Haku

VKL 191/16

Tulosta

Asianumero: VKL 191/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2016

Rajoitusehto. Tulon hankkimista koskevan riidan osuus asianajajan laskutuksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan rottweiler-rotuinen koira sai 27.9.2012 sähköiskun kaupungin valaisinpylväästä sitä nuuhkittuaan. Koira oli koulutettu mm. sienten etsimiseen. Vakuutuksenottaja oli hakenut oikeusturvaetua vahingonkorvausriitaan kaupungin kanssa. Riita koski vakuutuksenottajan ansionmenetystä ja koiran arvoa. Osapuolet allekirjoittivat 17.3.2016 sovintosopimuksen, jonka mukaan vakuutuksenottajalle suoritettiin lopullisena korvauksena 5 000 euroa.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut 1.6.2016, että oikeusturvaetu myönnetään asiaan siltä osin, kuin asia koskee vahingoittuneen koiran arvoa. Ansionmenetystä koskevaan riitaan ei myönnetty oikeusturvaetua vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon perusteella. Vakuutusyhtiö oli korvannut puolet vaadituista 3 400 euron asianajokuluista omavastuulla vähennettynä.

Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut, että vakuutusyhtiölle esitetty korvausvaatimus asianajokuluista käsitti ainoastaan koiran arvonmenetystä koskevan riidan, mitä vakuutusyhtiö ei ollut pitänyt uskottavana, koska tunteja oli laskutettu helmikuusta 2015 saakka ja 13.8.2015 päivätyn haastehakemuksen perustelut koskivat pääosin ansionmenetystä. Vasta keväällä 2016 vaatimukset tarkentuivat koskemaan arvonmenetystä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että esitetty korvausvaatimus vastaa alle kolmannesta asianajajan kokonaistyömäärästä asiassa. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiön suorittaa korvauksen koko 22.3.2016 päivätyn laskun summasta omavastuuosuudella vähennettynä. Vakuutuksenottaja on vaatinut lisäksi, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen asianajajan 6.7.2016 päivätystä laskusta, joka koski mm. neuvotteluja heinäkuussa 2016.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan asiassa oli ensimmäisen 21.10.2015 päivätyn oikeusturvahakemuksen liitteiden perusteella siinä määrin kyse ansionmenetystä koskevasta riidasta, että suoritettu vähennys on asianmukainen. Vakuutusyhtiön mukaan ei ole uskottavaa, ettei asiamies olisi laskuttanut ansionmenetystä koskevaa osuutta riidan asianajokuluista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, olivatko korvausvaatimuksen perusteena olleet asianajokulut syntyneet myös ansionmenetystä koskevan riidan hoitamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutukseen sisältyvään rajoitusehtoon, tulee sen näyttää, että kyse on rajoitusehdon tarkoittamasta tilanteesta.

Vakuutuksenottajan asiamiehen 6.7.2016 allekirjoittaman selvityksen mukaan 22.3.2016 päivätty lasku on koskenut ainoastaan sitä asianajokulujen osuutta, joka on liittynyt koiran arvon alentumista koskevaan riitaan. Asiamiehen tuntierittelyn mukaan ansionmenetystä ja koiran arvon alentumista koskevien asioiden hoitoon on käytetty aikaa yhteensä 43,5 tuntia, joten kokonaislaskutus olisi ollut yhteensä 8 700 euroa. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska asiassa esitetyn selvityksen mukaan asianajolasku koski vain arvon alentumisen osuutta riidassa, vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta alentaa korvausta esittämällään perusteella.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole tehnyt korvauspäätöstä 6.7.2016 päivätyllä laskulla vaadituista 244 euron asianajokuluista. Vakuutuslautakunta ei näin ollen anna ratkaisusuositusta kyseisen korvausvaatimuksen osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen ilman 50 %:n vähennystä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia