Haku

VKL 19/13

Tulosta

Asianumero: VKL 19/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2013

Lakipykälät: 31, 32, 61

Oliko kysymyksessä vakuutusehdoissa tarkoitettu varkausvahinko? Murtautuminen rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti. Pelastamiskustannukset.

Tapahtumatiedot

Varkaat tunkeutuivat luvatta A:n ja B:n omakotitaloon 13.6.2012 ja varastivat irtainta omaisuutta. Poliisin tutkintailmoituksen selostuksen mukaan omakotitaloon oli kiivetty avonaisesta ikkunasta. Selostukseen merkittyjen poliisipartion havaintojen mukaan partio havaitsi, että ikkunasta oli kiivetty sisään käyttäen apuna pihapenkkiä. A kertoi selostuksen mukaan, että ikkuna oli ollut avoinna. Ikkunasta ei olisi pystynyt kiipeämään sisään ilman apuvälineitä. Poliisi otti talossa valokuvia ja toimitti teknistä tutkintaa, jossa Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen perustella oli kysymys jalkineiden jälkien taltioinnista.

Kuulustelupöytäkirjan mukaan A kertoi häntä esitutkinnassa kuultaessa, että ikkuna, josta taloon oli tunkeuduttu, oli pikkuisen rakosellaan ja se vaurioitui vain hieman sisäpuolelta tapahtuman aikana.

A ja B hakivat korvausta menetetystä irtaimistosta kotivakuutuksesta, jossa korvattavat vakuutustapahtumat oli määritelty riskikohtaisesti. Vakuutus sisälsi mm. varkausvahinkoja koskevan osan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan A:n vakuutus on perustasoinen kotivakuutus, josta korvataan vakuutusehdoissa erikseen korvattavaksi määritellyt vakuutustapahtumat. Vakuutuksesta korvataan murrosta aiheutunut vahinko irtaimistolle silloin, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen.

Tässä tapauksessa asunnon ikkuna on ollut hetkeä ennen vahinkoa hieman avoinna ja lukitsematta. Asuntoon on päästy tämän ikkunan kautta. Rakenteita ei ole rikottu eikä avoinna olevan ikkunan auki työntämisessä ole kysymys ehtojen mukaisesta väkivallasta. Kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Valitus

A:n mukaan keittiön tuuletusikkunan alareu­na on maasta mitattuna 205 cm korkeudella. Ikkuna oli työnnetty tai väännetty auki ja ikkunan lukituslaitteen syvennyksen muoviosissa näitä jälkiä näkyy, vaikka rapor­teissa toisin väitetään. A:n mukaan hän on pyytänyt vakuutusyhtiötä lähettämään va­hinkotarkastajaa paikalle, mutta tähän ei ole suostuttu.

A on toimittanut Vakuutuslautakunnalle valokuvia. A:n kuvia koskevan selvityksen kuvatekstien mukaan ikkunan lukitus oli murtohetkellä painettu vinosti alas ja tuuletusikkunan tuulihakaset oli kuvatekstin mukaan heitetty pois. Lisäksi kuvatekstien mukaan ikkunan karmissa oli lohkeama ja ikkunan lukitusosan muoviosassa karmissa rikkoumia.

Valituksen mukaan kysymyksessä on ollut ulkomaalaisen rikollisjoukkion tekemä murtosarja. A kertoo, että rikosasiaa ja heidän siihen liittyvää korvausvaatimustaan on käsitelty oikeudessa, mutta oikeus hylkäsi heidän vaatimuksena sillä perusteella, että epäiltyjen syyllisyys tämän tapauksen osalta jäi selvittämättä. Muut murtojen kohteeksi joutuneet ovat saaneet korvaukset omilta vakuutusyhtiöiltään.

A:n mukaan asian käsittely vakuutusyhtiössä on ollut huonoa ja epäoikeudenmukaista. Auton vara-avaimista, jotka varastettiin, luvattiin korvata vain yk­si avain ja koodin vaihto. Autoon olisi päässyt sisään vanhoilla avaimilla, vaikkakaan sitä ei niillä olisi voinut käynnistää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kertoo vastineessaan, että sen toimihenkilö on soittanut tutkintaa johtaneelle poliisille ja kysynyt lisätietoja tapahtuneesta ja siitä, kuinka sisälle oli tunkeuduttu. Yhtiön mukaan tutkinnanhohtaja kertoi, että ikkuna oli ollut raollaan eikä selkeitä murron merkkejä ollut poliisin tiedossa.

Vastineen mukaan asiakas voi valita kotivakuutuksen korvauspiirin kolmesta vaihtoehdosta. Perustasoinen vakuutus korvaa ne vakuutustapahtumat, jotka vakuutusehdoissa on mainittu. Se korvaa varkaudesta tai murrosta aiheutuneen vahingon, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkoen tai muutoin väkival­loin (esimerkiksi lukkoja vahingoittamalla) taikka tunkeuduttu murtau­tumisen yhteydessä saadulla avaimella.

Poliisin tutkintailmoituksen ja poliisilta varmistettujen tietojen mukaan vahinkopaikkaan on päästy sisälle keittiön raollaan olevan tuuletusikku­nan kautta työntämällä se auki. Teknisen tutkinnan saapuessa paikalle ikkuna oli avoinna. Poliisilta saatujen tietojen mukaan murtojälkiä ei va­hinkopaikalta löytynyt. A:n valokuvissa näkyviä jälkiä (esim. ikku­nan karmissa näkyvä lohkeama) ei ole poliisin tutkinnassa millään tavoin yhdistetty sattuneeseen vahinkoon.

Vakuutusyhtiön mukaan yleisen elämänkokemuksen perusteella avoinna oleva tuuletusikkuna voidaan ilman erityistä väkivaltaa tai talon rakenteita tai ikkunaa vahin­goittamatta työntää auki. Asiassa ei myöskään ole oleellista merkitystä ikkunan sijainnilla maanpinnan korkeudesta taikka sillä, kuinka vaival­loista kyseisestä ikkunasta sisälle pääseminen on ollut.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 31.1–2 §:n (Pelastamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 61 §:n (Pelastamiskustannusten korvaaminen) mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Vakuutusehdot

1.2.2 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella

Irtaimiston vakuutus on voimassa Suomessa va­kuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston osalta 12 kuukautta siirtämispäivästä lukien. Jos koti-irtaimisto on vakuutettu laajan turvan tasoisella vakuutuksella, vakuutus on voimassa ulkomailla 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Tilapäisesti vakuutuspaikasta pois siirretyn irtaimis­ton enimmäiskorvausmäärä on 10 % koko irtaimis­ton enimmäiskorvaus- tai vakuutusmäärästä. --

[Ehtokohdassa on lisäksi euromääräisiä] rajoituksia koskien moottoriajoneuvosta, matkailu-autosta tai -perävaunusta, muusta perävaunusta, ve­neestä tai teltasta varastettua omaisuutta. --

3.2 Perusturva

Perusturva korvaa kohdissa 3.2.1–3.2.12 luetellut suoranaiset esinevahingot.

3.2.5 Varkaus ja murto

Vakuutuksesta korvataan varkaudesta tai murros­ta aiheutunut vahinko vakuutuspaikassa olevalle ir­taimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on

- murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen

- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautu­misen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutetun omaisuuden varastaminen korvataan Suomessa myös muualla kuin vakuutuspaikassa ti­lapäisesti säilytettynä tai matkalla mukana.

Ratkaisu

Kotivakuutuksesta korvataan sellaisia vahinkoja, jotka on määritelty vakuutussopimuksessa korvattaviksi. Markkinoilla olevien kotivakuutusten sisällöissä ja hinnoissa on eroavaisuuksia. A:n ottamassa kotivakuutuksessa korvattavat vakuutustapahtumat on määritelty riskikohtaisesti. Ehtokohdassa 3.2.5 on määritelty, minkälaisia varkausvahinkoja nyt tarkasteltavasta vakuutussopimuksesta voidaan korvata.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan varkaudesta aiheutunut vahinko vakuutuspaikassa olevalle ir­taimistolle, kun rakennukseen on murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen. Toinen ehdoissa mainittu korvausperuste koskee avaimella tunkeutuen tehtyjä tekoja, jollaisesta tässä tapauksessa ei ole kotivakuutuksen osalta kysymys. Nyt tarkasteltava korvausperuste huomioiden asiassa on vahingon korvattavuuden kannalta ratkaisevaa se, onko rakennukseen murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti.

A:n kuulustelukertomuksen mukaan ikkuna oli pikkuisen rakosellaan ja se vaurioitui hieman sisäpuolelta tapahtuman aikana. Rikosasiaa koskevien selvitysten perusteella Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että taloon on tunkeuduttu ikkunan kautta, joka on jätetty raolleen talosta poistuttaessa. Lautakunta ei ole sille esitettyjen valokuvien perusteella voinut todeta, että rakennukseen olisi murtauduttu sen rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti. Penkin tai tikkaiden apuna käyttäminen taloon ikkunan kautta noustaessa ei itsessään tee tunkeutumisesta väkivaltaista. Huomioon ottaen se, että ikkuna oli vahinko­hetkellä ollut auki, jäävät valokuvista näkyvien ikkunanpuitteissa olevien jälkien ja taloon murtautumisen yhteys selvittämättä. Myöskään poliisin tutkintailmoituksessa tai muissa lautakunnan käyttävissä olevissa viranomaisselvityksissä ei ole viitteitä siitä, että rakennukseen olisi murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti. Kysymyksessä ei ole A:n vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva varkausvahinko.

Vakuutusyhtiö on korvannut A:lle autovakuutussopimuksen perusteella yhden avainkappaleen ja koodaustyön määrän. A on kertonut, että autoon olisi jatkossa kuitenkin päässyt sisälle ilman hänen itsensä kustantamia laajempia lukkotöitä. Vakuutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kotivakuutus on poissaehdon mukaisesti voimassa myös vakuutuspaikan ulkopuolella ja varkausvahinkoja koskevan ehdon mukaan vakuutetun omaisuuden varastaminen korvataan Suomessa myös muualla kuin vakuutuspaikassa ti­lapäisesti säilytettynä tai matkalla mukana. Lautakunta katsoo tämän merkitsevän tässä tapauksessa sitä, että mikäli A:n menettämällä avaimella olisi tunkeuduttu autoon ja varastettu autossa olevaa vakuutettua omaisuutta, kysymyksessä olisi ollut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva vakuutustapahtuma.

Kotivakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta joudutaan toisinaan säilyttämään väliaikaisesti autossa. Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vakuutustapahtuman toteutumisen uhkaa arvioidessaan lautakunta huomioi vakuutusyhtiön autovakuutusta koskevan ratkaisun ja suosittaa, että yhtiö maksaa kotivakuutukseen perustuvana pelastamiskustannuksena lukkotöitä koskevista kuluista sen osuuden, jolla on voitu estää menetettyä avainta käyttäen tunkeutuminen A:n autoon. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella tämä osuus on lukkosarjan kustannusosuus eli 150 euroa. Muilta auton lukkoihin liittyvät kulut eivät käytettävissä olevan selvityksen perusteella voi olla välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman torjumisesta aiheutuneita kuluja, eivätkä ne tämän takia tule korvattavaksi pelastamiskustannuksina.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lle pelastamiskustannuksina 150 euroa. Muilta osin lautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia