajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutussopimuslaki (543/94) sääntelee vakuutussopimuksen muotoja ja ehtoja. Laki sisältää säännöksiä asiakkaan ja vakuutusyhtiön välisestä sopimussuhteesta sekä eräiden kolmansien henkilöiden oikeuksista. Vakuutussopimuslain säännöksistä ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi. Yritysten ja yhteisöjen osalta vakuutussopimuksessa voidaan sopia vakuutussopimuslain säännöksistä poiketen.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan hallinnassa ollut ajoneuvoyhdistelmä on vaurioitunut liikenneonnettomuudessa maaliskuussa 2014, kun yhdistelmäajoneuvoa kuljettanut vuokrakuljettaja A oli menettänyt ajoneuvon hallinnan ja ajoneuvoyhdistelmä on suistunut tieltä. Onnettomuuden jälkeisissä tutkimuksissa oli selvinnyt, että A:n veren alkoholipitoisuus oli ollut ajon jälkeen 2,64 promillea.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut hylänneensä vakuutuksenottajan korvaushakemuksen ensisijaisesti vakuutusehtojen kohtaan MO530 vedoten. Kohdan MO530 mukaan vakuutuksesta ei suoriteta korvausta, jos moottoriajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 3 §:n 2 momentin mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus sopimusehdoin poiketa vakuutussopimuslain säännöksistä muiden vakuutuksenottajien kuin kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien luonnollisten tai oikeushenkilöiden osalta. Tässä tapauksessa kysymyksessä olevaan autovakuutukseen sovellettavien vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutusyhtiö onkin varannut itselleen oikeuden ottaa yrityksille myöntämiensä vakuutussopimusten vakuutusehtoihin myös vakuutussopimuslain säännöksistä poikkeavia määräyksiä. Asiassa ei ole vakuutuksenottajan puolelta väitettykään, että käsiteltävä asia ei koskisi mainitunkaltaista yritykselle myönnettyä vakuutusta tai että asiaa ei voitaisi ratkaista vakuutussopimukseen sovellettavien vakuutusehtojen perusteella.

Vahingosta saadun selvityksen perusteella ajoneuvoyhdistelmää kuljettanut vuokrakuljettaja A oli aiheuttanut vahinkotapahtuman nimenomaan vakuutusehtojen kohdassa MO530 vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatulla tavalla. Vakuutusehtojen rajoitus on sanamuodoltaan yleinen ja se koskee kaikkia ajoneuvon kuljettajia. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut rajoitusehdon nojalla oikeus kieltäytyä vakuutuskorvauksen suorittamisesta.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta koskevan kysymyksen ratketessa jo edellä mainitulla perusteella lautakunta katsoo, ettei asiaa ole tarpeen käsitellä samastamista koskevien määräysten sovellettavuuden kannalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Vainio

Tulosta