Haku

VKL 190/15

Tulosta

Asianumero: VKL 190/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Lakipykälät: 30, 33

Vakuutustapahtuman tahallinen aiheuttaminen. Samastaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan avopuoliso K sai surmansa liikennevahingossa. Hän oli kuljettanut ajoneuvoa moottoritiellä vastaantulevien kaistalla ja törmännyt raskaaseen ajoneuvoyhdistelmään. Onnettomuustutkinnassa todettiin, että kyseessä oli K:n itsemurha.

Vakuutuksenottajan ajoneuvo vaurioitui onnettomuudessa korjauskelvottomaksi. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta ajoneuvon vahingosta vedoten vakuutusehtoihin ja vakuutussopimuslain 30 §:än, joiden mukaan vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa sellaista vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Yhtiö myös katsoi, että vakuutuksenottajan avopuoliso K voitiin samastaa vakuutuksenottajaan.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön yhtiön samastamispäätökseen. Vakuutuksenottaja toteaa, että K:lla on ollut lupa käyttää autoa, mutta vain silloin, kuin siitä on ollut erikseen sovittu. Vakuutuksenottaja katsoo, ettei tilannetta voida rinnastaa sellaiseen tapaukseen, jossa ajoneuvo on luovutettu kaverille, joka ajaa sen romuksi alkoholin vaikutuksen alaisena. Tässä tapauksessa onnettomuuteen ei liittynyt alkoholia, eikä vakuutuksenottaja myöskään ollut antanut lupaa autonsa käyttöön, vaan sitä käytettiin luvatta.

Vakuutuksenottaja kritisoi yhtiön korvauspäätöksen perusteluja, joissa todetaan, ettei samastaminen edellytä, että suostumus vakuutetun omaisuuden käyttöön olisi nimenomainen tai kirjallisesti laadittu. Vakuutuksenottaja katsoo, etteivät vakuutussopimuksen laissa säädetyt edellytykset tässä tapauksessa täyty, sillä vaikka hän ja K olivat avopuolisoita ja asuivat yhdessä, he eivät käyttäneet vakuutuksenottajan ajoneuvoa yhdessä. Vakuutuksenottaja korostaa myös, että hän ei ollut avioliitossa K:n kanssa, jolloin omaisuus ei lain mukaankaan ollut yhteistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kertoo, että vahinkoilmoituksessa vakuutuksenottaja oli kertonut avopuolisonsa K:n ottaneen auton käyttöönsä vakuutuksenottajan tietämättä ja luvatta. Puhelinkeskustelussa vakuutuksenottaja on kertonut, että olivat olleet K:n kanssa yhdessä 26 vuotta. K on saanut käyttää autoa, mutta siitä oli tietenkin pitänyt kysyä lupa etukäteen.

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin ja vakuutussopimuslain 30 §:än, joiden mukaan yhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Samoin vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain 33§:n mukaan mitä laissa säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta sovelletaan vastaavasti henkilöön, joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Yhtiö toteaa, että samassa taloudessa asuvat normaalisti käyttävät yhdessä vakuutuksen kohdetta. Se, että omaisuus on toisen nimissä ja yleensä ilmoitetaan, milloin kumpikin omaisuutta käyttää, ei poista samastusperiaatetta, vaan samastuksen olemassaolo ilmenee olosuhteista. Samastuksen toteutuminen ei vaadi kirjallista suostumusta. Näillä perusteilla yhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan avopuoliso samastetaan vakuutuksenottajaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu poliisin onnettomuustutkintaan liittyvät asiakirjat.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, voidaanko vakuutuksenottajan avopuoliso K tässä tapauksessa samastaa vakuutuksenottajaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslaki 30 § 1 mom.:

Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutussopimuslaki 33 § 1 mom.:

Samastaminen vahinkovakuutuksessa

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;

2) joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

3) joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että vakuutuksenottajan avopuoliso K on tahallaan törmännyt vakuutuksenottajan autolla raskaaseen ajoneuvoyhdistelmään. Tässä tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä autovakuutuksen perusteella maksettava korvaus sillä perusteella, että K aiheutti vakuutustapahtuman tahallisesti.

Vakuutussopimuslain 33 §:n ja vakuutusehtojen mukainen samastaminen tarkoittaa sitä, että kolmannen henkilön teko tai laiminlyönti aiheuttaa samat seuraamukset kuin vakuutetun vastaava teko tai laiminlyönti. Samastamismääräykset merkitsevät poikkeusta siitä vahinkovakuutuksen periaatteesta, jonka mukaan kukin vakuutettu on vastuussa vain omasta menettelystään.

Selvityksen mukaan vakuutuksenottaja oli ollut yhdessä avopuolisonsa K:n kanssa 26 vuotta. Vakuutussopimuslain 33 §:n 1 momentin 3 kohdan esitöiden (HE 114/1993) mukaan vakuutetun perheenjäsenet ovat yleensä tässä kohdassa tarkoitettuja samastettavia henkilöitä. Myös Vakuutuslautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään katsonut, että ajoneuvon kuljettajan ollessa vakuutuksenottajan täysi-ikäinen ja ajo-oikeutettu perheenjäsen, on kuljettajan samaistaminen vakuutuksenottajaan vahva pääsääntö. Tästä pääsäännöstä poikkeaminen vaatisi, että vakuutuksenottaja osoittaa ajoneuvon olleen hänen yksinomaisessa käytössään. Asian arviointiin ei vaikuta se, ettei vakuutuksenottaja ollut avioliitossa K:n kanssa, sillä myös avioliitossa puolisoiden kesken vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate, eli kumpikin aviopuolisoista omistaa vain oman omaisuutensa ja yhteistä on vain yhteisesti hankittu omaisuus.

Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on kertonut, että K:lla on ollut lupa ajoneuvon käyttöön vain silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Lautakunta toteaa, ettei tällainen auton käytöstä erikseen sopiminen poista sitä tosiasiaa, että K on käyttänyt vakuutuksenottajan autoa vakuutussopimuslain 33 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen lautakunta katsoo, että K on samastettavissa vakuutuksenottajaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että K on samastettavissa vakuutuksenottajaan. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta